Contractul de munca pe durata determinata

∞ Prin muncă și stăruință vei ajunge la dorință ∞

Contractul de muncă pe durată determinată

 • Art. 82 din Codul muncii
 • (1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.
 • (2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

Contractul de muncă pe perioadă determinată – caracteristici

Încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată este o excepție în ceea ce priveşte durata contractului individual de muncă şi anume, durata determinată a acestuia, așa cum prevede Directiva 1999/70/CE privind acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată.

Contractul de muncă pe perioadă determinată:
 • este o excepție, fiind de strictă interpretare,
 • durata determinată a contractului putând interveni numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege,
 • forma acestui contract nu poate fi decât scrisă,
 • este obligatoriu să fie precizată expres durata contractului, fiind esenţa existenţei sale.

Contractul de muncă pe perioadă determinată – Prelungire

 • Art.82, alin. (3) și (4) Codul muncii
 • (3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art. 83, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.
 • (4) Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.
Contractul de muncă pe perioadă determinată poate fi prelungit:
 • și după expirarea termenului iniţial,
 • pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări,
 • succesiv, fiind încheiate cel mult 3 astfel de contracte individuale de muncă

Sunt „contracte succesive” cele încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract pe durată determinată care nu poate avea o durată de 12 luni fiecare [art. 82 alin. (5)].

 Contractul de muncă pe perioadă determinată – durată

 • Art.82, alin.(5) Codul muncii
 • Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.
Durata maximă legală a contractelor pe durată determinată, încheiate între aceleaşi părţi:
 • poate fi de 60 de luni,
 • perioada de 60 luni rezultă din însumarea duratei primului contract de 36 de luni, la care se adaugă câte 12 luni pentru fiecare din cele două contracte succesive.
Durata maximă de 60 de luni poate fi depăşită:
 • în cazul realizării unui proiect, program sau lucrări (art. 82 alin. 3)
 • dacă sunt întrunite celelalte cerinţe pentru încheierea între aceleaşi părţi de contracte succesive” (art. 82 alin. 4 şi 5 şi de art. 84 alin.1)
În ipoteza unor părţi diferite (un alt angajator sau un alt angajat) se pot încheia oricâte contracte:
 • fără limită de număr,
 • fiecare având o durată de până la 36 de luni.

Noile reglementări ale Contractului individual de muncă pe perioadă determinată privind durata maximă a contractului succesiv al celor 3 contracte şi noile situaţii în care se pot încheia, nu contravin:

 • Directivei 1999/70/CE referitoare la Acordul cadru dintre Uniunea angajatorilor şi industriaşilor din Europa (U.N.I.C.E),
 • Centrul European al întreprinderilor cu participaţie publică (C.E.E.P),
 • Confederaţia europeană a sindicatelor (C.E.S) asupra muncii cu durată determinată.
Art. 83 Codul muncii

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:

 • a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
 • b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
 • c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
 • d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
 • e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
 • f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
 • g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
 • h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Prevederile art. 83 din Codul muncii enumeră cazurile în care este permisă durata determinată a contractului.

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;

Reglementarea de la art. 83, litera a) prevede că angajatorul poate înlocui acel salariat cu altul, încheind cu acesta un contract pe durată determinată:

 • pe perioada suspendării unui contract individual de muncă, de regulă încheiat pe durată nedeterminată,
 • având posibilitatea de a continua activitatea în acel loc de muncă încadrând un alt salariat,
 • asigurându-se păstrarea postului titularului aflat în stare de suspendare,
 • contractul pe durată determinată va înceta de drept contractul pe durată determinată (art. 56 alin. (1) lit. i) Codul muncii)

Excepția

Excepţie face situaţia celui care participă la grevă. Cu toate că şi contractul participanţilor la grevă se suspendă, aceştia nu pot fi înlocuiţi pe durata încetării activităţii, având în vedere că în temeiul aceleiaşi reglementări, greva reprezintă încetarea voluntară a lucrului, iar participarea la grevă este liberă (art. 234 Codul muncii).

   b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;

Creşterea şi/sau modificarea temporară a activităţii poate fi determinată de:

 • primirea de noi comenzi de la aceiaşi beneficiari peste cele existente;
 • încheierea de noi contracte comerciale, privind furnizarea de produse sau servicii,
 • selectarea angajatorului, de către organele competente, pentru realizarea unor proiecte etc.

