Dreptul de proprietate publica

∞ Pentru omul înțelept, toată lumea e deschisă, fiindcă sufletului bun lumea întreagă îi este patrie ∞

Dreptul de proprietate publică – subiecte, conținut, limite și caractere specifice sunt reglementate în art. 858-875 Cod civil și Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate public. 

Dreptul de proprietate publică este definit în art. 858 Cod civil

“Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparţine statului sau unei unităţi administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiţia să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.”

Bunurile domeniale sunt bunurile mobile sau imobile ce aparțin statului și unităților sale administrativ-teritoriale.

Dreptul de proprietate publică este acel drept real ce aparţine statului şi unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor dobândite legal.

Aceste bunuri sunt de uz şi interes public:

 • fie prin natura lor, fie printr-o dispoziție a legii
 •  aparțin domeniului public,
 • se exercită în regim de drept public, prin putere proprie și în interes public, în limitele prevăzute de lege

Proprietatea publică:

 • este o instituţie juridică în sens obiectiv
 • este un drept real iar în sens subiectiv, cu toate caracterele specifice acestei categorii de drepturi,
 • este însuşi dreptul subiectiv care are ca obiect bunurile ce formează domeniul public.    
 Domeniul public reprezintă:
 • o masă de bunuri determinată de lege în raport de natura bunului (uz public) și de destinația acestuia (interes public)
 • totalitatea bunurilor ce formează obiectul proprietății publice

În art.119 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală delimitează patrimoniul unităților administrativ-teritoriale arătând ca acesta este format din:

 • bunuri mobile și imobile ce aparțin domeniului public al unei unități sau domeniul privat al acesteia
 • și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial ale acestor unități

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică dispune că domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie. Aceste bunuri sunt prevăzute în anexa la lege. Conform art. 858 Cod civil prevede criteriul de determinare a apartenenței unui bun la proprietatea public ca cel al destinației sau al afectațiunii bunului, uzului ori interesului public.

SUBIECTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICĂ

Subiectele dreptului de proprietate publică sunt:

 • statul – asupra bunurilor din domeniul public de interes naţional
 • unitățile administrativ–teritoriale (comuna, oraşul, municipiul, județul) asupra bunurilor din domeniul public de interes local

Conform reglementărilor legale niciun alt subiect de drept public sau de drept privat nu poate fi titular al dreptului de proprietate asupra bunurilor din domeniul public.

Astfel:
 1. art. 136 alin. 2 din Constituţie statuează că: „ Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale”.
 2. art. 3 alin.1 din Legea nr. 213/1998 dispune că dreptul de proprietate publică aparţine statului sau unităților administrative–teritoriale
 3. art. 4 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 dispune: domeniul public poate fi de interes naţional. În acest caz proprietatea asupra domeniului public este:
 • în  regim de drept public, aparţine statului,
 • sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea în regim de drept public, aparţine oraşelor, comunelor, municipiilor sau judeţelor

Dreptul de administrare este un drept inalienabil, imprescriptibil, insesizabil. 

Titularii dreptului de proprietate publică exercită atributele de:

 • posesie
 • folosinţă şi
 • dispoziţie
 Exercitarea prerogativelor de către titulari nu este posibilă decât în conformitate cu:
 • interesul general al acestei forme a dreptului de proprietate şi
 • regimul juridic pe care îl oferă

Aceste persoane juridice, asupra bunurilor din domeniul public, dobândesc un drept:

 • de administrare sau
 • de concesionare
Potrivit dispoziţiilor art.863 Cod civil cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică sunt:
 • prin achiziţie publică
 • prin expropriere pentru cauză de utilitate publică
 • prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dispunătorului, devine de uz ori de interes public;
 • prin convenţie cu titlu oneros, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dobânditorului, devine de uz ori de interes public;
 • prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia
 • prin transferul unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia, în condițiile legii;
 • prin alte moduri stabilite de lege.

CONȚINUTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICĂ

Conform prevederilor art.136 alin. 3 din Constituţie corelat cu art. 859 Cod civil alin.(1) constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice:

 • bogăţiile de interes public ale subsolului,
 • spaţiul aerian,
 • apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional,
 • plajele, marea teritorială,
 • resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi
 • alte bunuri stabilite prin lege organică.

