Functionarea societatii in nume colectiv

∞ Un om care nu muncește nu știe să prețuiască munca altuia ∞

 Funcţionarea societăţii în nume colectiv

Pentru societăţile în nume colectiv actul constitutiv trebuie să prevadă:

 • asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau
 • administratorii neasociaţi,
 • datele lor de identificare,
 • puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat.

 Pentru protecţia capitalului social faţă de iniţiativele asociaţilor care ar putea prejudicia interesul societăţii, s-a legiferat:

a)Asociatul care ar avea interese contrare acelora ale societăţii

Este declarat recuzabil şi este dator să se abţină de la deliberarea asociaţilor asupra unei operaţii comerciale:

 • fie ca aceste interese sunt directe (pe cont propriu)
 • fie ca sunt indirecte (pe contul altuia).

Consecinţa încălcării acestei norme este obligaţia de a repara paguba cauzată societăţii în acest mod.

Pentru a funcţiona această răspundere este necesar să fie demonstrat:

Legea consideră că acest raport de cauzalitate a existat dacă fără votul asociatului interesat nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută pentru adoptarea hotărârii producătoatre de daune societăţii comerciale .

b) Asociatul care întrebuinţează capitalul, bunurile sau creditul societăţii în folosul său, sau în acela al unei alte persoane

Întrebuințarea trebuie să fie fără consimţământul scris al celorlalţi asociaţi fiind obligat să restituie societăţii beneficiile ce au rezultat şi să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate (art. 80 din Legea nr.31/1990).

c) Asociatul poate lua avansuri spre decontare din fondurile societăţii

Luarea avansurilor este:

 • pentru efectuarea de acte de administrare,
 • pentru recupera din aceste fonduri sumele pe care le-a avansat pentru operaţiunile efectuate în folosul societăţii. Decontarea unor astfel de sume este reglementată prin art.81 al Legii nr.31/1990.
Nici un asociat:
 •  nu poate lua din fondurile societăţii mai mult decât i s-a fixat pentru cheltuielile făcute sau cele ce urmează să facă în interesul societăţii.
 • dacă contravine acestei dispoziţii este răspunzător atât de restituirea sumelor cât şi de repararea daunelor cauzate în acest mod.

Este permisă reglementarea prin contract a condiţiilor în care asociaţii pot lua din casa societatii o suma pentru cheltuielile lor particulare.

d) Concurenţa neloială făcută societăţii de către asociat

Aceasta este expres prohibită prin dispoziţiile art.82 din Legea nr.31/1990. Asociaţii într-o societate în nume colectiv:

 • nu pot lua parteca asociaţi ce răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect,
 • nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora, în același fel de comerţ, sau în unul asemănător, fără consimţământul celorlalţi asociaţi.

Legea crează o prezumţie de acord tacit, bazată:

 • pe cunoaşterea de către ceilalţi asociaţi a faptului participării asociatului la asemenea societăţi sau operaţii anterior încheierii contractului de societate şi
 • pe neinterzicerea continuării lor.

Dacă fapta de concurenţă neloială întruneşte toate elementele cerute de lege societatea poate decide excluderea asociatului.

Independent de hotărârea privind excluderea asociatului neloial, societatea poate opta între:
 • validarea operaţiilor efectuate de asociat prin considerarea asociatului ca mandatar al societăţii în aceste operaţii, dacă ele sunt profitabile societatii, sau
 • pretinderea reparării prejudiciului suferit ca urmare a acelor operaţiuni.

Aporturile la constituirea capitalului social

Dacă există clauza de continuare a societăţii cu moştenitorii asociatului decedat aportul poate deveni obiect al drepturilor indivize ale comoştenitorilor.

Când aportul la capitalul social aparţine mai multor persoane, acestea sunt obligate solidar faţă de societate şi trebuie să desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgând din acest aport (art. 83 din Legea nr.31/1990).

Legea permite ca aportul să fie constituit:
 • în numerar,
 • din bunuri sau
 • din drepturi de creanţă.

