Legea nr. 18 din 1991 a fondului funciar

∞ Comparând lumea noastră cu universul, socotim ca aceasta e doar un punct∞

Legea nr. 18 din 1991 a fondului funciar a avut ultima modificare prin Legea nr. 231/2018 și Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.1343/2018.

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale din Legea nr. 18 din 1991

ART. 1

Terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României.

ART. 2

În funcţie de destinaţie, terenurile sunt:

a) terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume:
 • terenurile agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solariile, răsadniţele şi altele asemenea ,
 • cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice,
 • păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice,
 • amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare,
 • drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă,
 • platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi
 • terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă;
b) terenuri cu destinaţie forestieră, şi anume:
 • terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administrare silvică,
 • terenurile destinate împăduririlor şi cele neproductive – stâncării, abrupturi, bolovănişuri, râpe, ravene, torenţi , dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice;
c) terenuri aflate permanent sub ape, şi anume:
 • albiile minore ale cursurilor de apă, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenţie,
 • fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale;

d) terenuri din intravilan, aferente localităţilor urbane şi rurale, pe care sunt amplasate construcţiile, alte amenajări ale localităţilor, inclusiv terenurile agricole şi forestiere;

e) terenuri cu destinaţii speciale, cum sunt:
 • cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale şi aeriene,
 • cu construcţiile şi instalaţiile aferente, construcţii şi instalaţii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice şi gazelor naturale,
 • de telecomunicaţii, pentru exploatările miniere şi petroliere, cariere şi halde de orice fel,
 • pentru nevoile de apărare, plajele, rezervaţiile, monumentele naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea.

ART. 3

În sensul prezentei legi, prin deţinători de terenuri se înţelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari.

Textul integral actualizat……Legea-fondului-funciar …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.