Privilegiile – notiune, clasificare, efecte

∞ Cel care e bun e liber, chiar dacă e sclav; cel care e rău e sclav, chiar dacă e rege ∞

Privilegiul este preferinţa acordată de lege unui creditor în considerarea creanţei sale.

Privilegiile – noțiune, clasificare, efecte sunt reglementate prin art.2333-2342 cod civil, iar reglementarea cadru în materie este codul de procedura civilă. În art.865 din codul de procedură civilă este precizat rangul creanţelor cu preferinţă generală. Sunt reluate aceleași principii și aceeași ordine de preferință din materia privilegiilor generale.

Prin calitatea creanței se înțelege cauza sau faptul juridic din care s-a născut. Nu au nici o importanță persoana creditorului și obiectul creanței. Privilegiul este dreptul unui creditor de a fi plătit cu prioritate față de alți creditori, datorită calității creanței sale.

infografic-privilegii

Privilegiile aspecte generale

 • pot rezulta întotdeauna numai din lege, în afară de privilegiul creditorului gajist
 • conferă creditorilor respectivi un drept de preferință față de alți creditori chirografari sau chiar ipotecari

Privilegiile caracterele juridice

a) Privilegiile sunt simple cauze de preferință
 • conferă creditorului privilegiat numai dreptul de a fi plătit cu prioritate din prețul obținut în urma vânzării bunului grevat
 • nu conferă creditorului un drept de urmărire a bunului, similar celui asigurat titularului lor de către garanțiile reale
 • conferă beneficiarului privilegiului dreptul să solicite vânzarea bunului pentru realizarea propriei creanțe, atât timp cât el se află în patrimoniul debitorului. Posibilitatea se întemeiază pe garanția comună a creditorilor și nu pe vreun drept de urmărire conferit de către privilegiu.
b) Privilegiile sunt garanții legale
 • izvorul lor fiind numai legea

Art.2333 alin.1cod civilPrivilegiul este preferinţa acordată de lege unui creditor în considerarea creanţei sale

c) Privilegiile sunt indivizibile
 • Art.2333 alin. 2 cod civil – Privilegiul este indivizibil
 • întregul bun și fiecare parte a acestuia sunt afectate garantării creanței privilegiate în totalitatea ei. Exemplu – dacă bunul este înstrăinat parțial, porțiunea rămasă continuă să fie afectată garantării întregii creanțe privilegiate.
 • indivizibilitatea este de natura – nu de esența privilegiului, creditorul fiind în măsură să renunțe la ea
d) Privilegiile au un caracter accesoriu
 • finalitatea existenței privilegiului este realizarea creanței garantate
 • transmiterea sau stingerea obligației garantate atrage și transmiterea sau stingerea privilegiului

Privilegiile principii de exercitare

Este același principiu atât în situația când la urmărire a participat un singur creditor, respectiv mai mulți creditori.

Prețul obținut din valorificarea bunului se predă creditorului până la acoperirea integrală a cheltuielilor sale compuse din capital, dobânzi și cheltuieli de executare. În cazul accesoriilor creanței (dobânzi sau penalități) ele vor urma ordinea de preferință a creanțelor principale.

Pentru situația creanțelor afectate de modalități (condiție sau termen) se va aplica aceeași ordine de preferință.

 Clasificare

Privilegiile pot fi:

 • generale – asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale debitorului
 • speciale –care poartă asupra unor anumite bunuri mobile sau imobile

Privilegii speciale imobiliare poate fi concepute și reglementate în temeiul unor legi speciale.

Opozabilitatea privilegiilor

Privilegiile devin opozabile față de terți fără să fie necesară înscrierea lor în registrele de publicitate, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Prin art .2342 alin.2 sunt instituie două excepții de la regula potrivit căreia privilegiile devin opozabile fără îndeplinirea formalităților de publicitate:

 • în concurs cu ipoteca mobiliară, privilegiul special îi poate fi opus numai dacă este înscris la arhivă, înainte ca ipoteca să fi devenit perfectă
 • în concurs cu ipoteca imobiliară, privilegiul special îi poate fi opus numai dacă a fost înscris primul în cartea funciară

Art 2342 alin.2 Cod civil

Creditorul care beneficiază de un privilegiu special este preferat titularului unei ipoteci mobiliare perfecte dacă îşi înscrie privilegiul la arhivă înainte ca ipoteca să fi devenit perfectă. Tot astfel, creditorul privilegiat este preferat titularului unei ipoteci imobiliare dacă îşi înscrie privilegiul în cartea funciară mai înainte ca ipoteca să fi fost înscrisă.

