Executarea silita a cambiei, interventia

∞ Nu îți stabili țelurile în funcție de ce consideră a fi important ceilalți oameni ∞

Executarea silită a cambiei este reglementată prin Legea nr. 58/1934

Cambia este titlu de credit la ordin:
 • conferă dreptul la o sumă de bani,
 • este reglementată prin Legea nr. 58/1934 ce corespunde principiilor fundamentale ale Convenției internaționale de la Geneva din 1930 cuprinzând legea uniformă asupra cambiei și biletului la ordin.
CAMBIA este înscrisul
 • prin care o persoană (tragătorul)
 • dă mandat sau ordonă altei persoane (trasul)
 • să plătească unei a treia persoane (beneficiarul) sau la ordinul acesteia, o sumă de bani determinată, la o dată precisă și în locul arătat.

Creanța trăgătorului față de tras, izvorâtă din raportul juridic fundamental stabilit între ei, se numește proviziunea cambiei sau acoperirea. Întrucât la rândul său trăgătorul este debitor al beneficiarului, el emite cambia pentru a stinge propria sa datorie.

Regresul în caz de neacceptare sau neplată

 Conform art.47 din Legea nr. 58/1934, acțiunea cambială este:

 • directă – contra acceptantului și avaliștilor săi
 • de regres – contra oricărui alt obligat
Posesorul poate exercita drepturi de regres împotriva:
 • giranților,
 • trăgătorului și
 • a celorlalți obligați la scadență, dacă plata nu a avut loc (art. 48 lit.a din lege).

Conform art. 94 alin.1 din Legea nr. 58/1934 orice acțiuni rezultând din cambii împotriva acceptantului se prescriu prin trei ani, socotiți de la data scadenței.

Conform pct. 454 din Norma cadru a BNR nr.6/1994 privind comerțul făcut de instituțiile de credit cu cambii și bilete la ordin, obligațiile cambiale, cu excepția cauzelor de stingere admise de dreptul comun, se sting:

 • prin decădere (art. 58 din Legea asupra cambiei și biletului la ordin) și
 • prescripție

Conform pct. 456 din Norma-cadru BNR nr.6/2003 prevede ca prescripția cambială este de 3 ani.

Conform pct. 459 alin.2 din norma menționată în cazul în care cambia nu a fost acceptată, prescripția curge din ultima zi a termenului prevăzut pentru prezentarea spre acceptare, determinat de data protestului. Termenul se calculează de la data scadenței, iar prin împlinirea termenului de prescripție de 3 ani, biletul la ordin își pierde puterea executorie.

Conform pct. 455 alin.2 din Norma cadru a BNR nr.6/1994 prescripția face ca titularul unui drept subiectiv sau creditorul care a rămas inactiv un anumit răstimp:

 •  să-și piardă ocrotirea dreptului respectiv pe calea acțiunii în justiție și,
 • să-și piardă posibilitatea de a obține executarea silită a obligației corelative lui

Despre protest

Protestul se dresează de executorul judecătoresc.

Protestul poate fi dresat:
 • prin act separat,
 • pe însuşi originalul titlului sau
 • pe unul din exemplare,
 • pe copia ori
 • pe un adaos al acestora. Dacă protestul se dresează pe un adaos, cel care l-a dresat trebuie să pună ştampila judecătoriei pe linia de unire.
Protestul trebuie făcut:
 • la domiciliul trasului sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru el.
 • la domiciliul acceptantului prin intervenţiune sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru acesta.
 • la domiciliul celui indicat la nevoie.

Dacă domiciliul acestor persoane nu poate fi găsit, protestul se dresează la judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul de plată indicat în cambie.  Dacă persoana căreia trebuie să fie prezentată cambia a încetat din viaţă, protestul se va face de asemenea pe numele său.

Conform art. 69 din Legea nr.58/1934, protestul trebuie să cuprindă:
 1. Anul, luna, ziua şi ora în care a fost dresat;
 2. Numele şi prenumele celui care a cerut facerea protestului;
 3. Numele şi prenumele persoanei sau persoanelor contra cărora s-a făcut protestul;
 4. Arătarea locurilor în care a fost dresat, cu menţiunea cercetărilor făcute, conform art. 42;
 5. Transcrierea exactă a cambiei, dacă protestul nu s-a făcut chiar pe înscrisul cambial;
 6. Somaţiunea de plată, răspunsurile primite sau motivele pentru care nu s-a obţinut nici un răspuns.

