Ucenicia la locul de munca-forma de formare profesionala

∞ Fără muncă, talentul nu este altceva decât un prost obicei ∞

Ucenicia la locul de muncă

 Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie.

Reglementarea legală

Actul normativ care reglementează ucenicia la locul de muncă este:

 • Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată
 • HG nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Cine poate urma sau organiza ucenicia la locul de muncă

Ucenicia la locul de muncă se adresează:

 1. persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă;
 2. angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au obligația să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.

Cine poate încheia un contract de ucenicie

Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă:
 1. prin mijloace proprii
 2. prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa
 3. prin înregistrare la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
 • a împlinit vârsta de 16 ani;
 • nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;
 • îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare,
Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi următoarele categorii:
 • cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare;
 • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora.

Prin derogare de la prevederile OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă şi:

 1. persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată;
 2. întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială;
 3. asociaţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale;
Condiții de a beneficia de un program de ucenicie

Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa o cerere în acest sens.

Modelul cererii

CERERE

pentru a beneficia de un program de ucenicie

 Numele şi prenumele: …………………………………………..

 1. Actul de identitate: tip …, seria ….. nr. …., data eliberării ……….., autoritatea ……………; cod numeric personal: 
 2. Data naşterii: ………………………………………………..
 3. Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ……………….., str. …………. nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, judeţul/sectorul ………., tel. fix ………….., tel. mobil …………., e-mail ………………..
 4. Ultima formă de învăţământ absolvită:

Tipul actului de absolvire ………………………………………..

Act de absolvire: seria ….. nr. ………, data eliberării ………….

Autoritatea emitentă: …………………………………………….

Prin prezenta solicit să beneficiez de un program de formare prin ucenicie, conform prevederilor potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pentru una din următoarele ocupaţii:

 1. ……………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………..
 3. ……………………………………………………………..

Menţionez că sunt persoană aflată în căutarea unui loc de muncă şi deţin Carnetul de evidenţă nr. ……….

Data ………………………

Semnătura ………………….

Doamnei/Domnului ……………………………….

Director executiv al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului………………..

Perioada maximă de încheiere a unui contract de ucenicie

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

 • 6 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;
 • 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
 • 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
 • 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Contractul de ucenicia

Contractul de ucenicie este:

 • un contract individual de muncă de tip particular,
 • încheiat pe durată determinată
 • se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română,
 • se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean
 • are elementele obligatorii ale contractului individual de muncă
 • cuprinde şi următoarele clauze referitoare la:
 1. denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;
 2. denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;
 3. numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia;
 4. locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională;
 5. durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă;
 6. obligaţiile suplimentare ale angajatorului;
 7. obligaţiile ucenicului;
 8. alte clauze, potrivit legii.

Durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă se înţelege durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică, pe niveluri de calificare, respectiv:

 • 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
 • 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
 • 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

Finanţarea formării profesionale prin ucenicia la locul de muncă

 Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:

 1. resurse proprii ale angajatorilor;
 2. sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;
 3. fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 4. alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc.
Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile prezentei legi:
 • beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună,
 • suma este acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie
 • suma lunară se acordă angajatorilor proporţional:
 1. cu timpul efectiv lucrat de ucenic,
 2. pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului
Nu se acordă suma lunară:

a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie;
b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate.

Nu beneficiază de suma lunară

Nu beneficiază de suma lunară angajatorii care:

 1. anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie pentru aceeaşi calificare;
 2. organizează programe de ucenicie în acelaşi domeniu de activitate în care ucenicul deţine deja o calificare ce cuprinde competenţele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie;
 3. în ultimul an au fost în raporturi de muncă cu persoana care urmează să încheie contract de ucenicie. Excepţie – situaţia în care pentru persoana respectivă a fost încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanţelor (Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor);
 4. se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare suspendate sau restricţii asupra acestora.
Acordarea sumei nu se aplică:
 1. pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie;
 2. pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.