Formare profesionala prin ucenicie la locul de munca

∞ Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său ∞

Art.1 din Legea nr.279/2005 privind ucenicie la locul de muncă: ”Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie”.

Ucenicie la locul de muncă- Subiecți

Ucenicie la locul de muncă, formă de formare profesională, are ca subiecți:

 • persoanele interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se califice prin practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă;
 • angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Înregistrarea la AJOFM

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie au îndatorirea:
 • să comunice agenției pentru ocuparea forței de muncă județene (AJOFM), locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie
 • comunicarea se face prin transmiterea formularului cu privire la situația locurilor vacante cu adăugarea sintagmei CU la rubrica ”Denumirea Ocupației”
Persoanele care doresc să urmeze programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă:
 • trebuie să depună o cerere în acest sens la AJOFM
 • sunt admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de informare și consiliere privind cariera în condițiile Legii nr.76/2002

AJOFM va emite persoanelor interesate o dispoziție de repartizare care va fi anexată contractului de ucenicie.

Contractul de ucenicie

Art.6 din Legea nr.279/2005

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular:

 • încheiat pe durată determinată,
 • în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator,
 • în temeiul căruia angajatorul se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.
Angajatorul care dorește să organizeze programe de formare profesională prin ucenicia la locul de muncă trebuie:
 • să încheie un contract de prestări de servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesională autorizat, în cazul în care angajatorul nu are și calitatea de furnizor de formare profesională;
 • să desemneze un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul

Coordonatorul de ucenicie trebuie să aibă o experiență minimă de 5 ani din care 2 ani în ocupația în care se organizează programul de ucenicie.

Poate încheia contract de ucenicia persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile:
 1. face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă:
 • prin mijloace proprii sau
 • prin înregistrare la AJOFM-ul în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa ori
 • prin înregistrare la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat legal
 1. a împlinit vârsta de 16 ani;
 2. nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;
 3. îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare.

 Conținutul Contractului de Ucenicie

Contractul de ucenicie cuprinde:
 1. denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul
 2. denumirea furnizorului de formare care desfășoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă
 3. numele coordonatorului de ucenicie și calificarea acestuia
 4. locul/locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională;
 5. durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă
 6. obligațiile suplimentare ale angajatorului
 7. obligațiile ucenicului
 8. alte clauze, potrivit legii
Contractul de ucenicie:
 • se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română,
 • se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
 • cuprinde drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale ucenicului

Durata contractului de ucenicie

Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

 • 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2 (cel puțin 360 de ore necesare pregătirii teoretice și practice);
 • 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3 (cel puțin 720 de ore necesare pregătirii teoretice și practice);
 • 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4 (cel puțin 1080 de ore necesare pregătirii teoretice și practice).

Desfășurarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă

Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.

Durata timpului de muncă este:
 • 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână,
 • 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani
Salariul de bază lunar:
 • este stabilit prin contractul de ucenicie
 • este cel puțin egal cu salariul de baza minim brut pe țară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 ore în medie pe săptămână.

Stimulente pentru angajator

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile legii, beneficiază:

 • la cerere,
 • de o sumă în cuantum de 2250 lei pe lună,
 • acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.
Suma menționată se acordă:
 • lunar,
 • de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie,
 • proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic,
 • și pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.
Pentru acordarea stimulentului menționat, angajatorii vor încheia:
 • convenție cu AJOFM
 • în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă
Verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar se efectuează în baza:
 • declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit
 • evidența nominală a persoanelor asigurate, depuse de angajatori potrivit prevederilor legale,
 • documentelor:
 1. un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr.6 la Normele de aplicare a Legii nr. 279/2005;
 2. fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;
 3. raportul de monitorizare întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr.3 la Normele de aplicare a Legii nr.279/2005.

 Perioada de probă

Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare. Perioada de probă face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie.

Formarea profesională a adulţilor:

 • este o activitate de interes general care face parte din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională
 • se finalizează cu:
 1. certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională și/sau
 2. certificate de competenţe profesionale

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.