Ucenicie -includerea perioadei in vechimea in munca

∞ Dacă vrei să faci ceva important, este necesar să fie la un nivel uşor mai scăzut decât pregătirea ta ∞

Includerea perioadei de ucenicie în vechimea în muncă

Ucenicie – perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale:
 • anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale;
 • între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954:
 1. va fi considerată vechime în muncă, indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele case de asigurări sociale, dar
 2. va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale;
 • după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie.

Această recunoaştere a perioadei de stagiu ca şi vechime în muncă se va aplica şi la hotărârile irevocabile prin care s-a dat o soluţie acestui gen de cerere.

Elementele esenţiale ale perioadei de ucenicie

Pentru recunoaşterea ca vechime în muncă a perioadei de ucenicie în care solicitantul a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale, trebuie analizate următoarele elemente esenţiale:

 • existenţa unui contract de ucenicie;
 • plata indemnizaţiilor/salariilor;
 • plata cotizaţiilor de asigurări sociale;
 • existenţa sau nu a unui contract de muncă;

Stagiul de cotizare este constituit din perioadele în care persoanele au plătit contribuţii de asigurări sociale

Conform art.3, alin.1, lit.p din Legea nr.263/2010 stagiul de cotizare reprezintă:
 • perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii,
 • perioada pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii

Regula în materia stabilirii vechimii în muncă este aceea a valorificării perioadelor de timp pentru care s-au datorat contribuţii la asigurările sociale.

Excepţia de la această regulă, prin care au fost asimilate perioadelor contributive şi unele situaţii de necontributivitate, avute în vedere la stabilirea şi calculul vechimii în muncă pentru stabilirea pensiei, este:

 • potrivit art. 38 alin.(1) din Legea nr.19/2000

În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în  continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

a) a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu excepţia celor prevăzute la art. 40 lit. a), b), c) şi e):

          În sistemul public se acordă următoarele categorii de pensii:

 • a) pensia pentru limită de vârstă;
 • b) pensia anticipată;
 • c) pensia anticipată parţială;
 • e) pensia de urmaş.

b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului superior, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

 • potrivit art.49 alin.(1) din Legea nr.263/2010

“În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

 • a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 • c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 • e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
 • f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
 • g) a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul:
 1. de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare,
 2. poliţiştilor şi
 3. funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
 4. cu excepţia liceului militar.”
 Ucenicia nu se regăseşte printre excepţiile de la regula contributivităţii.

Pentru ca ucenicia să fie considerată stagiu de cotizare, aceasta trebuie să fie considerată perioadă contributivă la sistemul de asigurări sociale.

Perioada de ucenicie era considerată vechime în muncă numai dacă ucenicii au cotizat, în perioada uceniciei, la fostele case de asigurări sociale sau dacă dovedeau că au primit salariu.

Perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale:
 • a) anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale;
 • b) între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954:
 1. va fi considerată vechime în muncă, indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele case de asigurări sociale,
 2. dar reprezintă stagiu de cotizare numai în măsura în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale;
 • c) după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie.

Poate fi recunoscută ca perioadă contributivă la calculul pensiei perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată sau a urmat cursurile unei şcoli profesionale:

 • dacă ucenicia a fost realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 şi alte drepturi de asigurări sociale
 • dacă în intervalul în care o persoană a fost ucenic cu plată sau a urmat cursurile unei şcoli profesionale:
 1. au fost datorate sau/şi plătite contribuţiile de asigurări sociale în sistemul public, respectiv
 2. a stabilit dacă ucenicia poate fi considerată perioadă contributivă
Potrivit dispoziţiilor art. 1 şi 2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, sistemul de asigurări sociale:
 • este garantat de stat,
 • este organizat prin lege
 • funcţionează după o serie de principii, între care cel al contributivităţii
Principiul contributivităţii reprezintă regula potrivit căreia:
 • fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public de pensii,
 • drepturile de asigurări sociale se cuvin asiguraţilor în temeiul contribuţiilor plătite
Se numeşte stagiu de cotizare şi intră în calculul vechimii în muncă:
 • perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii,
 • perioada pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii se numeşte stagiu de cotizare. Stagiul de cotizare intră în calculul vechimii în muncă

Art. 49 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 arată că sunt asimilate stagiului de cotizare şi anumite perioade necontributive, denumite de lege “perioade asimilate”. Din enumerarea art. 49 alin.1, lit. a-g din Legea nr. 263/2010 nu rezultă că perioada de ucenicie este o perioadă asimilată, pentru a putea fi inclusă automat în stagiul de cotizare.