 Concursul dintre creditori privilegiați

a) Concursul creditorilor privilegiați cu cei chirografari
 • creditorul privilegiat este preferat creditorilor chirografari, chiar dacă drepturile acestora s-au născut mai înainte
b) Concursul dintre creditorii privilegiați
Concursul dintre creditorii unor privilegii generale
 • privilegiile asupra tuturor bunurilor mobile sau imobile se stabilesc și se exercită în condițiile codului de procedură civilă, privind identificarea și a rangului lor
 • suma realizată se repartizează între creditori proporțional cu creanța fiecăruia pentru creanțele cu aceeași ordine de preferință. Excepția se admite dacă legea prevede altfel.
 • rangul creanţelor cu preferinţă generală:
 1. cheltuielile de judecată,
 2. pentru măsuri asiguratorii sau de executare silită,
 3. pentru conservarea bunurilor al căror preț se distribuie,
 4. orice alte cheltuieli făcute în interesul comun al creditorilor,
 5. cheltuielile efectuate cu ocazia îndeplinirii condițiilor sau formalităților legale pentru dobândirea dreptului asupra bunului adjudecat și înscrierea în registrele de publicitate
 6. cheltuielile de înmormântare a debitorului în raport cu condiția și starea acestuia
 7. creanțele reprezentând salarii și alte datorii asimilate acestora,
 8. pensiile, sumele cuvenite șomerilor, potrivit legii,
 9. ajutoarele pentru întreținerea și îngrijirea copiilor, pentru maternitate,
 10. pentru incapacitate temporară de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor,
 11. refacerea sau întărirea sănătății,
 12. ajutoarele de deces, acordate în cadrul asigurărilor sociale,
 13. obligația de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrității corporale sau a sănătății
 14. creanțele rezultând din obligația legală de întreținere, alocații pentru copii sau obligația de plată a altor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existență
 15. creanțele fiscale provenite din impozite, taxe, contribuții, și din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, fondurilor speciale.
 16. creanțele rezultând din împrumuturi acordate de stat
 17. creanțele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietății publice prin fapte ilicite
 18. creanțele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii sau executării de lucrări, precum și din chirii sau arenzi
 19. creanțele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale
 20. alte creanțe
Concursul dintre creditorii unor privilegii speciale

Art. 2339 alin.1 cod civil enumeră două privilegii speciale mobiliare:

1) Privilegiul vânzătorului asupra bunului mobil vândut pentru plata prețului, atunci când cumpărătorul este o persoană fizică

Creanța vânzătorului pentru plata prețului nu este privilegiată atunci când cumpărătorul dobândește bunul pentru servicul sau exploatarea unei întreprinderi.

Acest privilegiu se va extinde asupra întregului bun. El va garanta creanța prețului neplătit (total sau parțial) și alte cheltuieli ale vânzării ce sunt în sarcina cumpărătorului.

Privilegiul nu va acoperi:

 1. eventualele daune solicitate de vânzător în baza angajării răspunderii civile delictuale sau contractuale a cumpărătorului și
 2. nici plata unei eventuale clauze penale

În cazul în care bunul este dobândit inițial de către o persoană fizică ce ulterior îl afectează exercitării unei profesii autorizate de lege, privilegiul va continua să funcționeze.

2)  Privilegiul celui care exercită un drept de retenție asupra bunului deținut, atât timp cât retenția subzistă (art.2339 alin.1 lit b cod civil)

În caz de concurs între cele două privilegii, va fi preferat cel al vânzătorului pentru plata prețului. Orice stipulație contrară este considerată nescrisă.

Cel care exercită un drept de retenție nu se va putea opune executării silite pornite de alți creditori. Interdicția este aplicabilă indiferent de natura creanței lor, însă va beneficia de preferință la distribuirea banilor. Acest privilegiu conferă un simplu drept de preferință la distribuirea prețului bunului pentru creanțele născute în legătură cu bunul respectiv.

Dreptul de retenție garantează:
 • restituirea cheltuielilor necesare și utile ori
 • restituirea prejudiciilor cauzate de bun ori
 • restituirea altor obligații ce izvorăsc din același raport juridic

Privilegiul conferit de lege retentorului funcționează atât timp cât bunul se află în posesia sa. În ipoteza deposedării retentorului acesta nu mai poate invoca beneficiul său. Excepție este când deposedarea este în vederea începerii executării silite de către ceilalți creditori.

