Societatea in comandita simpla

∞ E mai util să știi câteva reguli înțelepte care ar putea să-ți servească mereu, decât să înveți multe lucruri care-ți sunt inutile∞

Societatea in comandita simpla este definită în art. 2 lit.b din Legea nr.31/1990.  Este  societatea comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspundere nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditați. Comanditarii răspund numai până la concurenţa aporturilor lor.

ASPECTE GENERALE privind Societatea in comandita simpla

Specificul acestei forme de societatea in comandita simpla constă în asocierea a două categorii de persoane:

 • comanditații– care se află în situaţia asociaţilor de la societatea în nume colectiv
 • comanditarii– nu sunt răspunzători pentru datoriile sociale decât până la valoarea aportului lor

Contractul prin care se constituie societatea in comandita simpla are un caracter intuitu personae, asocierea bazându-se pe considerarea calităţilor personale ale asociaţilor.

Societatea in comandita simpla – Firma

Firma unei societăţi în comandita simpla trebuie să cuprindă numele a cel puţin unui  comanditat, cu menţiunea ”societate în comandită” scrisă în întregime. Dacă numele unei persoane străine de societate figurează, cu consimţământul său, în firma societăţii în comandita simpla, această persoană devine:

 • răspunzătoare nelimitat şi solidare toate obligaţiile societăţii

Aceeaşi regulă este aplicabilă şi comanditarului al cărui nume figurează în firma societăţii.

         ”Art. 34 din Legea nr.26/1990

Dacă numele unei persoane străine de societate figurează, cu consimțământul său, în firma unei societăţi în nume colectiv ori în comandită simplă, aceasta devine răspunzătoare nelimitat şi solidar de toate obligațiile societăţii.  Aceeaşi regulă este aplicabilă şi comanditarului al cărui nume figurează în firma unei societăţi în comandită.”

 COMANDITARII

Obligaţia comanditarului de a vărsa aportul subscris la constituirea capitalului social este de natură comercială şi nu de natură civilă. Când aportul la capitalul social aparţine mai multor comanditari, aceştia sunt obligaţi solidar faţă de societate.

Aportul comanditarului este de regulă în numerar, dar poate fi şi în natură. Aportul comanditarului nu poate consta în prestaţii în muncă, rolul esenţial al comanditarului fiind acela de finanţator al societăţii.

          Art. 16 din Legea nr.31/1990
 1. Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.
 2. Aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate şi sunt vărsate:
 • prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi
 • prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare.
 1. Aporturile în creanţe au regimul juridic al aporturilor în natură, nefiind admise:
 • la societățile pe acţiuni care se constituie prin subscripţie publică şi nici
 • la societățile în comandită pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată. Aporturile în creanţe sunt liberate, potrivit art. 84

Dacă aportul constă într-o creanţă, se consideră vărsat numai la data încasării sumei de către societate. Vărsarea aportului este unica obligaţie a comanditarului. Odată cu executarea acesteia, comanditarul nu mai are nici o obligaţie. Creditorii sociali nu se pot îndrepta contra lui pentru datoriile societăţii. Pierderea acestui aport prin deturnarea sau risipirea de către comanditaţi nu are nici o consecinţă asupra obligaţiilor comanditarului:

 • faţă de societate sau
 • faţă de creditorii acesteia.
Vărsarea aportului la Societatea in comandita simpla

Vărsarea aportului comanditarului poate fi cerută şi de creditorii sociali, prin acţiune oblică, dacă datoria comanditarului de a vărsa aportul este exigibilă.

Comanditarul va putea opune compensarea legală a obligaţiei sale cu o datorie a societăţii faţă de el:
 • efectul fiind considerarea aportului ca fiind vărsat, dar
 • nu va putea opune creditorului social clauza contractului de societate prin care s-ar garanta comanditarului restituirea totală sau parţială a aportului său.

Lichidatorul societăţii poate cere şi el varsarea aportului comanditarului dacă pasivul social exigibil nu este acoperit de fondurile de care dispune societatea.

