Contractul de asigurare sociala

Munca este grea, atunci când viața este lipsită de un scop

Contractul de asigurare socială încheiat conform art. 6 alin. (2) și (3) din Legea nr.360/2023:

Stagiul de cotizare se determină prin raportarea sumelor plătite la cota de contribuție de asigurări sociale aplicată bazei lunare de calcul al contribuției, în vigoare la data încheierii contractului.

Aceasta se aplică și în cazul în care:

 • contractul este reziliat unilateral și
 • contribuțiile nu sunt achitate integral.
Art. 6 din Legea nr.360/2023

    (2) Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

    (3) Prin excepţie de la alin. (2), persoanele care nu au calitatea de pensionari pot încheia contract de asigurare socială şi pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare:

 • în sistemul public de pensii sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau
 • într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

    (4) Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul contractului de asigurare socială prevăzut la alin. (3), sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

    (5) Perioada pentru care se încheie contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (3) constituie stagiu de cotizare şi se valorifică pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

    (6) În baza alin. (3) se pot încheia mai multe contracte de asigurare socială cu condiţia ca perioadele de asigurare înscrise în acestea, cumulate, să nu depăşească 6 ani.

 Prin prevederile art.6 din Legea nr.360/2023:

 • se detaliază condițiile și scopurile încheierii unui contract de asigurare socială, aplicabile atât cetățenilor români, cât și cetățenilor străini sau apatrizilor, indiferent de domiciliul sau reședința acestora;
 • sunt stabilite criterii clare pentru eligibilitate, durată și utilizarea perioadelor de asigurare;
 • se stabilește că contractele încheiate conform acestei legi pot fi continuări ale unor contracte similare anterioare;
 • se precizează că scopul final al încheierii acestor contracte este obținerea pensiei pentru limită de vârstă sau completarea venitului asigurat.
 Exemplu

O persoană care a realizat venituri anuale sub pragul de 12 salarii minime brute pe țară și a plătit contribuții de asigurări sociale corespunzătoare unui venit anual de 36.000 lei (3.000 lei/lună).

 • Salariul minim brut pe țară (să presupunem că este 2.500 lei/lună).
 • Venit net anual: 36.000 lei.
 • Calcul stagiului de cotizare: 36.000 lei (venit anual) / 30.000 lei (12 salarii minime anuale) = 1,2 ani de cotizare.
Contractul de asigurare socială se poate încheia de orice persoană care:
 • este cetăţean român, cetăţean al altor state sau apatrid şi are domiciliul sau reşedinţa în România;
 • este cetăţean român, cetăţean al altor state sau apatrid şi nu are domiciliul sau reşedinţa în România, dar îndeplineşte condiţiile prevăzute de instrumentele juridice internaţionale la care România este parte pentru a fi asigurat al sistemului public de pensii.
Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3) din lege se poate încheia doar de persoanele care nu au calitatea de pensionari:
 • în sistemul public de pensii sau
 • într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia,
 • în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.
Contractul de asigurare socială se încheie în scopul:
Perioada pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială este:
 • de cel puţin o lună şi
 • de cel mult 6 ani calendaristici (72 de luni) anteriori lunii încheierii contractului şi este cuprinsă între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.
În perioada celor 6 ani calendaristici poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp:
 • continue sau disparate,
 • situate între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare,
 • în care nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.

Contractul de asigurare socială:

 • trebuie încheiat în scris și înregistrate la casele teritoriale de pensii competente, producând efecte de la data înregistrării la casa teritorială de pensii ​;
 • se poate încheia mai multe contracte cu condiţia ca perioadele de asigurare înscrise în acestea, cumulate, să nu depăşească 6 ani;
 • veniturile sub pragul de 12 salarii minime brute pe țară sunt convertite într-un stagiu de cotizare proporțional cu contribuțiile efectiv plătite.
 • poate fi încheiat şi de către persoanele care, anterior intrării în vigoare a legii nr.360/2023, au avut încheiate contracte de asigurare socială cu acelaşi obiect în baza altor acte normative;
 • perioada pentru care se încheie contractul de asigurare socială constituie stagiu de cotizare contributiv şi se valorifică pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Părțile contractante și competența teritorială:

 • contractul de asigurare socială se încheie între:
  • persoana interesată sau reprezentantul său legal ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială și
  • casa teritorială de pensii corespunzătoare domiciliului sau reședinței acesteia;
 • dacă persoana interesată nu are un reprezentant legal și nici domiciliu sau reședință în România, contractul se încheie cu casa teritorială de pensii din zona ultimului domiciliu sau reședinței din România.

