Poprirea – executare silita indirecta

∞ În împrejurări grele, când nu mai ai la ce spera, cele mai disperate hotărâri sunt cele mai corecte∞

Poprirea – executare silita indirecta are ca scop realizarea definitivă și practică a unor drepturi recunoscute printr-o hotărâre judecătorească sau un alt titlu executoriu.

 Executarea silită poate fi
 • executare silită directă– în cazul în care creditorul urmăreşte să obțină realizarea în natură a prestației ce formează obiectul obligației înscrisă în titlul executoriu
 • executare silită indirectă– în cazul în care creditorul tinde să-și realizeze creanța înscrisă în titlul executoriu prin valorificarea bunurilor urmăribile 

          infografic-poprirea

POPRIREA

Este o forma a executării silite indirect prin care creditorul urmărește:
 • sumele de bani,
 • titlurile de valoare ori
 • alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului
Bunurile mobile pot fi:
 • deținute în numele său de către o terță persoană sau
 • un terţ i le va datora în viitor, în baza unor raporturi juridice existente

Creditorul se subrogă în drepturile debitorului său, temporar și condiționat. Sediul materiei îl reprezintă art.780-793 Cod procedură civilă, unde se reglementează atât poprirea asiguratorie cât și poprirea  executorie.

Fundamentul popririi constă:
 • în dreptul de gaj general al creditorilor asupra patrimoniului debitorului
 • în mijlocul procedural pus la îndemâna creditorilor – acțiunea oblică

În cadrul acestei forme de executare silită se întâlnesc trei subiecte, rezultând trei raporturi juridice:

 • un raport juridic între creditorul popritor și debitorul poprit, fiind un raport direct de la creditor la debitor
 • un raport juridic între debitorul poprit și terțul poprit,  fiind tot un raport direct de la creditor la debitor
 • un raport juridic între creditorul popritor și terțul poprit– apare ca efect al validării popririi

 SUBIECTELE POPRIRII

 În cadrul acestei forme de executare silită indirectă se întâlnesc trei subiecte:

 • creditorul popritor,
 • debitorul poprit și
 • terțul poprit

De esența popririi nu este numărul subiectelor, ci numărul raporturilor juridice.

Pot exista popriri
 • cu numai două subiecte
 1.  când aceeași persoană este atât creditor popritor cât și terț poprit, şi atunci
 2.  când una din părți cumulează calitatea de creditor cu cea de debitor)
 • cu patru subiecte
 1. când creditorul poprește valoarea unei datorii către debitorul poprit de la un subdebitor al acestuia
CREDITORUL POPRITOR

 Calitatea de creditor popritor o poate avea:

 • orice creditor chirografar,
 • un creditor cu o garanție reală sau de un privilegiu.

În cadrul popririi executorii, creditorul popritor este titularul titlului executoriu, cel căruia i se datorează.

El trebuie să justifice:
 • atât calitatea sa procesuală activă,
 • cât și calitatea procesuală pasivă a debitorului poprit și a terțului poprit,
Obligaţia justificării este sub sancțiunea respingerii cererii de poprire ca fiind:
 • introdusă de o persoana fără calitate procesuală activă sau
 • introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă (art 40 Cod procedură civilă)

Calitatea de creditor popritor se poate transmite succesorilor în drepturi pe calea succesiunii sau a cesionării creanței unei alte persoane.

La decesul creditorului, dreptul său de creanță se transmite:

 • către succesorii săi universali, cu titlu universal sau
 • către legatarii săi particulari, aceștia fiind obligați să probeze calitatea lor de moștenitor.

Pot cere înființarea popririi și succesorii universali sau cu titlu universal, precum și succesorii cu titlu particular ai creditorului, precum și creditorii personali ai acestuia, pe calea acțiunii oblice.

Poate exista pluralitate de creditori, situație ce se poate înfățișa sub două aspecte:
 • mai mulți creditori pornesc împreună executarea pe calea popririi împotriva aceluiași debitor
 • unul sau mai mulți creditori înființează poprirea, însă ulterior intervin și alți creditori la distribuirea sumei
DEBITORUL POPRIT

Este persoana urmărită, ținută de îndeplinirea obligației înscrise în titlul executoriu, fiind în același timp creditor al terțului poprit. Poate fi orice persoană fizică sau juridică ce este obligată prin titlul executoriu.