Art. 257 din Legea nr.31/1990

 Lichidatorii care probează, prin prezentarea situației financiare anuale:

 • că fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil
 • trebuie să ceară sumele necesare asociaţilor care răspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vărsămintele, dacă aceştia sunt obligaţi, potrivit formei societăţii,
 • să le procure sau, dacă sunt debitori faţă de societate, pentru vărsămintele neefectuate, la care erau obligaţi în calitate de asociat.”
 CESIUNEA APORTULUI COMANDITARULUI

Contractul de societate in comandita simpla poate îngădui cesiunea aportului de capital social. Este posibilă stipularea cesiunii aportului:

 • în favoarea altor asociaţi comanditari sau
 • în favoarea unor persoane din afara societăţii, reglementându-se modul în care se va manifesta acordul comanditaților şi al celorlalţi comanditari.

        “Art. 87 din Legea nr.31/1990

 1. Cesiunea aportului de capital social este posibilă dacă a fost permisă prin actul constitutiv.
 2. Cesiunea nu liberează pe asociatul cedent de ceea ce mai datorează societăţii din aportul său de capital.”

  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE COMANDITARULUI

   1) PARTICIPAREA LA ADMINISTRARE SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA

În afară de dreptul de a participa la împărţirea dividentelor asociatul comanditar are unele drepturi specifice.

  ”Art. 67 alin.(1) şi (2) din Legea nr.31/1990 

 Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend. Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutive nu se prevede altfel.” Astfel, comanditarul poate încheia operaţii în contul societăţii dar numai operaţii determinate şi numai în baza unei procuri speciale. Această procură specială trebuie să îndeplinească două categorii de condiţii: 

 Condiţii de fond ale procurii 
 • mandatul să fie special, pentru o categorie determinată de operaţii comerciale, dar nu neapărat pentru o operaţie individuală
 • acest mandat trebuie să emane de la asociaţii comanditaţi care, potrivit clauzelor de societate, au dreptul de a reprezenta societatea 
 Condiţii de formă ale procurii
 • procura să fie întocmită în scris, dar nu în mod necesar (ad validitatem) în forma autentică, ci poate fi valabilă şi o procură cuprinsă într-un înscris sub semnatură privată
 • procura să fie înscrisă în registrul comerţului pentru asigurarea publicităţii mandatului
Aceste condiţii de fond şi formă ocrotesc deopotrivă:
 • drepturile creditorilor sociali ca şi
 • independenţa gestionară a asociaţilor comanditanţi, inclusiv propriul interes al comanditarului de a-şi conserva caracterul limitat al răspunderii.

Orice operaţie comercială efectuată de comanditar fără respectarea tuturor condiţiilor are drept consecinţă antrenarea răspunderii nelimitate a comanditarului, în solidar cu asociaţii comanditaţi. Răspunderea este pentru toate obligaţiile societăţii contractate, de la data operaţiei încheiate de el.

   Art. 89 din Legea nr.31/1990
 1. Comanditarul poate încheia operaţiuni în contul societăţii numai pe baza unei procure special pentru operaţiuni determinate, dată de reprezentanţii societăţii şi înscrisă înregistrul comerţului. În caz contrar, comanditarul devine răspunzător faţă de terţi nelimitat şi solidar, pentru toate obligaţiunile societăţii contractate de la data operaţiunii încheiate de el.
 2. Comanditarul poate îndeplini servicii în administraţia internă a societăţii:
 • poate face acte de supraveghere,
 • poate participa la numirea şi la revocarea administratorilor, în cazurile prevăzute de lege, sau
 • poate acorda, în limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor pentru operaţiunile ce depăşesc puterile lor.
 1. Comanditarul are, de asemenea, dreptul:
 • de a cere copie de pe situaţiile financiare anuale şi
 • de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale şi a celorlalte documente justificative.
 2) PARTICIPAREA LA CONDUCEREA SOCIETĂȚII în COMANDITA SIMPLA
Comanditarul:
 • participă la numirea şi revocarea administratorilor
 • poate acorda, în limitele contractului de societate, autorizarea comanditaţilor pentru operaţiile ce depăşesc puterile lor (art 89 alin.2 din Legea 31/1990).

Autorizaţia nu priveşte operaţiile obişnuite comerţului pe care îl exercită societatea. Vizează depăşirea limitei puterilor comanditaților astfel, cum au fost ele determinate prin contractul de societate in comandita simpla (art.3 din Legea 31/1990). Acest contract poate stipula o asemenea autorizaţie.

