Ordin nr. 97 din 2017 inregistrare examen permis auto

∞ După succes, cea mai mare încercare este să îți ții gura ∞

Ordin nr. 97 din 2017 înregistrare examen permis auto privind procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările examenului de obţinere a permisului de conducere şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal

Emitent: Ministerul Afacerilor Interne

Publicat în: Monitorul Oficial nr. 679 din 19 august 2017

Având în vedere prevederile:
 • art. 23 alin. (9^1) – (9^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
 • ale art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi
 • pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017,
în temeiul:
 • art. 23 alin. (9^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
 • al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne,
 • aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

    CAPITOLUL I    Dispoziţii generale

ART. 1

Prezentul ordin are ca scop stabilirea condiţiilor de utilizare a sistemelor tehnice de monitorizare a modului de desfăşurare a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

ART. 2

În sensul prezentului ordin, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:

 • a) serviciu public comunitar – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor organizat în cadrul instituţiei prefectului;
 • b) sistem tehnic de monitorizare – acele echipamente prin care se asigură înregistrarea video a probei teoretice, amplasate în sala de examinare, şi înregistrarea audio şi video a probei practice, amplasate pe autovehiculul folosit la susţinerea acestei probe;
 • c) lucrătorul din sala de examinare – agentul sau ofiţerul de poliţie din cadrul serviciului public comunitar, desemnat prin dispoziţie a şefului serviciului public comunitar;
 • d) examinator – ofiţerul sau agentul de poliţie din cadrul serviciului public comunitar atestat potrivit reglementărilor în vigoare.
ART. 3

Pentru utilizarea sistemelor tehnice de monitorizare a modului de desfăşurare a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, prin prezentul ordin se stabilesc:

 • a) procedura de realizare şi stocare a înregistrărilor audio şi video;
 • b) condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările audio şi video;
 • c) măsurile pentru protejarea datelor cu caracter personal şi a înregistrărilor audio şi video.

    CAPITOLUL II  Procedura şi condiţiile tehnice de realizare şi stocare a înregistrărilor audio şi video

    SECŢIUNEA 1    Realizarea şi stocarea înregistrărilor video la proba teoretică
ART. 4

(1) În sala de examinare în care se desfăşoară proba teoretică se instalează camere video.

(2) Camerele video se instalează astfel încât să asigure supravegherea continuă a fiecărei staţii de examinare, a fiecărui candidat şi a lucrătorului din sala de examinare.

ART. 5
 •     (1) Sistemul tehnic de monitorizare se pune în funcţiune înainte de începerea probei teoretice.
 •     (2) Lucrătorul din sala de examinare are obligaţia să întrerupă examinarea atunci când sistemul tehnic de monitorizare nu funcţionează. Examinarea se reia numai după repunerea în funcţiune a sistemului tehnic de monitorizare.
 •     (3) Sistemul tehnic de monitorizare se opreşte numai după ce toţi candidaţii au părăsit sala de examinare.
ART. 6

Datele colectate se transferă din sistemul tehnic de monitorizare în mediul de stocare prin proceduri automate, cu asigurarea integrităţii şi autenticităţii datelor.

ART. 7
 •     (1) Stocarea datelor se realizează astfel încât să permită identificarea exactă a înregistrărilor după sală, ziua şi ora examinării.
 •     (2) Procedura de transfer al datelor în mediul de stocare se stabileşte prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare DRPCIV.
    SECŢIUNEA a 2-a  Realizarea şi stocarea înregistrărilor audio şi video la proba practică a examinării

