Titlurile executorii civile, contraventionale, europene

∞ Ca să trăiești trebuie să fii vigilent ∞

Titlurile executorii civile, contraventionale, europene sunt înscrisurile care permit punerea în executare silită a creanței pe care o constată. Executarea nu este posibilă decât în raport cu obiectul pe care titlul executoriu la determinat.

Conform art 632 Cod procedură civilă – Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.

titlurile-executorii

Constituie titluri executorii:

 1. hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel;
 2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părţile au convenit să exercite direct recursul.
 3. hotărârile cu executare provizorie,
 4. hotărârile definitive, precum şi
 5. orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.”

  Un înscris poate constitui titlu executoriu numai dacă legea prevede în mod expres aceasta. Este lipsită de eficiență juridică o clauză contractuală prin care părțile ar stabili că actul încheiat constituie titlu executoriu.

Codul de procedură civilă nu mai prevede procedura investirii distincte cu formulă executorie a înscrisului juridic. Aceasta este inclusă în procedura încuviințării executării silite. Instanța de executare respinge cererea de încuviințare a executării silite dacă hotărârea sau înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu (art.665 alin.5 Cod procedură civilă)

Pot constitui titluri executorii

 Hotărârile judecătoreşti pronunţate în:
 • în procesele civile, inclusiv conflictele de muncă,
 • în procesele și cererile în materie comercială,
 • în procesele și cererile în materie de contencios administrativ
 • în procesele și cererile în materie de creație intelectuală și de proprietate industrială
 • în procesele și cererile în materie de expropriere
 • în cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârșite în procesele penale
 • în procesele penale când se pronunță asupra unor pretenții civile (despăgubiri, cheltuieli de judecată)
 • în procesele prin care părțile sunt obligate la plata unor amenzi fără caracter penal (administrative, judecătorești)
 • în procedura somației de plată
 • hotărârile prin care se admit cererile pentru încuviințarea executării silite a hotărârilor date în țări străine
 Hotărârile executorii:
 • hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel – sunt executorii indiferent dacă sunt atacabile cu recurs sau nu. Caracterul executoriu al hotărârilor pronunțate în apel poate fi înlăturat doar printr-o prevedere legală expresă. Dispozițiile art 484 Cod procedură civilă stabilesc că recursul suspendă executarea hotărârii în cauzele privitoare la:
 1. strămutarea  de hotare,
 2. desființarea de construcții, plantații, a oricăror lucrări având o așezare fixă, precum și
 3. în cazurile anume prevăzute de lege. Hotărârea executorie pronunțată în apel nu poate fi executată silit dacă instanța de recurs suspendă executarea.
 • hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părţile au convenit să exercite direct recursul.  Acestea sunt executorii:
 1. dacă sunt definitive în baza unei prevederi legale exprese,
 2. dacă nu pot fi atacate decât cu recurs sau
 3. dacă părțile au convenit să exercite direct recursul
Hotărârile definitive:
 • hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului;
 • hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu recurs;
 • hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel;
 • hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs;
 • hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii;
 • orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.

Hotărârile definitive sunt titluri executorii indiferent de instanța care le-a pronunțat. Sunt acele hotărâri care nu mai pot fi atacate nici cu apel, nici cu recurs:

 • fie pentru că a expirat termenul pentru declararea căii de atac,
 • fie pentru că legea nu prevede posibilitatea atacării lor.

Aceste hotărâri sunt definitive la data expirării termenului de exercitare a apelului. Hotărârile care pot fi atacate cu recurs devin definitive la data expirării termenului de exercitare a recursului.

Hotărârile arbitrale

Pot fi puse în executare:

 • hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu acţiunea în anulare, precum şi
 • alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale rămase definitive ca urmare a neatacării lor în faţa instanței judecătorești competente.

Conform art. 606 Cod procedură civilă hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie doar de la momentul comunicării către părți. Din acel moment devine titlu executoriu. Hotărârea arbitrală trebuie comunicată părților în termen de o lună de la data pronunțării. Tribunalul arbitral va elibera o dovadă privind comunicarea hotărârii la cererea oricărei părți.

Dacă hotărârea arbitrală nu este adusă la îndeplinire de bună voie de partea obligată, poate fi pusă în executare silită. Atacarea cu acțiune în anulare a hotărârii arbitrale nu are efect asupra caracterului său de titlu executoriu.  Curtea de apel competentă să soluționeze acțiunea poate să suspende hotărârea.

Hotărârea arbitrală străină este executorie și obligatorie de la comunicarea sa părților (art 1120 Cod procedură civilă). Prealabil solicitării încuviințării executării silite, hotărârea arbitrală străină trebuie recunoscută pe teritoriul României (art 1125-1126 Cod procedură civilă).

