Adeverinta care atesta grupa de munca

∞ Dacă nu eşti dispus să munceşti din greu, lasă pe altcineva să o facă ∞

Adeverința care atestă încadrarea unei perioade grupa I și/sau a II-a de muncă

 • ART. 158 din Legea nr.263/2010
 • (1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.

Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale:

 • constituie stagii de cotizare în condiţii speciale,
 • în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.

Valorificarea stagiilor de cotizare

Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiţii speciale şi/sau alte condiţii de muncă mai mici de 2 ani se valorifică în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare conform art. 55 alin. (1) lit. a), tabelului nr. 1.

Stagiul de cotizare  realizat în condiții deosebite

Reducerea vârstei standard de pensionare cu:

 AniLuni
14
24
31
414
518
62
724
828
93
1034
1138
124
1344
1448
155
1654
1758
186
1964
2068
217
2274
2378
248
2584
2688
279
2894
2998
3010

Dovada vechimii în muncă

Dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face:

 1. cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr.92/1976 privind carnetul de muncă;
 2. cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive – în situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet

Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Prin documente verificabile se înţelege:
 • actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia,
 • actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă;
 • contractul individual de muncă;
 • contractul colectiv de muncă;
 • decizii interne;
 • act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu;
 • extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi
 • orice alte documente justificative.
Angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz:
 • la solicitarea acestora,
 • documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă,
 • în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu (art.158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).

Verificarea caracterului incorect sau incomplet al înregistrării în carnetul de muncă, presupune şi verificarea legalităţii încadrării activităţii în grupele I şi/sau a II-a de muncă, în sensul art. 158 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 263/2010.

Perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă, dacă în urma verificărilor, se constată:
 • nerespectarea legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau
 • nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor,

Adeverinţa prin care se atestă faptul că în anumite perioade persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc:

 • potrivit modelului prevăzut în anexa nr.14, la normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobate prin HG nr.257/2011,
 • numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive.

 Adeverinţele întocmite şi eliberate anterior datei de 24 septembrie 2008 (data intrării în vigoare a Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008) care nu au fost valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor:

 • se utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie
 • dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul anexei 14.
 Adeverinţa întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, până la data de 31 decembrie 2010:
 • vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie
 • dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi formă prevăzute de acesta.

Casele teritoriale de pensii sunt obligate să valorifice, la emiterea deciziilor de pensionare, acele menţiuni din conţinutul carnetului de muncă referitor la încadrarea personalului în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă pe care le constată că nu au corespondent (acoperire) în normele legale în materie

 • Ordinul nr. 50/1990
 • Ordinul nr. 125/1990,
 • Hotărârea Guvernului nr. 456/1990,
 • Ordinul Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice nr. 969/1990 etc.
ANEXA 14   la norme
Hotărârea nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 •     UNITATEA ………………………………..
 •     C.U.I. ……………/Cod fiscal ………….
 •     Adresa …………….., telefon ………….
 •     Nr. ……………./data …………………

                            ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ………………………., născut/născută la data de …………… în localitatea ……………….., judeţul …………………, sectorul ………………., având codul numeric personal …………………….., a fost angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea*) ………………….., în perioada de la …………….. până la ……………………….. .

În perioada de la …………………… până la …………….., având meseria/funcţia de ……………………., a fost încadrat/încadrată în grupa**) ………………. de muncă, în procent de …….%, conform nominalizării efectuate prin ………….***)

Temeiul juridic al încadrării în grupa**) ………………….. de muncă îl reprezintă ……………………………****)

OBSERVAŢII: ……………………………………………………..

Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unităţii,  (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Direcţia/Serviciul cu atribuţii salarizare personal (numele, prenumele şi semnătura)

Întocmit  (numele, prenumele şi semnătura)

NOTĂ

*) Se completează denumirea societăţii sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.

**) Se completează I sau II.

***) Se completează actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în subteran etc.).

****) Se completează actul normativ (nr., dată, poziţie, anexă etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă:

 •  pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a făcut cu respectarea Instrucţiunilor Ministerului Muncii nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile şi funcţiile prevăzute în grupele I şi II de muncă;
 • pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii nr. 59/1969, 105/1976 şi 210/1977;
 • pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I şi II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990;
 •  alte acte normative în vigoare la data respectivă.

OBSERVAŢII: Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situaţia persoanelor care au lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.

Similar Posts

2 Comments

 1. Buna ziua,am lucrat 9 ani,6 luni,24 zile in grupa 2 de munca in perioada 1982-1991 cu 100%.Fiti amabila si imi spuneti de cat beneficiez ca spor de vecchime cotizat in conditiile in care am un total de 35,6 luni lucrati si varsta de 63 ani.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 169 din Legea nr.263/2010
   (1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:
   a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă;
   b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.

   Cu aproximare ați beneficia de 2 ani și 4 luni în plus pentru grupa II (cel mai corect calculează Casa de Pensii prin programul care îl are).

   https://projurista.ro/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.