ART. 8

 •     (1) Fiecare examinator care participă la proba practică se asigură că sistemul tehnic de monitorizare utilizat este funcţional.
 •     (2) Camera audiovideo a sistemului tehnic de monitorizare se instalează, într-un punct fix, în autovehiculul pe care este afişată vizibil menţiunea “EXAMEN”. Aceasta se orientează paralel cu partea carosabilă, astfel încât să surprindă traficul pe direcţia de deplasare a autovehiculului.
 •     (3) Examinatorul se asigură că, pe întreaga durată a probei practice, obiectivul camerei audiovideo nu este obturat.
ART. 9
 •     (1) Examinatorul porneşte sistemul tehnic de monitorizare înaintea începerii desfăşurării fiecărei probe.
 •     (2) Examinatorul are obligaţia să întrerupă examinarea atunci când sistemul tehnic de monitorizare nu funcţionează şi să consemneze, la rubrica “Menţiuni” din anexa la testul de examen, ora şi punctajul de penalizare acumulat de candidat până la întreruperea examinării. Examinarea se reia numai după repunerea în funcţiune a sistemului tehnic de monitorizare.
 •     (3) Atunci când proba nu poate fi reluată şi finalizată în aceeaşi zi, conform programului normal de lucru, candidatul se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.
 •     (4) Sistemul tehnic de monitorizare se opreşte numai după finalizarea probei practice şi coborârea candidatului din autovehicul.
ART. 10
 •     (1) Datele colectate se transferă din sistemul tehnic de monitorizare în mediul de stocare prin proceduri automate sau, dacă transferul automat nu este posibil, de către persoana anume desemnată la nivelul serviciului public comunitar. Transferul se realizează cu asigurarea integrităţii şi autenticităţii datelor.
 •     (2) Lipsa înregistrărilor audio şi video în sistemul tehnic de monitorizare se consemnează într-un proces-verbal, care se înregistrează la serviciul public comunitar şi se transmite, în copie, la DRPCIV.
ART. 11
 •     (1) Stocarea datelor se realizează astfel încât să permită identificarea exactă a înregistrărilor după examinator, ziua şi ora examinării.
 •     (2) Procedura de transfer al datelor în mediul de stocare se stabileşte prin dispoziţie a directorului DRPCIV.
    SECŢIUNEA a 3-a Condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările audio şi video
ART. 12
 •     (1) Sistemele tehnice de monitorizare, precum şi mediul de stocare a datelor colectate trebuie să asigure securitatea tehnică adecvată a prelucrării datelor cu caracter personal, astfel încât să prevină accesul, comunicarea sau distrugerea neautorizată ori alterarea acestor date.
 •     (2) Pentru respectarea condiţiilor tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările audio şi video, sistemele tehnice de monitorizare şi mediul de stocare utilizate trebuie să corespundă cel puţin specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    CAPITOLUL III  Măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal şi a înregistrărilor audio şi video

ART. 13

Prelucrările de date cu caracter personal cu ocazia înregistrării audio şi/sau video a modului de desfăşurare a examenului de obţinere a permisului de conducere, inclusiv stocarea acestora, se realizează în limitele prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 14
 •     (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin sistemele tehnice de monitorizare se realizează exclusiv în scopul asigurării şi verificării legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere.
 •     (2) Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la alin. (1) în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.
ART. 15
 •     (1) Înregistrările audio şi video realizate potrivit prezentului ordin, care conţin date cu caracter personal, nu reprezintă informaţii de interes public, în conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 •     (2) Înregistrările audio şi video nu pot fi transferate terţilor, cu excepţia autorităţilor publice abilitate, pentru îndeplinirea scopului prevăzut la art. 23 alin. (9^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în temeiul unei dispoziţii legale exprese, circumscrise îndeplinirii funcţiilor judiciare cu care autoritatea publică în cauză a fost învestită.
ART. 16

Datele colectate cu ocazia înregistrării audio şi/sau video se transmit într-un mediu de stocare, altul decât local, prin conexiuni securizate.

ART. 17

Datele cu caracter personal colectate se stochează pe teritoriul României.