Creşterea şi/sau modificare se reflectă în parametrii economico-financiari ai angajatorului. În ipoteza unui conflict, acesta are obligaţia de a depune dovezile în apărarea sa, ceea ce nu exclude dreptul salariatului de a veni cu propriile probe, susţinând contrariul.

Referitor la „caracterul sezonier” al activităţilor este dat de natura acestor activități care, desfăşurându-se în funcţie de o anumită perioadă a anului (de pildă, sezonul estival) nu au un caracter permanent, ci temporar. În mod firesc, pentru prestarea lor este necesară încheierea unor contracte individuale de muncă pe durată determinată.

d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

Pentru încheierea unui contract individual pe durată determinată ”în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă”, trebuie adoptat un act normativ special.

În actul normativ se va prevedea:
 • categoria de persoane fără loc de muncă avută în vedere (determinată de profesie, sex, vârstă, studii, etnie, convingeri religioase etc.),
 • activităţile ce vor fi desfăşurate,
 • durata contractelor.

Astfel, art. 77^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă prevede subvenţionarea angajatorilor care încheie contracte de muncă cu persoane din rândul şomerilor, pentru o perioadă ce nu va depăşi 12 luni.

   e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;

Prin introducerea acestui caz s-a dorit sprijinirea persoanelor în vârstă pentru a se încadra în muncă. Condiţia impusă de lege, pentru încheierea contractului pe durata determinată, este ca aceste persoane să împlinească vârsta de pensionare în termen de 5 ani de la data angajării.

Privind acest caz urmează să se aibă în vedere şi dispoziţiile art. 85 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, potrivit cărora angajatorii care încadrează persoane ce în termen de 5 ani vor îndeplini condiţiile de pensionare anticipată sau anticipată parţial ori, după caz, pentru limită de vârstă beneficiază de anumite avantaje.

(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei.

Durata contractului în această situație, întrucât legea nu face nicio distincţie, nu poate depăşi durata maximă admisă prevăzută cu caracter general (36 de luni).

 f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

Această ipoteză se referă la ocuparea unei funcţii eligibile:

 • fie în cadrul organizaţiilor sindicale sau al celor patronale,
 • fie al organizaţiilor nonguvernamentale, dar sub condiţia ca cel în cauză să aibă, la oricare dintre aceste organizaţii, calitatea de salariat.

Numai în aceste situații se pune problema încheierii contractului pe durată determinată, egală, fireşte, cu durata mandatului, între salariatul respectiv şi acea organizaţie.

   g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

Un contract de muncă pe durată determinată se poate încheia în oricare din situaţiile în care o persoană exercită funcţii pe perioada mandatului în care au fost investiţi. Există posibilitatea încheierii unui al doilea contract individual de muncă pe durată determinată, ca urmare a suspendării contractelor titularilor, determinat de necesitatea exercitării mandatului.

Referitor la prevederile lit. g),  conform art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie:

 • pensionarii pentru limită de vârstă;
 • nevăzătorii;
 • pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;
 • copiii, pensionari de urmaş.
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut.

  Situații de încheiere a unor contracte pe durată determinată

Prevederile art.83 lit. h) din Codul muncii reglementează două modalităţi de încheiere a unor contracte pe durată determinată:

 • prima vizează cazuri prevăzute expres de legi speciale,
 • a doua priveşte desfăşurarea unor lucrări, proiecte, programe.

Cazuri prevăzute expres de legi speciale

 Acte normative care prevăd situaţii în care încheierea contractelor de muncă este posibilă pe perioadă determinată:

1. Codul muncii

– prevede un caz particular de contract pe durată determinată: contractul de muncă temporară (art. 94–95);

2. Pe durata stagiului

– în cazul anumitor categorii profesionale: notarii stagiari şi executorii judecătoreşti;

3. Angajatorul de inserţie

– va încheia cu un tânăr cu risc de marginalizare socială contract individual de muncă pe durată determinată, până la expirarea duratei contractului de solidaritate în conformitate cu Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munc, art. 93^4 şi art. 93^5;

4. Contractul de ucenicie

– contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe o durată determinată ce nu poate fi mai mică de 6 luni, conform art. 9 alin. (1) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;

