Constatarea nulitatii absolute titlului de proprietate

∞În final, va trebui să faci mereu ceea ce trebuie, chiar dacă îți este greu∞

Constatarea nulitatii absolute titlului de proprietate poate fi solicitată ca titular de primar, prefect, Autoritatea Naţională Restituirea Proprietății,..

Fondul funciar al României îl constituie terenurile de orice fel, indiferent:
 • de destinaţie,
 • de titlul de proprietate pe baza căruia sunt deţinute sau
 • de domeniul public ori privat din care fac parte
Deţinătorii de terenuri sunt titularii:
 • dreptului de proprietate,
 • ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care,
 • au calitatea de posesori ori deţinători precari, potrivit legii civile
Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se face:
 • prin reconstituirea dreptului de proprietate sau
 • prin constituirea dreptului de proprietate

Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea titlului de proprietate.

Titularul unei acţiuni în constatare a nulităţii absolute a titlului de proprietate

Titularul unei acţiuni în constatare a nulităţii absolute a actelor de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 poate fi:

 • primarul în calitate de preşedinte al comisiei locale de fond funciar
 • prefectul
 • procurorul
 • Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi
 • alte persoane care justifică un interes legitim

Soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

Reglementarea legală:
 • Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare
 • Art. 5 lit. (l) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
 • Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare de aprobare a Regulamentului
 • Art. 32 lit. d) şi art. 33 din Codul de procedură civilă

Motivul de nulitate este determinat de

 • titularul dreptului de proprietate nu este o persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, în sensul că nu a probat deţinerea terenului anterior preluării terenurilor de către statul român,
 • acţiunea este întemeiată în drept pe dispoziţiile art.3 din Legea nr. 169/1997
    Art. 2 din Legea nr. 169/1997

 Dispoziţiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale prezentei legi nu aduc atingere în nici un fel titlurilor şi altor acte de proprietate eliberate, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, la data întocmirii lor.

   Art. 3 din Legea nr. 169/1997

 (1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991:

 1. actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri;
 2. actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate în domeniul public sau privat al statului, ori în domeniul public al comunelor, oraşelor sau municipiilor;
 3. actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în intravilanul localităţilor, pe terenurile revendicate de foştii proprietari, cu excepţia celor atribuite conform art. 23 din lege;
 4. actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal;
 5. actele de constituire a dreptului de proprietate, în condiţiile art. 20, în localităţile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege;
 6. actele de constituire a dreptului de proprietate, în condiţiile art. 20 şi în cazul în care în localitatea respectivă nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor îndreptăţite de lege;
 7. transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încălcarea condiţiilor prevăzute de lege, în scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului;
 8. actele de vânzare-cumpărare privind construcţiile afectate unei utilizări sociale sau culturale – case de locuit, creşe, grădiniţe, cantine, cămine culturale, sedii şi altele asemenea – ce au aparţinut cooperativelor agricole de producţie, cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute la ultimul alineat al art. 28 din lege.

  (2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, procuror şi de alte persoane care justifică un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun, care au plenitudine de jurisdicţie.

(3) În situaţia în care, pe terenurile care au făcut obiectul unor acte juridice, constatate nule potrivit alin. (1), s-au edificat construcţii de orice fel, sunt aplicabile dispoziţiile art. 494 din Codul civil.

  Motivele de admisibilitate a nulității titlului de proprietate

Dispoziţia art.3 alin.2 din Legea nr.169/1997 vizează interesul primarului, în calitatea sa de preşedinte al comisiei locale de fond funciar:

 • de a promova o acţiune întemeiată pe dispoziţiile art.3 alin.1din Legea nr. 169/1997
 • acțiunea are ca obiect constatarea nulităţii absolute a unui titlu de proprietate, eliberat în favoarea unei persoane care nu a urmat procedura prevăzută de Legea nr. 18/1991
 • trebuie să fie sesizat de comisiile locale ce au în competenţă identificarea terenurilor atribuite nelegal şi sesizarea acestuia, în calitate de titular al acţiunii, în vederea constatării nulităţii absolute a acestor acte, conform art.5 alin.1 din Regulament

Potrivit art.32 alin.1 lit.d) din Codul de procedură civilă, orice cerere poate fi formulată numai dacă titularul acesteia justifică un interes. Prin interes trebuie înţeles folosul practic, imediat, pe care o parte îl are pentru a justifica punerea în mişcare a procedurii judiciare.

Sunt însă situaţii în care cererea nu este promovată de titularul dreptului, ci de persoane, organizaţii, instituţii sau autorităţi cărora legea le recunoaşte în mod expres posibilitatea de a porni acţiunea civilă, conferindu-le în acest fel legitimare procesuală activă.

