Acreditare furnizori servicii sociale, asistenta sociala

∞ Educația este ceea ce rămâne după ce o persoană a uitat tot ce a învățat în școală ∞

Serviciile sociale, definite prin OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate:

 • pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup,
 • în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei,
 • pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale,
 • pentru promovarea incluziunii sociale şi
 • în scopul creşterii calităţii vieţii

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

Serviciile sociale specializate sunt serviciile sociale care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.

Furnizorii de servicii sociale pot fi:

 • persoane fizice sau juridice,
 • publice ori private

Furnizorii de servicii sociale pot organiza şi acorda servicii sociale numai dacă sunt acreditaţi în condiţiile legii.

Furnizorii publici de servicii sociale pot fi:
 1. serviciul public de asistenţă socială la nivel judeţean şi local;
 2. alte servicii publice specializate la nivel judeţean sau local;
 3. instituţiile publice care au constituite compartimente de asistenţă socială.
Furnizorii privaţi de servicii sociale pot fi:
 1. asociaţiile şi fundaţiile, cultele religioase şi orice alte forme organizate ale societăţii civile;
 2. persoane fizice autorizate în condiţiile legii;
 3. filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 4. organizaţiile internaţionale de profil;

Comisiile de autorizare își desfășoară activitatea la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene respectiv a municipiului Bucureşti.

În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, în fiecare județ își desfășoară activitatea o comisie de autorizare.

Pentru exercitarea atribuţiilor care le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariatele tehnice care au sediul tot la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Comisiile de autorizare au următoarele atribuţii:
 1. autorizează furnizorii de formare profesională;
 2. oferă consultanţă şi informaţii furnizorilor de formare profesională;
 3. monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională şi organizarea examenelor de absolvire şi, după caz, retrag autorizaţia acestora;
 4. coordonează organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare profesională şi alte forme specifice.
Membrii secretariatelor tehnice oferă informaţii publicului interesat despre:
 • procesul de autorizare;
 • furnizorii de formare profesională autorizaţi;
 • organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire la finalizarea programelor de formare profesională.

Clasificarea serviciilor sociale

1) Serviciile sociale primare sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

În identificarea serviciilor sociale supuse procedurii de acreditare, trebuie avut în vedere formularul cererii de acreditare a serviciului social secţiunea 3 „Specificul serviciului social”.

2) Serviciile sociale specializate sunt serviciile sociale care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.

Sunt considerate servicii sociale dacă:

 • se acordă într-un centru sau unitate de asistență socială special constituită și
 • sunt incluse în organigramă
Trebuie realizată diferența între:
 • activitatea de informare și consiliere a cetățenilor, specifică autorităților administrației publice locale și care nu se supune procedurii de acreditare
 • serviciul social, ca activitate specializată, identificabil după:
 1. scopul serviciului social,
 2. categoriile de beneficiari,
 3. locul de acordare,
 4. contractul încheiat între furnizorul de servicii sociale și beneficiari, etc.

Furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditați în condiţiile legii, prin emiterea unui certificat de acreditare acordat pe o perioadă nedeterminată.

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale se acordă dacă sunt respectate de către aceștia cerințele care privesc:
 • datele de identificare ale acestora
 • informaţii privind cunoștințele de managementul serviciilor sociale
 • informații privind condiţiile privind înființarea, administrarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor sociale,

Cererea de acreditare a furnizorului se completează conform formularului prevăzut în Normele metodologice şi se inregistrează însoţită de documentele justificative.

După obținerea certificatului de acreditare, furnizorul acreditat de servicii sociale, poate depune cererea de acreditare pentru servicii sociale:

 • completată conform formularului din anexa nr.7 la Normele metodologice şi
 • însoţită de fişa de autoevaluare şi documentele justificative

Serviciile sociale pot funcționa pe teritoriul României numai dacă sunt acreditate în condiţiile legii. Îndeplinirea de către serviciile sociale a standardelor minime de calitate se atestă prin licență de funcţionare, care se acordă pentru o perioadă de 5 ani, din care, în primul an, sub formă de licență de funcţionare provizorie.

Acreditarea serviciilor sociale

Acreditarea este reglementată de Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Conform art.10 alin.3 din lege, acreditarea se realizează:

 • la cererea furnizorului şi
 • numai dacă, la data depunerii cererii, are înfiinţate servicii sociale sau se angajează că, în termen de maximum 3 ani de la data obţinerii certificatului de acreditare, va înfiinţa şi acorda servicii sociale

Exemplu

NU se poate acorda acreditarea ca furnizor de servicii sociale o primărie care:

 1. nu are înființate compartimente de asistență socială,
 2. responsabilitățile prevăzute de legea asistenței sociale, în sarcina autorităților administrației publice locale nu se regăsesc în nici unul dintre serviciile sau compartimentele aparatului de specialitate al primăriei

O primărie în care funcționează o singură persoană angajată în compartimentul de asistență socială, dacă populația orașului este peste 5000 de locuitori, se poate acredita.