 5. Stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor şcolare

– conform prevederilor Legii nr.72/2007, statul acordând un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare:

 • pentru fiecare elev şi student (art. 1),
 • pe o perioadă maximă de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic (art. 3);
6. Angajarea elevilor sau studenților ca practicanți
 • se realizează cu contract de muncă pe durată determinată, pe durata efectuării acestei practici, conform Legii nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, art.21;
7. În situația când titularii posturilor, conform dispoziții prevăzute de legi speciale:
 • sunt chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în termen sau pentru concentrare ori
 • au semnat contracte ca rezervişti voluntari în calitate de soldaţi sau gradaţi cu unităţi militare;
8. Personalul navigant

– încheie contracte individuale de ambarcare pe durată determinată, deoarece ambarcarea nu poate fi decât pe o astfel de durată, în temeiul OG nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare;

9. În cazul personalului încadrat în funcţii de specialitate artistică sau tehnică

în baza art.13, alin.(1) din OG nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte precum şi activităţii de impresariat artistic, contractele individuale de muncă se pot încheia:

 • a) de regulă, pe perioadă nedeterminată;
 • b) pe durată determinată, inclusiv pe stagiune sau producţie artistică;
10. Contractul individual de muncă al asistentului maternal profesionist

-se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului conform prevederilor art.8, alin.(2) din HG nr.679/2003. O particularitate a acestui contract constă în aceea că munca prestată de asistentul maternal profesionist are un caracter continuu.

Când se încheie contractul de muncă, persoana în cauză cunoaște:
 • faptul că activitatea sa este continuă şi nu este limitată la un număr fix de ore,
 • că este în legătură directă cu obiectul muncii, respectiv creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi are în plasament.

Contractele de muncă încheiate în baza Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011pentru:

 • pe posturi didactice şi personal de cercetare care pot funcționa în departamente, şcoli doctorale, unităţi sau centre de cercetare şi microproducţie (art. 287 alin.18);
 • senatul universitar, poate decide
 • continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală de către senatul universitar, conform Cartei universitare, fără limită de vârstă;
 • angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face şi pe perioadă determinată de maxim 3 ani, contract ce poate fi reînnoit;
 • studenţii-doctoranzi pot fi angajaţi, pe un post didactic sau de cercetare, pe o perioadă determinată de maxim 5 ani (art. 294).

Contractul de muncă pe perioadă determinată încheiat în baza OUG nr.114/2008

Contractele pe durată determinată până la împlinirea de către aceştia a vârstei de 65 de ani, încheiate în baza OUG nr.114/2008 privește:

 • asistenţilor medicali şi
 • moaşelor pensionaţi

Situația desfăşurării unor lucrări, proiecte, programe

Pentru cea de a doua modalitate de încheiere a contractelor pe durată determinată prevăzută de art. 83 lit. h) din Codul muncii, durata derivă din caracterul determinat al lucrării, proiectului sau programului respectiv, ce urmează a fi prestate sau executate de acel angajator.

   Este legală încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată:
 • până la organizarea concursului pentru ocuparea unui post, care să înceteze de drept în temeiul art. 56 alin. (1) lit. i) Codul muncii. Durata maximă a unui atare contract nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni, chiar dacă în contractul colectiv este un termen mai mare.

Situații speciale

Nu este legală „încetarea de drept” a unui contract individual de muncă, încheiat până la ocuparea postului prin concurs:

 • ca efect al expirării perioadei de probă,
 • fără să existe notificarea angajatorului prevăzută de art. 31 alin. (3) Codul muncii.

Dacă într-o situaţie concretă nu se face dovada că încheierea contractului s-a efectuat ori era posibilă, potrivit legii, pe durată determinată, se prezumă că raportul juridic de muncă a fost stabilit pe durată nedeterminată.

Simpla menţiune în contract că a fost încheiat pe durată determinată, nu produce efecte corespunzătoare dacă:

În consecinţă, dacă sunt întrunite cerinţele imperative ale legii pentru încheierea contractului pe durată nedeterminată, orice clauză potrivit căreia contractul ar fi fost încheiat pe durată determinată este nulă.