Art.37 Cod procedură civilă prevede că, în cazurile şi condiţiile prevăzute exclusiv de lege, se pot introduce cereri sau formula apărări şi de persoane, organizaţii, instituţii sau autorităţi care fără a justifica un interes personal:

 • acţionează pentru apărarea drepturilor sau intereselor legitime ale unor persoane aflate în situaţii speciale sau, după caz,
 • acţionează în scopul ocrotirii unui interes de grup ori general.
Prin urmare, legitimarea procesuală legală activă a fost recunoscută altor persoane sau organe decât titularul dreptului:
 • fie atunci când titularul dreptului se află în situaţii speciale,
 • fie când există necesitatea ocrotirii unui interes de grup ori general.
Norma juridică a art.3 alin.2 din Legea nr.169/1997 reprezintă:
 • aplicarea prevederilor art. 37 Cod procedură civilă,
 • un caz în care legiuitorul a recunoscut primarului, prefectului şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor legitimare procesuală activă în promovarea unei cereri având ca obiect nulitatea actelor indicate în alin.1 art. 3 din Legea nr.169/1997, emise în materia fondului funciar.
 • recunoașterea atribuției primarului de a ocroti un interes general conform art.61 alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Un astfel de interes general este și cel din materia fondului funciar având ca obiect nulitatea absolută a actelor de proprietate emise prin încălcarea drepturilor de constituire sau reconstituire.

Conform art. 5 lit. l) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, una dintre atribuţiile principale ale comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale este aceea:

 • de a “identifica terenurile atribuite ilegal” şi
 • de a “sesiza primarul, care înaintează sub semnătură acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art.3 din Legea nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare”.

Legitimarea procesuală conferită de legiuitor primarului în astfel de cereri în constatarea nulităţii absolute a actelor indicate în art.3 alin.1 din Legea nr.169/1997 este justificată de interesul:

 • intrării în legalitate a actelor emise în baza Legii nr.18/1991,
 • a rezolvării, pe cât posibil, a tuturor cererilor formulate în această materie,
 • de necesitatea ocrotirii intereselor persoanelor ale căror drepturi la reconstituire au fost încălcate şi în privinţa cărora autorităţile se află în imposibilitatea de a le soluţiona favorabil cererile.
 • ocrotirii unui interes general
Acţiunea în nulitate a titlului de proprietate formulată de primar:
 •  nu este condiţionată de existenţa unei cereri de reconstituire cu privire la aceeaşi suprafaţă de teren cuprinsă în actul a cărui anulare se cere,
 • întrucât nu s-ar mai justifica atribuţia stabilită în sarcina comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale de a “identifica terenurile atribuite ilegal”.
Textul de lege analizat menţionează două categorii de subiecte de drept cărora le conferă legitimare procesuală activă:
 • prima categorie este formată din primar, prefect şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, reprezentanţi ai autorităţilor publice cu atribuţii în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate în materia fondului funciar.
 • cealaltă categorie cuprinde orice “alte persoane care justifică un interes legitim”, pentru care se impune o condiţie de exerciţiu numai pentru acţiunea în nulitate promovată aceste personae
Conjuncţia “şi” din cuprinsul normei dovedeşte intenţia legiuitorului:
 • de a delimita cele două categorii de subiecte de drept şi
 • de a reglementa un regim juridic diferit între cele două categorii de titulari ai cererii de chemare în judecată.

Condiţia interesului legitim diferenţiază cele două categorii de subiecte de drept, ea urmând a fi analizată numai în cazul cererilor formulate de alte persoane decât primarul, prefectul sau Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

În cazul cererii formulate de primar, în calitate de preşedinte al comisiei locale de fond funciar, în temeiul art.3 alin.1 din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, cerinţa “interesului legitim”, prevăzută de art.3 alin.2 din acelaşi act normativ, este prezumată.

Similar Posts

45 Comments

 1. in concluzie anularea absoluta a unui titlu de proprietate[conf.art 3legea 169/1997]se poate cere de catre unul din cei doi titulari ai TP din cauza lipsei cereri de reconstituire a unuia di ei.multumescav

 2. mihai soica spune:

  parintii mei vand unei terte persoane un teren in suprafata de 700 de metri patrati. cu act de mana.
  ulterior, persoana respectiva se intabuleaza la cartea funciara, pentru o suprafata de 900 de metri patrati, in baza unui titlu de proprietate prin procedura de reconstituire a dreptului de proprietate. toate aceste acte s-au derulat între anii 2007-2009.
  intrebare: cum pot anula acest titlu de proprietate si daca este vreun tgermen de prescriptie. eu am descoperit in 2009 la final de an cand am vrut sa intabul respectiva proprietate, care a ramas in urma acestei tranzactii

