Dreptul la pensie si indicele de corectie aplicat pensiei

∞ Învaţă din trecut, trăieşte pentru prezent şi speră pentru viitor ∞

Indicele de corecţie se aplică persoanelor al căror drept iniţial la pensie s-a născut ulterior intrării în vigoare a Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Indicele de corecţie a pensiei în plată

 • Art. 170 din Legea nr. 263/2010

 (1) Pentru persoanele înscrise la pensie:

 • începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi,
 • la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95
 • se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.

(3) Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

Indicele de corecţie care se aplică este:
 • pentru persoanele pensionate în perioada 1-22 ianuarie 2013 beneficiază de un indice de corecţie de 1,17 (potrivit art.IV alin.(1) din OUG nr. 1/2013),
 • pentru persoanele pensionate în perioada 23 ianuarie-31 decembrie 2013 beneficiază de un indice de corecţie de 1,06 (potrivit art.III alin.(1) din OUG nr. 1/2013 şi Deciziei CCR nr. 437/ 2013).

Evoluția indicelui de corecție

Curtea Constituțională a României a stabilit:

 • ca indicele de corecție să fie aplicat și pensionarilor care au trecut din pensie de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă după anul 2010 (Hotărârea nr.702/2019);
 • beneficiază de indicele de corecție prevăzut de art.170 din Legea nr.263/2010 și titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie 2011 și care au fost transformate din pensii anticipate parțiale stabilite anterior acestei date (ședința din data de 19 octombrie 2021).

Pensionarii care au trecut din pensie anticipată sau anticipată parțială în pensie pentru limită de vârstă în perioada 2011-2016 pot acum solicita acordatea indicelui de corecție existent la data trecerii în pensia pentru limită de vârstă.

La stabilirea punctajului mediu anual, cel care se înmulțește cu valoarea punctului de pensie se aplică un indice de corecție în funcție de rata inflației și a creșterii salariului mediu brut pe economie.

 Prin OUG nr.113/2013 s-a prevăzut:

Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este:

 • 1,12 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 inclusiv;
 • 1,17 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 inclusiv;
 • 1,17 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013 – 22 ianuarie 2013 inclusiv;
 • 1,06 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 23 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 inclusiv;
 • 1,07 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2014;
 • 1,07 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2015;
 • 09 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2016;
 • 1,14 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2017;
 • 1,15 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2018;
 • 1,2 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2019;
 • 1,41 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2020;
 • 1,41 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2021;
 • 1,41 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2022.

Indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie.

Situaţii speciale privind acordarea pensiei

Pensia anticipată:

 • se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi
 • se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.

Această transformare este de la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001:
 • în care o persoană a fost asigurată simultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, la stabilirea punctajului, perioadele respective se iau în calcul o singură dată
 • în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru agricultori şi la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.

Recalcularea cuantumului pensiei anticipate prin adiţionarea altor stagii de cotizare realizate după pensionarea anticipată:

 • nu conduce la naşterea unui alt drept iniţial la pensie,
 • conduce doar la recalcularea cuantumului acesteia, ca urmare a transformării pensiei dintr-o categorie în alta.

 Dreptul la pensie

Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale şi se acordă de la data înregistrării cererii.

În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
 • a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
 • b) funcţionarii publici;
 • c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe, din contracte/convenţii;
 • e) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti,
 • f) persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
 • a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
 • b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
 • c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
 • d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
 • e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;”. 

Data de început a dreptului la pensiei

 Data înscrierii iniţiale la pensie este cea care rezultă din prima decizie de pensionare anticipată. În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.

În funcţie de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă şi de la o altă dată:
 • a) de la data:
 1. încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz,
 2. încetării calităţii de asigurat, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;
 • b) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;
 • c) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;
 • d) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului.

Suspendare plată pensie

Plata pensiei se suspendă pe perioada în care asiguratul se află în una dintre situaţiile:

 1. pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plăteşte de către celălalt stat;
 2. pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;
 3. pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş care nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă,
 4. pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;
 5. pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una din situaţiile (funcţii elective sau şomeri), cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;
 6. pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăseşte în una dintre situaţiile (funcţii elective sau şomeri), depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;
 7. pensionarul urmaş a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor;
 8. soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;
 9. soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;
 10. soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie,
 11. pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.

În baza prevederilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,  indicele de corecţie se aplică persoanelor al căror drept iniţial la pensie s-a născut ulterior intrării în vigoare a legii.

Baza de calcul a pensiei

Sistemul de asigurări sociale este construit în jurul principiu fundamental:

“orice element salarial efectiv încasat pe parcursul întregului stagiu de cotizare, pentru care salariatul şi/sau angajatorul (în funcţie de reglementarea în vigoare) au/a achitat statului contribuţii de asigurări sociale, trebuie să se reflecte în cuantumul pensiei.”

Astfel, sunt avute în vedere la calcularea/recalcularea pensiei următoarele venituri:
 • salariul de bază brut format din salariu de bază + venituri suplimentare pentru munca în acord DACĂ angajatorul a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii

Justificarea este că întrucât aceste drepturi salariale suplimentare au fost incluse în salariul de bază brut, iar bugetul asigurărilor sociale a fost alimentat cu contribuţia de asigurări sociale plătită de către angajator, aferentă veniturilor salariale suplimentare obţinute de către salariaţi.

Drepturile de asigurări sociale cuvenite în baza contribuţiilor de asigurări sociale plătite constituie un bun patrimonial în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Indicele de corecţie se aplică persoanelor al căror drept iniţial la pensie s-a născut ulterior intrării în vigoare a legii nr.263/2010.

Similar Posts

152 Comments

 1. Cornea Valerica spune:

  Buna ziua,
  Daca ies la pensie inainte de septembrie 2020 mi se aplica indicele de corectie de 1,41 si dupa septembrie se aplica si majorarea punctuluii de pensie cu 40%?
  Indicele de corectie se aplica si la pensionarea anticipata?
  Va multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă. Se reduce doar vârsta standard de pensionare.
   Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie. Dacă se solicită pensionarea anticipată, la calcularea cuantumului acesteia se aplică și corecția cu indicele anului anterior celui ieșirii la pensie. Dacă ieșiți la pensie în 2020 se aplică indicele din 2019.
   Aplicarea majorării punctuluii de pensie cu 40% se aplică la toate pensiile aflate în plată, dar există posibilitatea să fie amânată.  
   Încă nu s-a emis un act normativ care să proroge/amâne data aplicării acestei prevederi legale.

   https://projurista.ro/pensia-anticipata-partiala-conditii-acordare-calcul/

   1. LARION VASILE spune:

    cf.Deciziei CCR 702/2019 , indicele de corectie se va recalcula la pensionarea pt limita de varsta, altfel este disccriminare avind in vedere si art.67 din legea 263/2010

    1. Nistor Teofil spune:

     Am ieșit la pensie în 2016 la limita de vârstă cu indice de corectie de 1.09.Mi se poate recalcula pensia cu indicele de corectie actualizat din 2022.Astept raspuns.Va mulțumesc.

     1. Mărăcineanu Viorel
      Bună ziua!
      Am ieșit la pensie din boală la drept în septembrie 2019 vă rog să-mi spuneți dacă se recalculează indecele. Aștept răspuns. Mulțumesc!

     2. Gabriela Fainita spune:

      Înscrierea iniţială la pensie din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr. 263/2010 este constituţională, în ceea ce priveşte beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condiţiilor de vârstă legală de pensionare şi stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010.
      Da, se aplică indicele de corecție pentru pensia la limită vârstă.

      https://projurista.ro/pensia-de-invaliditate-si-pensia-de-urmas/

   2. Balalia Florin spune:

    Buna ziua,

    La anticipata partiala, se mai aplica regula corectiei cu indicele anului anterior? Multumesc.

    Florin Balalia

    1. Mărăcineanu Viorel spune:

     Am o vechime de 43 ani și 10luni o pensie de 1651 după recalculare cât primesc?

     1. Mărăcineanu Viorel spune:

      Am o vechime de 43 ani și 10luni o pensie de 1651 după recalculare cât primesc?

