Constructii executate fara autorizatie

∞Nu este meseria atât de neînsemnată care să nu îşi hrănească meseriaşul∞

Art. 37 din Legea nr.50/1991 Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie. Recepţia la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administraţiei publice, desemnat de emitentul autorizaţiei de construire. Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în…

Interpretarea contractului

∞ Realitatea nu este altceva decât o interpretare ∞

Interpretarea contractului (art. 1266–1269 Cod civil) Reguli generale privind interpretarea contractului Interpretarea după voinţa concordantă a părţilor – Art. 1266 Cod civil  Prioritatea voinţei reale (concordante) a părţilor Contractul se interpretează după voinţa concordantă a părţilor, iar nu după sensul literal al termenilor. La stabilirea voinţei concordante se va ţine seama: Determinarea voinţei reale a…

 Contractul de Arendare

∞ Oamenii se pot îndoi de ceea ce spui, dar vor crede ceea ce faci ∞

Contractul de arendare este reglementat în art.1836–1850 Codul civil. Este un contract sinalagmatic, dat fiind că odată cu încheierea sa valabilă, fiecare parte dobândeşte drepturi şi îşi asumă obligaţii reciproce şi interdependente:   Contractul de arendare – condiţii de validitate  Contractul de arendare încheiat conform liberei voinţe a părţilor trebuie să se supună, desigur, regulilor…

Circulatia pe drumurile publice-noi reglementări

∞Răbdarea este ceva ce admiri la şoferul din spatele tău şi dispreţuieşti la cel din faţa ta∞

Circulatia pe drumurile publice-noi reglementări Comportamentul agresiv în circulația pe drumurile publice Este definit comportamentul agresiv în conducere pe drumurile publice şi sunt stabilite sancțiuni care se aplică în mod cumulativ: Art. 54^1din OG nr.1/2022  Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare Proprietarul unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui…

Garantia pentru buna functionare la vanzare

∞Uneori plătim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim pe gratis∞

Garanţia pentru buna funcţionare la vânzare Art. 1716 Cod civil Condiţii privind garanţia pentru buna funcţionare  Garanţia pentru buna funcţionare Nu se poate constata o suprapunere între garanția pentru buna funcționare și garanția pentru vici ascunse, nici din punct de vedere al bunului ce face obiectul vânzării Defectul acoperit prin garanţia de bună funcţionare: Defectul,…

Contractul de Locatiune – cauze de incetare

∞ Adevărul nu este proprietatea unei singure persoane, ci comoara întregii omeniri ∞

Contractul de Locațiune – cauze de încetare   Denunțarea contractului Denunțarea contractului de locațiune Termenul de preaviz Forma denunțului Efectele denunțului Acțiunea în evacuare    Denunțul Manifestarea de voinţă de a desface contractul Expirarea termenului de preaviz are ca urmare încetarea contractului de locaţiune. La împlinirea termenului de preaviz, obligaţia de restituire a bunului primit în…

Contractul de vanzare cumparare – caractere juridice

∞ Poți cumpăra cu bani o carte, dar nu și cunoașterea ∞

Art.1650 Cod civil Contractul de vânzare reglementează transmiterea, de la vânzător la cumpărător, a dreptului de proprietate asupra unui bun, în schimbul unui preţ. Este calificat ca vânzare și contractul prin care, în schimbul unui preţ, se transmite cumpărătorului un alt drept decât cel de proprietate, şi anume: Potrivit alin.(1) al art.1650 Cod civil, constituie…

Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie

∞ Viața este ceea ce se întâmplă în timp ce planificăm viitorul ∞

Raspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie este reglementată prin dispoziţiile art.1357 Cod civil prevăzând că “cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”. Această răspundere, denumită şi răspundere directă, este una dintre variantele răspunderii civile delictuale. Raspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie este supusă reglementărilor generale,…

Simulatia prin incheierea unui act public si unul secret

∞ Cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor a fost aceea că o persoană își poate schimba viitorul doar schimbându-și atitudinea! ∞

Simulatia prin încheierea unui act public și unul secret este operaţiunea juridică unitară, bazată pe existenţa concomitentă a unor înscrisuri cu conţinut juridic diferit, care creează o aparenţă neconformă cu realitatea prin încheierea a două acte juridice: Potrivit Codului civil, simulaţia: Art.1289 Cod civil În cadrul simulaţiei, părţile încheie: Pentru ca actele menţionate să fie…

Concediul de acomodare in cazul adoptiilor

∞ Copiii văd în părinți trecutul, părinții văd în copii viitorul ∞

Concediul de acomodare in cazul adoptiilor Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului (art.451 Cod civil).  Adopţia este supusă cumulativ următoarelor principii: Capacitatea de adaptare, fizică şi psihică, a copilului la noul mediu familial va fi analizată…