  1. Gabriela Fainita spune:

   Se poate cere anularea titlului de proprietate doar dacă justificați un interes. Atât timp cât ați vândut deja terenul, nu mai există un interes din partea dvs.
   Diferența de suprafață se poate corecta dacă:
   •în teren există o suprafață mai mica – prin lucrare cadastrală și rectificare în CF
   •dacă v-a fost încălcată proprietatea – prin acțiune în revendicare
   Dreptul la acțiunea în anulare privitor la drepturile reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile ori nu sunt supuse altui termen de prescripţie = se prescrie în termen de 10 ani.

   https://projurista.ro/constatarea-nulitatii-absolute-titlului-de-proprietate/

   1. În cazul meu, folosindu-se de cadastru sistematic CLFF,.. au fost emise mai multe titluri pt un singur titular validat în anexă pt teren arabil, cu nerespectarea anexei validate, cu nerespectarea vechilor amplasamente dovedite, cu nerespectarea suprafeței categoriei de arabil(fiind emis TP pt o sup de 6 h în loc de 4h,prin asta diminuând supr de fâneață care ar urma. pe alte n titluri pt aceeași anexa validată la acela. , pvpp au fost semnate doar de 3 din 5 moștenitori ai titularului, aceștia acceptând acele terenuri și prin semnăturile lor pe Pvpp au renunțat la vechile amplasamente, ofertele pe Pvpp pt teren intravilan sunt consemnate în extravilan iar pe titlu în intravilan, procedura nerespectată etc…
    În acest caz ce temeiuri am avea pt Nulitate abs…? Prin LG 247/2005 art 3 alin 1 a fost modificat și completat cât și alte alineate introduse. Se poate în acest caz cere anularea TP și a documentatiilor? Este un abuz, o încălcare a prev LG fondului funciar. Mulțumesc!

    1. Gabriela Fainita spune:

     În urma analizei detaliate a situației prezentate, în care s-au emis mai multe titluri de proprietate pentru un singur titular, cu nerespectarea anexei validate, vechilor amplasamente și a altor aspecte importante. Conform prevederilor din Legea nr. 247/2005, art. 3, alin. 1, precum și alte alineate introduse, există posibilitatea de a contesta legalitatea și corectitudinea actelor emise.
     Contestația este în baza prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 și a Legii nr.18/1991 a fondului funciar.

     https://projurista-plus.com/actiunea-in-justificare-tabulara-inscrierii-provizorii/

 3. Buna ziua. Va rog sa-mi spuneti daca se poate anula un titlu de proprietate avand ca titular pe bunica, emis in 2006, la 6 ani dupa ce terenul fusese donat nepotului, ea pastrandu-si doar uzufructul prin actul de donatie din 2000. Nepotul poate cere anularea titlului de proprietate, bunica nemaifiind proprietara la data emiterii titlului? Multumesc.

 4. Chira Floare Gabriela spune:

  Buna ziua stimata doamna
  Se poate anula o suprafata de teren dintr-un titlu de proprietate emis in 1994 atribuita prin frauda unei rude ce este vecin cu terenul nostru dar cu o poziție buna la drumul interjudețean și rău .Suprafața este ,din CF in care este înscrisă proprietatea noastră .,Înscrierea suprafețe din titlu s-a făcut in CF nostru ,suntem in indiviziune,a împrejmuit terenul furat cu un gard înalt și pentru ca este intr-o zona ,aproape de pădure ,funcționează un gater și mare activitate .Noii proprietăți șunt cu putere .Pot sa cer anularea din titlu a acestei suprafețe.Sunt din județul Maramureș și cărțile funciare au fost cu înscrisuri caligrafice și fără erori ,acum sunt scrise cu “”laba găștii “ îmi scuzați expresia .Îmi permit sa va spun ca tatăl meu a fost avocat cu studii la Cluj,Budapesta și Wiena ,a decedat in 2010 la 99 ani ,cu un gust și durere ce se întâmpla in legislația juridică .

 5. Bună ziua, se poate anula un titlu se proprietate dobândit de vărul meu in numele tatălui meu pe Legea 18 /1991,tatăl meu era in viață atunci, eu eram la muncă in străinătate, el s-a dus, vărul meu a luat terenul când s-u dat pe legea 18,in 1998 cred, pe baza unui bilet de mână făcut de tata/ acum 10 ani tata a murit regretand ce a făcut. Ce cale de atac am, vărul nu este de găsit iar la primărie spun că nu mă pot ajuta că nu mai există arhiva?