  2. Ionescu Virginia spune:

   buna ziua , am depus dosar de pensionare o data in noiembrie , a venit decizia in ianuarie, dar am redepus dosarul pentru recalculare din nou in februarie si a sosit decizia in martie cu o valoarea a pensiei de 2189 ron , acum in martie a sosit o pensie , dar este in cuantum de 1860 ron , si nr de dosar de pe cupon este cel al primului dosar. niste sugestii ar fi binevenite. o doamna de la ghiseu mi ar fi spus ca si vecinului ei i ar fi venit asa , si ca asa ar fi treaba in prima luna , dar am dubii

   1. Gabriela Fainita spune:

    Conform dispozițiilor din Codul fiscal:
    (1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l reţine şi de a-l plăti la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.
    (2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.

    https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

    Pentru a avea un răspuns oficial la problema dv. vă sugerez să trimiteți o întrebare la Casa Națională de Pensii, accesând link-ul de mai jos:
    https://www.cnpp.ro/web/guest/petitii-si-sesizari

    1. Bună seara,
     vreau să știu dacă indicele de corectie se schimba anual și dacă da, în cat timp se aplică?

    2. Mihail Mocanu spune:

     Mai sus am citit ca o doamna a ieșit la pensie anticipata in 2018 și la limita in 2021 .Dv ați răspuns ca indicele de corectie se aplica o singura data la ieșirea inițială la pensie .Corect .Așa spune și curtea constituțională .Așa a spus curtea și celor care au ieșit la pensie cu handicap și in timp a schimbat-o Acum aceștia au indicele din anul pensiei la limita .O situație asemănătoare este cu cei care au ieșit la anticipata pe legea 19 și la limita pe 263 .Asta arată ca sintagma ,înscriere inițială la pensie este discutabila .Cred ca in cazul meu care am ieșit la anticipata numai pe hârtie adică nu am încasat acea pensie sintagma ,,înscriere inițială la pensie”Este neconstituțională și discriminatorie in raport cu cei care chiar au încasat pensia anticipata și nu mai pot cere indicele din anul pensiei la limita .Sintagma de mai sus trebuie schimbată cu ,,înscrierea la prima pensie încasată .

     1. Gabriela Fainita spune:

      1)Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 702/2019, a constatat că sintagma “înscrierea iniţială la pensie” din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 este constituţională, în ceea ce priveşte beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condiţiilor de vârstă legală de pensionare şi stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010.
      2. Curtea Constituţională, prin Decizia nr.670/2021, a constatat că sintagma “la înscrierea iniţială la pensie” din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 este constituţională în măsura în care beneficiază de indicele de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 şi titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie 2011 şi care au fost transformate din pensii anticipate parţiale stabilite anterior acestei date.

      https://projurista.ro/pensia-conditii-acordare-calcul-stagiu-transfer-strainatate/

    3. Robescu Florea spune:

     Am lucrat in comert din 1979 si pana in 1994,pe tota acesta perioada nu mi s-a calculat la pensie coieficientul de impozitare pe circulatia marfurilor.Unde ma pot adresa?.Multumesc.

  3. Botșanu Petruța spune:

   Am ieșit la pensie anticipată în 2018 cu coeficient de corecție 1,19 ,în 2023 voi ieși la limita de vârstă, îmi va fi calculat indicele actual 1,41?
   Mulțumesc!

   1. Gabriela Fainita spune:

    Conform prevedrilor art.170, alin.(3) din Legea nr.263/2010 = Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
    Dacă ați beneficiat de coeficientul de corecție, nu se mai poate aplica întrucât conform art.62, alin.(4) din lege = Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.
    La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.

    https://projurista.ro/sistemul-public-de-pensii-indicatori-pentru-2022/

  4. Gaiseanu Silvia spune:

   bună seara doamna
   urmează să ies la pensie anticipat cu 5 ani mai devreme de virsta limita 63 ani avind o vechime de 40 ani
   rugăminte care este penalitatea care se aplica pt cele 60 luni
   mulțumesc

 2. Buna seara.
  Am iesit la pensie in 2004. pentru acest an se aplica indice de corectie la punctajul mediu anual pe care il am in prezent ?
  Multumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conf. art.17 din Legea nr.6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul2020 – înanul 2020 indicele de corecţie este de 1,41.
   Conf.art.170 alin (3) din Legea nr.263/2010 = Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie,
   Înscrierea iniţială la pensie presupune stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condiţiilor de vârstă legală de pensionare şi stagiu complet de cotizare.
   În cazul dvs nu se aplică indicele de corecție, dar vor fi recalculate pensiile în baza noii legi a pensiilor. 
   ART. 157 din Legea nr.127/2019(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile stabilite pe baza legislaţiei anterioare devin pensii în înţelesul prezentei legi şi se recalculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referinţă prevăzută la art. 86,… 

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

  2. Axinte Ghe spune:

   pentru anul 2005 ,care este indicele
   de
   corecție.?

   1. Gabriela Fainita spune:

    Indicele de corecție este un factor utilizat în calculul pensiilor conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, articolul 170. Acest indice a fost introdus pentru a se aplica tuturor persoanelor care au devenit beneficiare de pensie începând cu data intrării în vigoare a legii, adică începând cu data de 1 ianuarie 2011.

    ART. 170 din Legea nr.263/2010
    (1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.

 3. Rodica Ciobotaru spune:

  Buna ziua!M-am pensionat anticipat in data de 3 .01.2018.In noiembrie 2020 am indeplinit conditiile de pensionare la limita de varsta.Am primit decizia de pensionare cu trecerea la pensie la limita de varsta, in martie 2021.Coeficientul de corectie aplicat este de 1,14.Este corect?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conf.art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 ”Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie”. În cazul dvs ar fi trebuit să se aplice in anul 2018.
   Conf.art.17 din Legea nr.3/2018 -În anul 2018, indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,15.
   Dacă vi s-a aplicat un indice de corecție diferit de cel legal reglementat, nu este corect.

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 4. ELENA CHIRCA spune:

  Bună ziua, dacă am fost pensionat anticipat în temeiul Legii 19/2000, iar la limită de vârstă în temeiul Legii 263/2010 și la instanța de fond mi s-a respins aplicarea indicelui de corecție, ar fi mai bine să cer sesizarea CCR pt. o nouă decizie care să dispună ca și Dec. 702, dar pentru beneficiarii pensiilor anticipate cf. L 19/2000, sau să merg la apel mai departe? Unde am șanse mai mari: Mulțumesc.

 5. Popescu Filofteia spune:

  Bună ziua.Am fost pensionata pe caz de boala in 2015,fiindu.mi calculată o pensie de invaliditate cu un coeficient de corecție 1,07,in anul 2020,luna octombrie am trecut la pensie limita de vârstă,fara a mi se calcula pensia cu coeficientul aferent anului 2020,1,41.Este legal cum se a procedat?Va multumesc

   1. Popescu Filofteia spune:

    Chiar daca înscrierea la pensie este o singura data,respectiv pensia limita de vârstă,nu pensia de invaliditate din 2015?Așa am înțeles din Decizia CC.

   2. Ion Baronea spune:

    Buna ziua,va rog sa ne ajutati cu o informatie,o persoana a iesit la pensie de invaliditate in 1996 iar in 24-02-2019 a iesit la limita de varsta.Am facut cerere si i-a venit decizie de recunoastere a indicelui de corectie dar scrie ca se aplica din 20-02-din 2020.Exista stipulat in lege o anumuta perioada de restituire?

    Multumesc anticipat!

 6. Buna ziua,
  Ce se intelege prin sintagma “indicele de corectie se aplica o singura data la inscrierea initiala…”.
  1. faptul ca acest indice se aplica doar la calculul primei decizii de pensie, urmand ca, in caz de recalculare a pensiei ca urmare a unui stagiu suplimentar, sa nu se mai aplice!
  2. indicele de corectie isi pastraza valoarea pe toata perioada cat pensionarul beneficiaza de dreptul de pensie.