Documentele necesare la încheierea contractului:

 • dacă persoana interesată încheie direct contractul (în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau, completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie), trebuie să prezinte actul de identitate în original și copie;
 • dacă persoana (care nu au calitatea de pensionari) interesată încheie direct contractul trebuie să prezinte actul de identitate în original și copie, plus declarația conform anexei nr. 12 la lege;
 • dacă mandatarul încheie contractul în numele persoanei care urmează să beneficieze de asigurare (art. 6 alin. (2) din lege), trebuie să prezinte actul său de identitate în original și copie, plus procura specială;
 • dacă mandatarul încheie contractul în numele persoanei care urmează să beneficiaze de asigurare, trebuie să prezinte actul său de identitate în original și copie, declarația conform anexei nr. 12 completată, și procura specială.
Obiectul procurii prevăzute la alin. (6) şi alin. (7) îl constituie împuternicirea mandatarului:
 • de a încheia contractul de asigurare prevăzut la art. 6 alin. (2) şi/sau alin. (3) din lege, în numele mandantului, respectiv persoanei care beneficiază de asigurare,
 • de a achita contribuţia de asigurări sociale datorată de persoana asigurată şi
 • de a semna oricare documente pe care le presupun încheierea şi executarea contractului de asigurare.
Actele de identitate care se prezintă, în original şi copie, la încheierea contractului de asigurare socială sunt, după caz:
 • carte de identitate, carte de identitate simplă, carte electronică de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate, aflate în termen de valabilitate;
 • paşaport românesc sau străin, diplomatic, de serviciu, diplomatic electronic, de serviciu electronic, simplu, simplu electronic, simplu temporar sau titlu de călătorie, aflate în termen de valabilitate;
 • orice alt document emis de statul al cărui cetăţean este, prin care se face dovada identităţii persoanei şi a cetăţeniei – în cazul cetăţenilor străini cu domiciliul în alt stat.
Art. 11 din Legea nr.360/2023
 •  (1) Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
 •  (2) Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2), în baza căruia se calculează contribuţia de asigurări sociale, se modifică, din iniţiativa asigurătorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea scrisă a asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât cel prevăzut la art. 33 alin. (1).

Cerințele pentru încheierea unui contract de asigurare socială

Doar persoanele care nu sunt deja asigurate și care nu au obligația legală de a fi asigurate pot încheia un contract de asigurare socială pentru perioadele în care nu au fost asigurate.

Solicitantul trebuie să completeze o declarație conform modelului din anexa nr.12, că îndeplinește următoarele condiții cumulative pentru perioada menționată în contract:

 • a) Nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia.
 • b) Nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii.
 • c) La data încheierii contractului de asigurare socială, nu are calitatea de pensionar.
Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat:
 • din inițiativa asiguratului;
 • prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la lege.
Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială (conform art. 6 alin. (2)) și pe baza căruia se calculează contribuția de asigurări sociale, poate fi modificat:
 • din inițiativa casei teritoriale de pensii,
 • prin notificarea scrisă a asiguratului de fiecare dată când venitul lunar asigurat este mai mic decât cel prevăzut la art. 33 alin. (1):

(Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată).

Condiții stricte pentru încheierea contractului de asigurare socială

Solicitantul trebuie să îndeplinească toate condițiile cumulative specificate, ceea ce presupune verificarea statutului său de asigurat și de pensionar. Acest lucru previne ca persoanele deja asigurate sau pensionate să încheie contracte de asigurare socială pentru perioade în care nu au fost asigurate.

Flexibilitatea modificării venitului lunar asigurat

 • Asiguratul poate iniția modificarea venitului lunar asigurat, ceea ce oferă flexibilitate pentru a ajusta contribuțiile în funcție de schimbările personale sau economice.
 • Casa teritorială de pensii are autoritatea de a ajusta venitul lunar asigurat dacă acesta este sub un anumit prag, asigurându-se astfel că venitul lunar asigurat este conform cu reglementările legale minime.

Acte adiționale și notificări

Procedura formală de modificare prin acte adiționale și notificări scrise asigură transparența și documentarea corectă a tuturor schimbărilor în contractele de asigurare socială.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.