 6. Pricopi Tudorița spune:

  Buna ziua,
  Vă redactez urmatoarea situatie. Titlul de proprietate al bunicului meu a fost eliberat pe numele unui fiu al său . in 1993. Menționez că bunicul era decedat din septembrie 1989. Casa bunicului se află in aceeasi curte cu a fiului sau. Bunicul avea 3 copii. Nu s-a facut dezbaterea de mostenire. Ca urmare la restituirea titlui de proprietate au facut cerere 2 dintre cei 3 copii ai bunicului., unul nefiind in localitatea respectiva și nu a dat declaratie de renuntare. Ba mai mult a trimis certificatul de nastere pentru a i se recunoaste dreptul de fiica bunicului. In cererea de reconstituire a dreptului de proprietate este sters cu o linie si celalalt copil al bunicului, fără a exista un document de renuntare. Deci, in consecinta titlul de proprietate a fost trecut pe numele unui singur mostenitor, unicul copil (chipurile). Se poate cere, de catre unul dintre ceilalți copii ai bunicului, nulitate asupra certificatului de proprietate? Mai adaug că acest copil al bunicului care a ”falsificat” titlul declarandu-se unic mostenitor a decedat in 2009 iar mostenitorii lui (2 copii) au luat acest titlu ca atare, au devenit ei proprietari ai imobilului și au dat afară pe cel mai mic copil al bunicului, neacordandu-i nici un drept Nu stiu daca am fost destul de explicită. Vă mulțumesc

 7. Buna ziua,
  Se poate trece pe Titlul de proprietate ca mostenitor alta persoana care nu are nu are drept de mostenire ?
  Am descoperit azi la registrul agricol din comuna ca mostenirea bunicii mele,decedate, de la parintii ei, este trecut bunicul meu nu ea…intre timp a vandut prin intermediul fiului sau o mare parte din teren,teren ce valoreaza azi in total aprox. 300.000 de euro.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Ceea ce ați constat este o înregistrare în registrul agricol, unde este posibil să fie trecut bunicul (soțul moștenitoarei).
   Trebuie să verificați titlul de proprietate să vedeți cine a făcut demersurile pentru reconstituirea dreptului de proprietate și cine este trecut pe act/titlu proprietate.

   În baza prevederilor art.8, alin.4 din Legea nr.18/1991 (4) Prin familie se înţelege soţii şi copiii necăsătoriţi, dacă gospodăresc împreună cu părinţii lor.
   Soțul avea dreptul să ceară reconstituirea dreptului de proprietate și eliberarea titlului de proprietate pe numele lui.
   Dreptul de proprietate presupun și drept de dispoziție, așa că avea dreptul să vândă terenul respectiv.
   Că a realizat direct sau prin fiu acest act de dispoziție, depinde de actele care i-au dat dreptul de semnătură celui ce a semnat contractul de vânzare.

   https://projurista.ro/dreptul-de-mostenire-vocatia-la-mostenire/

 8. Buna ziua! Mama mea, împreună cu cei doi frați ai ei, au făcut un titlu de proprietate după moartea bunicii, in anul 2004. Menționez că aceștia au casele așezate unul lângă celălalt. Intre casa mamei și cea a fratelui mijlociu, ( acesta a decedat în 2017, iar acum sunt proprietari cei 2 fii)exista o fântână construita in anul 1984 și nu este gard trasat. Când au făcut acest act, fântână nu a fost cuprinsă în schita. Mama a construit fântână, nu are chitanțe sau alte documente care să justifice acest lucru. Acum vor sa facă gardul, dar fântână cade în curtea fratelui conform TP. Ce putem face? Putem anula CT și realiza altul în care sa fie cuprinsa și fântână? Mulțumesc frumos!

 9. Buna ziua, stimata doamna! Mama mea împreună cu cei doi frați, a obținut titlul de proprietate în anul 2004 după moartea bunicii. Aceștia au casele așezate unul lângă celălalt. Mama este vecina cu fratele mijlociu, care a decedat în 2017 iar acum sunt proprietari cei doi fii . In TP nu apare și o fântână care este situata intre mama și fratele mijlociu( aceasta este construita in 1984 de mama, nu are acte doveditoare). Inte cele două proprietăți nu exista gard, iar acum mama dorește să l facă, dar fântână, conform TP cade la ei, iar mama nu este de acord. Ce este de făcut în această situație? Putem anula TP și face altul? Mulțumesc pentru timpul acordat!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Nu se poate anula titlu de proprietate, întrucât fântâna nu este un imobil.
   Se poate face o delimitare a proprietății cu retragerea gardului pe o porțiune necesară unei alei de acces comun la respectiva fântână.
   Este o sursă de apă ce trebuie folosită în comun, iar accesul de poate face printr-o alee situată între cele 2 proprietăți, și care nu va afecta/diminua atât de grav nici unul dintre proprietari.