  Intreb pentru ca la recalcularea pensiei pentru limita de varsta, ca urmare a unui stagiu de cotizare suplimentar, casa de pensii Arges refuza sa aplice indicele de corectie pentru punctajul obtinut suplimentar motivand ca a fost aplicat o data la calculul deciziei de pensie initiale.
  Mai exact modul de lucru a fost urmatorul:
  Punctajul rezultat pentru perioada de cotizare (initiala plus suplimentara) a fost impartit la 35 (stagiu complet de cotizare) dupa care punctajul obtinut (in loc sa fie inmultit cu indicele de corectie) a fost adunat cu punctajul aferent indicelui de corectie (de pe decizia initiala de pensie) obtinut in perioada de cotizare pana la decizia de pensie initiala.
  In felul acesta pentru stagiul suplimentar de cotizare nu am beneficiat de majorarea cu indicele de corectie!
  Astept un raspuns.

  Multumesc

 7. oltean aurel spune:

  M-am pensionat in 2008 iar sotia in 2015, care din noi beneficiaza de indicele de corectie si ce trebuie facut sa beneficiem de acesta?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform art.170 din Legea nr.263/2010
   (1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.
   ART. 193
    (2) Prevederile art. 170 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012*).

   Beneficiar va fi soția pensionată în 2015. Acest indice a fost luat în calcul la stabilirea cuantumului pensiei.

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

   1. Mihail Mocanu spune:

    Buna ziua .Consider ca sintagma ,,înscriere inițială la pensie “da naștere la discriminare între categoriile de pensionari care au decizie de pensie anticipata pusă in plata si încasată si cei care au avut decizie de anticipata dar au continuat activitatea pana la limita de vârsta .Acestor categorii li se aplica aceleași reguli dar ei au statute diferite Prima categorie a plecat bine mersi acasă si a încasat pensia ,cea de-a doua a continuat sa contribuie pana la limita de vârsta .Este evidentă discriminarea .In cazul meu am mai lucrat încă 4ani peste limita si am indicele la fel ca cel care a plecat la anticipata efectiv Se poate spune ca eu am fost penalizat de lege pentru ca am lucrat 6ani in plus .Aștept punctul dv de vedere .Multumesc !

   2. Blejeru Silviu spune:

    Buna ziua!! daca am ieșit în 2013 la pensie de drept cu din minerit cu indice de corecție de 1,3 daca nu mă înșel la noua lege a pensiilor mai beneficiez de vreo mărire,? va mulțumesc

    1. Gabriela Fainita spune:

     Conform dispozițiilor art.170, alin.(3) din Legea nr.263/2010 – Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
     Majorarea pensiilor rezultată din recalculare nu depinde de indice de corecție.
     Se va recalcula pensia majorându-se valoarea punctului de pensie prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada ulterioară ieșirii la pensie.

     https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 8. Iancu Eugen spune:

  Buna ziua ,am fost pensionat in anul 2008 limita de virsta cu o vechime de 31,10 ani . .Cu 21,4 ani gr.1de munca iar din 1 Aprilie 2001condiții special 5,7ani. Ce doresc sa ma lămuriti .Nu am îndeplinit cei 25 ani per total de condiții speciale am avut 7 ani de gr 1cu 50% deci am primit doar 3,5 ani.Dar din 2018 dacă nu greșesc combinatul siderurgic Galati mi-a dat la solicitarea mea pentru acei ani lucrați in gr1cu suta la suta adeverința de condiții speciale cu suta la suta le-am depus la casa de pensie dar nu le ia in considerare zicindumi ca ani lucrați in grupa in gr.1de munca au fost plătiți conform ordonanței 100 la 1octombrie 2008 .Dar sa creat un precedent pentru cei care au ieșit la pensie din Șantierul naval Damen lor li sa dat condiții speciale din 20 -8-2020 conform legi 188 -2020 .Eu din acei 21,4 ani la începutul carierei am lucrat 4,1 ani gr 1 in șantier Damen Galati pentru care am primit adeverința de condiții speciale .Nu știu dacă am fost esplicit si clar in ce V-am solicitat dar ,aștept un răspuns .Va mulțumesc .

 9. Am fost pensionat anticipat în septembrie 2016 cu indice corecție 1.09
  Se poate recalcula cu indice corecție limita de vârstă 2019 vechime munca 40 ani ? Multumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   Mai multe detalii puteți găsi în articolul: https://projurista.ro/dreptul-la-pensie-si-indicele-de-corectie-aplicat-pensiei/
   ART. 170
       (1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.
       (2) Începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
       (3) Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie

 10. Arizan Eugeniu spune:

  Buna ziua
  Am fost pensionat pe caz de boala in anul 2009 conform legii nr.19/2000 .apoi la limita de varsta in anul 2016 in baza legii nr. 263/2010 La nici una din decizii nu am beneficiat de indicele de corectie . ba mai mult mai beneficiez de o decizie in 2017 in urma unei sentinte judecatoresti pentru neluarea in calcul a unor venituri – nimic privind indicele de corectie -zero .
  In luna februarie 2020 in urma deciziei 702 / 2019 a CCR beneficiez de indicele de corectie aferent anului 2016 dar nu din anul cand am iesit la pensie .
  Am mers in instanta unde mi se respinge cererea ca neantemeiata eu solicitand aplicarea din anul 2016 si nu din anul 2020
  Va rog ca in limita timpului d-voastra sa mi raspunde ti la urmatoarele intrebari :
  1. A procedat corect instanta judecatoreasca in acest caz ?
  2. Considerati ca am sanse de a merge in apel ?
  3. Care ar fi sfatul d-voastra
  Va multumesc anticipat
  eugen arizan
  12.11.2021

  1. Gabriela Fainita spune:

   Art.170 din Legea nr.263/2010
   (1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.
   (2) Începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
   (3) Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie*).

   Conform celor statuate în Decizia nr.702/2019 a Curții Constituționale:
   Persoanele care au obţinut pensie de invaliditate în temeiul Legii nr. 19/2000, interpretarea sintagmei “la înscrierea iniţială la pensie”, cuprinsă în conţinutul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, în sensul că acestora nu li se acordă indicele de corecţie prevăzut la alin. (1) al aceluiaşi articol de lege cu prilejul stabilirii pensiei pentru limită de vârstă în condiţiile de stagiu de cotizare şi vârstă legală de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 creează un tratament juridic diferit, care nu este susţinut de o justificare obiectivă şi rezonabilă, fiind astfel contrar prevederilor constituţionale care consacră egalitatea în drepturi a cetăţenilor.
   Prin urmare, Curtea apreciază că această sintagmă legală este constituţională doar în măsura în care se interpretează că pentru persoanele care au obţinut pensie de invaliditate potrivit Legii nr. 19/2000 înscrierea iniţială la pensie se referă la momentul când stabilirea pensiei a avut loc pentru prima oară în condiţiile Legii nr. 263/2010, respectiv atunci când a fost acordată pensia pentru limită de vârstă.

   În anul 2016, când vi s-a calculat pensia pentru limită de vârstă în baza legii nr. 263/2010 trebuia să vă acorde indicele de corecție corespunzător.

   https://projurista.ro/dreptul-la-pensie-si-indicele-de-corectie-aplicat-pensiei/

   1. In sfarsit , astazi am primit hotararea de la Curtea de Apel prin care mi se acorda indicele de corectie de la data iesirii la pensie .
    Ati avut dreptate si va multumesc incaodata pentru raspunsul dat , ocazie ca am fost incurajat sa continuu.
    Multa sanatate va doresc

 11. Holirca Floarea spune:

  Bună ziua, dacă îmi depun dosar pentru pentru pensie anticipată în acest an menționez că am mai depus dar nu aveam vechimea necesară în 21 octombrie aveam 40 ani și 6 luni și am nevoie de 40 ani și 8 luni
  voi beneficia de indicele de corecție?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Indicele de corecție se acordă o singură dată, la calcularea pensiei pentru limită de vârstă.
   La înscrierea iniţială la pensie”, cuprinsă în conţinutul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010, se interpretează în sensul că ”indicele de corecţie se acordă cu prilejul stabilirii pensiei pentru limită de vârstă în condiţiile de stagiu de cotizare şi vârstă legală de pensionare prevăzute de Legea nr.263/2010.”

 12. Buna seara!Va rog daca este posibil sa ma ajutati cu niste informatii.Am rămas la pensie la 61 ani si 6 luni cu stagiul incomplet de 30 ani 7luni 17 zile iar in 2021 indicele de corecție este de 1.41.Va rog sa-mi spuneti la ce se aplica -nr.total de puncte se împarte la ani apoi se aplica indicele si apoi se înmulțește cu punctul de pensie sau nr total de puncte se împarte la anii lucrați se înmulțește cu punctul de pensie si la urma se aplica coef.1.41 Apar informatii ca in acest an inca e un avantaj coeficientul si cine are un punct ajunge la 2033 in caz ca nr.total de puncte este 18.77074 cum s-a calculat? Va multumesc!

