Documentatie inscriere in Cartea Funciara

∞ Dacă vrei să domini tot, lasă rațiunea să te domine pe tine însuți∞

Cartea Funciară – Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, in art 1 prevede:

  Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării.

Scopul acestui sistem este:
 1. determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile;
 2. asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară;
 3. furnizarea de date instituţiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare şi pieţei imobiliare;
 4. contribuie la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi la facilitarea creditului ipotecar.

 Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.

Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele.

   ORDIN  nr. 700 din 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară stabileşte procedurile de lucru privind înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor, avizarea şi recepţia lucrărilor de specialitate.

1.Documentatia cadastrala de primă înscriere în Cartea Funciară

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului, daca este cazul;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate ale proprietarilor si ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare, daca este cazul;
 • certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • fisa imobilului;
 • planul de amplasament si delimitare;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml
 • certificat de casatorie in copie legalizata, dupa caz;

 2. Documentaţia pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată în Cartea Funciară

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare, dupa caz;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetei;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a imobilului care este afectat de dezmembramant, dupa caz;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafata de teren/constructie afectata de dezmembramant, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembramantului, si/sau releveele constructiilor afectate de dezmembraminte;
 • fisierul .cpxml, unde la rubrica “Observatii” se va face mentiune cu privire la existenta unei suprafete afectate de dezmembramant;

 3. Documentația cadastrală de înscriere a unei construcţii definitive pe un teren înscris in cartea funciară

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia legalizata a certificatului de casatorie, dupa caz;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 • certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
 • certificat de atestare eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire, care sa confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiei de construire si ca exista proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform anexei nr. 1.52 la prezentul regulament;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetei;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a terenului inscris in cartea funciara pe care se edifica constructia definitiva sau se extinde o constructie veche;
 • planul de amplasament si delimitare cu reprezentarea terenului si a constructiei;
 • fisierul .cpxml