Trebuie verificat dacă, în determinarea punctajului lunar al asiguratului, în perioada anterior datei de 1 aprilie 2001, ucenicia:

 • reprezintă vechime în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la 1 aprilie 2001 şi
 • constituie stagiu de cotizare

Ucenicia înaintea Legii nr. 263/2010 privind sistemul pensiilor publice

 Art.78 din Legea nr. 3/1950 (abrogată)

“sunt ucenici acei care învaţă o meserie în şcoli profesionale şi ateliere, precum şi acei care îşi însuşesc o meserie lucrând în producţie sub conducerea unor persoane calificate”,

Conform Legii nr.3/1950:
 • ucenicia se realiza prin două modalităţi:
 1. pregătirea în şcoli profesionale şi ateliere;
 2. lucrând deja în producţie, sub conducerea unor persoane calificate;

Asigurările sociale sunt extinse asupra tuturor angajaţilor, iar neplata acestora nu privează angajatul de drepturile de asigurări sociale. Prin urmare, persoanele care erau angajate şi învăţau o meserie ca ucenic, în perioada angajării datorau contribuţii la asigurările sociale.

Ucenicia la locul de muncă

Legea nr. 27/1966 prin art. 39 alin.1 şi Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 252/1967, prin art. 30 alin.1 lit. a, stabileau că:

” ucenicia la locul de muncă se include în calculul vechimii în muncă, tocmai pe ideea contributivităţii angajatului ucenic:

 • la fostele asigurări sociale sau
 • la casele de pensii preluate de stat în perioada de referinţă”

 Ucenicia prin pregătirea în şcoli profesionale şi ateliere

În privinţa uceniciei prin pregătirea în şcoli profesionale şi ateliere, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 252/1967 prevedea în art. 32 lit.b) că:

 • nu se consideră vechime în muncă timpul servit ca ucenic, practicant sau elev al unei şcoli profesionale,
 • cu excepţia celor prevăzuţi la art. 30 alin. (1) lit. h) şi a celor care fac dovada că în această perioadă au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale până la 1 ianuarie 1949
Ucenicia celor care şi-au făcut pregătirea în şcoli profesionale se consideră vechime în muncă numai dacă:
 • ucenicia este anterioară datei de 1 ianuarie 1949 şi au cotizat benevol la fostele case de asigurări sociale;
 • ucenicia este ulterioară datei de 1 ianuarie 1949 şi au lucrat ca practicanţi în atelierele şcolilor profesionale gradul II sau ale liceelor industriale, după absolvirea acestora
    Perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale:
 1. anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale;
 2. între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954
 • va fi considerată vechime în muncă, indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele case de asigurări sociale
 • dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale;
 1. după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie.

Prin urmare,  ucenicia desfăşurată în această perioadă va reprezenta stagiu de cotizare în sensul actualei legi a pensiilor numai dacă achitarea contribuţiilor va putea fi dovedită de petiţionar.

Cu toate acestea, durata uceniciei celor care şi-au dobândit pregătirea profesională în şcoli profesionale în perioada 1 ianuarie 1949-1 ianuarie 1954 reprezintă vechime în muncă.

Ucenicie în actuala reglementare

Art. 208 din Legea nr.53/2003
Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie.
Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia:
a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;
b) ucenicul se obligă să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv.
Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată.

Similar Posts

14 Comments

 1. Tudor Georgeta spune:

  Buna ziua,am fost angajata ca ucenic si am solicitat vechimea dar nu ma gaseste.Cum as putea sa gasesc o dovada ca am lucrat?Ani care am lucrat ca ucenic sunt 1981-1984

  1. Gabriela Fainita spune:

   De la angajatorul unde ați fost ucenică, sau de la arhiva care gestionează actele acelei firme

  2. Felicia Monce spune:

   buna ziua .am fost ucenic 2 ani la locul de munca in ani 1979…1981.intreb am cotizat la asig sociale ..ptr căci am trecut ani contributivi pe decizia pensionari ..este considerată vechime .in munca ..ucenic la oficiul jud de turism cluj industria hoteliera .cu mul

 2. Buna ziua, multumesc pentru informatiile prezentate in articol, am observat ca spre deosebire de alte solutii ati facut referire si la legislatie conexa acelei hotarari a ICJC privind recunoasterea vechimii celor care au fost ucenici si/sau au urmat scoala profesionala si cred ca am inteles in acest moment situatia mea. Pentru a nu ramane totusi cu un semn de intrebare din punct de vedere al interpretarii legale:
  – eu am facut scoala profesionala 3 ani in perioada 1991-1994 in urma careia am o diploma de absolvire pe meserie. In perioada 1994-1997 am urmat liceu seral dupa care am intrat in facultate. In timpul celor 3 ani de scoala profesionala au existat evident si perioade de practica in ateliere precum si in fabrica pe langa muncitorii angajati. Se poate considera vechime in munca (nu neaparat stagiu de cotizare pentru ca nu a existat niciun contract de ucenicie si nici nu am primit salariu) perioada scolii profesionale?
  Multumesc pentru timpul acordat.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Pentru a fi considerată vechime în muncă perioada urmării unei școli profesionale, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
   – existenţa unui contract de ucenicie;
   – plata indemnizaţiilor/salariilor;
   – plata cotizaţiilor de asigurări sociale;
   – existenţa sau nu a unui contract de muncă;
   Dacă au fost îndeplinite toate aceste condiții, respectiva perioadă este vechime în muncă cu toate drepturile aferente.