 13. rus nicolae spune:

  buna ziua am fost pensionat de boala la data de 1/12/2010 cu stagiul de cotizare complet calculinduse puctele de pensie fara aplicarea indecelui de corectie lin anul 2021 am primit in luna noiembrie decizia de ttrecere la pensia de limita de virsta unde sa aplicat indddicele coretie unde diferenta a fost mai muilt de 1punct de pensie totodata comunicindumi ca pensia afost stabilita la data de 1/12/2010 iar recalcularea retroactiva incepind cu data de 1/05/2o21 de ce nu sa recalculat retroactiv de cind a fost stabilita pensia am colegi care li sa stabilit pensia de boala li sa apl[cat indicele de corectie este corect va rog sa va spuneti parerea ca specialist

 14. Costache Anca Maria spune:

  Bună seara! Am si eu nevoie de o lămurire din partea dvs. daca vreti si ma puteti ajuta? Soacra mea s-a pensiobat din pensie pe caz de boala la pensie la limita de varsta in octombrie 2010 si am vazut in decizie ca nu are calculat cu indicele de corecție, nici pe cupon nu este trecut, asa ca ce este de facut in cazul ei, se mai poate remedia cumva ceva, este legal? Va multumesc mult!

 15. Cu tot respectul acest indice de corecție este o ,,mârlănie,, la adresa cetățeanului care a muncit sa susțină ( taxe , impozite etc ) un stat ros de corupția politicienilor și nepăsarea justiției .

 16. Sa se aplice indicele de corectie la toata lumea iesit la pensie invaliditate in 2009 la limita de varsta voi ieși în 15 noiembrie 2022 am mai avut lucrat in 2013 5 luni cu jumate norma as vrea sa mi aplice indicele de corecție din 2022, este o discriminare cu aceste puncte de corecție.Se discuta despre recalcularea pensiilor la care se lucreaza si ca se termina anul acesta ,de ce recalcularea e vorba?

 17. Buna ziua,
  Daca într-un an am lucrat doar 9 luni, punctajul din anul respectiv rezultă din împărțirea la 9 ( cat am lucrat) sau la 12 ?
  Mulțumesc!

 18. Voinescu Paul spune:

  Bună seara!
  Am ieșit la pensie în anul 2019 cu indicele de corecție 1,2.Ulterior adică in 2020 indicele a crescut la 1,4.
  Este corect sau am dreptul la recalcurare?
  Bineînțeles am întrebat la Casa de pensii,și mi s-a zis că nu se mai poate face nimic.
  Mulțumesc anticipat!

   1. Done Nicolae spune:

    La peroanele care a fost in pensi de invaliditate de gradul 3 in 2014 sa calculat pensia de invaliditate cu 1 o7 si cand am iesi la pensi limita de varta 2019 tot acelas indice de corecti e a fost aplicat 1 07 este corect
    Nu trbuia indicele de corecti di n 2019

    1. Gabriela Fainita spune:

     Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
     ”Înscrierea iniţială la pensie” în ceea ce priveşte beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condiţiilor de vârstă legală de pensionare şi stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010.

     1. în urma hotărârii judecătorești definitive instanta anuleaza ultima decizie de pensionare și solicita emiterea altei decizii cu luarea în calcul punctaj a sumelor realizate în acord global
      La recalculare pensie Casa de pensii nu imi aplica coeficient de corectie ptr punctajul rezultat în plus prin valorificarea sumelor din acord global .Este corect ? având în vedere faptul ca ultima decizie a fost anulata de instanta.

     2. Gabriela Fainita spune:

      Dacă Casa de Pensii nu va aplicat indicele de corecție la suma rezultată în plus prin valorificarea sumelor din acord global, vă sugerez să faceți o cerere în instanță pentru ”Lămurirea hotărârii” prin care să se precizeze la ce sumă se aplică indicele de corecție.
      Conform art.443 Cod procedură civilă – În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziţii contradictorii, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.

      https://projurista.ro/evolutia-indicelui-de-corectie/

 19. Done Nicolae spune:

  Nu stiu cum acalculat dar cu 40 ani sa ai o pensie 1351 lei

 20. Mihail Mocanu spune:

  Ma adresez dnei Fainita .Am mai făcut interpelări dar am primit răspunsuri generale.Sintagma ,,înscriere inițială la pensie “lasă loc de interpretări Așa s-a întâmplat cu cei pensionați pentru handicap .Inițial CCR susținea ca trebuie sa aibă indicele din anul înscrierii la handicap .De ceva vreme a schimbat-o și acum prima înscriere la pensie pentru ei este la limita de vârsta .La fel a fost și cu cei ieșiți la anticipa după legea 19 și la limita după legea 263 Pentru ultima categorie corecția s-a făcut anul acesta .Deci Ccr poate sa-și modifice propriile decizii dacă instanțele sunt convingătoare .Cazul meu ,și ca mine mai sunt câteva sute nu a atras încă atenția CCR .Noi am făcut cerere de anticipata și decizia a rămas la casele de pensii .Nu am beneficiat de anticipata nici o zi și am continuat sa lucram .Sintagma de mai sus ne discriminează .Deciziile nu s-au pus nici o zi in plata dar ne-au generat un indice de corectie mai mic .Am încercat sa fac analogie cu cazurile de mai sus sperând ca undeva in țara o instanța sa atragă atenția Curții ca este o nedreptate .Speranțele noastre au crescut o data cu schimbarea președintelui curtii .Răspunsul dv ca indicele se aplica o singura data la ieșirea inițială la pensie ne discriminează .Așteptăm sa ne Spune-ți ca undeva in țara sunt niște procese pe aceasta tema Asta ar fi arătat ca sunteți pasionata de subiect

  1. ANGELICA spune:

   IN ACEEASI SITUATIE SINT SI EU. AM CISTIGAT PRIMUL PROCES DAR CJP A DEPUS APEL . VOI VEDEA. NU AM AVOCAT

 21. Stan Rozica spune:

  Bună ziua ,
  Vă scriu în numele soțului meu,Stan Dumitru care a ieșit definitiv la pensie în 15 iulie 2014 trecând din pensie de boala( în urma unui infarct)în pensie limita varsta având vechime în afara de cea de boala aprox.37 ani,cu perioada de boală cam 47 ani și care la pensia definitiva apare pe decizie indice corectie 0000,A făcut cerere la Casa de Pensie din Câmpina PH,abia în data de 23.08 2022,deoarece nu am știut ca se poate.
  Cerere înregistrată, d-na de la ghișeu i-a spus ca o să verifice,dar ca nu au program pt asa ceva,că și dacă s-ar putea sa-i facă corectie ,vor face începând cu 2020,ca-i vor da răspuns peste 45 zile,și daca nu e mulțumit de răspuns să facă ce vrea, poate sa -i dea și în judecată ca asta este.Intrebarea mea este ce putem face ,sau cui putem sa ne adresam .
  În speranța că cineva ne poate ajuta va mulțumesc anticipat.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 170 din Legea nr.263/2010
    (1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.
     (3) Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

   Legea nr.263/2010 a intrat în vigoare la 01 ianuarie 2011.

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 22. Alexandru Niculae spune:

  Buna ziua. Ma numesc Alexandru Niculae , sunt nascut in anul 1968
  In anul 2010 cand au avut loc restructurari in sistemul militar am fost trecut in rezerva dupa o vechime de 20 ani.
  Din anul anul 2010 pana in anul 2021 am lucrat ca civil la o firma privata pentru a avea un venit acceptabil si pentru ami putea intretine familia. In anul 2021 am incetat activitatea la firma respectiva din cauza unor probleme de sanatate( necroza de capete femurale, care au necesitat operatii la solduri ). in viata civila am o vechime de 15 ani. Intrebare : Pot beneficia de pensie civila in situatia actuala ? Cu respect Alex Niculae.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform Legii nr.263/2010 – vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei.
   Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
   Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

   Întrucât nu aveți stagiul minim de cotizare de 15 ani, nu puteți beneficia de pensie civilă. Puteți solicita o recalculare a pensiei militare.