 10. Buna ziua! Mama vrea să construiască un gard între ea și fratele ei.Trebuie să aibă autorizație de constructie? Moștenitorii( fiii acestuia) nu vor gard. Exista vreo lege care îi poate obliga sa participe și ei la construirea acestuia? Sau sa plătească jumătate din cheltuielile suportate de mama? Mulțumesc frumos!

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 662 Cod civil Obligaţia de construire a despărţiturilor comune
   (1) Oricare dintre vecini îi poate obliga pe proprietarii fondurilor învecinate să contribuie la construirea unei despărţituri comune.
   (2) În lipsa unor dispoziţii legale, a regulilor de urbanism sau a obiceiului locului, înălţimea zidului comun se stabileşte de părţi, dar fără a depăşi 2 metri, socotindu-se şi coama zidului.
   ART. 3 Legea nr.50/1991
   (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:

   1. Mulțumesc frumos, mi- ați fost de mare ajutor!

 11. Elena Dinga spune:

  Buna ziua,
  Am o situatie incurcata in sensul ca s-au emis doua TP pt un teren de 5000 mp unei persoane, un TP in jud. Vrancea, in 2011, unde se afla terenul initial si un TP in jud. Bacau,in 1994, unde se afla titularul. TP din jud. Bacau a facut obiectul unei hotarari de expedient care a consfintit tranzactia in cadrul partajului succesoral intre urmasii titularului TP. In prezent se solicita de catre Comisia Locala Cotofanesti, Bacau, anularea TP din jud. Bacau, se invoca dubla reconstituire a dreptului de proprietate. Se poate anula acest TP din judetul Bacau daca a intrat in circuitul civil iar bunul a fost impartiti intre mostenitori, acestia fiind acum proprietari in baza acelei sentinte?
  Multumesc mult pentru orice informatie!

 12. Buna ziua !!! Aș avea și eu o întrebare , Mama mea are titlul de proprietatea pe casa lăsată de părinți ( lăsată la modul după ce au murit părinți ei, ia a rămas in casa ) mama mea mai are 2 surorii . În 1991 a fost chemată la primărie sa revendice pământul care au fost confiscate de comuniști erau 9 hectare din care mama a revendicat doar 2 hectare au fost chemate surorile ei sa își ia fiecare pământ dar ele au spus ca nu au nevoie . Acum după 31 de ani sau trezit ca vor parte la casa care a fost renovată in 2014 și vor și pământ , Credeți ca poate anula titlu de proprietate ??

  1. Gabriela Fainita spune:

   Titlul de proprietate se anulează în cazuri speciale:
   – în cazul existenţei unei suprapuneri totale sau parţiale ca urmare a emiterii a două sau mai multe titluri de proprietate pe aceleaşi amplasamente, comisia judeţeană este competentă să dispună anularea totală sau parţială a titlurilor emise ulterior primului titlu.
   – poate face obiectul plângerii modificarea sau anularea propriei hotărâri de către comisie.

   În cazul prezentat nu poate fi anulat titlul de proprietate.

   https://projurista.ro/legea-nr-18-din-1991-a-fondului-funciar3207-2/

 13. Vlad Gabriel spune:

  Buna ziua. Imi puteti spune va rog mult daca pe un titlu de proprietate eliberat in 1995 s-a modificat prin pozitionarea terenului in rubrica restituire si sters unde a fost prima data,respectiv in rubrica constituire. Ulterior cumparatorii de la cei care au luat terenul prin legea 18 ,l au intabulat cu cadastru etc . Actele in momentul actual fiind inregistrate la ocpi si ok. Dar exista aceasta mica modificare facuta de ei in titul din 1995 probabil pentru a putea vinde mai repede de 10 ani. Eu ca si cumparator acum in 2022 pot avea probleme in cazu in care cumpar? Multumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform prevederilor Legii nr.18/1991: Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în temeiul hotărârii comisiei judeţene.
   Modificarea modului de dobândire a terenului din constituire în restituire, trebuie să fie fundamentată pe acte justificative.
   Dar se presupune că a existat o verificare de către Comisiile de specialitate.
   Nu ar trebui să existe probleme pentru viitorii proprietari.