În cazul debitorilor obligați în solidar:
 • creditorul se poate îndrepta împotriva oricărui debitor pentru realizarea întregii creanțe,
 • nu i se poate opune beneficiul de discuție și
 • nu se poate prezuma că ar fi renunțat la beneficiul solidarității față de ceilalți codebitori

Calitatea de debitor poprit este transmisibilă către succesorul în drepturi al debitorului.

TERȚUL POPRIT
 •  este debitor al debitorului poprit, indiferent că este persoană fizică sau o persoană juridică
 • continuă să rămână debitor al debitorului poprit pe tot timpul popririi, întrucât creanța față de acesta subzistă, blocându-se temporar numai plata ei.
 • se liberează valabil față de creditorul său (debitorul poprit) în limita sumei plătite, după definitivarea popririi
Înființarea popririi în mâinile terțului poate fi justificată prin aceea că îi conferă acestuia:
 • independență față de debitor,
 • o poziție de egalitate în raportul juridic, atât în privința prestațiilor, cât și în aceea a conduitei părților

Terțul poprit se poate libera valabil și înainte de definitivarea popririi, consemnând întreaga sumă datorata debitorului poprit la dispoziția instanței care a ordonat poprirea.

 OBIECTUL POPRIRII

 Pot fi poprite:

 • sume de bani – din conturile bancare și încasările viitoare, cu respectarea limitelor prevăzute de lege
 • bunuri mobile urmăribile datorate de către terțul poprit debitorului poprit,
 • nu pot fi poprite bunuri imobile

Este posibilă compensarea soldurilor anterior înființării popririi în temeiul unei convenții de compensare încheiate între bancă și client. Aceasta dacă nu s-a atribuit contului o afectațiune specială anterior începerii urmăririi silite.

Sumele viitoare
 • fac obiectul unei datorii existente dar neexigibile în momentul înființării popririi,
 • fac obiectul unei datorii ce se va naște ulterior înființării popririi, dar într-un raport juridic existent la acea data între terțul poprit și debitorul poprit
Sumelor sau bunurilor mobile incorporale pe care creditorul le datorează debitorului, cu condiția ca acestea să fie certe și lichide, cum ar fi:
 • drepturile de creanță
 • titlurile de valoare (acțiuni, obligațiuni, etc)
 • efectele de comerț (cambia, biletul la ordin, cecul)
 • proprietățile incorporale (dreptul de autor, dreptul de proprietate industrială, etc)
 Salariul ori alte venituri periodice asimilate acestuia
 •  obligații de întreținere,
 • alocații pentru copii
 • sume datorate pentru despăgubiri în caz de moartea,
 • vătămare corporală sau a sănătății

 Aceste limitări sau rațiuni de natură socială vizează asigurarea existenței debitorului și a familiei sale, mai ales a persoanelor aflate în întreținerea sa. Aceste venituri pot fi urmărite într-un anumit procent, în anumite condiții iar anumite venituri sunt insesizabile.

Nerespectarea normelor care limitează sau interzic urmărirea în limitele sau în condițiile expres prevăzute de lege este sancționată cu nulitatea. Aceasta deoarece este reglementată de o normă de ordine public. fiind expresă și necondiționată de existența vreunei vătămări.

PROCEDURA POPRIRII

 Poprirea executorie presupune existenta unui titlu executoriu şi parcurge două faze: înfiinţarea popririi şi validarea popririi.

a) ÎNFIINȚAREA POPRIRII
 Cererea de poprire

Creditorul trebuie să facă o cerere de poprire în baza principiului disponibilității. Se face când debitorul nu execută de bună voie obligația sa stabilită prin titlul executoriu

Cererea trebuie să cuprindă:
 • toate datele de identificare a părților,
 • titlul executoriu care constată o creanță certă, lichidă și exigibilă precum și
 • refuzul debitorului de a-și executa de bună voie obligația de plată
 • suma pentru care se solicită înființarea popririi precum și cheltuielile de judecată sau cele avansate pentru executarea silită

Art.782 alin 1 Cod procedură civilă

poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul ori terţul poprit

Sunt norme de competenţă teritorială alternativă, alegerea aparţinând creditorului dând posibilitatea creditorului de a alege.

În cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competenţa aparţine executorului judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel de la:

 • domiciliul sau sediul debitorului ori, după caz,
 • de la sediul principal sau, după caz,
 • de la sediile secundare ale instituţiei de credit unde debitorul şi-a deschis contul.

Dacă debitorul are mai multe conturi deschise, competenţa pentru înfiinţarea popririi asupra tuturor conturilor aparţine executorului judecătoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise.”

Încuviințarea executării
 • de către instanța de executare, apreciind legalitatea și oportunitatea procedurii.
 Înființarea popririi
 • de către executorul judecătoresc la cererea creditorului.

Refuzul executorului de a înființa poprirea se poate ataca cu contestație la executare soluționată în procedură contencioasă. Se va pronunța o hotărâre opozabilă și obligatorie pentru executorul judecătoresc. Poprirea se înființează fără somație pentru a se asigura indisponibilitatea certă a sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale.

Adresa de înființare a popririi:
 • i se va pune în vedere terțului poprit, interdicţia de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datorează ori pe care i le va datora,
 • le va declara poprite în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit
Adresa de înfiinţare a popririi va cuprinde datele de identificare a părților:
 • numele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori,
 • denumirea şi sediul lor pentru persoanele juridice
 • codul numeric personal
 • codul unic de înregistrare
 • codul de identificare fiscală, dacă sunt cunoscute

Prin adresa de înfiinţare a popririi sau prin validarea acesteia, se naşte un nou raport juridic obligaţional între terţul poprit şi creditorul popritor .

Terţul poprit devine obligat către creditor , urmând a-i plăti acestuia sumele datorate creditorului său (debitorul popririi) în limita necesară acoperirii creanţei creditorului popritor.

În situația existenței unei popriri asiguratorii ce nu a fost desființată până le emiterea titlului executoriu, executorul va comunica o copie certificată a titlului executoriu și terțului poprit.

Acesta trebuie ca în 5 zile de la comunicare să își îndeplinească obligațiile:
 • de a consemna suma de bani
 • de a indisponibiliza bunurile mobile incorporale
 • de a trimite dovada executării acestor obligații la executorul judecătoresc
 • de a plăti direct creditorului suma reținută și cuvenită acestuia
Înștiințarea terțului poprit
 • de către executorul judecătoresc prin emiterea unei adrese de înființare a popririi.

Aceasta este dată în baza încheierii de încuviințare a executării de către instanța de executare, în conținutul căreia se va menționa:

La adresă se atașează și încheierea de încuviințare a executării ori, în lipsa acesteia, un certificat de grefă privind soluția de încuviințare a executării. Se vor comunica și copie după actele justificative

 b) VALIDAREA POPRIRII

 Nu este o faza obligatorie cât timp terțul poprit își îndeplinește obligațiile impuse prin adresa de înființare a popririi. Validarea popririi se face dacă în termen de o lună de la data când trebuie să consemneze sau să achite suma urmăribilă:

 • nu consemnează suma de bani sau
 • nu indisponibilizează bunurile mobile incorporale ori
 • nu plătește direct creditorului sumele poprite,

Oricare dintre părțile interesate sau chiar organul de executare poate sesiza instanța pentru validarea popririi. Calitatea procesuală activă rezultă din chiar titlul executoriu și din adresa de înființare a popririi şi o are atât:

 • creditorul cât și
 • executorul sau
 • debitorul poprit
Procedura validării:
 • este o procedură contencioasă și
 • presupune citarea creditorului popritor, a debitorului poprit și a terțului poprit și
 • constă în verificarea de către instanța de executare, a îndeplinirii condițiilor legale pentru obligarea directă a terțului,
 • instanța va putea dispune administrarea oricărei probe necesare soluţionării acesteia, care este admisibilă potrivit normelor de drept comun

Când asupra aceleaşi sume datorate de terţul poprit există mai multe popriri, validarea lor se va putea judeca printr-o singură hotărâre.