   Relevant pentru stabilirea duratei contractului individual de muncă:
 • este caracterul permanent sau limitat (sezonier) al postului şi
 • nu este voinţa părţilor concretizată prin încheierea acelui contract.

Forma de încheiere contractul de muncă pe durată determinată

Contractul de muncă pe durată determinată se încheie în formă scrisă:

 • este o condiţie de validitate a lui (ad validitatem) şi
 • nu este doar una de probă (ad probationem).
Este imperativă precizarea expresă a duratei sale:
 • în lipsa acestei forme nu este posibilă cunoaşterea duratei pentru care a fost încheiat şi,
 • nu se poate vorbi de existenţa unui contract pe durată determinată (atipic).

Durata contractul individual de muncă pe durată determinată

Elementul esenţial contractului de muncă pe durată determinată îl reprezintă durata, care trebuie precizată în conţinutul său.

În cazul în care contractul este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract de muncă este suspendat, durata va exista până la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea [alin. (2)]. Aşadar, legal, este posibilă şi o durată care să depăşească 36 de luni. De asemenea, este posibilă o durată mai mare în temeiul unor dispoziţii legale, speciale.

Similar Posts

7 Comments

 1. Este legal ca dupa 3 contacte consecutive pe perioada determinata sa se prelungeasca contractul individual de munca ( 1 an + 1 an + 2 luni) tot pe perioada determinata de 10 luni? Acestea însumează cele 36 de luni. Va mulțumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART.12 Codul Muncii
   (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
   (2) Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.

   Conform alin. (2), contractul individual pe durată determinată se poate încheia numai în anumite condiţii.
   De exemplu, menţiunea din contract în sensul că acesta a fost încheiat pe durată determinată nu este suficientă dacă munca prestată în cadrul acelui post are un caracter permanent. Într-un atare caz, acest contract, legal, va fi considerat că s-a încheiat pe durată nedeterminată.

   Art. 83 Codul muncii – Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:
   a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
   b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
   c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
   d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
   e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
   f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
   g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
   h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

   https://projurista.ro/modificarea-contractului-individual-de-munca/

 2. Buna ziua. La o institutie publica, personal contractual, avem o salariataX, angajată pe perioada determinata, pana la 01.10.2023, bibliotecar grad II, pe perioada suspendarii CIM a titularului postului, aceasta fiind in CIC.
  Titulara postului a anuntat ca vrea sa revina la munca din 01.07.2023.
  Ar fi o varianta sa prelungim CIM sau sa mutam pe salariataX dupa revenirea titularului de post, mentionez că mai avem înca un post vacant pana la 01.08.2024, bibliotecar debutant, titulara fiind tot in CIC .

 3. in cazul unui institut de cercetare INCD, un contract de munca incheiat pe perioada determinata in conformitate cu prevederile art 83 lit h ( pe un proiect), angajat prin concurs cu respectarea prevederilor legii 319 privind statutul personalului de cercetare- dezvoltare poate sa fie prelungit prin act aditional in contract de munca pe perioada nedeterminata cf art 41 ( cu acordul partilor) fara organizare concurs?

  1. Gabriela Fainita spune:

   În cazul unui contract de muncă încheiat pe perioadă determinată conform prevederilor articolului 83 lit. h (pe un proiect) pentru un angajat într-un institut de cercetare INCD care a fost angajat prin concurs, în conformitate cu Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, acest contract poate fi prelungit prin act adițional pe perioadă nedeterminată conform articolului 41 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (cu acordul părților), fără a fi necesară organizarea unui nou concurs.
   Art. 41 din Legea nr.45/2009
   (1) Personalul contractual al unităţilor de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, fără concurs.

   Art. 83 Codul muncii
   Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:
   h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

   Un contract individual de muncă încheiat pe durată determinată conform articolului 83 lit. h din Codul muncii încetează de drept la data expirării termenului pentru care a fost încheiat. Legea nu prevede posibilitatea de transformare automată a unui astfel de contract într-un contract pe perioadă nedeterminată.
   Cu toate acestea, dacă părțile (angajatorul și angajatul) doresc să continue relația de muncă după expirarea termenului contractului pe durată determinată, ele pot încheia un nou contract, fie pe o perioadă determinată, fie pe perioadă nedeterminată, conform legii și cu acordul ambelor părți.
   Nu există o prevedere legală care să interzică încheierea unui nou contract pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată după expirarea unui contract anterior de acest tip.