   https://projurista.ro/publicitate-imobiliara-sau-inscrierea-in-cartea-funciara/

 14. Camelia popescu spune:

  Dacă eu ca titular cu sora mea suntem în titlu de proprietate cu anul nașterii redactat greșit pot sa fac o cedare a unui imobil în favoarea lui soră-mea ?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Da, puteți face act de donație în favoarea sorei dvs, întrucât instituția cedării în această etapă nu mai puteți, fiind deja recunoscută ca coproprietar în titlu emis.
   Mai înainte de a începe aceste demersuri, vă recomand să faceți demersuri la Comisia de aplicare a Legii fondului funciar pentru a îndrepta eroarea materială din titlu.
   Puteți solicita corectarea erorilor oricând doriți.
   Această procedură este imprescriptibilă, putând fi solicitată indiferent de perioada de timp ce a trecut de la obținerea titlului în original.
   Îndreptarea erorii materiale se va aplica atât pe originalul titlului de proprietate cât și pe cotorul ce a rămas la institușia emitentă.
   Modificarea va include numărul și data hotărârii comisiei județene.

   https://projurista.ro/principiile-efectelor-actului-juridic-civil/

 15. In 1991 Comisia județeană la Legea 18/1991 m-a validat pe anexa 3 (moștenitorii cooperatorilor decedați) cu o suprafață extravilană și o parcelă intravilan. Până la a fi pus în posesie alte persoane sub pretext că terenul ar fi aparținut bisericii au ocupat terenul. La legea 247/2005 am solicitat o diferență de suprafață de retrocedat și am reiterat retrocedarea intravilanului. Am menționat că mă oblig să renunț la terenul intravilan dacă îmi sunt retrocedate alte suprafețe pe vechiul amplasament. In 2018 am cerut în instanță aceste „alte suprafețe”. Instanța mi-a respins acțiunea și la două zile comisia locală mi-a trimis titlul de proprietate cu intravilanul reconstituit în fostul pășunat comunal. Pot cere anularea titlului de proprietate și retrocedarea intravilanului care nu a fost înscris de nimeni în CF până acum.

 16. Vasile Miti spune:

  Buna ziua , Stimata doamna am o intrebare pentru dumneavoastra.: In anul 1997 parintii mei cumpara prin Contract de Vanzare -Cumparare o proprietate de 2,98 ha in comuna Lechinta , judet Bistrita Nasaud. In baza contractului incheiat acestia trec terenul cumpărat pe ei la Primaria din satul respectiv, unde platesc impozit si primesc bani pe teren de la APIA; Dupa 9 ani fostul proprietar al terenului primeste Titlu de Proprietate de la Prefectura Judetului Bistrita Nasaud, unde mai vinde inca o data acelasi teren la alta persoana din satul respectiv.
  Cum se poate asa ceva ?? Ce ne sfatuiti sa facem ? Trebuie cerut in instanta anularea Titlului de proprietate al vechiului proprietar si trecut in Titlu de proprietate primul proprietar de drept ( parintii mei)???

  1. Gabriela Fainita spune:

   Aveți două posibile soluții:
   – să deschideți acțiune în instanță pentru anularea titlului de proprietate emis ulterior, prin compararea celor 2 titluri – al dvs și al noului proprietar.
   Verificați dacă în contractul de cumpărare este trecut și titlul de ptoptietate al vânzătorului. Dacă vânzătorul nu a avut titlu de proprietate , trebuie să analizați situația.
   – să faceți o acțiune în uzucapiune extratabulară (dacă NU este deschisă Carte Funciară) sau tabulară (dacă aveți întabulată proprietatea.
   Să faceți urgent întabularea (dacă nu aveți) înainte ca acest nou proprietar să de întabuleze el.

   https://projurista.ro/efectele-inscrierilor-in-cartea-funciara/

 17. Manica vali spune:

  TP este emis pe numele unchiului ca mostenitor al proprietarului.Au facut cerere de reconstituirebunica pentru terenul agricol,4,2 ha iar unchiul pentru un teren intravilan niciodata luat de stat .Precizez ca bunica mai are 1 fiica in viata si 2 nepoate de fiica .Tp este emis in 1996 la cinci ani dupa decesul unchiului .In acest timp bunica ne face noua ,nepot de fiica act de intretinere pe imobil si testament pe terenul intravilan .In 1997 bunica decedeaza ,ne inscriem la rolul Agricol cu toata masa succesorala ,facem contract arenda, muncim pamantul si intre timp vindem imobilul .Din 2015 nepotul de fiul al bunicii ne cheama pentru succesiunea tatalui care e trecut in T P. pretinzand ca intreaga avere i se cuvine ,in prima instanta a castigat 7/8 din terenul intravilan .Nu s a acceptat dovezile ,martorii care sustineau ca avem acceptare tacita ,ca in baza actelor am vandut imobilul ,iar bunica a facut acceptare expresa dupa fiul ei ,prin act ul de intretinere si testament .In timpul de procesului am mai avut o actiune de scoatere din TP a unchiului la care in prima instanta am castigat iar apoi la recurs si CA am pierdut ..va rog sa ne ajutati cum e posibil ca dupa 30 de ani sa pierdem pamantul ,dorinta bunicii a fost ca noi sa mostenim dar in lipsa TP nu ne a putut face acte si pe teren.

