Legea nr. 50 din 1991 autorizarea lucrarilor

∞ Deschide-ţi braţele către schimbare, dar nu lăsa să-ţi scape valorile ∞

Legea nr. 50 din 1991 autorizarea lucrărilor de construcţii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Republicată

CAPITOLUL I Autorizarea lucrarilor de constructii

ART. 1

(1) Executarea lucrărilor de constructii este permisă:

 • numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare,
 • emisă în condiţiile prezentei legi,
 • la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral,
 • în cazul în care legea nu dispune altfel.

(1^1) Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branşarea la reţelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizaţia administratorului drumului se emite:

 • de autorităţile competente în numele operatorilor de reţele tehnico-edilitare,
 • pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului şi
 • în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de reţea.

Autorizaţiile de construire pentru imobil şi acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru instalaţiile de racordare la utilităţi se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizaţii al/a administratorului drumului pentru realizarea instalaţiei de racordare la una din utilităţi nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizaţii de construire pentru imobil şi alte utilităţi.

(2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), executarea lucrărilor de construcţii cu caracter special, care se realizează în baza tratatelor/acordurilor în vigoare la care România este parte, se reglementează:

 • prin aranjamentele de implementare/acordurile tehnice/înţelegerile/memorandumurile de implementare a tratatelor respective,
 • adoptate potrivit legislaţiei în vigoare,
 • cu condiţia avizării documentaţiei tehnice potrivit legislaţiei în vigoare.
ART. 2

Legea nr. 50 din 1991 autorizarea lucrarilor de construcţii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Republicată

CAPITOLUL I

(1) Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.

(2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

(2^1) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:

 • a) emiterea certificatului de urbanism;
 • b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
 • ………………
 • d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
 • e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică – D.T.;
 • f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente;
 • g) emiterea autorizaţiei de construire.

Textul integral.……….Legea nr. 50 din 1991 autorizarea executării lucrărilor de construcţii……..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.