Contract de concesiune de bunuri proprietate publica

Primul principiu în viață: să nu te dai bătut în fața oamenilor sau a întâmplărilor

Contract de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligația de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul…

Contractul Individual de Munca

∞ În muncă e sănătatea, cinstea, puterea și farmecul vieții ∞

Prin Ordinul nr.2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă prevede că un contract individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru. Prin negociere între părţi, contractul individual de muncă poate cuprinde şi clauze specifice, potrivit legii. Contractul individual de muncă (CIM) încheiat la data de…

Act constitutiv Societate in Comandita Simpla

∞ Acela care e cuprins de mânie, e mai bine să întârzie cu luarea deciziei∞

  MODEL  Act constitutiv Societate in Comandita Simpla                                                   Prin adoptarea prezentului act încheiat între asociaţii: 2. Societate Comerciala ………………, persoană juridică română/străină , cu sediul social în ……………., înregistrată la …………, având date de identificare …………………………….., reprezentată de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaţilor/acţionarilor nr. …. din data de………… sau 1.D-nul/d-na………………, cetăţean…

Contract închiriere locuinta – Model

∞ Contrariile dau naștere altor contrarii ∞

Contract închiriere locuinta este utilizat pentru închirierea locuinţelor din proprietatea statului sau a unităţilor economice cu capital de stat, fiind reglementat de Legea locuinței nr. 114 din 1996. Înregistrat la ………………….. Nr. ……….. din ………………  CONTRACT DE INCHIRIERE pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă Între subsemnaţii: A) ……………………., în calitate de PROPRIETAR, cu domiciliul (sediul)…

Procura administrare societate comerciala

∞ Chibzuiește fără grabă hotărârile, pune-le repede în practică ∞

Mandatarul meu va putea decide majorarea capitalului social, schimbarea sediului societății sau a formei sale juridice, modificarea obiectului de activitate și orice alte modificări ale actului constitutiv.
În cazul în care va considera ca fiind în interesul meu, mandatarul meu va putea hotărî dizolvarea și lichidarea societății, în condițiile actului constitutiv și în condițiile dispozițiilor legale, va încheia actul adițional corespunzător și mă va reprezenta în fața judecătorului delegat

Cerere executare silita titlu executoriu

∞ Când sunteți înstăriți, gândiți-vă ce e de făcut la vreme de restriște, fiindcă nenorocirea mare începe cu una mică∞

Având în vedere că debitorul refuză să execute de bunăvoie obligațiile ce îi revin conform titlului executoriu, vă solicităm să procedați la executarea silită a acestuia prin toate modalitățile de executare, simultan sau succesiv, asupra tuturor bunurilor mobile, imobile și prin poprire.

Contract de cesiune promisiune de vanzare

∞ În viață, ai parte mai des de ceva neașteptat decât de ceva așteptat ∞

Subsemnatul ……….. – cedent cesionez cu titlu oneros numitului……. – cesionar, toate drepturile și obligatiile pe care le dețin în calitate de promitent-cumpărător conform promisiunii bilaterale de vânzare-cumparare autentificată sub nr…… . Subsemnatul, ……….. – cesionar consimt să mă substitui cedentului în toate drepturile dobândite în calitate de promitent cumpărător, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autentificată sub nr…….. .

Contract de Dare in Plata

∞ Pierderea se poate transforma în profit, iar profitul se poate transforma în pierdere ∞

Eu, creditorul , consimt să dobândesc de la debitor dreptul de proprietate asupra bunului imobil descris și evaluat mai sus, în condițiile menționate în cuprinsul acestui act.
Obligația debitorului de plată a sumei împrumutate în cuantum de ……. s-a stins prin efectul acestui act.

Conventie Matrimoniala intre viitorii soti

∞ Se înșeală adânc cel care consideră mai trainică și mai fermă puterea întemeiată pe forță, decât cea întemeiată pe iubire∞

Noi, A si B, viitori soți, declarăm că, în conformitate cu prevederile art.361 Cod civil, la adoptarea regimului separației de patrimonii, bunurile mobile proprii ale fiecăruia dintre noi, sunt cele incluse în inventarul anexă prezentei convenții, care face parte integrantă din prezentul înscris.