Legea nr. 100 din 2016 concesiuni lucrari si servicii

∞ Începuturile mari nici măcar nu trebuie gândite din vreme ∞

Legea nr. 100 din 2016 concesiuni lucrări şi servicii

CAPITOLUL I     Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1     Obiect. Scop. Principii
ART. 1

Prezenta lege reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.

ART. 2

(1) Scopul prezentei legi îl constituie:

 • a) promovarea concurenţei între operatorii economici;
 • b) utilizarea resurselor în condiţii de eficienţă, economicitate şi eficacitate;
 • c) asigurarea integrităţii procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii;
 • d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii de către entităţile contractante.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii sunt:
 • a) nediscriminarea;
 • b) tratamentul egal;
 • c) recunoaşterea reciprocă;
 • d) transparenţa;
 • e) proporţionalitatea;
  f) asumarea răspunderii.
ART. 3

Prezenta lege nu aduce atingere responsabilităţii autorităţilor centrale, judeţene şi locale de a decide cel mai bun mod de a administra executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor, pentru a asigura un nivel ridicat al calităţii, siguranţei şi accesibilităţii, egalitatea de tratament şi promovarea accesului universal la serviciile publice, precum şi a drepturilor utilizatorilor cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

ART. 4

Prezenta lege nu se aplică serviciilor de interes general fără caracter economic.

SECŢIUNEA a 2-a     Definiţii
ART. 5

(1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

 • a) bunuri accesorii lucrărilor şi serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune – bunurile care sunt puse la dispoziţia concesionarului de către entităţile contractante, cu condiţia ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor;
 • b) candidat – orice operator economic care a depus o solicitare de participare sau care a fost invitat să participe la o procedură de atribuire a unei concesiuni;
 • c) cifra totală de afaceri a concesionarului – cifra de afaceri generată de concesionar pe întreaga durată a contractului de concesiune, fără TVA;
 • d) concesionar – operator economic căruia i-a fost atribuită o concesiune;
 • e) concesiuni – contracte de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii;

   Textul integral……..Legea-nr.-100-din-2016-concesiunile-de-lucrari-si-concesiunile-de-servicii

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.