În situația în care, numărul de cazuri care revin unui asistent social depășește raportul de un asistent social la 300 de beneficiari, serviciul public de asistență socială:

 • poate achiziţiona serviciile acordate de asistenţii sociali înregistraţi cu cabinete individuale sau societăţi civile profesionale de asistenţă socială
 • poate angaja asistenţi sociali
 • poate angaja lucrători sociali pentru realizarea activităţilor de identificare şi, după caz, de evaluare a nevoilor persoanelor care solicită acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale

Conform prevederilor art. 122 alin.2 din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, există un raport de proporționalitate între numărul de asistenți sociali și beneficiari. Raportul de proporționalitate nu se face la întreaga populație a unității administrativ-teritoriale în care funcționează serviciul public de asistență socială.

Autorităţile administraţiei publice locale angajează asistenţi sociali sau contractează serviciile acestora:

 • pentru a realiza activităţile de prevenire, combatere şi soluţionare a situaţiilor de dificultate
 • cu respectarea raportului de un asistent social la maximum 300 de beneficiari
Furnizorii de servicii sociale:
 • angajează asistenți sociali în structurile proprii, sau, în lipsa acestora,
 • achiziționează serviciile acordate de asistenții sociali înregistrați cu cabinete individuale sau societăți civile profesionale de asistență socială

Identificarea serviciilor sociale care sunt supuse procedurii de acreditare

Furnizorii de servicii sociale care doresc să solicite acreditarea serviciilor sociale în vederea obținerii licențelor de funcţionare trebuie să completeze formularul cererii de acreditare a serviciului social secţiunea 3 „Specificul serviciului social”.

Pentru varianta „altă formă” se va ține cont de încadrarea serviciului în „Definirea şi clasificarea serviciilor sociale” din capitolul III „Sistemul de servicii sociale” din Legea asistenţei sociale nr.292/2011.

Categoriile și tipurile de servicii sociale, activităţile şi funcțiile aferente fiecărui tip de serviciu, precum şi regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare se regăsesc în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin HG nr.867/2015.

Acreditarea unui compartiment de servicii sociale din cadrul unei primării

Se poate acredita un compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primăriei în care sunt încadrați funcționari publici numai dacă:

 • în compartimentele respective sunt încadrate și persoane de specialitate implicate în procesul de acordare a serviciilor sociale și care trebuie să fie personal contractual
 • compartimentele sunt constituite ca unități de asistență socială sau ca instituții de asistență socială în subordinea consiliului local sau județean
Atribuțiile compartimentului din cadrul primăriei acreditat

Compartimentului organizat în aparatul de specialitate al primăriei îi revin atribuțiile specifice serviciului public de asistență socială:

 1. elaborează strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung,
 2. elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
 3. iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
 4. identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 5. realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 6. încheie contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului, pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
 7. propun înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local;
 8. colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;
 9. monitorizează şi evaluează serviciile sociale;
 10. elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
 11. elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
 12. asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
 13. furnizează, administrează sau contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate;
 14. planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
 15. colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
 16. îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare

Acreditarea creșelor

Creșele sunt servicii sociale sociale care se organizează și funcționează conform Legii nr.263/2007 și se acreditează în condițiile legii indiferent de forma de organizare a acestora:

 • în sistem public sau privat
 • cu sau fără personalitate juridică

Ca orice serviciul public de asistență socială, în calitate de furnizor de servicii sociale creșele au obligația de a solicita acreditarea pentru serviciile sociale pe care le acordă.

Conform HG nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, furnizorul de servicii prezintă serviciului public de asistenţă socială următoarele acte:

 • autorizaţia sanitară de funcţionare,
 • autorizaţia sanitar-veterinară,
 • autorizaţia de mediu,
 • autorizaţia de securitate la incendiu,
 • autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii,
 • autorizaţia de funcţionare provizorie eliberată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti și
 • certificatul de acreditare a furnizorului de servicii sociale

Acreditarea grădinițelor, centrelor de tip after-school sau ”școală după școală”

Grădinițele nu trebuie să dețină licența de funcționare în baza prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 grădinițele:
 • sunt unități de învățământ preșcolar și
 • se organizează ca unități cu personalitate juridică sau în cadrul altor unități școlare cu personalitate juridică

Centrele de tip after-school sau cele de tip școală după școală trebuie să dețină licența de funcționare în baza prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, numai dacă acordă și servicii sociale.

Exemplu

Programul ”Școala după școală” cuprinde:

 • pachetul de activități de sprijin sau
 • pachetul de pregătire pentru viață,
 • acordarea mesei, etc.,
 • se poate organiza și în alte spații decât în unitățile școlare și se adresează inclusiv copiilor din grupurile dezavantajate

În situația în care se adresează inclusiv copiilor din grupurile dezavantajate, când sunt acordate în sistem integrat, servicii de educație și servicii sociale, serviciile sociale trebuie să dețină licența de funcționare.

