Competenta verificarii persoanei ce i s-a incredintat vehiculul

∞ Fericirea unui om nu constă în lipsa dorinţelor, ci în cunoaşterea perfectă a lor ∞

Competenta verificării persoanei ce i s-a încredinţat vehiculul aparține exclusiv poliției rutiere. Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliţiei rutiere identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice:

 • la cererea poliţiei rutiere
 • în termenul solicitat de poliţia rutieră

Competenta verificării persoanei ce i s-a încredinţat vehiculul aparține exclusiv poliției rutiere

Fapta săvârşită de persoane fizice sau persoane juridice constând în necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul:

 • la solicitarea poliţiei rutiere,
 • a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul spre a fi condus,
 • constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.
Competenta constatării săvârşirii faptei contravenţionale şi aplicării sancţiunii prevăzute de lege revine:
 • poliţistului rutier,
 • poliţiştilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României
Doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa:
 • de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice,
 • de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate

Competenta  exclusivă a agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere este conformă cu:

 • art.102 alin.(1) pct.14 şi art.105 pct.10 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • art.7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
OUG nr.195/2002 reglementează:
 • circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic,
 • drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice,
 • atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
Dispoziţiile OUG nr.195/2002 au ca scop:
 • asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice,
 • ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public,
 • protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului
 OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 39 ” Proprietarul sau deţinătorul unui vehicul este obligat să comunice poliţiei rutiere, la cererea acesteia şi în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.”

 Art.102 alin.1 pct.14 ”necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul spre a fi condus.”

 Art. 105 pct.10” necomunicarea, în termen, la cererea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice”

Poliţiştii rutieri sunt ofiţerii şi agenţii de poliţie care trebuie să îndeplinească, cumulativ, două condiţii:
 • să fie agent de poliţie specializat şi
 • să fie desemnat prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţei Române

Comparație competenta

Agenții locali au atribuţii limitate privind circulaţia pe drumurile publice:
 1. asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul
 2. verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 3. participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale,
 4. participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, …
 5. sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 6. acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 7. asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru:
 • conservarea urmelor,
 • identificarea martorilor şi a făptuitorilor
 • transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
Agenţii locali au şi competenta
 1. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 2. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 3. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 4. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement,
 5. aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 6. cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Este exclusă posibilitatea poliţiei locale de a aplica sancţiuni în baza art.102 alin.(1) pct.14 din OUG nr. 195/2002 .

Poliţiştii rutieri au compenta de a constata contravenţiile privind circulația rutieră reglementate de OUG nr.195/2002 întrucât:
 • se constituie un raport între poliţia rutieră şi un alt subiect de drept,
 • se consumă tot în cadrul aceluiaşi raport
 • are competenţa de a constata săvârşirea contravenţiei ce constă în neîndeplinirea obligaţiei legale de comunicare a informaţiilor solicitate, la expirarea termenului administrativ stabilit în acest scop

Analizând raporturile juridice de răspundere contravenţională se constată că subiectul activ al acestui raport juridic poate fi doar poliţia rutieră.

Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliţiei Române este autoritatea competenta în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind:

 • iniţierea şi avizarea unor reglementări privind circulaţia pe drumurile publice, cu respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte
 • aplicarea şi exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu

Potrivit art.15 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, constatarea contravenţiei se realizează printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ, care stabilesc şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori.

Agenţi constatatori pot fi:
 • primarii,
 • ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitaţi,
 • persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale,
 • persoanele împuternicite în acest scop de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene,
 • persoanele împuternicite în acest scop primari, de primarul general al municipiului Bucureşti,
 • persoanele împuternicite în acest scop de alte persoane prevăzute în legi speciale.

Prin Legea nr.155/2010 a fost înfiinţată poliţia locală, în urma desfiinţării poliţiei comunitare, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în următoarele domenii:

 1. ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
 2. circulaţia pe drumurile publice;
 3. disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
 4. protecţia mediului;
 5. activitatea comercială;
 6. evidenţa persoanelor;
 7. alte domenii stabilite prin lege.
Potrivit art.7 lit.h) din Legea nr.155/2010, în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală:
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis,
 • dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.

Această normă este derogatorie de la norma generală, prevăzută de OUG nr.195/2002, fiind de strictă interpretare. Intenţia legiuitorului este de a da şi în competenta poliţiei locale atribuţia de a constata contravenţii şi de a aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind:

 • oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis,
 • dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.

În exercitarea acestei competenţe,  poliţistul local are dreptul să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori dacă sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală.

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Poliţia locală comunică, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, de care a luat cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor şi activităţilor specifice.

Legiuitorul nu a stabilit, în mod expres, în competenţa poliţiei locale atribuţia:
 • de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, şi
 • nici de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.

Autorităţile administraţiei publice locale nu pot adopta acte normative secundare, în materia constatării contravenţiilor la circulaţia rutieră.

În concluzie, nu se poate pune semnul egalităţii între poliţistul rutier şi poliţistul local, competenţele acestuia din urmă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice fiind limitate şi expres prevăzute de lege. Dacă legiuitorul ar fi intenţionat să reglementeze vreo derogare, în sensul stabilirii unor competenţe suplimentare în favoarea poliţiei locale în materia circulaţiei rutiere, o asemenea excepţie ar fi trebuit expres prevăzută.

În condiţiile legislative actuale, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa:
 • de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice,
 • de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.