Activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

∞ Bogăția te face să suporți orice, pe câtă vreme în fața mizeriei nicio fericire nu rezistă ∞

Reglementarea legală este Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

Zilierul

Zilierul este persoana fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfăşura activităţi cu caracter ocazional persoanele fizice cetăţeni români sau străini, în condiţiile legii.

Zilierul minor

Zilierul minor poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepţie, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional:

 • numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali,
 • activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale,
 • dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi sănătatea personală

Beneficiarul de lucrări

Poate fi beneficiar de lucrări efectuate cu zilieri:

 • persoană juridică,
 • persoana fizică autorizată,
 • întreprindere individuală,
 • întreprinderea familială
Drepturile beneficiarului de lucrări

Beneficiarul are următoarele drepturi:

 1. să stabilească activităţile pe care urmează să le desfăşoare zilierul, locul executării activităţii şi durata acesteia;
 2. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.
Obligaţiile beneficiarului de lucrări

Beneficiarul are următoarele obligaţii:

 1. să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor și să le păstreaze la sediul beneficiarului şi/sau la punctele de lucru, după caz;
 2. să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii;
 3. să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional;
 4. să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;
 5. să înainteze lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedent;
 6. să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;
 7. să plătească zilierului remuneraţia cuvenită,
 • prin orice mijloc de plată admis de lege,
 • la sfârşitul fiecărei zile.
 • plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar;
 1. să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
 2. să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;
 3. să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
 4. să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;
 5. să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
 6. să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;
 7. să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii;
 8. să plătească impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului.

Cuantumul impozitului este de 16% calculat la remuneraţia brută.

Durata zilnică de muncă a unui zilier

Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore.

Zilierul minor care are capacitatea de muncă:
 • va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână
 • nu va efectua activitate în timpul nopţii
 • chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.

Efectele activităţii zilierilor

Activitatea desfăşurată cu caracter ocazional desfăşurată de zilieri:

 • nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice
 • se poate asigura, opţional:
 1. la sistemul public de pensii,
 2. la sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj
 3. la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii:

 • nici de către zilier,
 • nici de către beneficiar.

 Domeniile în care zilierii pot presta activităţi cu caracter ocazional

Domeniile în care se pot presta activităţi cu caracter ocazional sunt prevăzute la art.11 din Legea nr. 52/2011, domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională:

 1. agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 2. silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
 3. pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 4. colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi clasa 3811;
 5. recuperarea materialelor – grupa 383;
 6. comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
 7. activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 8. publicitate – grupa 731;
 9. activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 10. activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219;
 11. activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
 12. activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 13. creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
 14. activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140;
 15. creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 16. hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55;
 • hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – clasa 5510;
 • facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520
 • tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;
 1. facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 2. activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
 3. activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312;
 4. activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
 5. restaurante – clasa 5610;
 6. alte activităţi de alimentaţie n.c.a. – 5629;
 7. baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630.

Cuantumul remuneraţie zilieri  

Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi.

Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi:
 • nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi
 • se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar
 • se dovedește plata remuneraţiei prin semnătura zilierului în Registru

Completarea registrului general de evidenţă a zilierilor

 1. Beneficiar – se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.
 2. CUI – codul unic de înregistrare a beneficiarului.
 3. Cod CAEN – diviziunea/grupa/clasa activităţii economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfăşoare activitatea.
 4. În coloana nr. 1 – Nr. crt. – se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.
 5. În coloana nr. 2 – Data de desfăşurare a activităţii – se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.
 6. În coloana nr. 3 – Numele şi prenumele zilierului – se vor trece numele şi prenumele zilierului.
 7. În coloana nr. 4 – Actul de identitate şi CNP – se vor trece tipul actului (BI, CI, paşaport), seria şi numărul acestuia şi codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.
 8. În coloana nr. 5 – Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătăţii sale îi permite desfăşurarea activităţii – zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii.
 9. În coloana nr. 6 – Semnătura zilierului la începerea activităţii, după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii şi după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 10. În coloana nr. 7 – Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activităţii – se vor trece explicit activitatea din CAEN şi locul unde se desfăşoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).
 11. În coloana nr. 8 – Nr. de ore lucrate – numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi.
 12. În coloana nr. 9 – Remuneraţia brută convenită – se va preciza suma stabilită prin negociere între părţi.
 13. În coloana nr. 10 – Remuneraţia netă plătită – se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.
 14. În coloana nr. 11 – Semnătura de confirmare de primire a banilor – zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru.
 15. În coloana nr. 12 – Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului – beneficiarul va semna şi va aplica ştampila.
 16. În coloana nr. 13 – Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri.

Soluţionarea litigiilor dintre beneficiar şi zilier

Litigiile dintre beneficiar şi zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află locul desfăşurării activităţii zilierului.

Intermedierea între cererea şi oferta de muncă zilieră

Activitatea de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră se realizează, pe teritoriul României, de către agenţiile de intermediere. Agenţiile de intermediere trebuie să se acrediteze.

Agenţiile de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră pot fi:
 1. societăţi înfiinţate în România, în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, care au ca obiect de activitate Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă – cod CAEN 7810;
 2. societăţi înfiinţate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European:
 • care nu s-au acreditat sau autorizat în statul de origine sau de provenienţă, se supun acreditării în România
 • care au fost supuse unei astfel de condiţii de acreditare sau autorizare în statul de origine sau de provenienţă nu se supun acreditării în România

Excepţie sunt cele care intenţionează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, şi care în cazul prestării activităţii lor în România se supun procedurii de notificare.

Zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenţie acreditată potrivit prezentei legi pot presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.