 Celelalte bunuri care aparţin statului ori unităţilor administrativ-teritoriale fac parte din domeniul public sau privat al acestora numai dacă au fost dobândite legal, astfel:

 • bunuri care fac parte exclusiv din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. Pentru domeniul public al statului conform art.136 alin.3 din Constituție, pentru domeniul unităților administrativ-teritoriale conform legilor organice
 • bunurile care nu fac parte exclusiv din domeniul public se pot regăsi atât în domeniul public cât și privat. Pot avea ca titular statul sau unitățile administrativ-teritoriale
 • bunul care nu este exclusiv proprietate publică și cu privire la care nu există dispoziție legală, i se aplica criteriul general. Acest criteriu în materie oferit de lege prevede ca acel bun să fie, prin natura lui, de uz și utilitate publică.

 LIMITELE EXERCITĂRII DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICĂ

 1.  Limite materiale ale obiectului –sunt limite corporale ale bunului ce formează obiectul dreptului de proprietate
 2. Limite juridice sunt mai multe categorii: legale, convenționale și judiciare. Aceste limitările juridice au la bază situația obiectivă privitoare la poziţionarea acestor fonduri. Limitările convenționale sunt incompatibile cu dreptul de proprietate publică.
 3. Situaţiile de incompatibilitate sunt:
 • limita legală privind raporturile de vecinătate – art 603 Cod civil
 • raporturile de vecinătate privind distanţa minimă pentru ferestrele de vedere –art. 615 Cod civil

EXERCITAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICĂ

Bunurile proprietate publică pot fi:

DREPTUL DE ADMINISTRARE

Dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publică este încredințat:

 • regiilor autonome
 • instituţiilor publice de interes naţional, judeţean sau local,
 • prefecturile şi autorităţile publice centrale sau locale conform art.135 alin.1 din Constituţie

Darea în administrare a bunurilor proprietate publică către beneficiari se face prin acte administrative cu caracter individual. Titularul dreptului poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare (art 868 alin 2 Cod civil).

Dreptul de administrare este:
 • opozabil celorlalte subiecte de drept, persoane fizice şi juridice
 • inopozabil titularilor dreptului de proprietate publică, respectiv statului şi unităţilor administrativ-teritoriale

Titularii dreptului de proprietate publică pot:

 • să-l retragă,
 • să-l modifice şi
 • să-l revoce.

Art 867 alin 2 Cod civil prevede dreptul de control al organelor ce au dispus constituirea acestui drept.

CONCESIONAREA ŞI ÎNCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ

Concesiunea este atribuită pe bază de contract .

Părţile concesiunii sunt:
 • concedent este persoana ce transmite pentru o perioadă determinată, de maxim 49 de ani,
 • concesionar este persoana către care se transmite:
  • dreptul de a acţiona pe riscul şi pe răspunderea sa,
  • dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi, sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe –art 871 Cod civil.

Concesiunile sunt calificate în funcţie de obiectul lor astfel:

 1. concesiunea de bunuri;
 2. concesiunea de servicii publice;
 3. concesiunea de activităţi economice.

Procedura încheierii şi conținutul contractului de concesiune este prevăzută de OUG nr.54/2006 şi Normele metodologice de aplicare a ei. Închirierea bunurilor care fac parte din domeniul public este reglementată de art. 123 din Legea nr. 215/2001.

Contractul de închiriere:
 • se încheie pe bază de licitaţie şi
 • se va include obligatoriu clauza exploatării bunului închiriat conform specificului şi destinaţiei acestuia

Calitatea de locator o are autoritatea titulară a dreptului de proprietate publică sau cea care exercită dreptul de administrare.

Calitatea de locatar poate să o aibă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină.

Pentru validitatea contractului, trebuie respectată cerinţa legii, ca locatarul să fie desemnat în urma organizării unei licitaţii publice a închirierii unor astfel de bunuri. Scoaterea la licitaţie se face prin act administrativ emis de titularul dreptului.

DAREA IN FOLOSINȚĂ CU TITLU GRATUIT A UNOR BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ

Bunurile proprietate publică pot fi date în folosință gratuită, pe termen limitat, instituțiilor de utilitate public (art. 136 alin 4 din Constituție).

Dreptul de folosință gratuită:
 • se naște prin acte ale autorităților publice
 • este un drept temporar
 • are ca beneficiari numai persoane juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori servicii publice
 • titularul dreptului nu beneficiază de fructele civile produse de bunul care l-a primit cu acest titlu

CARACTERELE SPECIFICE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICĂ

Art. 861 Cod civil Caracterele dreptului de proprietate publică

 1. Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.
 2. Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz. Nu poate fi dobândită de terţi prin uzucapiune sau, după caz, prin posesia de bună-credinţă asupra bunurilor mobile.
 3. In condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate.

DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICĂ ESTE INALIENABIL

Bunurile aflate în domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale sunt scoase din circuitul civil. Ele nu sunt numai inalienabile şi insesizabile dar şi imprescriptibile.

Efectele regulii inalienabilității sunt:
 • a) interdicția oricărei înstrăinări– bunurile domeniale nu pot fi înstrăinate nici cu titlu oneros si nici cu titlu gratuit. Probleme ridică vânzarea unui bun proprietate publică afectată de condiția suspensivă a dezafectării acestuia. Considerate ca fiind “suspecte de nulitate” aceste vânzări nu pot fi valabile.
 • Conform efectelor retroactive pe care le produce condiția suspensivă, vânzarea la momentul realizării acordului de voința avea un obiect scos din circuitul civil.
 • Dacă prin voința părților condiția suspensivă produce efecte numai pentru viitor, vânzarea va fi tot nulă. Aceasta întrucât condiția dezafectării bunului, depinzând exclusiv de vânzător, este pur potestativă.
 • b) imposibilitatea creării dezmembrămintelor de natură civilă
 • c) imposibilitatea de a expropria dependințele domeniale. Statul nu poate prelua bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, căci exproprierii i se opune inalienabilitatea.

Bunul nu poate fi înstrăinat nici voluntar, dar nici forțat. Principiul se aplică și la dezmembrămintele civile ale proprietății (uzufructul, uzul, servituțile, superficia). Nici ele nu pot fi uzucapate iar acțiunile în justiție, care protejează domeniul, sunt imprescriptibile.

Domeniul public este reflectarea materială a dreptului de proprietate publică, care cuprinde totalitatea bunurilor apte sau afectate să facă obiectul proprietăţii publice.

DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICĂ ESTE IMPRESCRIPTIBIL

Imprescriptibilitatea este consecinţa inalienabilităţii bunurilor, adică a împrejurării că sunt scoase din circuitul civil. Caracterul imprescriptibil constă în aceea că dreptul de proprietate publică este imprescriptibil extinctiv cât şi achizitiv.

Imprescriptibilitatea sub aspect extinctive:
 • face admisibilă promovarea unei acţiuni în revendicare oricând, indiferent dacă este vorba despre bunuri imobile sau mobile
 • dreptul la acţiune nu se stinge în timp,chiar dacă nu a fost exercitat de autoritatea titulară a dreptului de proprietate publică asupra bunului respectiv
Imprescriptibilitatea sub aspect achizitiv:
 • permite titularului dreptului de proprietate publică asupra unui bun să se opună cu success
 • titularul poate invoca excepţia caracterului imprescriptibil în faţa oricărei acţiuni înaintate de altă persoană fizică sau juridică de drept privat
 • obiectul acţiunii este constatarea uzucapiunii, în cazul imobilelor şi prin posesia de bună credință, în cazul mobilelor.

DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICĂ ESTE INSESIZABIL

Bunurile care formează obiectul acesteia sunt insesizabile, adică:

 • nu pot fi urmărite de creditori pentru realizarea creanţelor lor
 • conţine interdicţia constituirii de garanţii asupra bunurilor din domeniul public

Insesizibilitatea funcţionează şi în ipoteza că bunul se află la un alt deţinător decât titularul, în cadrul exercitării unui drept de administrare, concesionare sau închiriere.

ÎNCETAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICĂ

 În prevederile art.864 Cod civil sunt menționate ca moduri de stingere a dreptului de proprietate publică:

 • pieirea bunului
 • trecerea în domeniul privat dacă a încetat uzul ori interesului public

Pieirea bunului proprietate publică în materialitatea lui este urmare a producerii unui eveniment natural sau unei acțiuni a omului, acțiune ce poate fi licită sau ilicită. Dacă bunul este asigurat, indemnizația de asigurare va avea același regim juridic.

APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICĂ

Conform prevederilor art.865 Cod civil obligaţia apărării în justiţie a proprietăţii publice revine titularului. Titularii drepturilor corespunzătoare proprietăţii publice sunt obligaţi:

 1. să îl informeze pe proprietar cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică;
 2. să îl introducă în proces pe titularul dreptului de proprietate publică, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Similar Posts

3 Comments

 1. aurelia pantis spune:

  Poate fi teren apartinand domeniului public al Primariei municipiului Buzau asa cum aceasta pretinde avand in vedere ca acesta a fost de stat si atribuit conform Legii prin Decizia nr.474/28 Octombrie a Consiliului Popular al Judetului Buzau”in folosinta vesnica” Atribuirea a fost in vederea construirii a 40 garaje colective(anexe gospodaresti) conform Statutul tip -nominalizati cei 40 de asociati.
  Edificarea constructiei a fost suportata de fiecare coproprietar ,in conformitate cu autorizatia de constructie , nominalizat fiecare proprietar.
  Iar din 1 Ianuarie 1974 urmare Procesului-Verbal de receptie definitiva ,am fost inregistrati la Directia Administratiei Financiare Judet Buzau,avand Rol si platind “impozit teren”.
  Nu s-a respectat Legea 18/1991 art 36 alin 2, desi cumulativ indeplineam conditiile,motivand ca terenul apartine domeniului public al municipiului Buzau,constructie provizorie cu inchiriere pe 1 an in caz de utilitate publica se rezilieaza acordul.
  Acum a aparut in Presa locala ca s-a hotarat demolarea acestora .
  Decizia “demolari”fiind in lipsa examinarii celor prezentate precum si a dreptului de folosinta vesnica coroborat cu dreptul de proprietate asupra constructiei .
  Desi terenul se afla in localitatea Buzau,Bd.N.Balcescu Microraionul 12, Primaria il nsituiaza in:”ZONA Cimitir Dumbrava”sau
  “Limitrof Cimitir Dumbrava”etc.,
  Fara “contract inchiriere” din anul 1994 prin Hotararea Nr.3/1994 ,Primaria a incasat:”Inchiriere teren”si “impozit cladire anexa”.
  Cei 40 de coproprietari deoarece ne aflam in indiviziune fiind proprietari de buna credinta,public stapanind o constructie din beton de 47 ani stam sub amenintarea “DEMOLARII” fapt ce ne afecteaza grav sanatatea,stiind ca am respetat legea.
  Va multumesc pentru posibilitatea si modul in care a fost prezentat materialul prezentat.

  1. Gabriela Fainita spune:

   1) Respectivul teren este în proprietatea privată a oraşului. În domeniul public sunt bunuri strict precizate în lege.
   Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri:
   1. drumurile comunale, vicinale şi străzile;
   2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement;
   3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;
   4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente;
   5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea;
   6. locuinţele sociale;
   7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;
   8. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;
   9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;
   10. cimitirele orăşeneşti şi comunale.

   2) Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică.
   Dacă ar fi teren proprietate publică nu putea fi dat în folosinţă decât la o instituţie publică. Fiind dat către persoane fizice este o proprietate privată.
   Dreptul de folosinţă a terenului NU poate fi pe perioadă nelimită, ci doar pe timpul existenţei clădirilor edificate pe acesta în acest caz, conform actualelor reglementări.

   3) Fiind proprietari pe construcţii aţi înscris în Cartea Funciară acea constructie compartimentată în 40 garaje?
   Este bine dacă realizaţi o lucrare cadastrală şi deschideaţi CF pentru construcţia în indiviziune cu 40 coproprietari. Aşa vă justificţi dreptul de proprietate asupra garajelor.

   4) Doar la terenurile pe care erau case se atribuia în proprietate.
   Legea nr.18/1991 a reglementat reconstituirea dreptului de proprietate asupra TERENULUI celor care au fost deposedati de proprietate.
   Art. 36 alin.2 din Legea nr.18/1991 prevede reconstituirea dreptului de proprietate asupra “terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.”
   Dvs. nu aţi avut un drept de proprietate asupra terenului.
   Dar pentru că aţi avut acest teren în posesie atâţia ani aţi fi putut face o acţiune in uzucapiune, prin care s-ar fi putut recunoaşte prin instanţă acest drept.

   5) Dacă este menţionat la altă adresă decât cea reală, puteţi să atacaţi adresa de înştiiţare întrucât nu vă este adresată dvs, fiind locatari la altă adresă poştală .