HOTĂRÂRI ALE ORGANELOR CU ATRIBUŢII JURISDICŢIONALE

Procedura desfăşurată în fața unui organ cu atribuții jurisdicționale este necesar să respecte principiile:  

 • legalității, contradictorialității, egalității, dreptului de apărare.

Este cazul hotărârilor autorităților administrației publice cu activitate jurisdicțională și al hotărârilor date în jurisdicțiile disciplinare. Acestea constituie titluri executorii doar dacă nu au fost atacate în fața instanțelor judecătorești competente.

Data când devin titluri executorii este cea la care a expirat termenul în cadrul căruia se putea declara calea de atac. Atacarea, în termenul legal, face imposibilă punerea lor în executare, deoarece nu au caracter de titlu executoriu.

Dacă se respinge calea de atac, hotărârea organului cu atribuții jurisdicționale este titlu executoriu din acel moment.

TITLURILE EXECUTORII EUROPENE

Art 636 Cod procedură civilă

Titlurile executorii europene cu privire la care dreptul Uniunii Europene nu cere recunoaşterea prealabilă în statul membru în care se va face executarea sunt executorii de drept, fără nicio altă formalitate prealabilă.

Reglementarea legală este în Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 2014 ce se aplică:

În sensul regulamentului, o creanță se consideră necontestată:
 • în cazul în care debitorul a recunoscut-o în mod expres acceptând-o sau recurgând la o tranzacție care:
 1. a fost aprobată de o instanță judecătorească sau
 2. încheiată în fața unei instanțe judecătorești în cursul unei proceduri judiciare
 • în cazul în care debitorul nu s-a opun niciodată, potrivit normelor de procedură ale statului membru de origine, în cursul procedurii judiciare
 • în cazul în care debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat în cadrul unei ședințe de judecată privind această creanță. Atitudinea sa trebuie să fie asimilată unei recunoașteri tacite a creanței sau faptelor invocate de creditor în temeiul legislației statului membru de origine
 • în cazul în care debitorul a recunoscut-o în mod expres printr-un act autentic
 Specificul hotărârilor judecătorești – titlu executoriu european
 • certificarea hotărârii ca titlu executoriu european se face exclusiv de către statul de origine
 • este eliminată procedura de recunoaștere a hotărârii (exequatur) în celelalte state membre
 • hotărârea certificată este recunoscută de drept în celelalte state membre și poate fi executată silit
 • executarea silită se realizează fără a fi necesară încuviințarea executării și fără a fi posibilă contestarea recunoașterii sale. Prin contestarea la executare se pot ataca doar actele de executare și nu forma sau fondul titlului executoriu
 • procedurile de executare sunt cele reglementate de legislația statului membru de executare
 • instanța competentă din statul de executare poate refuza ori suspenda sau limita executarea (art.21 şi 23 din regulament). Aceasta se acordă la cererea debitorului.

În cazul hotărârilor judecătorești certificate nu este necesară încuviințarea executării și nu este posibilă contestarea recunoașterii lor.

În cazul tranzacției judiciare sau actului autentic certificat se prevede că nu este necesară încuviințarea executării și nu este posibilă opoziția la forța sa executorie. În art.636 Cod procedură civilă este recunoscut caracterul executoriu de drept al titlului executoriu european. Nu este necesară încuviințarea executării silite a acestora.

Nu sunt titluri executorii europene hotărârile ce intră în domeniul de aplicare a:
 • Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 44/2001 privind:
 1. competența judiciară,
 2. recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială
 • Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești:
 1. în materie matrimonială,
 2. în materia răspunderii părintești. În cadrul acestora este necesară parcurgerea procedurii de recunoaștere și de încuviințare a executării silite pe teritoriul României

Titularul unor drepturi constatate printr-un titlu executoriu european se va adresa executorului judecătoresc competent. Se va urma procedura obișnuită de executare silită.

HOTĂRÂRI SUPUSE CONTROLULUI INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI

Prin art. 637 Cod procedură civilă se reglementează situația hotărârilor care sunt executorii dar nu sunt definitive. Riscul asumat de creditor este acela de a fi obligat la întoarcerea totală sau parțială a executării în cazul:

 • modificării ori desființării hotărârii judecătorești prin apel sau recurs și
 • repunerea debitorului în drepturile sale, în tot sau în parte, după caz.

Aceeași situație este și în cazul hotărârilor arbitrale puse în executare după comunicare către părți, chiar dacă a fost atacată cu acțiune în anulare. Dacă acțiunea în anulare se admite, cu consecința anulării titlului executoriu, creditorul suportă riscul executării fiind obligat să repună debitorul în drepturile sale.