 3) PARTICIPAREA LA CONTROL la SOCIETATEA în comandita simpla
Comanditarul:
 • poate face acte de supraveghere cu privire la toate faptele de comert care intră în obiectul activităţii societăţii comerciale
 • are dreptul de a cere copie după bilanţ, contul de profit şi pierderi şi
 • are dreptul de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale şi a celorlalte documente justificative
4) ÎNDEPLINIREA UNOR SERVICII DE ADMINISTRAȚIE INTERNĂ

Categoria de servicii este limitată la administraţie internă pentru a sublinia interdicţia de participare la administraţie în alte condiţii decât pe baza procurii speciale.

Aşadar, prin administraţie internă se va înţelege raporturile interne, între asociaţi sau între societate şi salariaţii ei. Comanditarul poate fi angajat ca director tehnic, cu contract de muncă. Atât serviciile cât şi renumeraţia vor fi stabilite prin contractul de societate sau prin contractul de muncă, după caz.

Comanditari:
 • rolul lor se reduce la împrumutul unei sume comanditatului, se consideră că:

Aportul asociaţilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi (art.68 din Legea nr.31/1990) și au dreptul doar la dividente care nu se vor putea distribui decât din beneficiile reale.

 COMANDITAȚII

Legea societăților comerciale reglementează raporturile asociaților cu societatea. Se ține seama de necesitatea de a asigura protecția capitalului social față de inițiativele asociaților care ar putea prejudicia interesul societății.

a) Este declarat recuzabil și dator să se abțină de la deliberarea asupra unei operațiuni comerciale, asociatul comanditat care ar avea interese contrare acelora ale societății:
 • fie că aceste interese sunt directe (pe cont propriu)
 • fie ca sunt indirecte (pe contul altuia)

Consecința încălcării acestei norme este obligația de a repara paguba cauzată societății în acest mod. Pentru a funcționa această răspundere este necesar să fie demonstrate:

 • raportul cauzal între participarea la deliberare a asociatului interesat și
 • prejudiciul suferit de societatea comercială

Legea consideră că acest raport de cauzalitate a existat dacă fără votul asociatului interesat nu s-ar fi obținut majoritatea cerută pentru adoptarea hotărârii . Neadoptarea hotărârii trebuie să fie producătoare de daune societății comerciale.

        ”Art. 79  din Legea nr.31/1990   
 1. Asociatul care, într-o operaţiune determinată, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societăţii:
 • nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind această operaţiune.    
 1. Asociatul care contravine dispoziţiilor alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.”
b) Este obligat să restituie societății beneficiile ce au rezultat și să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate asociatul comanditat care (art 80):
 • fără consimțământul scris al celorlalți asociați,
 • întrebuințează capitalul, bunurile sau creditul societății în folosul său, sau în acela al unei alte persoane
c) Dacă asociatul comanditat efectuează acte de administrare poate:
 • lua avansuri spre decontare din fondurile societății, după cum
 • recupera din aceste fonduri sumele pe care le-a avansat pentru operațiunile efectuate în folosul societății

Decontarea unor astfel de sume este de asemenea reglementată prin dispozițiile art.81 al Legii nr.31/1990. Nici un asociat comanditat nu poate lua din fondurile societății mai mult decât i s-a fixat:

 • pentru cheltuielile făcute sau
 • pentru cele ce urmează să facă în interesul societății

Asociatul care contravine acestei dispoziții este răspunzător atât de restituirea sumelor cât și de repararea daunelor cauzate în acest mod.

d) Este permis reglementarea prin contract a condițiilor în care asociații pot lua din casa societății anumite sume pentru cheltuielile lor particulare.
e) Concurența neloială făcută societățiide către asociat este expres prohibită prin dispozițiile art. 82 din Legea nr.31/1990.

Se lasă la aprecierea celorlalți asociați caracterul neloial al concurenței în raport de împrejurările concrete.

Astfel asociații comanditați, fără consimțământul celorlalți asociați:

 • nu pot lua parte ca asociați cu răspundere limitată, în alte societăți concurente sau având același obiect,
 • nici să facă operațiuni în contul lor sau al altora, în același fel de comerț, sau într-unul asemănător

Legea creează o prezumție de acord tacit, bazată pe cunoașterea de către ceilalți asociați a faptului:

 • participarea asociatului la asemenea societăți sau operațiuni anterior încheierii contractului de societate și
 • de neinterzicerea continuării lor.

Dacă fapta de concurență neloială întrunește toate elementele cerute de art.82 alin 1 din Legea 31/1990 societatea poate decide excluderea asociatului.

