Zile libere pentru supravegherea copiilor

∞ Copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem unor timpuri pe care nu le vom mai apuca ∞

Zile libere pentru supravegherea copiilor este reglementată prin Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Condiții acordare

Pentru a beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor, trebuie îndeplinite cumulativ condițiile:

 1. copiii să aibă vârsta de până la 12 ani
 2. copiii să fie înscriși în cadrul unei unităţi de învăţământ (public sau privat) sau
 3. copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ
 4. locul de muncă ocupat de părinte/tutore să nu permită munca la domiciliu sau telemuncă
Pot beneficia de aceste prevederi:
 1. părinții
 2. persoana singură din familia monoparentală
 3. persoana desemnată să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil
Documente necesare
 1. cerere depusă la angajator
 2. declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta:
 • nu a solicitat la locul său de muncă zile libere
 • nu se află în concediu de odihnă
 • nu se află în concediu fără plată
 1. copia certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor

Declarația nu se solicită de la părintele monoparental.

Domeniile de activitate unde se aplică

 • unităţile sistemului energetic naţional
 • unităţile operative de la sectoarele nucleare
 • unităţile cu foc continuu
 • unităţile sanitare şi de asistenţă socială
 • unitățile de telecomunicații
 • unitățile radioului şi televiziunii publice
 • unitățile din transporturile pe căile ferate
 • unităţile care asigură transportul în comun
 • unitățile care asigură salubritatea localităţilor
 • unitățile care asigură aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură
 • unitățile care asigură aprovizionarea populației cu apă
De când se poate solicita acordarea de zile libere
 • începând cu 21 martie 2020

Plata indemnizației

Indemnizația se plătește:

 • din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului
 • este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare,
 • nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat

Decontarea indemnizației  de către AJOFM

Decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei se face de către AJOFM (agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene). Decontarea acestor indemnizații se face de la Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, reglementat prin Legea nr. 200/2006.

Documentație dosar:
 • cerere
 • lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă
 • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizaţiei
 • declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile legale
 • dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizaţia
Condițiile privind cererea:
 • să fie datată şi semnată de reprezentantul legal
 • să conţină obligatoriu următoarele elemente:
 1. datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
 2. contul bancar;
 3. numele reprezentantului legal al angajatorului;
 4. suma totală solicitată;
 5. numărul angajaţilor pentru care s-a solicitat suma

Mod de transmitere a documentației

Documentația se poate transmite:

 • prin poșta electronică comunicată de AJOFM-uri
 • prin orice alt mijloc de comunicare, dacă nu pot fi transmise prin e-mail
Confirmarea de către AJOFM a înregistrării dosarului
 • în termen de 24 ore de la primirea documentelor prin poşta electronică sau alt mod de transmitere
 • comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării
Termen de depunere dosar la AJOFM
 • în cel mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei
Termen de decontare a indemnizațiilor plătite de angajator
 • în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor

Aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 pe perioada stării de urgență

1)Angajatul nu poate fi obligat de către angajator să epuizeze mai întâi zilele aferente concediului de odihnă pe anul în curs pentru a beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor conform Legii nr.19/2020. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări, conform art. 144 alin. (2) din Codul Muncii.

2) Dacă ambii părinți ai copilului sub 12 ani sunt cadre medicale în sistemul public de sănătate:

 • niciunul dintre părinți nu poate beneficia de zile libere
 • unul dintre părinți beneficiază suplimentar de o indemnizație de 75% din salariul de bază,
 • indemnizația nu este mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat

3) Zilele libere plătite pentru unul dintre părinţi, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ sunt:

 • zilele lucrătoare până la încetarea situaţiei de urgenţă decretată
 • sunt exceptate zilele lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare

4) Se acordă pentru domeniul public și cel privat

OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice, se acordă zile libere pentru supravegherea copiilor:
 • părintelui firesc, potrivit Codului civil;
 • adoptatorul;
 • persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
 • persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă;
 • persoana desemnată pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ.
 • părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei doar dacă:
 1. beneficiază de servicii de zi,
 2. a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
 • părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei, doar dacă:
 1. beneficiază de servicii de zi,
 2. a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
Nu se acordă zile libere pentru supravegherea copiilor când unul dintre părinţii se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
 1. este în concediul pentru creşterea copiilor
 2. este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
 3. se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
 4. are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art.52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii,
 5. nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal
Actele necesare:
 • cerere
 • declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte
 • copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor
 • copia documentului care atestă calitatea de adoptator, tutore, supraveghetor
 • copia certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.
Declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte va conţine elemente din care să rezulte:
 • că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit OUG 147/2020
 • că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului
 • că nu se află în concediu de odihnă/concediu fără plată
 • că realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitării
Indemnizaţia de 75%:
 • este în sumă brută
 • este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă
 • se decontează din acest fond numai pentru perioada acordării zilelor libere
Angajatorul plătește:
 • indemnizația
 • impozitul
 • contribuţiile de asigurări sociale
 • contribuțiile de asigurări sociale de sănătate
 • contribuţia asiguratorie pentru muncă aferente indemnizaţiei
Nu beneficiază de prevederile OUG nr.147/2020, angajații:
 • sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională
 • din penitenciare
 • din unităţile sanitare publice
 Excepție – sunt familiile monoparentale
 • plata acestora se face:
 1. aferente zilelor libere acordate
 2. conform reglementărilor privind acordarea învoirilor/permisiilor/zilelor libere plătite,
 3. se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sanitar;

Majorarea în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare:

 • nu se cuprinde în baza de calcul privind pensiile militare de stat
 • reprezintă venit care se supune calculării, virării şi declarării impozitului şi contribuţiilor sociale obligatorii
Dispozițiile OUG nr.147/2020 se aplică:
 • tuturor angajaţilor din sectorul public şi privat,
 • pe toată perioada de limitare sau suspendarea cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap,
 • pe perioada stării de alertă
 • după încetarea stării de alertă, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020 – 2021

Reglementările legale…………..Lege nr. 19 din 2020 zile libere pentru parinti …..

                                                ………  HG nr.217 din 2020 aplicare Legea nr.19 din 2020 …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.