 18. Buhuș eugenia spune:

  buna ziua am fost 10 frați cinci au murit eu fiind cea mai mica in 1993 sa dat titlul de proprietate dintr-o eroare eu nu sunt trecută pe titlu ce pot sa fac sa intru in masa succesorală specific că 5 frați sunt decedați

 19. dan morar spune:

  buna seara detinem adeverinta de la primarie in baza legii 18 pe un teren intravilan de3500 mp dupa caasa si curte , acum cu noua cadastrare am depus contestaie la ocpi intrucat mare parte din gradina e vanduta altei persoane vanzarea sa efectuat in 2004 de un unchi care a intrat in posesie printr-o uzucapiune in 2004 reusind sa faca act vanzare cumparare in timp ce noi asteptam titlu de proprietate

  adeverinta este pe numele bunicului meu si surorii lui decedate in 1991 (sotul ei adica unchiul a reusit vanzarea) impozitul inca il platesc eu .
  pe actul de vanzare nu a reusit decat 2100 mp sa treaca dar noul proprietar are inchis cu plasa 3500 cat apare in adeverinta

  se poate anula in baza legii 18 actul de vanzare cumparare ? intrucat e clar ca unchiul nu a putut astepta punerea in posesie efectiva apoi sa dezbatem mostenirea si impreuna cu concubina lui de atunci a efectuat uzucapiunea in numele amandoura , reusind apoi sa vanda intreaga suprafata.

  va multumesc

   1. dan morar spune:

    va multumesc pentru raspuns dar inca nu exista vreun titlu de proprietate emis , ceea ce trebuie sa fac eu este sa anulez vanzarea ilicita, dar mai ramane uzucapiunea, acesta cum o anulez??

    1. Gabriela Fainita spune:

     Art.930 Cod civil
     Dreptul de proprietate asupra unui imobil şi dezmembrămintele sale pot fi înscrise în cartea funciară, în temeiul uzucapiunii, în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani, dacă:
     a) proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori, după caz, şi-a încetat existenţa;
     b) a fost înscrisă în cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate;
     c) imobilul nu era înscris în nicio carte funciară.
     (2) În toate cazurile, uzucapantul poate dobândi dreptul numai dacă şi-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciară înainte ca o terţă persoană să îşi fi înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul său, pe baza unei cauze legitime, în cursul sau chiar după împlinirea termenului de uzucapiune.

     Dacă este CF deschisă – să vă înregistrați dreptul de folosință.
     Să introduceți o cererii de chemare în judecată prin care să solicitați constatarea îndeplinirii cerinţelor legale ale acestui mod de dobândire.
     Dacă are un titlu de proprietate, solicitați o comparație de titluri și, în subsidiar, anularea eventualului titlu de proprietate emis.

     https://projurista.ro/uzucapiunea-imobiliara-tabulara-extratabulara/

     1. dan morar spune:

      buna ziua,

      (descoperirea) am facut-o cand am fost chemati la primarie sa semnam punerea in posesie cu noua cadastrare vazand ca practic acel drept figureaza pe numele celuilalt am depus contestatie catre OCPI, iar ca proprietar figura cu o suprafata de 2100 mp din cei 3500 alta persoana , am observat ca acesti 2100 posedati sunt trecuti si in CF restul pana la 3500 nu, vecinul are inchisi cei 3500 mp spunand ca a cumparat pe vechile granite . este evident ca nici ipozit nu plateste, impozitul fiind platit de mine.
      cat despre uzucapiune ea a fost facuta prin 2004 pe numele a doua persoane care cel putin una din ele in mod cert nu a folosit 10 ani proprietatea .

      ce ma sfatuiti sa fac?

 20. In titlul de proprietate pe teren agricol sunt trecuti cei trei copii ai bunicului. Unul dintre copii prin act notarial a renuntat la mostenire cu mult ianinte de data la care s-a emis titlul de proprietate iar altul tot prin act notarial a renuntat la mostenire dupa data la care a fost emis titlul de proprietate.
  In cazul prezentat ce cale trebuie urmata pentru ca al treilea copil care nu a renuntat la dreptul de mostenire de la bunicul sa mosteneasca si terenul agricol din titlul de proprietate.