   6) Solicitaţi de la primărie o adresă oficială prin care să vă certifice că aţi plătit chirie. V-ar fi util să justificaţi că aţi avut o formă legală de utilizare a terenului ) ar fi bine să vă scrie că este în concesiune).
   Este bine să nu daţi prea multe detalii despre ce vă trebuie adresa, să o semnaţi de toţi coproprietarii. Apoi să cereţi un contract de închiriere sau concesiune pe teren. Pe baza acestor acte este bine să faceţi întabularea în CF. Aşa aveţi şanse să primiţi despăgubire pe construcţie sau chiar să împiedicaţi demolarea dacă dovediţi:
   – Aveţi contract de concesiune (ar fi perfect)
   – Sunteţi de bună-credinţă
   – Aţi achitat taxe
   – Deschideţi o acţiune în uzucapiune pentru teren
   – Întabulaţi în CF construcţia

   https://projurista.ro/dreptul-de-proprietate-publica/

   https://projurista.ro/uzucapiunea-imobiliara-tabulara-extratabulara/

 2. Aurelia pantis spune:

  Am găsit acum acest mesaj.
  Va mulțumesc pentru timpul acordat însă cu bunăvoința D.vs,as dori sa va transmit unele
  Lămuriri referitoare la situația juridica a terenului pe care sunt edificate cele 40 garaje colective
  Astfel Cum rezulta din documentele respectiv legislația înainte de 1990 și dupa.
  Înainte
  Terenul de stat atribuit în folosință veșnică pentru construcție locuințe proprietate personală
  În conformitate cu Legea nr 9 din 09.05.1968 și a HCM nr1735 din10.08.1968,HCM nr2189din27.11.1969 pentru
  Aprobarea Statutului tip al Asociației de cooperare pentru construcția celor 40 garaje colective anexe gospodărești
  Hotărâri care dispuneau masuri de aplicarea dispozițiilor Legii nr.9.09.05.1968.
  Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Buzău a emis Decizia nr 474.28.10.1971 în cadrul competentei acesteia prevăzute de Legea 57 din 1968 art.47 atribuindu prin aceasta,dreptul edificare celor 40 de garaje nominalizate,.
  Aemis Autorizația pentru executare de lucrări nr.14807 din 05.11.1971,a aprobat valoarea lucrărilor suportate de fiecare
  Coproprietar în parte și conform devizului general,plan situatie,documentație tehnica și tabelul nominal cu fiecare asociat în parte.
  Lucrarea/6000 lei suportată de către aceștia intrând în posesie ln conformitate cu Proces verbal de recepție definitiva
  Separat pentru fiecare garaj la data de 07.01.1974 și începând a plăti la administrația financiara Taxa teren în folosință vesnica.
  Consider ca nu se respecta legea 18/1991 art 36 alin 2 și art.36 alin.6 care conform actelor pe care le dețin îndeplinesc cumulativ elberarea titlului de proprietate fiind exclusa afirmația primăriei ca acest teren este în proprietate acesteia și ca a intrat legal în posesie după 1990 ne prezentând în acest caz acte legale și nici putând dovedi ca 3ste domeniul public nici ca destinație conform legii 213/1998 și nici ca acest teren pe care se afla construcții definitive și legal edificate ar fi fost sau sunt în administrarea acesteia.
  În privința uzucapiune întrucât am primit nenumărate răspunsuri departe de realitatea respectării legii ca find domeniul public al primăriei municipiului Buzău nu putem acționa în instanță și nici obține carte funciara.Deținem acte legale înregistrate la Arhivele Naționale Județul Buzău careva fost și sunt și la aceasta data ignorate .Toți cei 40 de coproprietar la acest moment Suntem amenințați cu exproprierea respectiv Demolarea acestor construcții legale ,cu taxe plătite și având un comportament ca adevărați proprietari.
  DUPĂ 1990 ÎN LOC SA SE REPARE UN DREPT SUNTEM AMENINȚAȚI CU DISTRUGEREA ACESTUIA ȘI OBLIG
  AȚIA SUPORTA COSTURI NEEXISTAND SPAȚIUL RESPECTIV A AVEA POSIBILITATE FOLOSIRII ÎN SCOP DE UTILITATE PUBLICA .,se afla în circuitul civil
  Dovedim ca terenul a fost de stat,a fost conform legii atribuit în folosință vesnica,este în intravilanul localitatii,costructie locuință proprietate personala conform legii 5o/1991 definite anexe gospodărești -garaje și la cerere cota parte din constructie.
  Cei 4o de proprietari în aceste momente când va transmit trăiesc clipe de groaza fiindu-le amenințate proprietatea și nimeni nu-iasculta.
  Va mulțumesc

  Adresa exacta e-mail este cu litere mici aurelia.pantis @gmail.com
  Va doresc o zi buna

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.