H.G. nr.181 din 2024 Norme aplicare Legea nr. 360 din 2023

Viața este un mister, nu o problemă care trebuie rezolvată

H.G.  nr.181 din 2024 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

Anexă Norme de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

    CAPITOLUL I

Contractul de asigurare socială, declaraţia nominală de asigurare şi declaraţia individuală de asigurare

    ART. 1 din H.G. nr.181 din 2024

    (1) În situaţiile în care, pentru anumite perioade ulterioare datei de 31 martie 2001, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv veniturile brute lunare realizate pe baza cărora se determină punctajul lunar nu pot fi dovedite prin declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau prin declaraţia nominală de asigurare sau se constată erori în cuprinsul acestor declaraţii, persoana în cauză sau reprezentantul legal al acesteia poate prezenta la depunerea cererii de pensionare la casa teritorială de pensii competentă alte documente doveditoare.

    (2) Documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) pot fi:
 •  a) carnetul de muncă, cu înregistrările efectuate potrivit legii, în original şi în copie;
 •  b) certificate cu informaţii extrase din registrele generale de evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori potrivit art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • c) certificate/adeverinţe eliberate în condiţiile legii de Arhivele Naţionale sau de către deţinătorii legali ai arhivelor foştilor angajatori;
 • d) hotărâri judecătoreşti prin care se reconstituie elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie;
 • e) alte documente prevăzute de lege privind stagiul de cotizare şi veniturile brute lunare realizate.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) se prezintă în original sau în copie certificată, după caz.

    (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică numai în situaţiile în care se dovedeşte că:

 • angajatorul sau entitatea asimilată angajatorului, precum şi persoana juridică sau fizică plătitoare de venituri persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f), altele decât cele care depun declaraţie individuală de asigurare,
 • se află în imposibilitatea de a întocmi şi de a depune declaraţia nominală de asigurare sau declaraţia nominală de asigurare rectificativă, după caz.

Dovada imposibilităţii angajatorului de a întocmi şi de a depune declaraţia nominală de asigurare sau pe cea rectificativă a declaraţiei nominale de asigurare se face prin document emis de registrul comerţului din care să rezulte faptul că acesta a fost radiat.

    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) – (4), în situaţia în care pentru anumite perioade de după 31 martie 2001 persoana în cauză sau reprezentantul legal al acesteia constată erori în cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (1), în ceea ce priveşte datele de identificare ale asiguratului, respectiv nume, prenume, CNP, aceştia pot prezenta, în vederea rectificării acestor erori, ulterior datei constatării, la casa teritorială de pensii competentă orice alte documente doveditoare întocmite, în condiţiile legii, de instituţiile abilitate.

    ART. 2 din H.G. nr.181 din 2024

    (1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, denumită în continuare lege, se poate încheia de orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2) din lege, respectiv:

 • este cetăţean român, cetăţean al altor state sau apatrid şi are domiciliul sau reşedinţa în România;
 • este cetăţean român, cetăţean al altor state sau apatrid şi nu are domiciliul sau reşedinţa în România, dar îndeplineşte condiţiile prevăzute de instrumentele juridice internaţionale la care România este parte pentru a fi asigurat al sistemului public de pensii.

    (2) Contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) se încheie în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensii.

    ART. 3 din H.G. nr.181 din 2024

    (1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3) din lege se poate încheia de orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2) din lege, respectiv:

 • este cetăţean român, cetăţean al altor state sau apatrid şi are domiciliul sau reşedinţa în România;
 • este cetăţean român, cetăţean al altor state sau apatrid şi nu are domiciliul sau reşedinţa în România, dar îndeplineşte condiţiile prevăzute de instrumentele juridice internaţionale la care România este parte pentru a fi asigurat al sistemului public de pensii.

    (2) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3) din lege se poate încheia doar de persoanele care nu au calitatea de pensionari în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

    (3) Perioada pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) este de cel puţin o lună şi de cel mult 6 ani calendaristici (72 de luni) anteriori lunii încheierii contractului şi este cuprinsă între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

    (4) În perioada celor 6 ani calendaristici poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, situate în intervalul menţionat la alin. (3).

    (5) Perioadele pentru care persoana poate încheia contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) sunt cele în care nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

    (6) În perioada celor 6 ani se pot încheia şi mai multe contracte de asigurare socială cu condiţia ca perioadele de asigurare înscrise în acestea, cumulate, să nu depăşească această perioadă.

    (7) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3) din lege poate fi încheiat şi de către persoanele care, anterior intrării în vigoare a legii, au avut încheiate contracte de asigurare socială cu acelaşi obiect în baza altor acte normative.

    (8) Perioada pentru care se încheie contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) constituie stagiu de cotizare contributiv şi se valorifică pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

    ART. 4 din H.G. nr.181 din 2024

    (1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3) din lege se încheie între persoana interesată sau, după caz, reprezentantul legal ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă în funcţie de domiciliul sau reşedinţa acestora.

    (2) În situaţia în care persoana interesată nu şi-a desemnat un reprezentant legal sau mandatar şi nici nu mai are domiciliul sau reşedinţa în România, încheie contractul de asigurare cu casa teritorială de pensii din raza ultimului domiciliu sau ultimei reşedinţe avut/avute în România.

Textul integral …… HG nr.181 din 2024 norme aplicare Legea nr. 360 din 2023 ………………

Similar Posts

One Comment

 1. Petruț cornel spune:

  am 43 ani,10 luni de contribuție la sistemul de pensii,scrie in decizie,din care 15,6 in grupa 1 de munca,7,6 ani spor la grupa 1 de munca 9, 4 ani in condiții normale de munca,gr 3 de munca și 11, 6 ani de pensie de invaliditate gradul 3,cum va arata noua recalculare la pensia mea,tinind cont de pensia de invaliditate, vă mulțumesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.