Acreditarea societăților comerciale ca furnizori de servicii sociale

Potrivit prevederilor art.37 alin.3 lit. e din Legea asistenței sociale nr.292/2011, operatorii economici cu scop lucrativ pot fi furnizori de servicii sociale, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia:

 1. serviciilor de prevenire a separării copilului de familie;
 2. serviciilor pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi;
 3. serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie, inclusiv a celor destinate agresorilor ;
 4. serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi.

Specialiștii cu calificare în domeniul asistenței sociale

Specialişti în asistenţă socială şi consiliere sunt persoanele care oferă îndrumare şi consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităților şi organizaţiilor ca răspuns la dificultățile personale şi sociale.

Aceştia ajută clienţii să dezvolte abilități şi să aibă acces la resursele şi serviciile-suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependenței, comportamentului infracțional şi delicvent, problemelor conjugale şi de altă natură:

 • 263501 asistent social
 • 263502 consilier în domeniul adicţiilor
 • 263503 ofiţer control doping
 • 263505 asistent social cu competență în sănătatea mintală
 • 263506 specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi
 • 263507 specialist în angajare asistată
 • 263508 instructor-educator pentru activităţi de resocializare
 • 263509 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice

Pentru situația în care furnizorul de servicii sociale este persoana fizică autorizată să desfășoare servicii de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, sau alt serviciu care poate fi prestat în această formă, dovada calificării se face cu certificatul de calificare în ocupația care face obiectul certificatului constatator emis de Registrul Comerțului, respectiv calificarea de bonă.

Ce C.V. se solicită pentru acreditarea furnizorilor de servicii sociale

Specialiștii cu calificare în domeniul asistenței sociale al căror CV trebuie prezentat de furnizorii publici şi privaţi care la data depunerii cererii nu au înfiinţat un serviciu social sunt:

 • specialiștii în asistenţă socială şi consiliere din Grupa 2635 a Clasificării Ocupațiilor din România (COR)
 • dovada calificării în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale se face cu următoarele ocupaţii menţionate în CV şi pe contractul de muncă sau contractul de prestări de servicii:
 1. Conducătorii de unităţi de prestări servicii care planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii privind îngrijirea copiilor, sănătatea, ajutorul social, educaţia
 2. Conducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii copilului care planifică, conduc, coordonează şi evaluează serviciile de îngrijire a copiilor;
 3. Conducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă care planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor rezidenţiale şi de îngrijire personală pentru familiile şi persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor îmbătrânirii;
 4. Conducătorii de unităţi din domeniul asistenţei sociale care planifică, conduc şi coordonează furnizarea de programe privind serviciile sociale şi comunitare.

Similar Posts

3 Comments

 1. Buna ziua,

  este o procedura posibila pentru asociatia de parinti ?
  Care ar fi costurile si obstacolele?

  Multumesc.

 2. Ce condiții trebuiesc îndeplinite pentru a obține autorizatia de furnizor servicii sociale private?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Acreditarea furnizorilor se realizează în baza criteriilor specifice ce reprezintă cerinţele de bază prin care se evidenţiază capacitatea acestora de a înfiinţa, a administra şi a acorda servicii sociale.
   Respectarea criteriilor este atestată prin certificat de acreditare.

   Art. 9 din Legea nr.197/2012
   Criteriile utilizate în vederea acreditării furnizorilor privesc, în principal, următoarele:
   a) date de identificare privind furnizorul;
   b) informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale;
   c) condiţii prevăzute de Legea nr. 292/2011, obligatorii pentru înfiinţarea, administrarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor sociale.
   Standardele minime utilizate pentru licenţierea serviciilor sociale au în vedere, în principal, următoarele aspecte:
   a) scopul serviciilor sociale şi specificul activităţilor derulate;
   b) nevoile de bază ale beneficiarilor;
   c) calitatea vieţii şi siguranţa beneficiarilor;
   d) calitatea managementului şi competenţa personalului de specialitate;
   e) respectarea disciplinei economico-financiare.
   Pentru evaluarea, în vederea acreditării furnizorului şi a licenţierii serviciului social, se solicită, după caz, documente justificative, fişă de autoevaluare şi se realizează vizite de evaluare în teren.
   Fişa de autoevaluare reprezintă un formular standard în care se înscriu de către solicitantul acreditării datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime.

   Acreditarea furnizorului presupune următoarele etape:
   a) evaluarea furnizorului în baza criteriilor specifice;
   b) aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a furnizorului;
   c) eliberarea certificatului de acreditare sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de acreditare;
   d) înregistrarea furnizorului acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, constituit şi administrat, conform legii, de Ministerul Muncii.
   Evaluarea furnizorului constă în verificarea îndeplinirii criteriilor, pe baza documentelor justificative.
   Acreditarea furnizorului se realizează la cererea acestuia şi numai dacă, la data depunerii cererii, se angajează că, în termen de maximum 3 ani de la data obţinerii certificatului de acreditare, va avea cel puţin un serviciu social licenţiat.

   https://projurista.ro/hg-nr-277-din-2002-acreditare-furnizori-servicii/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.