OPIS – documentație cadastrală

 1. Documentatia cadastrala de prima inscriere
 2. Documentatia pentru inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate privata
 3. Documentatia cadastrala de inscriere a unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara
 4. Documentatia cadastrala de modificare a limitei/limitelor imobilului
 5. Documentatia cadastrala de modificare a suprafetei imobilului inscris in cartea funciara
 6. Documentatia cadastrala de actualizare a categoriei de folosinta/destinatiei
 7. Documentatia de repozitionare la cerere
 8. Documentatia cadastrala de actualizare a altor informatii tehnice cu privire la imobil
 9. Documentatia cadastrala de prima inregistrare unitate individuala
 10. Documentatia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decat cel in evidenta caruia a fost inregistrat in cartea funciara, in situatia corectarii la cerere
 11. Documentatia cadastrala de dezlipire/alipire
 12. Documentatia cadastrala de apartamentare
 13. Documentatia cadastrala de subapartamentare UI/alipire UI
 14. Documentatia cadastrala de reapartamentare a UI
 15. Documentatia cadastrala intocmita pentru receptia planului parcelar si inscrierea imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara
 16. Acte necesare pentru intabularea hotararilor judecatoresti
 17. Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative in cartea funciara
 18. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate in baza Legii nr.112/1995 si a Legii nr.10/2001
 19. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate dobandit prin mostenire, in cazul in care dreptul de proprietate al decedatului este deja intabulat in cartea funciara
 20. Acte necesare pentru intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit in baza Decretului-Lege nr.61/1990 si a Legii nr.85/1992
 21. Acte necesare pentru intabularea dreptului de ipoteca conventionala:
 22. Acte necesare pentru intabularea dreptului de ipoteca legala:
 23. Acte necesare pentru notarea incuviintarii urmaririi silite:
 24. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor aduse ca aport la capitalul social al unei societati comerciale sau ca urmare a reorganizarii persoanei juridice fuziune/divizare:
 25. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor ca urmare a lichidarii voluntare:
 26. Acte necesare pentru inscrierea actelor de dezmembrare/apartamentare/alipire
 27. Acte necesare pentru inscrierea actelor de adjudecare:
 28. Acte necesare pentru intabularea dreptului de concesiune
 29. Acte necesare pentru intabularea privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari
 30. Acte necesare pentru radierea ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare
 31. Acte necesare pentru radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct, abitatie, servitute, superficie)
 32. Acte necesare pentru radierea privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari
 33. Acte necesare pentru notarea punerii sub interdictie judecatoreasca sau a ridicarii acestei masuri conform art. 902 alin. (2) pct. 1 din Codul civil
 34. Acte necesare pentru notarea cererii de declarare a mortii sau a cererii de anulare ori de rectificare a hotararii judecatoresti declarative de moarte
 35. Acte necesare pentru notarea calitatii de bun comun conform art. 902 alin. (2) pct. 3 din Codul civil
 36. Acte necesare pentru notarea in cartea funciara a conventiei matrimoniale conform art. 902 alin. (2) pct. 4 din Codul civil sau a inlocuirii conventiei matrimoniale
 37. Acte necesare pentru radierea notarii din cartea funciara a conventiei matrimoniale
 38. Acte necesare pentru notarea destinatiei de locuinta a familiei conform art. 902 alin. (2) pct. 5 din Codul civil
 39. Acte necesare pentru notarea in cartea funciara a locatiunii/cesiunea contractului de locatiune prevazuta de art. 902 alin. (2) pct. 6 din Codul civil
 40. Acte necesare pentru notarea aportului dreptului de folosinta asupra unui imobil la patrimoniul unei societati, conform art. 902 alin. (2) pct. 7 din Codul civil
 41. Acte necesare pentru radierea notarii aportului dreptului de folosinta asupra unui imobil la patrimoniul unei societati, conform art. 902 alin. (2) pct.7 din Codul civil
 42. Acte necesare pentru notarea Clauza de inalienabilitate si interdictia conventionala de grevare se noteaza la cerere conform art. 628 si 902 alin. (2) pct. 8 din Codul civil
 43. Acte necesare pentru radierea notarii Clauzei de inalienabilitate si interdictia conventionala de grevare se noteaza la cerere conform art. 628 si 902 alin. (2) pct. 8 din Codul civil
 44. Acte necesare pentru notarea dreptului de revocare sau de denuntare unilaterala a contractului prevazut de art. 902 alin. (2) pct. 10 din Codul civil:
 45. Acte necesare pentru radierea notarii dreptului de revocare sau de denuntare unilaterala a contractului prevazut de art. 902 alin. (2) pct. 10 din Codul civil:
 46. Acte necesare pentru notarea declaratiei de rezolutiune sau de reziliere prevazute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil
 47. Acte necesare pentru radierea notarii declaratiei de rezolutiune sau de reziliere prevazute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil
 48. Acte necesare pentru notarea pactului comisoriu
 49. Acte necesare pentru radierea notarii pactului comisoriu
 50. Acte necesare pentru notarea unui antecontract in cartea funciara conform art. 906 Codul civil
 51. Acte necesare pentru radierea notarii antecontractului, la cerere