   https://projurista.ro/formare-profesionala-prin-ucenicie-la-locul-de-munca/

 3. Buna ziua,
  Cum se calculeaza stagiul de cotizare.?
  Daca dintr -o luna cu 21 de zile lucratoare am lucrat doar 8 zile , dar pentru acele 8 zile s a platit contributia de asigurari sociale de catre angajator,
  Calculul pentru pensie , se considera doar cele 8 zile sau luna intreaga?
  Sa pot face un calcul , pentru statgiu de cotizare la pensie.
  Multumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   Punctaj lunar – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câştigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică;
   La calculul stagiului se ia în considerare venitul din respectiva lună, nu nr de zile efectiv lucrate.

   https://projurista.ro/dreptul-la-pensie-si-indicele-de-corectie-aplicat-pensiei/

 4. Iordache Florea spune:

  Bună dimineaţa,mă numesc Iordache Florea şi în perioada Septembrie 1970-01.12.1972 am urmat cursurile Şcolii profesionale de strungari de 3 ani (cursuri comasate şi ucenicie la locul de muncă în Secţiile Sculării) la fosta Uzină de Autoturisme-Piteşti,actuală S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A,cu Contract de ucenicie la locul de muncă nr. 663/1970 şi o retribuţie lunară de 1.100 Lei,fostul angajator AUTOMOBILE DACIA S.A. refuză abuziv eliberarea contractului de muncă (ucenicie la locul de muncă)nr.663 din15 Septembrie 1970,iar Casa de Pensii Sector 6 refuză să îmi ia în considerare această perioadă de muncă,deşi am o EXPERTIZĂ TEHNICĂ JUDICIARĂ din 11 februarie 2021 din care rezultă documentul de la Resurse Umane Dacia,cu precizarea că fostul angajator a promis că va ataşa la expertiza tehnică un exemplar al contractului de ucenicie la locul de muncă,însă acesta nu şi-a respectat promisiunea şi refuză categoric eliberarea Adeverinţelor de venituri totale de muncă,cu sporurile aferente realizate lunar pentru întrega activitate de muncă. Cum pot rezolva această situaţie ? – Vă las adresa mea de E-mail personală : f.jordache@yahoo.com şi nr. de mobil: 0727 211 544,mulţumesc frumos anticipat,o zi bună !

 5. Buna seara!
  1. Dacă am primit pensie de urmaș al tatălui meu pana la 25 de ani(atunci am terminat masterul la zi) se ia in calcul ca stagiu de cotizare?
  2. Dacă am lucrat 3 luni ca intern, cu contract de munca, 600 de lei/luna se iau și acestea in calcul?

  Mulțumesc frumos!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Pensia de urmaș este un beneficiu financiar acordat copiilor, soțului. Scopul principal al pensiei de urmaș este de a asigura o anumită stabilitate financiară pentru cei care rămân în urma decedatului și care ar putea fi afectați din punct de vedere economic în urma acestui deces. Nu constituie vechime în muncă sau stagiu de cotizare.

   Art. 49 din Legea nr.263/2010
   (1) În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
   a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
   b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
   c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
   d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
   e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
   f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.

   (2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
   (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile prezentei legi.
   (4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

   Perioada de facultate, cursuri la zi, este asimilată stagiului de cotizare, cu excluderea perioadei de angajat/intern – când este stagiu de cotizare în baza CIM și a asigurărilor plătite.

   https://projurista.ro/stagiul-de-cotizare-si-stabilirea-vechimii-in-munca/

 6. In noua lege a pensiilor ce intra in vigoare din septembrie 2024 si publicata in Monitor se precizeaza ca vor fi recunoscute diplomele de studii universitare * una singura (,toate ziarele o dau cu masterul si doctorat ,dar diploma in sine a facultati sunt recunoscute sau nu ? Nu se precizeaza facultatea la f. frecventa sau seral sunt recunoscute? Toate
  ce urmeaza cursuri cu frecventa ?Multumesc !

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 14 din legea nr.360/2023
   (1) În sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul:
   a) a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvenţă ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare iniţială, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licenţă, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;
   (2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior sau, după caz, mai multe cicluri de studii universitare de acelaşi nivel conform prevederilor alin. (1) lit. a) beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de acelaşi nivel, la alegere.

   Sunt asimilate stagiului de cotizare doar o facultate + un master + un doctorat, urmate la zi (sau cursuri cu frecvență).
   Nu sunt asimilate studiile la distanță, fără frecvență sau dacă în timpul respectivului studiu, persoana a fost angajată și a fost plătită contribuția de asigurări sociale (pensii).
   Nu sunt asimilate mai multe facultăți (dar se poate opta pentru perioada în care a urmat una dintre facultăți, master, doctorat).

   https://projurista-plus.com/calculul-pensiei-sociale-conform-legii-nr-360-din-2023/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.