ÎNCHEIERILE ŞI PROCESELE-VERBALE ÎNTOCMITE DE EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI

Conform art.638 alin.1 Cod procedură civilă încheierile și procesele-verbale întocmite de executorii judecătorești reprezintă titluri executorii. Acestea sunt și înscrisuri autentice fiind expres prevăzute de lege precum:

 • încheierea de actualizare a sumelor din titlul executor, emisă la cererea creditorului
 • încheierea executorului judecătoresc pentru cheltuieli de executare 
 • procesul-verbal de licitație prin care executorul stabilește suma datorată de fostul adjudecatar care nu a depus prețul în termen

ÎNSCRISURILE AUTENTICE NOTARIALE

Art. 269 Cod procedură civilă definește înscrisul autentic fiind acel înscris întocmit sau primit și autentificat de:

 • o autoritate publică,
 • de notarul public sau
 • de către o altă persoană investită de stat cu autoritate publică,
 • în forma și în condițiile stabilite de lege.

Conform art.90 alin 1 din Legea notarilor publici nr.36/1995 înscris autentic notarial este şi acel înscris întocmit sau primit și autentificat:

 • de către notarul public sau
 • de către personalul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, în forma și în condițiile stabilite prin lege.
Caracterul autentic constă în:
 • stabilirea identității părților
 • exprimarea consimțământului acestora cu privire la conținut
 • semnătura lor
 • data înscrisului

Este limitată sfera titlurilor executorii doar la înscrisurile autentice notariale:

 1. care constată o creanță certă, lichidă și exigibilă,
 2. care au putere de titlu executoriu la data exigibilității acesteia.
 • Creanța este certă când existența ei neîndoielnică rezultă din însuși titlul executoriu
 • Creanța este lichidă când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conține elemente care permit stabilirea lui
 • Creanța este exigibilă dacă obligația debitorului este ajunsă la scadență sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată

În lipsa înscrisului original constituie titlu executoriu duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public.

Nu sunt titluri executorii înscrisurile autentice care constată, modifică, transmit sau sting drepturi reale. Exemplu: contract de schimb, fără sultă – nu este titlu executoriu pentru predarea bunurilor la care se referă.

Nu sunt titluri executorii înscrisurile autentice întocmite de personalul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare chiar dacă constată o creanță certă și lichidă.

TITLURILE DE CREDIT SAU ALTE ÎNSCRISURI

Titlurile de credit sau alte înscrisuri pentru a fi titluri executorii trebuie ca legea:

 1. să le recunoască putere executorie,
 2. să prevadă că pot fi puse în executare silită.
Conform prevederilor Codului civil sunt titluri executorii:
 • contractele de locațiune doar pentru plata chiriei
 1. încheiate prin înscris sub semnătură privată și au fost înregistrate la organele fiscale sau
 2. încheiate în formă autentică
 • contractele de arendare – doar pentru plata arendei la termenele și în modalitățile stabilite în contract
 1. încheiate în formă autentică sau
 2. cele înregistrate la consiliul local
 • contractul de comodat – privind obligației de restituire doar în cazul încetării contractului prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului
 1. încheiat în forma autentică sau
 2. printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă
 • contractul de împrumut de consumație în condițiile contractului de împrumut de folosință

Particularitatea acestor titluri executorii este de a nu fi rezultatul unui proces desfășurat în fața instanțelor judecătorești. În cazul deschiderii unei acțiuni în instanță prin care se urmărește desființarea titlului executoriu nu are ca efect suspendarea executării silite dacă nu se solicită de către debitor. Acesta poate solicita suspendarea prin contestația la executare.

Titlurile de credit sunt cambia, biletul la ordin, cecul. Acestea sunt reglementate prin Legea nr.59/1934 și Legea nr.58/1934 ce prevăd că titlurile de credit pe care le reglementează au valoare de titlu executoriu pentru capital și accesorii. Prin reglementările din Legea nr.76/2012 a fost eliminată cerința investirii cu formulă executorie a cambiei, biletului la ordin şi cecului.

Punerea în executare a acestor titluri de credit se face respectând prevederile legilor speciale. Intervenția executorului constă doar în dresarea protestului.

ACTELE DE SANCȚIONARE ÎN MATERIA CONTRAVENȚIILOR

Executarea sancțiunilor contravenționale se face potrivit prevederilor privind regimul juridic al contravențiilor. Procesul-verbal neatacat în termen, precum și hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate.

Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face:
 • de către organul din care face parte agentul constatator, dacă nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal
 • de către instanța de judecată, în celelalte cazuri

Executarea se face în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor bugetare. Împotriva actelor de executare se poate face contestație la executare.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.