 52. Acte necesare pentru notarea dreptul conventional de preemptiune prevazut de art. 902 alin. (2) pct. 13 din Codul civil
 53. Acte necesare pentru notarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca la cererea proprietarului tabular:
 54. Acte necesare pentru notarea schimbarea rangului ipotecii sau cesiunii rangului ipotecii de catre un creditor ipotecar catre un altul:
 55. Acte necesare pentru notarea deschiderea procedurii insolventei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului si inchiderea procedurii
 56. Acte necesare pentru inscrierea sechestrul asupra imobilului prevazut de art. 796 alin. (3) din Codul de procedura civila
 57. Acte necesare pentru radierea sechestrul asupra imobilului prevazut de art. 796 alin. (3) din Codul de procedura civila
 58. Acte necesare pentru inscrierea sechestrul asupra imobilului prevazut de Codul de procedura fiscala
 59. Acte necesare pentru radierea sechestrul asupra imobilului prevazut de Codul de procedura fiscala
 60. Acte necesare pentru inscrierea masurii asiguratorie dispusa in conditiile art. 249 din Codul de procedura penala
 61. Acte necesare pentru radierea masurii asiguratorie dispusa in conditiile art. 249 din Codul de procedura penala
 62. Acte necesare pentru notarea actiunii in rectificare, in justificare sau in prestatie tabulara, in revendicare, a actiunilor confesorii sau negatorii privitoare la drepturile reale principale care poarta asupra imobilelor inscrise in cartea funciara, actiunii de partaj, actiunilor in ineficacitatea actelor juridice constitutive, translative, modificatoare sau extinctive de drepturi reale asupra imobilelor inscrise in cartea funciara, astfel cum sunt, actiunea in constatarea nulitatii sau in anulare, actiunea in rezolutiune, actiunea in revocarea donatiei sau actiunea in simulatie, actiunilor privitoare la predarea unui bun imobil sau la executarea unei alte obligatii, daca obiectul prestatiei este un imobil inscris in cartea funciara, actiunilor posesorii sau a altor actiuni privitoare la fapte si alte raporturi juridice in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara
 63. Acte necesare pentru radierea notarii actiunilor:
 64. Acte necesare pentru notarea punerii in miscare a actiunii penale pentru o inscriere in cartea funciara savirsita printr-o fapta prevazuta de legea penala:
 65. Acte necesare pentru radierea notarii punerii in miscare a actiunii penale pentru o inscriere in cartea funciara savirsita printr-o fapta prevazuta de legea penala:
 66. Acte necesare pentru radierea notarii punerii in miscare a actiunii penale pentru o inscriere in cartea funciara savirsita printr-o fapta prevazuta de legea penala:
 67. Acte necesare pentru notarea incapacitatea sau restringerea prin efectul legii a capacitatii de exercitiu
 68. Acte necesare pentru radierea notarii incapacitatea sau restringerea prin efectul legii a capacitatii de exercitiu
 69. Acte necesare pentru notarea declaratia de utilitate publica in vederea exproprierii unui imobil inscris in cartea funciara
 70. Acte necesare pentru radierea notarii declaratia de utilitate publica in vederea exproprierii unui imobil inscris in cartea funciara:
 71. Acte necesare pentru notarea contractelor de administrare a coproprietatii sau a cotitularitatii asupra unui alt drept real principal conform art. 644, 645 Cod civil
 72. Acte necesare pentru radierea notarii contractelor de administrare a coproprietatii sau a cotitularitatii asupra unui alt drept real principal conform art. 644, 645 Cod civil
 73. Acte necesare pentru notarea obligatiilor care incumba proprietarului fondului aservit pentru asigurarea uzului si utilitatii fondului dominant conform art. 759 din Codul civil doar daca este intabulat si dreptul de servitute corespunzator
 74. Acte necesare pentru notarea sarcinii instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalitatii si de a-l transmite, la decesul sau, substituitului desemnat de catre dispunator:
 75. Acte necesare pentru notarea calitatii de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil, la cererea persoanei interesate:
 76. Acte necesare pentru notarea calitatii de arie naturala protejata
 77. Acte necesare pentru notarea calitatii de coridor ecologic:
 78. Acte necesare pentru notarea infiintarii perdelelor de protectie forestiera este supus procedurilor de impadurire conform art. 7 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata
 79. Acte necesare pentru radierea notarii perdelelor de protectie forestiera este supus procedurilor de impadurire conform art. 7 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata
 80. Acte necesare eliberarii extrasului de carte funciara pentru informare
 81. Acte necesare pentru eliberarea copiilor dupa cartile funciare, conforme cu originalul
 82. Acte necesare pentru eliberarea copiilor dupa actele aflate in arhiva de carte funciara
 83. Acte necesare pentru eliberarea unui extras de carte funciara pentru autentificare
 84. Documentatia pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan
 85. Documentatia pentru solicitarea avizului de incepere a lucrarii
 86. Documentatia topografica pentru receptia suportului topografic al PUG
 87. Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUZ
 88. Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUD
 89. Documentatia anexata la solicitarea receptiei planului topografic necesar intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire sau desfiintare

Opis documentație cadastrală………..Documentatie-inscriere-in-Cartea-Funciara ……..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.