Dreptul de creanţă poate consta în locaţiunea unui spaţiu (care va fi inclusă în fondul de comerţ) sau într-o sumă certă şi lichidă, caz în care se produce o cesiune de creanţă în favoarea societăţii.

Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creanţe nu este liberat cât timp societatea nu a obţinut plata sumei pentru care au fost aduse (art. 84 din Legea nr.31/1990). Dacă plata nu s-a putut obţine prin urmărirea debitorului cedat, asociatul, în afară de daune, răspunde de suma datorată, cu dobânda legală din ziua scadenţei creanţelor (art.84 alin. 2 din Legea nr.31/1990).

Denumirea, sediul

 Firma unei societăţi în nume colectiv trebuie să cuprindă  numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, cu menţiunea – societate în nume colectiv – scrisă în întregime (art. 29 din Legea 26/1990).

Este opţiunea asociaţilor care din numele lor va forma firma societăţii, dar acest nume trebuie să fie scris în întregime, după cum tot în întregime trebuie să fie scris în continuare – societate în nume colectiv- nefiind admisă prescurtarea cu iniţialele SNC .

În situaţia în care asociatul al cărui nume este înscris în firma societăţii se retrage prin cesiunea întregului său aport sau prin reducerea capitalului social ori este exclus, se va opera şi modificarea corespunzătoare a denumirii societăţii. În caz contrar, vor fi aplicabile faţă de acest asociat dispoziţiile art. 31 din Legea nr.26/1990 în sensul că va rămâne răspunzător nelimitat şi solidar de toate obligaţiile societăţii.

 • Schimbarea denumirii societăţii se hotărăşte de adunarea generală, se publică în Monitorul Oficial şi se înscrie în Registrul Comerţului, eliberându-se un nou certificat cu noua denumire.
 • Schimbarea emblemei societăţii trebuie să existe hotărârea asociaţilor sau adunării generale, care se depune la Oficiul Registrului Comercial împreună noua emblemă.

Sediul social poate fi ales de asociaţi după preferinţă, singurul criteriu fiind asigurarea primirii comunicărilor oficiale.

Mutarea sediului poate avea loc în două situaţii:
 • mutarea într-un alt loc din aceeaşi localitate sau într-o altă localitate, din acelaşi judeţ şi
 • mutarea într-un alt judeţ.

În ambele situaţii este nevoie de hotărârea adunării generale.

În primul caz se depun la Registrul Comerțului, în vederea înscrierii acestei menţiuni şi a eliberării unui alt certificat de înmatriculare:

 1. cererea de înscrierea de menţiuni
 2. hotărârea adunării generale;
 3. dovada că s-a solicitat publicarea hotărârii în Monitorul Oficial
 4. contractul de proprietate, locaţie, închiriere pentru noul sediu.

 În cazul mutării într-un alt judeţ se depun la Registrul Comerţului, din judeţul unde se stabileşte noul sediu, în afara actelor enumerate mai sus, următoarele acte:

 • copii de pe toate actele existente la dosarul comerciantului de la Registrul Comerţului unde s-a înmatriculat iniţial societatea,
 • în baza noului certificat de înmatriculare se va solicita radierea firmei de la Registrul Comerţului, din vechiul judeţ

ÎNFIINŢAREA de FILIALE sau SUCURSALE

 Sucursalele se înfiinţează o dată cu societatea prin contractul de societate conform dispoziţiilor art.7 lit. g din Legea nr.31/1990, sau ulterior. Actele de înfiinţare a sucursalelor sau filialelor sunt publicate în Monitorul Oficial şi sunt înscrise în registrul comertului din judeţul în care îşi au sediul.

Pentru această operaţiune este nevoie de:
 1. hotărârea adunării generale, dacă în contract sau statut s-a prevăzut această posibilitate;
 2. act adiţional care să completeze contractul sau statutul cu posibilitatea de a se putea înfiinţa filiale sau sucursale, în situaţia în care statutul sau contractul nu prevăd acest lucru;
 3. dovada că s-a cerut ca hotărârea sau actul adiţional să fie publicate în M. Oficial
 4. înscrierea acestei menţiuni în Registrul Comerțului

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.