ART. 18
 •     (1) Înregistrările audio şi video se păstrează pe o perioadă de 6 luni de la data examinării.
 •     (2) Înregistrările audio şi video care fac obiectul unor proceduri judiciare se păstrează, după perioada prevăzută la alin. (1), până la soluţionarea cauzei.
 •     (3) DRPCIV sau, după caz, serviciul public comunitar care a realizat colectarea datelor ţine evidenţa transferurilor de date cu caracter personal efectuate în scopul desfăşurării procedurilor prevăzute la alin. (2).
 •     (4) DRPCIV sau, după caz, serviciul public comunitar care a realizat colectarea datelor verifică, cel puţin o dată la doi ani, necesitatea stocării datelor în condiţiile alin. (2).
 •     (5) La împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1) sau, după caz, alin. (2), înregistrările audio şi video se distrug, prin proceduri ireversibile. DRPCIV sau, după caz, serviciul public comunitar poate institui proceduri de distrugere automată a înregistrărilor, la împlinirea termenelor de păstrare.
ART. 19

Dreptul de acces la datele cu caracter personal se exercită în condiţiile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

ART. 20

Şeful serviciului public comunitar ia măsuri pentru afişarea informaţiilor destinate candidaţilor, cu privire la înregistrarea video a probei teoretice, respectiv înregistrarea audio şi video a probei practice, cu sisteme tehnice de monitorizare. De regulă, informaţiile se afişează la intrarea în sala de examinare, într-un loc care să permită vizualizarea acestora.

    CAPITOLUL IV     Dispoziţii finale

ART. 21
 •     (1) Şeful serviciului public comunitar sau, după caz, şeful Serviciului regim permise de conducere şi examinări din cadrul DRPCIV verifică lunar, prin sondaj, respectarea condiţiilor de realizare şi stocare a înregistrărilor.
 •     (2) Rezultatele verificărilor şi măsurile dispuse se consemnează într-un proces-verbal, care se înregistrează la sediul serviciului public comunitar sau la sediul DRPCIV, după caz.
ART. 22

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Bucureşti, 17 august 2017   Nr. 97.

   ANEXĂ  SPECIFICAŢII TEHNICE
SISTEM T.V.C.I. PENTRU ÎNREGISTRARE PROBĂ TEORETICĂ, ÎN SALA DE EXAMINARE
 • CERINŢE MINIME – CAMERĂ VIDEO SUPRAVEGHERE
 • Tip cameră video: IP, color, fixă
 • Rezoluţie video: 1920 x 1080 p/1,3 MP
 • Lentilă varifocală: 2.8 – 12 mm
 • Sensibilitate color: 0.1 lux
 • Compresie video: H264
 • Alimentare cameră video: 12 Vcc şi PoE
 • CERINŢE MINIME – STOCARE IMAGINI VIDEO
 • Stocarea imaginilor video de la camera video de supraveghere se realizează:
 • a) local (on site) – sistem de supraveghere video IP cu NVR (pentru minimum 4 camere video, cu monitor video 21 inch, pentru vizualizare în timp real) şi stocare pe echipament NAS (configurabil cel puţin RAID 1); sau
 • b) servicii de tip cloud şi conexiune de comunicaţii VPN (soluţie software de tip Web based, cu stocare în cloud).
 • Sursă de alimentare tip UPS, inclusă: Da, cu asigurarea backup-ului energiei electrice a sistemului pentru minimum 15 minute
 • Durata de stocare a imaginilor (NAS/cloud): minimum 190 de zile (vezi pct. III.4)
 • Monitorizare status înregistrare/canal
 • Mod de înregistrare: continuu, la eveniment, după orar, manual (start/stop recording)
 • Posibilitate de verificare autenticitate şi integritate înregistrări
 • Cerinţe de securitate a serviciului şi auditare:
 • a) serviciul trebuie să ofere securizarea datelor, prevenind accesul neautorizat;
 • b) serviciul trebuie să asigure securizarea datelor, oferind suport pentru controlul accesului şi integritatea datelor;
 • c) existenţă jurnal de loguri de acţiuni pentru utilizatori sistem;
 • d) existenţă facilităţi de auditare pe utilizator;
 • e) setare de către un administrator a drepturilor de utilizator şi a grupurilor de utilizatori.

