Conventie Matrimoniala intre viitorii soti

∞ Se înșeală adânc cel care consideră mai trainică și mai fermă puterea întemeiată pe forță, decât cea întemeiată pe iubire∞

Conform art 329 Cod civil – alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunității legale se face prin încheierea de convenție matrimonială între viitorii soți. Potrivit principiului libertății convențiilor matrimoniale viitorii soți pot alege unul dintre cele două regimuri matrimoniale alternative:

  • regimul separației de bunuri sau
  • regimul comunității convenționale.

Libertatea alegerii regimului matrimonial implică și posibilitatea soților de a modifica în timpul căsătoriei regimul ales. Convenția matrimonială între viitorii soți precum și eventualele convenții matrimoniale modificatoare se încheie prin înscris autentic de notarul public (art. 330 Cod civil)

 CONVENȚIE  MATRIMONIALĂ ÎNTRE VIITORII SOȚI

-Regimul separației de bunuri-

Între subsemnații:

A………., cetățean………..domiciliat  în ……… , având CNP ……., pe de-o parte și

B………, cetățean………..domiciliată  în ………, având CNP ……., pe de alta parte,

Având în vedere intenția noastră de a ne căsători la data de……., în conformitate cu prevederile art. 312 și următoarele din Codul civil, a intervenit prezenta

 CONVENȚIE PRIVIND ALEGEREA REGIMULUI MATRIMONIAL

ce ne va fi aplicabil în următoarele condiții:

  Art. 1 Alegerea regimului matrimonial

Noi, A si B, viitori soți, declarăm că, în conformitate cu prevederile art. 329 Cod civil, alegem ca regim matrimonial regimul separației de bunuri, astfel cum acesta este reglementat în art. 360 – 365 Cod civil.

Art. 2 Inventarul bunurilor mobile

Noi, A si B, viitori soți, declarăm că, în conformitate cu prevederile art.361 Cod civil, la adoptarea regimului separației de patrimonii, bunurile mobile proprii ale fiecăruia dintre noi, sunt cele incluse în inventarul anexă prezentei convenții, care face parte integrantă din prezentul înscris.

Art. 3 Alegerea locuintei familiei

Noi, A si B, viitori soți, declarăm că, în conformitate cu prevederile art.321 si următoarele din Codul civil, alegem ca locuință a familiei imobilul situat la adresa din………., imobil identificat cu nr. cadastral…….și înscris în Cartea Funciara nr…… a localității……, imobil care este proprietatea exclusivă a viitorului soț….., dobândit de către acesta în baza……

Prin această alegere a locuinței comune, noi, A și B declarăm că ne-au fost aduse la cunoștință de către notarul public prevederile art.322 Cod civil cu privire la regimul juridic al locuinței familiei.

De asemenea, declarăm că am luat cunoștință despre faptul că, ulterior încheierii căsătoriei noastre, în baza copiei actului de căsătorie precum și în baza prezentei convenții matrimoniale, notarul public va proceda la notarea locuinței familiei în Cartea Funciară a imobilului.

Art.4 Clauza de preciput

Noi, A și B, viitori soți, declarăm că, în conformitate cu prevederile art.333 din Codul civil, înțelegem să convenim următoarele:

Eu, A, înteleg ca, în cazul decesului meu și dacă soția mea, B imi va supraviețui, aceasta să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, imobilul care la data decesului meu va constitui locuința familiei și va fi fost dobândit de către noi, A si B, soți, în coproprietate.

De asemenea, în aceleași condiții,

Eu B, înteleg ca, în cazul decesului meu și dacă soțul meu, A îmi va supraviețui, acesta să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, imobilul care, la data decesului meu va constitui locuința familiei și va fi fost dobândit de către noi, A și B, soți, în coproprietate.

 Art. 5 Clauze diverse

Noi, A și B, viitori soți, declarăm că ne-au fost aduse la cunoștință prevederile art. 307-311 Cod civil privind drepturile și îndatoririle personale ale soților, precum și prevederile art. 312-338 Cod civil cu privire la regulile generale aplicabile tuturor regimurilor matrimoniale, de la care nu putem deroga prin încheierea prezentei convenții matrimoniale.

De asemenea, noi A și B, viitori soți, declarăm că ne-au fost aduse la cunoștință prevederile art. 330 alin.2 din Codul civil, în sensul că prezenta convenție produce efecte numai după data încheierii căsătoriei, precum și prevederile art. 369 Cod civil, în sensul că prezenta convenție poate fi modificată oricând până la data încheierii căsătoriei dintre subsemnați, iar ulterior, modificarea va putea fi făcută dupa cel puțin un an de la încheierea căsătoriei.

 Art 6 Încetarea regimului matrimonial. Lichidarea

Noi, A și B, viitori soți, declarăm că notarul public ne-a adus la cunoștință prevederile legale referitoare la încetarea regimului matrimonial ales prin prezenta convenție, în sensul că am luat cunoștință despre faptul că regimul matrimonial încetează prin desfacerea căsătoriei prin divorț, prin încetarea căsătoriei ca urmare a decesului unuia/ambilor soți sau prin nulitatea/anularea căsătoriei.

În caz de încetare sau schimbare a regimului matrimonial, acesta se lichidează prin bună învoială prin act autentic notarial, sau, în caz de neînțelegere, pe cale judiciară.

Noi, viitorii soți am hotărât ca în situația lichidării regimului separației de bunuri, creanța de participare să reprezinte jumătate (sau o altă cotă determinată de viitorii soți și consemnată ca atare de către notar în cuprinsul convenției) din diferența valorică dintre cele două mase de achiziții nete, aceasta urmând a fi datorată de către soțul a cărui masă de achizitii nete este mai mare, putând fi plătită în bani sau în natură, potrivit art. 361 alin.1 Cod civil.

Cheltuielile pentru întocmirea prezentei convenții au fost suportate de ambii semnatari, în cote egale.

Noi, A și B declarăm că am citit actul și suntem de acord cu conținutul său ce reprezintă voința noastră neviciată și, de asemenea, declarăm pe răspunderea noastră că afirmațiile făcute în prezentul act sunt conforme cu adevărul (art. 215 alin.3 și art.292 cod penal).

Tehnoredactat  la sediul BNP …… în 6 (șase) exemplare, astăzi, data autentificării prezentului înscris, dintre care 3 (trei) exemplare au fost păstrate de către notarul public instrumentator, 1 (un) exemplar pentru arhiva biroului notarial, 1 (un) exemplar va fi trimis la Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale pentru îndeplinirea formalităților de publicitate față de terți, iar 1 (un) exemplar pentru a fi trimis din oficiu, la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Semnatura ….                                                                                        Semnatura ….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.