   Art.56 Codul muncii – Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
   i)la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;

   Analizați contractul de muncă dacă conține clauze referitoare la posibilitatea prelungirii sau transformării într-un contract pe perioadă nedeterminată.
   Potrivit art. 41 Codul Muncii, un contract de muncă pe perioadă determinată poate fi prelungit sau transformt într-un contract pe perioadă nedeterminată cu acordul expres al ambelor părți.
   Art.41, alin.(1) Codul muncii: Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.

   În cazul unui INCD, acordul angajatului și acordul institutului de cercetare sunt esențiale.
   Orice prelungire sau transformare a contractului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legii și cu specificațiile legate de personalul de cercetare și dezvoltare, în acest caz, așa cum sunt stabilite în Legea nr. 319/2003.

   https://projurista-plus.com/revisal-infiintare-completare-transmitere/

 4. Vîrlanută Viorel spune:

  Am 57 ani și 8 luni vârstă. Mi s-a încheiat un contract determinat de doar o lună, după ce am avut 4 contracte de muncă de cate 6 luni și ăsta doar datorită presiunii străzii intrând in greva foamei fiind acceptați de angajatorul CEO din Gorj să ni se întocmească iarăși contracte determinate, de această dată doar pe 3 luni pentru 105 salariați ! Deși aș fi avut nevoie de un contract de muncă pe 3 luni, mi-au întocmit unul doar pe o lună până la 5 Aug. 2024, pentru că le-am spus că voi depune dosarul de pensionare pe data de 1 Aug. ac. ! În cazul meu ce lege aș putea invoca să mi se prelungească un alt contract de muncă pe perioadă determinată de către angajatorul CEO din Gorj, până când voi primi decizia de pensionare în termenul legal de max. 45 de zile ? Nu este normal să mă arunce în stradă și să nu beneficiez de nici un venit salarial, să aștept acasă decizia de pensionare ! Din calculul meu având adeverințe pentru toate perioadele de muncă înainte de 2001, îndeplinesc condițiile de pensionare pe actuala lege a pensiilor 263/2010 având peste 15 ani de grupă specială 100% minerit și siderurgie, 13 ani stagiu de cotizare în condiții normale de muncă, dintre aceștia 4 ani îi am munciți în Italia având extras cu perioada de muncă de INPS Italia și încă 2 ani șomaj și serviciu militar, deci aș totaliza peste 35 de ani de stagiu de cotizare pe actuala lege, din păcate pe noua lege a pensiilor 360/2023 nu mai pot îndeplini condițiile de pensionare, pentru că aș mai avea nevoie de cel puțin 6 ani ca să totalizez 35 de ani de muncă stagiu contributiv, să pot beneficia de anii de reducere la vârsta pensionării !

  1. Gabriela Fainita spune:

   Întrucât veți înregistra dosarul de pensionare în luna august 2024 vă sunt aplicabile prevederile legii nr.263/2010 (legea 360/2023 se aplică pentru dosarele înregistrate după 01 septembrie 2024):
   ART. 122 din HG nr.181/2024 – norme aplcare Legea nr.360/2023
   (1) Cererile înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a legii se soluționează cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înregistrării cererii.
   (2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială în data de 31 august 2024, zi nelucrătoare, dar depun cererea de pensionare în data de 2 septembrie 2024, respectiv prima zi lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, cererea de pensionare se soluţionează cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea categoriei de pensie solicitate.

   Conform Codului Muncii (Legea nr. 53/2003), art. 82 și 83 reglementează contractele de muncă pe perioadă determinată care pot fi prelungite cu acordul părților. Dacă angajatorul și salariatul sunt de acord, un contract pe perioadă determinată poate fi prelungit prin acte adiționale succesive, respectând limitările legale.

   Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
   •Art. 55, alin. 1, lit. B prevede că persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare și care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții speciale sau deosebite pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare.
   •Art. 56 prevede condițiile de încetare a contractului individual de muncă la împlinirea condițiilor de vârstă standard și stagiul minim de cotizare.

   https://projurista-plus.com/h-g-nr-181-din-2024-norme-aplicare-legea-nr-360-din-2023/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.