SISTEM AUDIOVIDEO PORTABIL PENTRU ÎNREGISTRARE PROBĂ PRACTICĂ

CERINŢE MINIME
 1. Tip sistem: înregistrator audiovideo portabil, de tip Body Worn Camera
 2. Posibilităţi de montare: bord/parbriz vehicul
 3. Rezoluţie video: 320/240 p
 4. Sensibilitate: 0.1 lux
 5. Înregistrare: 15 cadre/sec.
 6. Câmp vizual: 130°
 7. Capacitate de stocare internă, integrată: 10 GB
 8. Audio: microfon încorporat
 9. Capacitate înregistrare preeveniment: 60 secunde
 10. Posibilitate marcare eveniment: Da
 11. Încorporare amprentă dată/timp în fişierul video: Da
 12. Autentificare şi validare integritate amprentă dată/timp: Da
 13. Mod securizat de protecţie a datelor stocate pe dispozitiv
 14. Tip acumulator: Li-Ion/Polymer, cu autonomie de înregistrare de minimum 8 ore
 15. Greutate maximă, fără accesorii montare: 150 grame
 16. Condiţii de operare: temperatură -10° … + 50°C, clasă de protecţie IP 65
 17. Transfer date: manual (USB) şi automat, prin unitate de transfer date şi încărcare acumulatori (docking station), cu unul sau multiple sloturi
MANAGEMENT ÎNREGISTRĂRI AUDIOVIDEO ŞI UTILIZATORI SISTEM

Stocarea se realizează:

 • a) local (on site) – pe echipamentul de tip NAS aferent sistemului de supraveghere video tip IP cu NVR şi de stocare tip NAS (descris la pct. I); sau
 • b) servicii de tip cloud şi conexiune de comunicaţii VPN (soluţie software de tip Web based, cu stocare în cloud).
 • Ambele variante de stocare trebuie să asigure următoarele facilităţi:
 • a) capacitate de căutare, clasificare şi marcare a înregistrărilor;
 • b) configurare şi asignare dispozitive de înregistrare;
 • c) arhivare şi retenţie a înregistrărilor – politici setabile de către utilizator;
 • d) setarea de către un administrator a drepturilor de utilizator şi a grupurilor de utilizatori;
 • e) capacitate de redactare/editare şi export înregistrări din sistem;
 • f) existenţă jurnal de loguri de acţiuni pentru utilizatori sistem;
 • g) facilitate de auditare pentru utilizator, cum ar fi identificatorul unic (id), denumirea operaţiunii, un cod pentru statusul operaţiunii şi timpul de procesare;
 • h) posibilitate export log de audit şi de integritate/autenticitate pentru înregistrări.

    III. ALTE CERINŢE

 • Numărul de camere video se stabileşte în funcţie de dimensiunea sălii de examinare.
 • Numărul de camere video tip Body Worn Camera se stabileşte în funcţie de nevoi.
 • Echipamentul NAS (configurabil cel puţin RAID 1) trebuie să deservească:
 • a) sistemul T.V.C.I. pentru înregistrare proba teoretică, în sala de examinare;
 • b) sistemul audiovideo portabil pentru înregistrare proba practică.

Dimensionarea echipamentului de tip NAS se face în funcţie de numărul total de camere video (instalate în săli şi în autovehicule – înregistrarea pe NAS a imaginilor captate de o cameră video pe o perioadă de 60 min. ocupă un spaţiu de aproximativ 0.95 GB) pentru a fi asigurată durata de stocare a imaginilor corelat cu prevederile ordinului – X CamereVideo (sală şi portabile) * Y ore * Z zile = capacitate stocare NAS.

Pentru asigurarea unei protecţii fizice minime obligatorii pentru echipamente (NVR, NAS, UPS) se recomandă instalarea unui rack echipat cu patch panel şi priză modular PDU dimensionat corespunzător, închidere cu cheie pentru uşă.

Textul integral.…..Ordin nr.97 din 2017 inregistrare examen permis auto..

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.