Independent de hotărârea privind excluderea asociatului neloial, societatea poate opta între:

 • Validarea operațiunilor efectuate de asociat prin considerarea asociatului ca mandatar al societății în acele operațiuni, dacă ele sunt profitabile societății, sau
 • Pretinderea reparării prejudiciului suferit ca urmare a acelor operații

 Cesiunea aportului şi dizolvarea societatea in comandita simpla

 Aportul comanditatului poate fi cedat, în condiţiile îngăduite de contractul de societate.

Atrage dizolvarea societăţii (art. 229 din Legea nr.31/1990):

 • moartea unicului comanditat dacă nu există clauză de continuare a acesteia cu moştenitorii
 • clauza nu este aplicabilă dacă toţi moştenitorii sunt minori, pentru ca minorul nu se poate obliga nemărginit şi solidar pentru datoriile sociale. Moştenitorii minori ai unuia dintre comanditaţi pot continua societatea devenind comanditari
 • incapacitatea, excluderea, retragerea sau falimentul singurului comanditat

   ÎMPĂRŢIREA BENEFICIILOR ŞI PIERDERILOR

Conform  dispozițiilor art.7 din Legea nr.31/1990 contractul de societate prevede și modul de împărțire a beneficiilor și pierderilor între asociați. În lipsa unor stipulații contractuale contrarii, dividentele se vor plăti asociaților în proporție cu cota de participare la capitalul social.

Prin contract se poate stipula și un alt mod de distribuire a beneficiilor, diferit de proporțiile aporturilor individuale la constituirea capitalului social. Se va ţine seama de gradul diferit de participare a unui asociat la realizarea activității comerciale, la administrarea societății.

Nici un asociat:
 • nu poate fi exclus de la beneficii sau
 • nu poate fi exonerat de a suporta pierderile, dar
 • nu poate fi nici limitat la beneficii vădit derizorii

Nu este necesar ca întregul beneficiu net să fie distribuit sub formă de dividente. Asociații pot conveni asupra unor cote procentuale pentru constituirea unor fonduri de rezervă ori de dezvoltare. Dacă o altă perioadă de activitate va marca pierderi, rezervele pot servi acoperirii acestora.

RĂSPUNDEREA ASOCIAȚILOR PENTRU PIERDERILE din Societatea in comandita simpla

Creditorii sociali sunt ținuți să urmărească în primul rând patrimoniul societății, răspunderea solidară și nemărginită a asociaților fiind subsidiară. Între ei asociații se află în raporturi specifice codebitorilor solidari pentru datoriile societății.

             Art. 85 din Legea nr.31/1990 Societatea in comandita simpla

 1. Asociaţii sunt obligaţi nelimitat şi solidar pentru operaţiunile îndeplinite în numele societăţii de persoanele care o reprezintă.    
 2. Hotărârea judecătorească obţinută împotriva societăţii este opozabilă fiecărui asociat.

 TRANSFORMAREA SOCIETĂŢII în comandita simpla

Pe lângă normele comune prevăzute de Legea nr.31/1990 sunt şi unele norme specifice. Hotărârea de transformare, adoptată în unanimitate, în forma autentică, va fi publicată în Monitorul Oficial şi înscrisă în registrul comerţului. Ea va produce efecte numai pentru viitor. Denumirea societăţii va corespunde formei de societate alese. Întocmirea bilanţului, ca şi în situaţia dizolvării societăţii este întotdeauna necesară.

În cazul transformării în societate în nume colectiv, foştii comanditari vor deveni răspunzători nelimitat şi solidar pentru datoriile sociale. Această transformare prezintă interes mai ales, în situaţia decesului unicului comanditar, pentru a se evita dizolvarea.

Decesul unicului comanditat poate prilejui transformarea în societate cu răspundere limitată:
 • dacă nu există clauză de continuare şi
 • dacă toţi comanditarii doresc să continue societatea şi să evite dizolvarea acesteia.

Continuarea cu moştenitorii comanditatului nici nu este posbilă dacă toţi moştenitori sunt minori. Dacă societatea are un singur comanditat şi un singur comanditar, continuarea societăţii este posibilă în caz de retragere a oricăruia dintre ei fără înlocuitor:

 • numai prin transformare în societate cu răspundere limitată cu asociat unic.

În toate situaţiile de transformare, se vor satisface condiţiile legale de fond cu privire la constituirea societăţii în noua formă:

 • număr asociaţi
 • aporturi
 • mărimea şi structura capitalului social

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.