 23. Podaru Romică spune:

  Bună seara,mă numesc Podaru Romică și am ieșit la pensie în anul 201o ,am avut lucrați 34 de ani din care 21 numai in grupa 1 de munca,am o pensie de 1738 lei acuma,este normal,casa de pensii au spus că este calculat corect,menționez că am lucrat ca lăcătuș mecanic in turnătorie la fosta SC.Nicolina Iași!

 24. Beiliciu spune:

  Buna ziua, La decizia acordarii de pensie,dupa valoarea punctului de pensie mai precizeaza si un coantumim, ce inseamna acest coantum?

 25. Bună ziua,va rog , daca se poate sa mi dati si mie un raspunsun .Ce indice de corectie se aplica în cazul meu.Nascuta 1959 luna august. Vechime 35 ani din care 16 ani grupa 2 .Pensie invaliditate 2004-2012 .2013 pana în prezent pensie urmaș din alt sistem de pensii.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
   Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 702/2019 a constatat că sintagma “înscrierea iniţială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 este constituţională, în ceea ce priveşte beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condiţiilor de vârstă legală de pensionare şi stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010.
   Vi se aplică indicele de corecție din anul în care vi se calculează pensia pentru limită de vârstă.

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 26. Gigel Goidea spune:

  Cu respect, Buna ziua. Mi-a fost recalculata pensia, de la anticipata la pensie limita de varsta.La calcularea cuantumului pensiei sa luat in calacul punctul de pensie de 1442 din 2019 nu cel actual de 1586. Este corect ? Va Multumesc . Stima.

  1. Gabriela Fainita spune:

   V-a fost transformată pensia din anticipată în pensie pentru limită de vârstă.
   La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.
   Solicitați o revizuire a pensiei.
   Conform prevederilor OUG nr.10/2020:
   Beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condiţiile art. 56^1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada de la 1 octombrie 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
   În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (3), drepturile de pensie se revizuiesc cu respectarea dispoziţiilor art. 107 alin. (1) – (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art.107 din Legea nr.263/2010
   (1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
   (2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) şi (1^1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 27. ROZALIA AUGUSTIN spune:

  Buna ziua ,
  Sunt Medic de Familie PFA si am iesit la pensie in Decembrie 2021 . Calculul a fost gresit (-300 ron) datorita faptului ca cei de la ANAF nu au inregistrat contributia la pensie din contul unic de plata , ci au distribuit banii cum au considerat dansii luand o mica parte din suma CAS si acoperind ceva la CASS dintr-o Decizie emisa dar netransmisa . Cand am primit Decizia CASS am platit din nou suma care este si acum in contul respectiv nedistribuita !!!
  In aceasta situatie nu a mai fost completa contributia CAS pt 2017 desi a fost achitata integral la timp .
  Dupa 6 luni de demersuri la ANAF nu am reusit sa mut banii dintr-un cont in altul si am mai platit o data diferenta de suma datorata desi este identica cu minus in celalalt cont la ANAF.
  Dupa completarea contributiei in acest fel am primit decizia de recalculare , din nou gresita dupa parerea mea intrucat coeficientul de 1.41 nu s-a aplicat la pensia corecta ci tot la cea gresita initial.
  Diferenta este de aproape 100 ron . La telefon mi s-a spus de la CNPP ca , coeficientul se aplica initial si nu se mai modifica ulterior !! Daca a fost gresala dansilor de ce suntem prejudiciati definitiv de drepturile noastre ???
  Va multumesc pentru rabdarea de a citii si va multumesc anticipat pentru raspunsul dvs !!!

 28. Sapaceanu Livia spune:

  Buna ziua,
  In 07.06.2018 am depus dosarul pt. pensie anticipata la care s-a aplicat indicele de corectie 1.15, dar nu am depus intreruperea, am lucrat in continuare fara intrerupere nici o zi, acum am iesit la pensie la limita de varsta, am depus toate adeverintele pt recalcularea pensiei. A venit Decizia tot cu indicele 1.15, un s-a aplicat cel de anul trecut 1.41. Este o diferenta de 500 lei.
  Cand se trece de la pensie anticipata la pensie de limita de varsta si se recalculeza totul nu se schimba si indicele de corectie?
  Va rog sa imi raspundeti daca e corect indicele de corectie.

  Va multumesc

 29. Andronic Ioan spune:

  Am fost încris la pensie de invaliditate cu legea nr.3/1977,nu mi s-a calculat indicile de corecție la data acordări pensiei pentru limită de vîrstă cu decizia Nr.198781 din 30.05.2019, rog un răspuns în acest sens, cu stimă și respect.

  1. Gabriela Fainita spune:

   În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, indicele de corecţie se aplică persoanelor al căror drept iniţial la pensie s-a născut ulterior intrării în vigoare a legii.
   Legea nr. 263/2010 a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
   Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
   Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 702/2019, a constatat că sintagma “înscrierea iniţială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 este constituţională, în ceea ce priveşte beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condiţiilor de vârstă legală de pensionare şi stagiu complet de cotizare.

   Faceți o cerere către Casa Județeană de Pensii și solicitați recalcularea pensiei cu aplicarea indicelui de corecție.

   https://projurista.ro/sistemul-public-de-pensii-indicatori-pentru-2022/

 30. Andronic O. Ioan spune:

  Am primit răspuns de la Casa de Pensi Suceava pe motivul că nu am dreptul la recalculare cu indicile de corecție findcă am fost înscris la pensie de invaliditate cu data de 01.06.1999,conform Legii 3/1977 și nu conform Legii 19/2000, cu informația că nu există temei legal pentru recalculare cînd ma-m pensionat în anul 01.06.2019 din invaliditate la pensie de limită de vîrstă cu nr. de dosar al decizei 198781, rog care sunt pași de urmat, avînd la bază și anii de grupa a doua 19anii și 11 lunii, șomaj, cu mult respect.

 31. Andronic O Ioan spune:

  Mă numesc Andronic Ioan am efectuat adresă către Casa de Pensii Suceava pentru revizuirea dosarului pentru indicile de corecție înscrisă cu legea 3/1977 al invalidități cu data de 01.06.1999, și nu conform Legii19/2000, drept raspuns că nu există temei legal. Dar pun întrebarea de ce au expuso în buletinul oficial in data 02.2020 al legii aplicării 702/2019, care este procedura de a intra în drepturii al dosarului cu decizia nr. 198781, cu multă stimă.

  1. Gabriela Fainita spune:

   A) În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010:
   • data acordării indicelui de corecţie este cea la care stabilirea pensiei a avut loc pentru prima oară în condiţiile Legii nr. 263/2010,
   • indicele de corecţie se aplică persoanelor al căror drept iniţial la pensie s-a născut ulterior intrării în vigoare a legii.
   Conform prevederilor art.193 din Legea nr.263/2010 – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011. Prevederile art. 170 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

   B) ART. 169^1 din Legea nr.263/2010
   (1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:
   a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale;
   b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001.
   (3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii.
   (4) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.
   (5) Recalcularea prevăzută la alin. (1) – (4) se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016.
   (6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) – (5) se cuvin şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016.

   Faceți o petiție la Casa Națională de Pensii: E-mail: petitii.sesizari@cnpp.ro
   Programul pentru relații cu publicul – Telefon: 031.828.88.00

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 32. Nedelcu Lucian spune:

  Buna ziua.Sotia mea a fost pensionata medical în anul 1997 începand cu 01.01.2011 a fost trecuta la limita de varsta .Poate beneficia de indice de corectie si ce trebuie facut in acest sens? Multumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010:
   • data acordării indicelui de corecţie este cea la care stabilirea pensiei a avut loc pentru prima oară în condiţiile Legii nr. 263/2010,
   • indicele de corecţie se aplică persoanelor al căror drept iniţial la pensie s-a născut ulterior intrării în vigoare a legii.
   Conform prevederilor art.193 din Legea nr.263/2010 – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011. Prevederile art. 170 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 33. pop radu spune:

  Buna ziua am o intrbare la dumneavoastra ,m-am pensionat de boala in anul 2011 si in anul 2021 am trecut la limita de varsta si indicele de corectie care mi-a fost calculat a fost de 1,17 oare pot sa cer recalculare a indicelui de pensie la 1,41 cat era in 2021?