Poprirea înfiinţată asupra unei creanţe cu termen sau sub condiţie va putea fi validată.  Hotărârea de validare nu va putea fi executată decât după ajungerea creanţei la termen sau, după caz, la data îndeplinirii condiţiei.

Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor. Validarea pentru sumele viitoare îşi produc efectele numai la data când sumele devin scadente.

În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pentru sumele viitoare, instanţa va dispune menţinerea popririi până la realizarea integrală a creanţei. Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor bunuri mobile incorporale care se aflau, la data înfiinţării ei, în mâinile terţului poprit, instanţa va hotărî vânzarea lor.

Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor bunuri mobile incorporale datorate debitorului, dar la data validării nu se mai aflau în posesia terţului, acesta va fi obligat, prin hotărârea de validare, la plata contravalorii acestor bunuri. În acest caz va fi urmărit direct de către executorul judecătoresc.

  POPRIREA EFECTE

 •  indisponibilizarea creanței pe care terțul o datorează debitorului
 • întreruperea cursului prescripției
 • obligația de plată a terțului direct creditorului în cazurile speciale
 • imposibilitatea operării compensației legale între datoriile reciproce ale debitorului ți terțului poprit
Reguli și consecințe legate de indisponibilizare ca efecte ale măsurii popririi:
 • când se popresc sume cu scadenţe succesive, indisponibilizarea se întinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadenţă, ci şi asupra celor exigibile în viitor.
 • indisponibilizarea se întinde şi:
 1. asupra fructelor civile ale creanţei poprite, şi
 2. asupra oricăror alte accesorii care existau sau sunt născute după înfiinţarea popririi
 • indisponibilizarea este de natură să facă inopozabilă creditorului popritor eventuala plată sau cesiunea creanţei poprite. Creditorul poate ignora operatiunea, efectul fiind asemănător celui al admiterii unei acţiuni pauliene împotriva actului fraudulos.
 • devin inoperante creditorului popritor orice acte de dispoziţie încheiate ulterior înfiintării popririi de debitorul poprit asupra bunurilor poprite
 • ulterior înfiinţării popririi nu este admisibilă nici compensaţia creanţelor reciproce între creditor şi debitorul poprit

Poprirea întrerupe prescripţia nu numai cu privire la creanţa poprită, dar şi în ceea ce priveşte creanţa pentru acoperirea căreia ea a fost înfiinţată art 784 alin 5 Cod procedură civilă.

Efectul întreruperii prescripţiei se poate înlătura în ipoteza în care intervine sancţiunea anulării executării silite:

 • ca urmare a admiterii unei contestaţii la executare
 • ca urmare a anulării cererii ca efect al perimării ori ca efect al netimbrării
Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va înceta decât dacă:
 • debitorul consemnează, cu afectaţiune specială, toate sumele pentru acoperirea cărora a fost înfiinţată poprire
 • la dispoziţia executorului judecătoresc
 • debitorul va înmâna recipisa de consemnare executorului judecătoresc, care îl va înştiinţa de îndată pe terţul poprit.

POPRIREA-PUBLICITATEA

Publicităţii popririi se realizează pentru asigurarea opozabilităţii faţă de terţi. Se poate solicita atât de către creditorul popritor precum şi din oficiu, în cazul unei garanţii ipotecare.

Există posibilitatea publicităţii numai dacă există garanţii reale care însoţesc creanţa cuprinsă în titlul executoriu. În cazul când creanţa poprită este garantată cu ipotecă sau cu altă garanţie reală, creditorul popritor va fi în drept să ceară ca poprirea să fie înscrisă în cartea funciară sau în alte registre de publicitate, după caz.

Solicitarea se face pe baza unei copii certificate de executorul judecătoresc de pe adresa de înfiinţare a popririi. Dacă garanţia ipotecară este arătată în cererea de poprire, executorul judecătoresc va solicita din oficiu înscrierea în cartea funciară sau în alte registre de publicitate.

Restabilirea situaţiei anterioare prin radierea acestei înscrieri nu se va putea dispune decât cu citarea creditorului la cererea căruia aceasta a fost făcută. Nerespectarea cerinţei poate atrage nevalabilitatea actului de radiere.

În cazul popririi asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la publicitatea sechestrului.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.