HG nr.423 din 2019 norme legea uceniciei

∞ Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci ∞

HG nr.423 din 2019 modificare norme la legea uceniciei pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind uceniciei la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 855/2013

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) are experienţă de cel puţin 2 ani în ultimii 5 ani în ocupaţia sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia;”.

 1. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Planificarea orară a pregătirii teoretice şi practice a ucenicilor se stabileşte de comun acord între angajator şi furnizorul de formare profesională, în funcţie de programul de lucru al angajatorului, cu respectarea particularităţilor specifice ale ucenicilor şi a reglementărilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea muncii.”

 1. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“ART. 18 (1) Prin sintagma «durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă», prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, se înţelege durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore pentru pregătirea teoretică şi practică, pe niveluri de calificare, respectiv:

 • a) 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare;
 • b) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
 • c) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
 • d) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

(2) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se organizează pe durata contractului de ucenicie, după încheierea perioadei de probă, potrivit planificării prevăzute la art. 10 alin. (3).”

 1. La articolul 20, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 20 (1) Documentele necesare persoanelor prevăzute la art. 19 alin. (1) în vederea încheierii contractului de uceniciei sunt:”.

 1. La articolul 20 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“f) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că în ultimii 2 ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui şi nu deţine acte de calificare/absolvire sau certificate de competenţe profesionale, cu recunoaştere naţională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.”

 1. La articolul 20 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“f) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că în ultimii 2 ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui şi nu deţine acte de calificare/absolvire sau certificate de competenţe profesionale, cu recunoaştere naţională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.”

 1. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:

“ART. 20^1 Prin «motive imputabile ucenicului», în sensul art. 20 alin. (1) şi (2), lit. f), se înţelege:

 • a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 61 lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) încetarea raportului de muncă prin demisie, conform art. 81 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
     8. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 21

(1) Femeile aflate în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (3) din lege au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care contractul de uceniciei nu încetează de drept în perioada suspendării, prin acordul părţilor, contractul de ucenicie poate fi prelungit conform art. 82 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea finalizării programului de formare profesională.

(3) În cazul în care în perioada suspendării, contractul de ucenicie încetează respectând prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul de formare profesională eliberează o adeverinţă din care să reiasă numărul orelor de pregătire teoretică şi practică efectuate de ucenic în cadrul programului de ucenicie.

(4) Pe baza adeverinţei prevăzute la alin. (3), persoana care a avut calitatea de ucenic se poate înregistra la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, unde i se asigură servicii specializate, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru valorificarea orelor de pregătire teoretică şi practică efectuate.”

 1. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 22 (1) Perioada de probă, prevăzută la art. 9 alin. (2) din lege, este inclusă în durata pentru care se încheie contractul de uceniciei.

(2) Persoana selectată în vederea angajării ca ucenic este informată de angajator cu privire la durata perioadei de probă.”

 1. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Contractul de prestări servicii de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se încheie după finalizarea perioadei de probă.”

 1. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 33 (1) Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.”

 1. La anexa nr. 1, punctul Q.5 se abrogă.
 2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Textul integral…..………HG nr.855 din 2013 norme aplicare Legea privind ucenicia la locul de muncă

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.