 21. DOBRA IOAN spune:

  Eu am mostenit de la mama un teren de 2900 mp pe baza TP din 04.03.1993 , care a fost intabulat in 28.07.1993 sub nr topo 2693/15. In anul 2019 am depus la OPCI MM documentatia cadastrala necesara pentru pentru Prima inregistrare a imobilului in CF. cerere care mi-a fost respinsa pe motivul existentei unei suprapuneri reale peste intreaga suprafata de 2900 mp. Aceasta suprapunere este urmarea Sentintei civile nr.2403/22.05.1995 prin care se admite actiunea reclamantei RPAZ Baia Mare impotriva Consiliului Local Baia Mare si stabileste ca reclamanta este proprietatea terenului nr. topo 2693/24 in suprafata de 23805 mp care se suprapune total peste terenul meu de 2900 mp. Intre timp au avut loc mai multe comasari , dezmembrari si in final parcela care se suprapune peste a mea a fost vanduta. La data atribuirii terenului RAPZ acesta nu apartinea in totalitate municipiului Baia Mare , 2900mp apartinand mamei mele , lucru recunoscut si de OCPI MM Cum se poate indrepta aceasta eroare : 1.Prin anularea titlului de proprietate RAPZ si inscrierea imobiului meu in CF . 2.Prin anularea titlului de proprietate al maei mele si atribuirea altui teren similar ca valoare sau prin acordarea unor masuri compensatorii. 3.Un alt mod de actiune.??? Cu stima

  1. Gabriela Fainita spune:

   Vă sugerez o acțiune în rectificare tabulară.
   Nu se justifică o acțiune în anulare a titlului de proprietate, care dovedește un drept.
   Faptul că s-a suprapus linia de hotar se remediază prin lucrare cadastrală, rectificare de carte funciară….

   https://projurista.ro/actiunile-de-carte-funciara/

 22. Eu si fratele suntem mostenitorii bunicului patern. Tatal meu a trecut- o in cerere a de retrocedare pe sora lui in 1991. Sora tatalui a primit teren ca zestre de la bunic inainte de CAP o suprafata de 1,5 ha si o casa. Restul de 0,98 ha era oprit pentru bunic si tatal meu care era necasatorit. La taxa de succesiune a bunicului sora tatalui a renuntat la notariat .Ea si-a primit zestre o casa si teren In 1991 ea primit terenul bagat in CAP de ea iar tatal a ramas cu terenul bagat in CAP de bunic. De altfel la 2 parcele suntem vecini dovada ca terenul ei este tot al bunicului. Cred ca nu exista vreun act de donatie. La reconstituire matusa nu a zis nimic si noi am primit adeverinta de proprietrate. Am lucrat terenul si am platit impozit 30 de ani Acum matusa vrea sa anuleze adeverinta si sa fie trecuta ca proprietar cu noi. Poate castiga procesu ? Va multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   La momentul taxei de succesiune, sora tatalui a renunțat oficial la drepturile sale asupra terenului în favoarea tatălui dvs, conform actului înregistrat la notariat.
   Având în vedere renunțarea oficială a mătușii la drepturile de proprietate și înregistrarea terenului pe numele tatălui dvs, adeverința sau titlul de proprietate atestă dreptul dvs legal asupra terenului.
   Faceți întabularea terenului în Cartea Funciară.

   https://projurista-plus.com/inscrierea-imobilelor-in-cartea-funciara-sau-publicitatea-imobiliara/

 23. Buna ziua, se poatedobandi prin uzucapiune un teren care face obiectul legilor fondului funciar si anume legea 18/1991??

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 25 din Legea nr.18/1991
   (1) În cazul în care cooperativa agricolă de producţie a atribuit loturi în folosinţă unor cooperatori, în grădinile din intravilan ale foştilor proprietari, asemenea terenuri revin, de drept, în proprietatea deţinătorilor iniţiali sau a moştenitorilor acestora.
   Nu se poate uzucapa un teren dacă acesta face obiectul reconstituirii sau constituiri dreptului de proprietate în baza acestei legi.

   https://projurista-plus.com/publicitate-imobiliara-sau-inscrierea-in-cartea-funciara/

 24. În cazul meu, folosindu-se de cadastru sistematic CLFF,.. au fost emise mai multe titluri pt un singur titular validat în anexă pt teren arabil, cu nerespectarea anexei validate, cu nerespectarea vechilor amplasamente dovedite, cu nerespectarea suprafeței categoriei de arabil(fiind emis TP pt o sup de 6 h în loc de 4h,prin asta diminuând supr de fâneață care ar urma. pe alte n titluri pt aceeași anexa validată la același titular ,iar pvpp au fost semnate doar de 3 din 5 moștenitori ai titularului, aceștia acceptând acele terenuri, prin semnăturile lor pe Pvpp au renunțat la vechile amplasamente. ofertele pt teren intravilan sunt consemnate în Pvpp în extravilan iar pe titlu în intravilanetc…
  În acest caz ce temeiuri am avea pt anularea titlurilor emise necorespunzător?Mulțumesc pt timpul acordat!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.