 34. Casele de pensii si unele instante interpreteaza gresit aplicarea deciziei ICCJ nr. 70/2021, spunand ca decizia ICCJ se refera la cuantumul indicelui de corectie si nu la acordarea drepturilor de pensii aferente aplicarii indicelui de corectie si anterior publicarii deciziilori CCR , referitoare la aceasta speta, in Monitorul Oficial, desi in decizia ICCJ in prezentarea motivului sesizarii supuse dezlegarii se mentioneaza , citez, ,, in ceea ce priveste acordarea diferentelor de pensii rezultate in urma aplicarii indicelui de corectie “.????

 35. inocan emil spune:

  Plata drepturilor de ce se face numai cu data publicarii in BO si nu pe toata perioda .Se mai poate face ceva in acest sens ?(Sentinta judecatoreasca in termenul de 45 zile de la comunicare).

 36. PAVEL VIRGIL spune:

  daca m am pensionat in 2008 pentru limita de varsta, dar am continuat sa lucrez si sa cotizez la fondul de pensii pana in anul 2017, cum se recalculeaza indicele de corectie?

 37. Lapusan Ioan spune:

  Lapusan Ioan
  M-am pensionat la limita de varsta in 2018 , indice de corectie : 1,15.
  Lucrez in continuare iar in deciziile privind recalcularea pensiei se aplica aceiasi corectie de 1,15.
  Pentru perioada contributiva lucrata anual dupa data inscrierii la pensie de limita de varsta ,
  nu ar fi normal aplicarea indicelui aferent anului de contributie ?
  Va multumesc anticipat de raspuns.

 38. Titi Rusu spune:

  Bună ziua. Am 60 de ani și am depus dosarul pentru pensie de invaliditate grad 3. Voi avea și indicele de corecție de 1.41? Lucrez și program jumătate de norma, 4 ore pe zi.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 702/2019, a constatat că sintagma “înscrierea iniţială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 este constituţională, în ceea ce priveşte beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condiţiilor de vârstă legală de pensionare şi stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010.
   Când vă înscrieți la pensie pentru limită de vârstă vi se aplică indicele de corecție.

   https://projurista.ro/dreptul-la-pensie-si-indicele-de-corectie-aplicat-pensiei/

 39. Cotul Aurel spune:

  Am facut o cererede pensie anticipata fara penalizare in decembrie 2020 dar nu mam incadrat numa cu penalizare si nu beneficiat de pensie am lucrat in continuare in03 02 2023 am intrat in pensie la limita de varsta cu stagiul complect de 43 ani 11 luni 20 zile dar nu mi sa acordat coeficientul de corectie din decembrie 2020 pina in prezent Mentionez ca nu am beneficiat de pensia anticipata nici nuamintrerupt lucrul si in prezent lucrez va rog un sfat ce se poate face

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 170 din Legea nr.263/2010
   (1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.
   Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
   Înscrierea inițială la pensie se referă la e referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condiţiilor de vârstă legală de pensionare şi stagiu complet de cotizare.

   Faceți o cerere către Casa de pensii prin care solicitați să vi se recalculeze pensia cu aplicarea indicelui de corecție aferent, care pentru anul 2022 este de 1,41%

   https://projurista.ro/evolutia-indicelui-de-corectie/

 40. Va rog ,am problema legata de punerea în executare a hotărârii de către casa de pensii in sensul ca ptr punctajul suplimentar rezultat ca urmare a valorificării veniturilor din acord global nu îmi aplica indice de corectie spunând că acesta se aplica o singura data la punctajul de la data pensionarii prima data (17.11.2020). Instanta anuleaza ultima decizie din 12.05.2022.
  Precizez ca , Casa de pensii pune în executare hotărârea înainte sa se judece apelul depus de catre ei la Curte.
  Curtea respinge apelul Casei de pensii ca nefondat în data de 23.03.2023.

  Se mai poate face ceva în acest caz ptr a aplica indice corectie si ptr punctajul suplimentar rezultat prin valorificarea veniturilor in acord global?

  -hotărâre fond din 08.12.2022
  -decizie de pensie în urma recalcularii cf hotărârii din 08.12.2022 este emisa în 03.02.2023 și primita în 14.02.2023
  (înainte de judecare apel )
  -hotărâre apel -Curte apel-23.03.2023 și primita în 06.04.2023
  -buletin calcul solicitat în 22.02.2023 și primit în 27.03.2023 cind observ ca la recalcularea pensie ptr punctajul suplimentar rezultat in urma recalcalcularii cu acord global nu îmi aplica coeficient corectie

 41. Angheluță Camelia spune:

  Bună ziua, eu am primit decizia cu recalcularea indicelui de corecție, as vrea sa știu dacă eu primesc banii din urmă și cind. Am primit decizia în 20 aprilie 2023 cu indicele din februarie 2019.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 105 din Legea nr.263/2010
   Prin derogare de la prevederile Codului civil referitoare la termenul de prescripţie, drepturile de pensii stabilite/recalculate în condiţiile prezentei legi se plătesc de la data acordării înscrisă în decizia emisă de casa teritorială de pensii, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

   Verificați în decizia emisă de casa teritorială de pensii și vedeți care este data de la care se acordă pensia.
   De la respectiva dată se plătesc.

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 42. Petrescu Pavel spune:

  Cât este indicele de corecție în anul 2023 și când se va schimba?
  Indicele de corecție este valabil de la data înscrierii la pensie?Mulțumesc anticipat

  1. Gabriela Fainita spune:

   Începând cu 1 ianuarie 2023
   Valoarea punctului de pensie este de 1.785 lei
   Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.
   Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie (art.170, alin.(3) din Legea nr.263/2010)

   https://projurista.ro/evolutia-indicelui-de-corectie/

 43. Dancio Ilie spune:

  Buna ziua am iesit la pensie de invaliditate in 2014 cu indice de corectie de 1.07 pot sa cer să imi recalculeze cu indicele de acum 1.41 .Multumesc

 44. Lucretia spune:

  Exista un termen de la data pronunțării hotararii în care se poate solicita lamurire dispozitiv hotărâre judecatoreasca ?

 45. M-am pensionat pentru limita de varsta in data de 14.04.2021 iar veniturile luate în calcul pentru stabilirea pensiei au fost cele cuprinse in intervalul 21.09.1982-01.04.2021.
  Prin sentinta civila din data de 23.02.2023, CNPP a fost obligata la recalcularea pensiei prin luarea in considerare a unei adeverinte in care se specificau veniturile brute lunare efectiv realizate si care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru perioada 17.12.1990 – 01.04.2001 (inclusa in cea initiala).
  In urma recalcularii a rezultat un punctaj mai mare cu 0,25853, dar punctajul aferent indicelui de corectie a ramas nemodificat. In opinia mea ar fi trebuit sa creasca cu 0,25853 * 0,41 = 0,106.
  Am depus deja o petitie, iar raspunsul a fost “indicele de corectie se acorda o singura data de la inscriere initiala la pensie”.
  Care este opinia dumneavoastra?

 46. Andronic spune:

  Buna ziua,
  Sunt pensionar din anul 1999 ,luna august.
  Întrebarea este : daca beneficiez de recalcularea pensiei prin adaugarea – INDICELUI DE CORECTIE..
  Multumesc mult.