Deposedarea involuntară nu va stinge dreptul de retenție. Retentorul, nefiind un posesor, ci doar un detentor precar, poate folosi acțiunile posesorii pentru protecția dreptului său.

Dobânditorul îi poate opune:
 • fie posesia de bună-credință,
 • fie prescrierea acțiunii pentru valorificarea creanței principale

Privilegiul retentorului încetează atunci când sumele necesare pentru dezinteresarea retentorului sunt consemnate sau se oferă o garanție suficientă (art.2499 alin.1 cod civil). Privilegiul retentorului are prioritate în fața ipotecilor mobiliare sau imobiliare, însă numai dacă se înscrie cu prioritate în registrele de publicitate înainte ca ipoteca să fi devenit perfectă.

 Concursul dintre creditorii unor privilegii generale și cei ai unor privilegii speciale

Privilegiile speciale sunt preferate celor generale.

 Concursul dintre creditorii beneficiari ai unor privilegii generale și titularii altor garanții reale
 1. creanțele privilegiate sunt preferate celor care sunt însoțite de gaj sau ipotecă (art.866 cod procedură civilă).
 2. cele două garanții reale, gajul și ipoteca sunt preferate celorlalte privilegii generale
Concursul dintre creditorii beneficiari ai unor privilegii speciale și titularii altor garanții reale
În materie mobiliară

În caz de concurs între privilegii sau între acestea şi ipoteci, creanţele se satisfac în ordinea următoare:

 1. creanţele privilegiate asupra unor bunuri mobile (a vânzătorului pentru preț și retentorului)
 2. creanţele garantate cu ipotecă sau gaj

În caz de concurs cu o ipotecă mobiliară perfectă, privilegiul special va fi preferat numai dacă a fost înscris în arhivă înainte ca ipoteca să fi fost perfectată .

În materie imobiliară

Privilegiul special va fi preferat ipotecii, cu condiția ca el să fi fost înscris cel dintâi în cartea funciară.

 Privilegiile stingere

 Stingerea pe cale accesorie

Privilegiul nu mai poate exista în absența creanței garantate. Art.2337 cod civil prevede încetarea privilegiului ca urmare a stingerii obligației garantate. Odată cu înstrăinarea bunului de către cumpărător, privilegiul se stinge, deoarece acesta conferă creditorului doar un simplu drept de preferință și nu unul de urmărire.

Prin excepție, privilegiul nu se va stinge în situația în care:

 1. cumpărătorul vinde bunul unui dobânditor de rea-credință care nu poate uzucapa în termen de 10 ani
 2. deși îl vinde unui cumpărător de bună-credință nu i-l predă acestuia,
 3. cumpărătorul pierde temporar posesia efectivă prin depozit sau gaj
Stingerea pe cale principală, independent de creanța garantată

Privilegiul special se stinge prin:

 • înstrăinarea,
 • transformarea
 • pieirea bunului
Transformarea

Presupune modificarea radicală a bunului care nu mai poate fi recunoscut. Privilegiul va dispărea datorită imposibilității de a mai separa fizic bunul final de cel inițial.

În situația încorporării mobilului într-un imobil, dacă cele două bunuri nu se mai pot separa, privilegiul se va pierde. Dacă bunul mobil poate fi recunoscut, privilegiul va putea să greveze bunul și va putea intra în concurs cu eventualele ipoteci asupra imobilului.

Pieirea bunului

Va conduce la stingerea obiectului privilegiului datorită imposibilității utilizării bunului conform destinației sale prin:

 • pieirea bunului,
 • dispariția totală a bunului sau
 • distrugerea sa

Dacă bunul a fost asigurat, indemnizația de asigurare va fi afectată la plata creanțelor privilegiate sau ipotecate.

Înstrăinarea bunului

Conform art. 2340 Cod civil, înstrăinarea bunului stinge privilegiul creditorului. Dacă cumpărătorul înstrăinează bunul obiect al privilegiului fără ca, la rândul său să primească de la terțul cumpărător prețul bunului, atunci vânzătorul inițial, neplătit își va conserva privilegiul.

Ca excepție de la regula enunțată, privilegiul vânzătorului asupra bunului mobil vândut nu se stinge prin înstrăinarea lui de către cumpărător. El va continua să poarte asupra bunului revândut.