Protestul va fi subscris de cel care l-a dresat. Când trasul căruia i se prezintă spre acceptare o cambie cere ca o nouă prezentare să-i fie făcută în ziua următoare, această cerere trebuie cuprinsă în protest. Originalul protestului se va înmâna celui ce a cerut protestul.

În caz de pierdere, originalul poate fi înlocuit printr-o copie legalizată după registru ținut de Judecătorie.

Protestul poate fi înlocuit:
 • dacă posesorul se învoieşte,
 • printr-o declaraţie de refuz de acceptare sau plată scrisă şi datată pe titlu sau pe adaos, semnată de cel împotriva căruia protestul urma să fie făcut. Această declaraţiune trebuie să fie învestită cu dată certă, în termenul stabilit pentru facerea protestului.

 Despre intervenţie

 Acceptarea prin intervenţie poate fi făcută:

 • ori de câte ori posesorul unei cambii ce poate fi acceptată ar putea exercita dreptul de regres înainte de scadenţă
 • când într-o cambie s-a indicat o persoană pentru a o accepta sau a o plăti la nevoie,
 • la locul plăţii,
Posesorul nu poate exercita, înainte de scadenţă, dreptul de regres:
 • în contra acelui care a făcut indicaţia şi
 • în contra semnatarilor următori,
 • afară numai dacă a prezentat cambia persoanei indicate şi dacă aceasta, refuzând acceptarea, acest refuz a fost constatat prin protest.
Plata prin intervenţie:
 • poate fi făcută ori de câte ori posesorul ar putea exercita dreptul de regres la scadenţă sau înainte
 • trebuie să cuprindă întreaga sumă ce ar fi avut să plătească acel pentru care intervenţia s-a făcut
 • trebuie să rezulte din protest şi, dacă acesta a fost deja dresat, trebuie să fie menţionată la sfârşitul actului de protest de către cel care l-a dresat
 • cheltuielile de protest se vor restitui chiar dacă trăgătorul a pus clauza “fără cheltuieli”.
Despre pluralitatea exemplarelor şi despre copii
 •  Cambia poate fi trasă în mai multe exemplare identice, aceste exemplare trebuiesc să fie numerotate în însuşi textul titlului.
 • Plata unuia din exemplare este liberatorie, chiar dacă nu s-a stipulat că o atare plată anulează efectul celorlalte exemplare. Cu toate acestea trasul rămâne ţinut în temeiul fiecărui exemplar acceptat care nu i-a fost înapoiat.
 • Girantul care a transmis exemplarele la diferite persoane, ca şi giranţii următori, sunt ţinuţi în temeiul tuturor exemplarelor, purtând semnătura lor care nu le-au fost înapoiate.

 Despre alterări

Conform art. 89 din Legea 58/1934 „În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unei cambii, posesorul poate:

 • înştiinţa despre aceasta pe tras şi
 • solicita anularea titlului printr-o cerere adresată preşedintelui judecătoriei locului în care cambia este plătibilă.

Cererea va trebui să arate condiţiunile esenţiale ale cambiei şi, dacă este vorba de o cambie în alb, elementele suficiente spre a o identifica.

Preşedintele judecătoriei, după examinarea cererii şi a elementelor produse, precum şi a dreptului posesorului, va pronunţa în cel mai scurt timp posibil o ordonanţă prin care, specificând datele cambiei, o va declara nulă în mâinile oricui se va găsi ea şi va autoriza să se facă plata ei:

 • după trecerea a 30 de zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial al României, în cazul în care cambia are scadenţa depăşită sau este la vedere, sau
 • în termen de 30 de zile de la data scadenţei, dacă aceasta este ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României şi numai dacă, între timp, deţinătorul nu a făcut opoziţie.

Ordonanţa trebuie să fie notificată trasului şi publicată în Monitorul Oficial, la stăruinţa şi pe cheltuiala petiţionarului. Plata făcută de tras înainte de notificarea ordonanţei, cu toată înştiinţarea făcută, liberează pe debitor”.

Art. 106 din acelaşi act normativ prevede că „Sunt aplicabile biletului la ordin în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, dispoziţiunile relative la cambie privind (….) anularea şi înlocuirea titlului (art. 89-93).

Reglementarea legală………………….legea-nr-58-din-1934-a-cambiei-si-bo

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.