 47. Arustei Viorica spune:

  Buna ziua , am iesit in pensie anticipata in anul 2007 iar definitiv in anul 2012. Nu mi s-a acordat indice de corectie. Acum am primit decizie cu acordarea indicelui de corectie de 1.17 atit era in anul 2012 dar mi se da retroactiv din anul 2021 luna decembrie cu drept de contestatie.Rog sa-mi spuneti de ce nu mi se da din 2012.Multumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Analizați decizia primită și verificați argumentele sau motivele oferite pentru acordarea indicelui de corecție retroactiv din decembrie 2021.
   Este posibil să fie trecute în decizie explicații sau prevederi legale specifice care justifică această dată.
   Contactați Casa de Pensii și solicitați clarificări cu privire la motivul pentru care indicele de corecție nu se acordă retroactiv din anul 2012.

   https://projurista-plus.com/sistemul-public-de-pensii-indicatori-pentru-2022/

 48. pentru cei 2 ani 2018,2019 care a determinat indicele de 1,40 am și eu acest drept la recalculare cu minus 1 zi 31 dec 2019 cum ,când va deveni corect real .Am ieșit în 19 1219si am fost in CM până în 30 dec 2019

 49. Sador Floarea un spune:

  deci am dreptul la acest indice pt că am contribuit 2 ani ,îmi vreau bănuții înapoi ,sunt asistenta medicala am lucrat in ture sâmbătă , duminică ani la rând și acum ,,ne ocupam de pensii micii sa le creștem ,,pt că mi au ras în nas că lucrez până la 65 an ,exact pentru a avea o pensie adevărată ,nu 2300 cu cât am ieșit după 45 de ani lucrați pe când alții s,au pensionat la acești ani cu pensii nu glumă , Aici inechități grosolane , aici să intervină recalcularea corecta.

 50. Sador Floarea spune:

  M-am pensionat în decembrie 2019 ,am dreptul la indicele de 1,40 pentru cei 2ami 2018,2019 ,

 51. Sador Floarea spune:

  Cum se va reveni asupra celor descrise anterior ,pentru cei 2 ani când am contribuit corect eu angajatul ,nu angajatorul 2018,2019, trebuie aplicat ndicele 1,4 cu procentul cuvenit minus 1 zi din decembrie ,,decizia e 19 12 2019 și am fost n CM pina in 30 12 2019 ,am avut calitatea de asigurat Faceți dreptate.Va mulțumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Înțeleg că există o neconcordanță în privința contribuțiilor din anii 2018 și 2019, în care ați contribuit corect ca angajat, dar angajatorul nu a plătit corect. Pentru a recalcula aceste contribuții, se poate aplica un coeficient de corectare, precum indicele 1,4 cu procentul cuvenit.
   Faceți o cerere/petiție către Casa de Pensii prin care să solicitați informații specific dosarului dvs și stagiului de cotizare cu care sunteți înregistrată în baza de date.

   https://projurista-plus.com/evolutia-indicelui-de-corectie/

 52. Buna ziua , am aceeași situație ca și d- nu-l Liviu de mai sus.Intrebarea mea este dacă as mai putea solicita lamuriri de la instanta în legătură cu modul de aplicare al indicelui de corectie la recalcularea pensiei cf sentinta atata timp cit decizia de recalculare a fost emisa din 14.02.2023 iar în capătul de cerere, in baza caruia s-a facut recalcularea ,nu s-a făcut nici o solicitare cu privire la modul în care sa se aplice indicele de corectie în urma recalculării.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Dacă în cererea de la instanță a fost solicitată, ca un capăt de cerere separat referitor la indicele de corecție, puteți cere lămurirea dispozițiilor sentinței:
   ART. 443 Cod procedură civilă
   (1) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziţii contradictorii, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.

   Dacă nu a fost cerută o astfel de lămurire, puteți cere precizări privind calculul, de la Casa JUdețeană de Pensii.

   https://projurista.ro/evolutia-indicelui-de-corectie/

 53. Serban Rada spune:

  Buna ziua. Ma numesc Serban Rada care am beneficiat de pensie de boala cu invaliditate gradul 3 cu stagiul de cotizare 28 ani pana in 20.03.2021. Mentionez ca in aceasta perioada am lucrat cu program de 4 ore unde dupa 2021 am tecut la pensie de limita de varstra si totodata am dus si o adeverinta de venituri care nu fost luata in calcul decat partial dupa o hotarare judecatoreasca. Am primit deciziile de pensionare,
  -una pentru pensia de boala recalculata
  – una ptr. limita de varstra
  -una cu indice de corectie {1,41}
  in perioada 10.08.2023 m-am trezit de la casa de pensie cu 2 decizi
  una cea de boala recalculata cu puntaj m-ai mic fata de prima si una cea de limita de varstra diminuat si indice de corectie 000. recarcularea din urma a fos in urma apelului facut de casa de pensie la curtea de apel cu decizia 118 din 13.01.2022 mentionez ca nu am fost instintata in nici un fel de acest lucru
  va multumesc astep un raspuns din partea d-voastra ce trebuie sa fac

 54. DANAILA CATALINA spune:

  Bună ziua. Va rog frumos sa ma lămuriți în problema mea: ma încadrez sa ies la pensie anticipata fără penalizare în vara lui 2024. Pot ieși la pensie anticipata cu penalizare, oricând pana la acea data. Cum este mai bine? Sa ies la pensie anticipata cu penalizare pana la sfârșitul anului 2023, datorita aplicării acelui indice de corecție de 1,41? Sau sa aștept noua lege cu noua formula de calcul pe baza de VPR și sa ies la pensie pentru limita de vârstă? Nu va fi mai mica pensia în acest caz? Va mulțumesc.

 55. Buna ziua,
  Cand vom afla daca dispare indicele de corectie, ce formula de calcul vor folosi din 1 ianuarie 2024?
  Suntem multi care am dori sa stim, sa iesim acum in pensie anticipata sau sa asteptam noua lege a pensionarii?! Totusi nu ar fi corect sa se comunice formula noua de calcul?!

 56. Petrescu Pavel spune:

  Bună dimineața eu depun actele pentru pensie pe 20 Noiembrie 2023 mi se mai I a în calcul indicele de 1 41,dacă
  răspunsul, să zic afirmativ, vine în Ianuarie 2024 ? Sau voi fi recalculat cu noua lege.
  Mulțumesc frumos.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Dosarele înregistrate/soluționate în timpul când o lege este în vigoare, se aplică prevederile respectivei legi, chiar dacă între timp legea se schimbă.
   ”Cod civil – Actele încheiate înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii lor.”
   Dacă în noua lege a pensiilor vor fi prevederi mai avantajoase decât cele din legea în vigoare la data emiterii deciziei de pensionare, se pot solicita recalculări.

   https://projurista-plus.com/cumparare-vechime-pentru-pensii-sociale/

 57. Buciuman Filimon spune:

  Buna dimineata .In 31.iulie am depus cerere de trecere la pensie limita de varsta de la invaliditate.Care este termenul de solutionare ? Va multumesc !

 58. Pers Maria spune:

  Buna ziua . Eu am iesit la pensie anticipat in oct 2006 iar la limita de virsta in oct 2011 NU mi-au dat indicele de corectie .Acum cind am aflat ca nu se mai da din 2024 mi-am facut cerere la casa de pensii Cluj si mi-a venit raspuns in 10.10.2023 ca mia calculat indicele de corectie si ca intru la plata cu data de 6.12.2021 .Atunci mie o sa imi taie din pensie 2.11 incepind cu 2024? Ce ma sfatuiti sa fac?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform informațiilor pe care le-ați furnizat, înțeleg că ați ieșit la pensie anticipată în octombrie 2006 și ulterior, la limita de vârstă în octombrie 2011, nu vi s-a acordat indicele de corecție. Acum, după ce ați depus o cerere la Casa de Pensii Cluj, vi s-a calculat indicele de corecție și intrat în plată din decembrie 2021.
   Pentru a obține clarificări cu privire la calculul pensiei și la eventualele reduceri sau ajustări, vă puteți adresa Casei de Pensii Cluj.

   https://projurista-plus.com/evolutia-indicelui-de-corectie/

 59. Gyarmati Irina spune:

  Va solicit , cu respect o informație. Daca am ieșit în pensie anticipată cu 45%penalizare in 31.01.12 la vârsta de 55 ani și 6 luni aceasta fiind decizia inițială și nu este aplicat indice de corecție ca mai apoi în 31.01.2016 am intrat în pensie la limită de vârstă cu 35 ani și trei luni vechime, pot sa solicit in prezent aplicarea indicelui de corecție de 1,17 daca pe decizie, nu apare nici un indice de corecție? Va mulțumesc anticipat.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Dacă decizia dvs. inițială de a ieși la pensie anticipată în 31.01.12 nu a inclus un indice de corecție și ați continuat să munciti și să acumulati contributii până când ati intrat ulterior în pensie la limită de vârstă în 31.01.2016, este posibil să existe posibilitatea să solicitați recalcularea pensiei pentru perioada anterioară în funcție de indicele de corecție de 1,17.
   Vă recomand să contactați Casa Județeană de Pensii de care aparțineți pentru a obține un răspuns bazat pe situația din baza lor de date și pentru a depune o cerere de recalculare. Aceasta vă poate oferi informații detaliate despre procedurile și cerințele specifice pentru recalcularea pensiei dvs. și dacă este posibil să beneficiați de indicele de corecție de 1,17 pentru perioada respectivă.

