Recuperarea pensiei incasata necuvenit

∞ Banii nu încep niciodată o idee. Este întotdeauna ideea ce porneşte banul ∞

Recuperarea pensiei incasata necuvenit

Pensia este o formă de prestaţie de asigurări sociale plătită lunar, în baza legii, inerentă şi indisolubil legată de calitatea de pensionar, obţinută în baza unei decizii de pensionare, cu respectarea tuturor prevederilor impuse de legiuitor.

Dreptul la pensie este un drept fundamental prevăzut în art. 47 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Sunt reglementate prin lege:
 • criteriile şi condiţiile concrete în care asiguraţii pot beneficia de pensie,
 • tipurile de pensii care pot fi acordate,
 • regulile generale de acordare a acestora
 • regulile derogatorii pentru situaţii deosebite,
 • modul de calcul
 • cuantumul valoric al pensiilor etc.
Dreptul la asigurări sociale se exercită conform art.1 şi 104 alin.(2) din Legea nr. 263/2010:
 • prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
 • prin decizie a casei teritoriale de pensii ce stabilesc pensiile

Odată constituit dreptul asiguratului la primirea indemnizaţiei de asigurări sociale şi obligaţia instituţiei de asigurări de a o plăti, acesta nu poate fi modificat decât tot printr-o decizie.

Prin decizie se dispune asupra:
 • dreptului de pensie – încetarea, suspendarea etc.
 • plăţii pensiei
 • recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale

Decizia de încetare, suspendare, modificare a drepturilor de pensie

 • se emite prealabil sau concomitent
 • întrucât raporturile de asigurări sociale se nasc, se modifică şi se sting în legătură cu acoperirea unor riscuri sociale,
 • este emisă de casele teritoriale de pensii
 • trebuie să fie respectat regimul juridic al deciziei de înscriere la pensie

Revizuirea apare ca o modalitate de punere de acord a cuantumului pensiei cu dispoziţiile legale în vigoare la momentul stabilirii pensiei. Nu se poate vorbi despre afectarea retroactivă a unui “drept câştigat”.

Drept câştigat:
 • este doar cuantumul pensiei stabilit potrivit principiului contributivităţii,
 • nu este cuantumul pensiei aflate în plată, stabilit însă cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Obligaţia restituirii sumelor încasate necuvenit este o expresie particularizată în materia asigurărilor sociale a instituţiei îmbogăţirii fără justă cauză, prevăzută de art. 1.345 din Codul civil.

Sumele plătite cu titlu de contribuţie la asigurările sociale:
 • nu reprezintă un depozit la termen
 • nu pot da naştere vreunui drept de creanţă asupra statului sau asupra fondurilor de asigurări sociale

Protecţia dreptului de proprietate privată nu se poate extinde asupra sumelor dobândite necuvenit. În scopul realizării unei evidenţe corecte şi unitare a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul public de pensii, ANAF, Casa Naţională de Pensii Publice şi casele de pensii sectoriale sunt obligate să-şi coreleze bazei proprii de date.

O evidenţă corectă şi unitară a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul public de pensii exclude posibilitatea coexistenţei:

 • unei decizii definitive de acordare a pensiei (conformă dispoziţiilor legale la momentul stabilirii ei şi care beneficiază de prezumţia de legalitate şi temeinicie)
 • cu o decizie de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale,
Ambele decizii:
 • să fie emise pe numele aceleaşi persoane,
 • în lipsa unei decizii de încetare, suspendare, modificare a drepturilor de pensie.

În sarcina casei de pensii subzistă obligaţia de a respecta procedurile legale, potrivit cărora aceasta poate opera:

 • orice modificare/suspendare a drepturilor de pensie
 • cu recuperarea sumelor stabilite ca fiind încasate necuvenit în termenul de prescripţie de trei ani,
 • fără a se pune problema exonerării titularului pensiei de invaliditate/anticipate parţial de obligaţia de restituire.

Acordarea sau recuperarea sumelor rezultate în urma revizuirii

 • e face conform 107 alin.(2) din Legea nr. 263/2010 – sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor”
 • este o modalitate de punere de acord a cuantumului pensiei cu dispoziţiile legale în vigoare la momentul stabilirii pensiei
 • este în ipoteza diminuării şi a măririi cuantumului pensiei, atunci când pensionarul solicită constatarea unei diferenţe între suma legal cuvenită şi cuantumul pensiei stabilit şi aflat în plată,
 • este un mijloc de protecţie a dreptului la pensie
Un raport juridic de asigurări sociale s-ar putea defini:
 • printr-o singură decizie de acordate a dreptului la pensie, în temeiul căreia să se facă plata efectivă a pensiei, sau
 • printr-o succesiune de decizii de acordare, recalculare, revizuire, încetare, suspendare, reluare, modificare a dreptului la pensie,
Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale:
 • este într-un raport de accesorialitate, de condiţionare, de subsecvenţă cu decizia de încetare, suspendare, modificare a drepturilor de pensie,
 • numai astfel se respectă dispoziţiile legale şi se conferă previzibilitate drepturilor beneficiarilor sistemului public de pensii.

Deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale sunt titluri executorii ca urmare:

 • a constatării existenţei unor debite în sarcina beneficiarilor sistemului public de pensii, pe baza unor decizii de revizuire a drepturilor iniţial stabilite sau
 • a descoperirii unor împrejurări care ar fi justificat suspendarea sau încetarea plăţii pensiei;

Contestarea deciziei de recuperare

 • împrejurărilor care ar fi justificat suspendarea sau încetarea plăţii pensiei ori
 • a relevanţei împrejurărilor
 • fie în prealabil, fie în cadrul aceluiaşi dosar
 • persoana interesată va putea obţine anularea deciziei de recuperare a debitului şi a actelor de executare
Este necesară:
 • conexarea dosarelor, datorită raportului de accesorialitate, sau
 • suspendarea contestaţiei la executare
 • până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate împotriva deciziei de suspendare ori încetare a plăţii pensiei.

Decizia casei teritoriale de pensii pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de către pensionar este condiţionată, sub aspectul legalităţii, de respectarea:

 • procedurii instituite prin dispoziţiile art.116 din Legea nr.263/2010 referitoare la emiterea unei decizii având ca obiect încetarea, suspendarea, modificarea drepturilor de pensie,
 • procedurii de recuperare ce este independentă de orice altă procedură referitoare la decizia iniţială de pensie aflată în plată şi definitivă,

În lipsa unei decizii emise de casa teritorială de pensii de suspendare sau modificare a drepturilor de pensie stabilite prin decizie definitivă, drepturile băneşti au drept cauză juridică a plăţii decizia de pensionare iniţială.

Din acest motiv, nu pot fi calificate ca “sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale”, în sensul art. 179 alin. (1) din Legea nr. 263/2010. Pensionarul anticipat parţial/de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art.6 alin.(1) pct. I, II sau IV, sancţiunea legală prevăzută este suspendarea plăţii pensiei.

Art. 6 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

 • a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
 • b) funcţionarii publici;
 • c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 1. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;
 2. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
 • a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
 • b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
 • c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
 • d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
 • e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

 În lipsa unei decizii emise de casa teritorială de pensii de suspendare/modificare a drepturilor de pensie stabilite prin decizie definitivă, drepturile băneşti:

 • au drept cauză juridică a plăţii tocmai decizia de pensionare iniţială şi
 • nu pot fi calificate ca sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, în sensul art. 179 alin. (1) din Legea nr. 263/2010.
Art.179 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani.

Casele teritoriale sau sectoriale de pensii pot revizui pensia

 • din oficiu ori la cererea pensionarului,
 • când se constată o diferenţă între cuantumul stabilit al pensiei şi ceea ce s-ar cuveni potrivit dispoziţiilor legale

Dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 263/2010 referitoare la procedura revizuirii pensiei sunt relevante întrucât ilustrează succesiunea, după cum urmează:   

 • constatarea diferenţelor între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite,
 • emiterea deciziei de revizuire
 • recuperarea sumelor în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor
 • recalcularea pensiei prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia

Similar Posts

3 Comments

 1. Buna ziua,in postarea din 10.11.2017 ați arătat ca sumele plătite ca repr contr la asig sociale NU pot da naștere unui drept de creanța asupra statului:ce se întâmpla ,atunci,cu aceste sume ,in situația respingerii recalc pensiei cf art 107 al 3,L263/2010,rămân sume la stat ,necuvenit,un abuz?Multumesc anticipat.

 2. Am avut o pensie de invaliditate din anul 2013 cu indice de corecție 1,06,în anul 2020 am depus cerere de decizie de pensie pentru limita de vârstă indicele de corecție rămânând același ( 1.06) mă consider neîndreptățită fata de colega mea care în aceiași perioadă a primit decizia de limita de vârstă cu un indice de corecție de 1,41
  aceasta având o pensie cu 390 Ron mai mult că mine,fac precizarea că,am cotizația completa 35 ani, la fel că colega mea.

  mulțumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Diferența în valoarea pensiilor de limită de vârstă pentru dumneavoastră și colega dumneavoastră poate fi explicată prin mai mulți factori care influențează nivelul pensiei.
   Indicele de corecție (coeficientul de corecție) aplicat pensiei poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv durata asigurată pentru fiecare an, salariul mediu brut pe economie, sau alte reglementări legale care se aplică calculului pensiilor.
   Pentru a obține clarificări cu privire la diferența valorii pensiilor între dumneavoastră și colega dumneavoastră, vă recomand să trimiteți o petiție către Casa Județeană de Pensii de care aparțineți, solicitând o precizare în cazul calculului pensiei dvs și aplicarea indicelui de corecție, ce factori au fost luați în calcul, etc.

   https://projurista-plus.com/evolutia-indicelui-de-corectie/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.