Dacă nici prețul celei de-a doua vânzări nu este plătit, privilegiul vânzătorului va fi preferat aceluia ce aparține celui dintâi cumpărător (art.2341 cod civil). Privilegiul va avea ca obiect prețul pe care cumpărătorul inițial, devenit vânzător, îl are de încasat de la terț. Privilegiul va conferi un simplu drept de preferință asupra prețului pentru primul vânzător, care va putea să poprească acest preț în mâinile terțului.

Pluralitate de vânzări

 Când se vor face mai mult de două vânzări succesive fără ca prețul să fie achitat pentru niciuna dintre ele. Acest lucru este posibil în cazul tranzacțiilor comerciale. Este situația când bunul circulă cu celeritate, iar părțile nu au întotdeauna asupra lor mijloace financiare disponibile pentru a face plata.

Soluții posibile:
 • fie se va aplica prevederile art. 2341 cod civil în care primul vânzător îl precede pe cel de-al doilea, acesta pe cel de-al treilea, etc
 • fie se va considera stingerea privilegiului vânzătorului original

De asemenea, în cazul în care bunul grevat a pierit ori a fost deteriorat, privilegiul special nu se stinge. Acesta se strămută asupra indemnizației de asigurare sau, după caz, asupra sumei datorate cu titlu de despăgubire.

Privilegiul se stinge independent de creanța garantată și în condițiile art.1622 alin.3 cod civil, conform căruia:

 • debitorul care putea să opună compensația și care a plătit datoria nu se mai poate prevala, în detrimentul terților, de privilegiile sau de ipotecile creanței sale.
 • el nu va mai avea beneficiul privilegiilor care însoțeau creanța sa, care se vor fi stins ca efect al compensației.

Similar Posts

2 Comments

 1. Am o ipoteca legala inscrisa inaintea ipotecii legale inscrosa de anaf. Ipoteca mea se aplica celor doi coproprietare ai imobilului , cea anaf se refera la cota ,nespecificata in extras, numai unui singur proprietar. Intrebarea este daca pot face eu eecutarea nantea anaf fara sa fac partajul proproetarilor si daca ipoteca mea este privilegiata in comparatie cu anaf. Multumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Răspuns
   1)Puteți începe executarea ipotecii legale înaintea ANAF, dar, conform dispozițiilor legale, vor fi înștiințați toți creditorii debitorului și se vor înscrie la masa credală. Nu aveți cum să executați și să valorificați dvs bunurile ptr. a vă recupera creanța fără a ști ANAF.

   2) Nu puteți executa fără să faceți partajul mai întâi.
   ART. 818 Cod pr. civila
   Urmărirea imobilelor proprietate comună
   (1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora. La cererea creditorului, acţiunea în împărţeală poate fi notată în cartea funciară.

   3)Ipoteca dvs nu este privilegiată în comparație cu cea de la ANAF.
   ART. 258 Cod pr. fiscala
   Ordinea de distribuire
   (1 În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau când până la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus şi alţi creditori titlurile lor, organele prevăzute la art. 220 procedează la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferinţă, dacă legea nu prevede altfel:
   a) creanţele reprezentând cheltuielile de orice fel, făcute cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie, inclusiv cheltuielile făcute în interesul comun al creditorilor;
   b) cheltuielile de înmormântare a debitorului, în raport cu condiţia şi starea acestuia;
   c) creanţele reprezentând salarii şi alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru întreţinerea şi îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea sănătăţii, ajutoarele de deces, acordate în cadrul asigurărilor sociale de stat, precum şi creanţele reprezentând obligaţia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii;
   d) creanţele rezultând din obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru copii sau de plată a altor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă;
   e) creanţele fiscale provenite din impozite, taxe, contribuţii sociale şi din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale, inclusiv amenzile cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;
   f) creanţele rezultând din împrumuturi acordate de stat;
   g) creanţele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietăţii publice prin fapte ilicite;
   h) creanţele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii sau executări de lucrări, precum şi din chirii, redevenţe ori arenzi;
   i) alte creanţe – Aici vă încadrați dvs.

   (2) Pentru plata creanţelor care au aceeaşi ordine de preferinţă, dacă legea nu prevede altfel, suma realizată din executare se repartizează între creditori proporţional cu creanţa fiecăruia.

   https://projurista.ro/procedura-ofertei-de-plata-si-consemnatiunea/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.