   Art. 170 din Legea nr.263/2010, alin.(3) Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

   https://projurista-plus.com/pensia-anticipata-partiala-conditii-acordare-calcul/

 60. Murariu Elena Stela spune:

  Buna ziua ,sunt nascuta in 01.08.1952..iar din 1971 ,am fost incadrata in munca cu o vechime de 26 ani ..Din data de 11 august 1997 am fost incadrata in pensie de invaliditate in baza legii 3/1997 pana in data de 22.03 2012 cand am iesit la pensie pentru limita de varsta. In data de 31,august 2023 am cerut Casei de pensii Timis ,sa-mi acorde indicele de corectie.conform deciziei CCR 213/2023 publicata in MO in 21.iulie 2023 unde la punctul 22 se mentioneaza ,intrucat beneficiarii pensiilor de invaliditate stabilite in baza Legii 3/1977 se afla in aceeasi situatie ca beneficiarii pensiilor de invaliditate in baza legii nr 19/2000 ,rezulta ca si primei categorii de pensionari indicate sa se aplice Decizia CCR nr 702/2019 coloborat cu motivarea deciziei 213/2023 .
  Inca nu am primit nici un raspuns de la Casa de Pensii Timis .Va rog sa-mi spuneti ce sa fac ..au trecut 69 zile…sa mai astept sau sa revin cu o alta cerere ? va multumesc anticipat ,cu stima Murariu Stela

 61. Dana Ilie spune:

  Buna ziua, vreau sa va intreb daca beneficiez de indicele de corectie daca depun dosarul de pensie anticipata cu penalizare si dupa data de 01 ian 2024? sau trebuie sa il depun anterior acestei date ? mentionez ca acum am stagiu de cotizare de 37 ani si 2 luni ( in martie 2023 am indeplinit conditiile de pensionare anticipata fiind femeie). Va intreb ce influiente are noua legislatie asupra indicelui de coretie in ceea ce ma priveste.
  Multumesc .

 62. Boarna Vasile spune:

  Am ieșit la pensie anticipata cu indice de corecție 1,41. La recalculare mai primesc puncte de loialitate

  1. Gabriela Fainita spune:

   Puncte de stabilitate – puncte suplimentare acordate persoanelor care au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru o perioadă mai mare de 25 de ani;
   ART. 85 din Legea nr.360/2023
   (1) Numărul total de puncte realizat de asigurat se obţine din însumarea punctajelor anuale ale acestuia şi a numărului de puncte de stabilitate.

   Dacă aveți o vechime mai mare de 25 ani veți beneficia de puncte de stabilitate.

   https://projurista-plus.com/legea-nr-360-din-2023-privind-sistemul-public-de-pensii/

 63. Andronic Ioan spune:

  Mă numesc Andronic Ioan, am făcut o întrebare la dv. în legătură cu indicile de corecție și vă mulțumesc pentru îndrumâri, dar la calculul care l-am primit diferă de cel real și anume data la limită de vîrstă 06.2019, punctaj 0,77402, iar plata indicelui de corecție de 1,2 începînd cu data de10.02.2020, pînă la finele anului 2023 cu un punctaj nou de 0,92882, nu am ideie dacă este corectă sau nu suma de 12825 lei calculată de casa de pensi, restanța 10937 lei, cu mută stimă și respect.

 64. Cornelia spune:

  Buna ziua! Am iesit la pensie pentru motive de invaliditate in data de 23.11.2018 avand indice de corectie 1,15. Ulterior, la data de 13.11.2023 am primit decizia de pensioante pentru limita de varsta avand acelasi indice de corectie 1,15. Este corect aplicat indicele de corectie? Nu trebuia sa se aplice 1,41? Va multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 170 din Legea nr.263/2010
   (3) Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

   În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, indicele de corecţie se aplică persoanelor al căror drept iniţial la pensie s-a născut ulterior intrării în vigoare a legii (Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011).

   Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 670/2021, a constatat că sintagma “la înscrierea iniţială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 este constituţională în măsura în care beneficiază de indicele de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 şi titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie 2011 şi care au fost transformate din pensii anticipate parţiale stabilite anterior acestei date.

   Dacă ați avut aplicat un indice de corecție la pensia de invaliditate, nu mai poate fi aplicat un nou indice de corecție la transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă.

   https://projurista-plus.com/evolutia-indicelui-de-corectie/

 65. Gheorghe Paduraru spune:

  Am iesit la pensie de invaliditate in anul 2017, ca urmare a unui neoplasm cu metastaze. Pentru calculul punctajului lunar(aferent perioadei de concediu medical:august 2013-ianuarie 2015) nu s-a luat in calcul valoarea indemnizatiei de CM ci salariul minim pe econpmie, casa de pensii invocand OUG 158/2005.Este corecta abordarea?
  Multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform legislației românești, indemnizația de concediu medical este stabilită în funcție de salariul de bază și alte drepturi bănești.
   Indemnizația de concediu medical este considerată un venit scutit de impozit și alte contribuții, inclusiv cel pentru pensii, conform legislației fiscale în vigoare, neputându-se raporta la acesta când se calculează cuantumul pensiei.
   Aceste este raționamentul pentru care a fost considerat salariul minim pentru a stabili punctajul.

   https://projurista-plus.com/stagiul-de-cotizare-si-stabilirea-vechimii-in-munca/

 66. BUNA SEARA,
  Am muncit și am cotizat la salarii mari , 38 ani și 3 luni ,am primit în decizie o pensie de 2394 lei cu penalizare 480 – anticipat rezultând 1908 lei,
  Nu înțeleg, nu s a luat în calcul contributivitatea mea la salarii.Nu am muncit pe salariu minim. Nu înțeleg ce calcule fac de ajung la aceste calcule?
  Mai vin cu întrebarea? Mi au emis decizie pe anticipate oe 06.03.2024 cu punt de pensie 1785 ,din ianuarie acesta fiind mărit
  Rog răspuns
  Multumesc mult

  1. Gabriela Fainita spune:

   Având în vedere că ați avut salarii mari și ați cotizat la pensie timp de 38 de ani și 3 luni, pensia dvs. este calculată pe baza punctelor de pensie acumulate, cotizațiilor plătite, beneficiile și sporurile.
   Decizia emisă pe 6 martie 2024 ar putea fi influențată de punctul de pensie valabil la acea dată și de eventuale ajustări sau modificări legislative care au intervenit în acea perioadă.
   La 1 ianuarie 2023 valoarea unui punct de pensie este de 1785 lei.
   Pentru clarificări suplimentare și detalii specifice legate de calculul pensiei dvs, vă recomand să contactați Casa de Pensii.

   https://projurista-plus.com/evolutia-indicelui-de-corectie/

 67. Ciobanescu Ionel spune:

  Buna ziua,
  Am iesit la pensie limita de varsta in 2014, cu un indice de corectie 1,07. Nu este corecta aceasta discriminare fata de indicele de corectie din prezent de 1,41. Am pierdut foarte multi bani in aceasta perioada si cu respect doresc sa va intreb daca pot actiona statul in judecata pentru aceasta nedreptate produsa nu numai pentru mine. Va multumesc anticipat! Cu stima,

 68. Diaconescu petre spune:

  Prin aplicarea ind de corectie punctajul mediu annual a crescut. La recalculate nr de puncte Sunt cele mentionate pe decizie cate includ si cresterea datorita aplicarii ind de corectie.

 69. Diaconescu petre spune:

  Prin aplicarea ind de corectie punctajul mediu annual a crescut. La recalculare nr. de puncte Sunt cele mentionate pe decizie .Ele includ si cresterea datorita aplicarii ind de corectie.

 70. George’s I vasile spune:

  Prin aplicarea indicelui de corectie sa marit nr. total de puncte . La recalculare se ia nr total de puncte mentionat pe decizie sau acel dinaintea aplicarii ind de corectie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.