Procura administrare societate comerciala

∞ Chibzuiește fără grabă hotărârile, pune-le repede în practică ∞

Procura administrare societate comerciala

Părțile contractuale 

Subsemnatul/a ……………………… cetățean ……………., născut la data de …………….. în localitatea …………………..,  căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………….., str……………….. nr. …., bloc ……, scara ……., etaj ….., apart. ………, sector/județ ………….., posesor al ……, seria ……. nr. ….. eliberat de ………. la data de ……………….., cod numeric personal …………………………,

prin prezenta procura de administrare societate comercială împuternicesc pe

Subsemnatul/a…………… cetățean ………., născut la data de …………., în localitatea ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……….., str. ………… nr. …., bloc …., scara ….., etaj …., apart. …., sector/județ …….., posesor al …………….., seria …… nr. ………. eliberat de …….. la data de …………., cod numeric personal ……………..,

să mă reprezinte, în calitatea mea de asociat/acționar al Societății Comerciale ……………… S.R.L./S.A., cu sediul social în ………………., sector/județ ………….., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului ………………….. sub nr. ……../………./……….., în fața oricăror persoane fizice și juridice în orice problemă, de orice natură, care ar deriva din calitatea mea de asociat/acționar și/sau de administrator al societății.

Întinderea mandatului

Conform prevederilor art. 2016 Cod civil mandatarul meu:

 • mă va reprezenta, cu depline puteri de decizie, în adunările generale, ordinare sau extraordinare,
 • va putea hotărî acțiuni conforme cu statutul societății și cu dispozițiile legale în vigoare, pentru desfășurarea oricăror activități producătoare de beneficii,
 • va încheia contracte cu orice persoana fizică sau juridică din Romania și din străinătate,
 • va negocia clauzele acestora și condițiile cele mai avantajoase pentru societate,
 • va urmări executarea tuturor contractelor încheiate de societate,
 • va putea achita sau primi sumele de bani din executarea contractelor și,
 • mă va reprezenta legal în toate circumstanțele legate de  calitatea mea de asociat/acționar al societății și de administrator al acesteia.

Mandatarul meu va putea decide:

 • majorarea capitalului social,
 • schimbarea sediului societății sau a formei sale juridice,
 • modificarea obiectului de activitate și
 • orice alte modificări ale actului constitutiv, precum și
 • cesionarea tuturor părților sociale, în care scop,
 • va negocia clauzele contractelor de cesiune de părți sociale și
 • va plăti sau va primi contravaloarea acestora,
 • mă va reprezenta la încheierea tuturor actelor adiționale ce se impun a fi efectuate, pe care le va semna în numele meu și pentru mine, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
În cazul în care va considera ca fiind în interesul meu, mandatarul meu va putea hotărî:
 • dizolvarea și lichidarea societății, în condițiile actului constitutiv și în condițiile dispozițiilor legale,
 • va încheia actul adițional corespunzător și
 • mă va reprezenta în fața judecătorului delegat și la Oficiul Registrului Comerțului pentru înscrierea mențiunii de dizolvare a societății comerciale și de începere a procedurii de lichidare,
 • va putea formula orice fel de declarații sau cereri,
 • mă va reprezenta în cazul introducerii unor eventuale opoziții din partea creditorilor societății,
 • va administra toate probele necesare și
 • va face tot ceea ce va crede de cuviință în vederea lichidării societății și repartizării patrimoniului acesteia.
Totodată, mandatarul meu este împuternicit ca, în numele meu și pentru mine:
 • să efectueze orice operațiune bancară în conturile existente ale societății sau, după caz,
 • să deschidă noi conturi și, în acest scop, va putea face depuneri, retrageri, transferuri sau lichidări,
 • să verifice situația conturilor,
 • să obțină și să confirme extrasele de cont și, în general,
 • să mă reprezinte, cu depline puteri, în relațiile cu orice bancă din Romania, atunci când trebuința o va cere.
Prezenta procura de administrare societate comercială:
 •  este valabilă până la revocarea expresă a sa, notificată mandatarului,
 • iar în baza acesteia, acesta va face tot ceea ce va crede de cuviință pentru apărarea drepturilor și intereselor mele,
 • reprezentându-mă în fața autorităților administrative, financiare sau bancare și a instanțelor judecătorești, precum și în fața oricăror persoane fizice și juridice.

În îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu va semna în numele meu și pentru mine, în calitate de asociat/acționar și de administrator al Societății Comerciale …………………………. S.R.L./S.A. oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Redactată și editată/dactilografiată în …….. exemplare, la …………….., astăzi, data autentificării. S-au eliberat părților ……………. exemplare.

MANDANT

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.