Transmiterea partilor sociale la SRL

∞ Răsplătește-i pe cei egali în mod egal ∞

Transmiterea partilor sociale la SRL, ca fracţiuni ale capitalului societăţii este supusă unor reguli speciale.

Capitalul social al societăților cu răspundere limitată este împărțit în părți egale, care nu poate fi mai mic de 10 lei. Distribuția între partenerii sociali se face prin contractul de societate. Este direct proporțională cu contribuția fiecăruia la capitalul social.

Părţile sociale nu sunt titluri negociabile ca acţiunile.

Infografic-transmiterea-partilor-sociale

Trăsături generale ale transmiterii sau cesiunii de părți sociale

Transmiterea partilor sociale:

 • se face printr-o convenție încheiată cu respectarea condițiilor de valabilitate a contractelor
 • are funcție esențială de transmitere a unor valori mobiliare de la cedent la cesionar, în mod definitiv și irevocabil
 •  valorile mobilare (părțile sociale) se transmit așa cum se găsesc în patrimoniul cedentului, păstrându-și natura și caracteristicile
 • consecințele transferului se produc după finalizarea formalităților prevăzute de lege
 • se transferă cesionarului toate drepturile pe care cedentul le are în baza acestor părți sociale
Părțile sociale pot fi transmise:
 • prin acte între vii
 • prin acte juridice pentru cauză de moarte
 • prin acte cu titlu oneros
 • prin acte cu titlu gratuit

Pentru a nu fi lezat caracterul intuitu personae al societății, legea stabilește anumite condiții de transmitere a părților sociale. Se face distincție după cum operațiunea are loc:

 CONDIȚIILE TRANSMITERII PARTILOR SOCIALE

A) Transmiterea între asociați

Părţile sociale pot fi transmise între asociaţi (art 202 din Legea 31/1990). Pentru operarea transmiterii părţilor sociale este necesară încheierea unui contract de cesiune între asociatul cedent şi asociatul cesionar. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi:

 • nu presupune consimţământul ori informarea celorlalţi asociaţi, deoarece, într-o astfel de ipoteză, nu se aduce atingere caracterului intuitu personae al societăţii.
 • nu poate opera dacă ea a fost interzisă prin actul constitutive
 • trebuie respectate condiţii de informare ori de transmitere a părţilor sociale dacă sunt stabilite prin actul constitutiv

Transmiterea partilor sociale trebuie înregistrată:

 • la Registrul comertului şi
 • în Registrul de asociaţi ai societăţii [art. 203 alin. (1) din lege). Transmiterea este opozabilă faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului.

Articolul 203 – Legea 31/1990 a societăţilor comerciale

 1. Transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în registrul comerțului și în registrul de  asociați al societății.
 2. Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în registrul  comerțului.
 3. Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la oficiul registrului comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor art. 204 alin. (4).
 B) Transmiterea partilor sociale între asociați și persoane din afara societății

Se realizează în condiţiile prevăzute de art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.  

 • Articolul 202 – Legea 31/1990 a societăților comerciale 
 • Transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

Prin reglementarea legală se dispune că transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă:

 • numai dacă a fost aprobată de asociaţii reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social (cvorum obligatoriu)
 • este necesară o hotărâre prealabilă a asociaţilor (AGEA), prin care se aprobă cesiunea părţilor sociale
 • se va încheia contractul de cesiune între asociatul cedent şi cesionar

La fel ca şi cesiunea între asociaţi, cesiunea părţilor sociale între asociaţi şi persoane din afara societăţii trebuie înscrisă:

 • în registrul comerţului şi
 • în registrul de asociaţi al societăţii, în condiţiile art. 203 din lege

Transmiterea părţilor sociale este opozabilă terţilor numai din momentul publicitatii ei prin înscrierea în registrul comerţului.

C) Transmiterea părților sociale pe cale succesorală

Legea nr.31/1990 în art. 202 alin. (3) reglementează situația dobândirii unei părţi sociale prin succesiune dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. În situaţia transmiterii, societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat.

 Articolul 202 – Legea 31/1990 a societăţilor comerciale  

În cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. În acest din urmă caz, societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat.

Dacă prin actul constitutiv s-a prevăzut posibilitatea continuării societăţii cu moştenitorii, aceştia:

 • devin asociaţi în societate,
 • dobândesc fracţiuni din capitalul social şi
 • dobândesc implicit drepturi de vot în adunarea generală a asociaţilor, proporţional cu cotele ce li se cuvin prin succesiune
 • sunt obligaţi să desemneze un număr de titulari care nu trebuie să depăşească numărul de 50 de asociaţi, maximul legal (art.202 alin. 4)
Transmiterea părţilor sociale pe cale succesorală trebuie înscrisă şi ea:
 • în registrul comerţului şi
 • în registrul asociaţilor societăţii, în condiţiile art. 203 din Legea nr. 31/1990.

Transmiterea părţilor sociale pe cale succesorală are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului [art. 203 alin. (2) din lege].

Dacă prin actul constitutiv s-a interzis continuarea societăţii cu moştenitorii asociatului decedat:
 • în concepţia legii nu s-a prevăzut posibilitatea continuării cu moştenitorii
 • au calitatea lor de titulari ai părţilor sociale,
 • au dreptul la contravaloarea părţilor sociale, calculată conform ultimului bilanţ contabil aprobat în condiţiile art. 202 din Legea nr. 31/1990

Îngrădirea continuării societăţii cu moştenitorii îşi are fundamentul în caracterul intuitu personae al societăţii cu răspundere limitată:

 • exprimat prin aceea că este posibil ca moştenitorii să nu se bucure de aceeaşi consideraţie şi încredere în rândul asociaţilor ca şi autorul lor
 • nu vor putea continua aportul personal al fostului asociat în aceleaşi condiţii de eficacitate.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.