Legea nr. 52 din 2011 activitati desfasurate de zilieri

∞ Pune-te la treabă din toată inima şi vei reuşi. Competiţia este atât de mică ∞

Legea nr. 52 din 2011 activităţi desfăşurate de zilieri privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri Republicată

Acte modificatoare
  • Legea nr. 105/2017
  • Legea nr. 86/2018

CAPITOLUL I Dispoziţii generale din Legea nr. 52 din 2011

ART. 1

(1) În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

  • a) zilier – persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii;
  • b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar – persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional;
  • c) registrul de evidenţă a zilierilor, denumit în continuare Registru – registru cu regim special, întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor;
  • d) activităţi cu caracter ocazional – activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.

(2) Pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.

(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia:

  • a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale şi a grădinilor botanice din subordinea universităţilor, pentru activităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. l), m) şi o);
  • b) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. p) – s);
  • c) Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) – c);
  • d) instituţiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universităţi, institute de cercetare, instituţii cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. k).
ART. 2 din Legea nr. 52 din 2011

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă.

ART. 3

(1) Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 2, prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.

(2) O persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali.

(4) Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desfăşoară, ca zilieri, numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitată starea de sănătate.

Textul integral.………….Legea-nr.-52-din-2011-activitati-cu-caracter-ocazional-desfasurate-de-zilieri

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.