Contract de intretinere cu uzufruct viager

∞ Fericit este acela ce ia sub protecția sa ceea ce iubește ∞

Contract de întreținere cu uzufruct viager este reglementat prin art 2254-2263 Cod civil.

Caracterele juridice ale Contract de întreținere cu uzufruct viager sunt:

 • contract unilateral și cu titlu gratuit,
 • contract cu executare succesivă,
 • contract numit,
 • contract aleatoriu.

Contractul de întreținere se poate încheia pe durata vieții creditorului întreținerii dar, conform principiului disponibilității părțile pot limita întinderea în timp a acestuia.

Contractul de întreținere se încheie în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute (art 2255 Cod civil).

Contract de întreținere

Între subsemnaţii:
1……………., domiciliat în…………, CNP……….., în calitate de constituitor şi creditor al obligaţiei de întreţinere,
2. ……………, domiciliat în………….., CNP………., în calitate de beneficiar al obligaţiei de întreţinere şi
3. ……………, domiciliat în…………….., CNP…………., în calitate de debitor al obligaţiei de întreţinere,
în conformitate cu prevederile art.2257 şi urm. Cod civil, a intervenit prezentul

Contract de întreţinere

în următoarele condiţii:

Părțile contractante

Subsemnatul (nume creditor întreținere), transmit lui (nume debitor întreținere):

 • nuda proprietate asupra imobilului situat în ………….., format din apartamentul nr……, compus din….. camere de locuit și dependințe,
 • împreună cu terenul cota-indiviza  aferent apartamentului, în suprafață totală de ……. mp. cu nr.cadastral…….., înscris în Cartea Funciară nr. ……., a localităţii ……….., prin încheierea nr……… emisă de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară …………..
 • în schimbul asumării de către (nume creditor întreținere) a obligaţiei de a mă întreţine pe mine şi pe soţia mea (nume beneficar întreținere), pe toată durata vieţii noastre,
 • această obligaţie urmând a se stinge la data decesului ultimului  dintre noi, în conformitate cu prevederile art.2244 Cod civil.

Subsemnatul (nume creditor întreținere) îmi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra imobilului.

De asemenea, subsemnatul (nume creditor întreținere) constitui, cu titlu gratuit, în favoarea soţiei mele (nume beneficiar întreținere):

 • atât un drept de uzufruct viager asupra imobilului,
 • cât şi dreptul de beneficia de întreţinere viageră din partea debitorului (nume debitor întreținere).

Subsemnatul constituitor declar că am dobândit imobilul astfel:…….(se vor menţiona actele de proprietate).

Imobilul:
 • are taxele şi impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr…….. din data de …. eliberat de ….
 • nu este grevat de sarcini şi
 • nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. …… din data de …., eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ….

Obligații contractuale

Subsemnatul (nume debitor întreținere), mă oblig ca, în schimbul nudei proprietăţi, care mi s-a transmis de către (nume creditor întreținere), cu titlu oneros, să prestez întreţinere:

 • atât în folosul creditorului (nume creditor întreținere),
 • cât şi în folosul soţiei sale (nume beneficiar întreținere).

Subsemnata (nume beneficiar întreținere), accept constituirea în favoarea mea, de către soţul meu (nume creditor întreținere), cu titlu gratuit:

 • a uzufructului viager asupra imobilului descris mai sus şi
 • a dreptului de a beneficia de întreţinerea ce-mi va fi prestată pe toată durata vieţii mele de către debitorul (nume debitor întreținere).
Noi, (nume creditor întreținere), (nume beneficiar întreținere) şi (nume debitor întreținere) înţelegem că obligaţia de:
 • întreţinere şi îngrijire asumată constă în asigurarea hranei, a îmbrăcăminţii şi încalţămintei,
 • precum şi a menajului  pe durata vieţii acestora, și de asemenea,
 • îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz de boală pentru fiecare dintre beneficiari,
 • precum şi cheltuielile ocazionate de înmormântarea acestora.

Noi, (nume creditor întreținere) și (nume beneficiar întreținere), am luat cunoştinţă de caracterul incesibil şi insesizabil al drepturilor noastre, în conformitate cu prevederile art.2258 Cod civil.

Eu debitorul (nume debitor întreținere), am luat cunoştinţă că:
 • în cazul decesului meu, înainte de cel al lui (nume creditor întreținere) și (nume beneficiar întreținere) ,
 • obligaţia ce-mi revine se transmite, în mod indivizibil, către moştenitorii mei şi urmează a fi executată de aceştia.

De asemenea, noi părţile, am luat cunoştinţă că, în anumite condiţii, este posibilă înlocuirea întreţinerii prin rentă, fie prin bună-învoială, fie prin hotărâre judecătorească.
Pentru a face opozabile terţilor drepturile şi obligaţiile părţilor născute din acest contract, urmează ca în Cartea Funciară a imobilului să se noteze dreptul de uzufruct viager în favoarea fostului proprietar şi a soţiei sale.

De asemenea, se va înscrie dreptul de nudă proprietate în favoarea debitorului întreţinerii.
Evaluarea nudei proprietăţi a imobilului este de………….., conform grilei de expertiză……… .
Lucrările de publicitate imobiliară se vor îndeplini de notarul public, potrivit dispoziţiilor Legii nr.7/1996.
Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietăţii imobiliare se plăteşte de vânzător în condiţiile Codului fiscal.
Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător.
Tehnoredactat la ………….., în …… exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial,  un exemplar pentru Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, ……….. exemplare s-au eliberat părţilor.

CONSTITUITOR,                        BENEFICIAR,                                             DEBITOR,

Similar Posts

60 Comments

 1. Anca Lungeanu spune:

  Buna ziua. In urma decesului persoanei cu care am încheiat un contract de donație imobiliară cu sarcina de întreținere ce fel de procura trebuie sa solicit pentru a împuternicit pe sora mea sa poata sa imi radieze sarcinile de întreținere. Poate a puteti ajuta cu un model de procura va rog. Multumesc.

 2. Corina evelina Băjan spune:

  Bună seara! Mama mea a dat cu vânzare cumpărare apartamentul în care a locuit cu tata (acesta e decedat din 1993)fratelui meu. Fratele meu a decedat 10 Oct 2021.Mama mea trăiește.Apartamentul e dat cu vânzare cumpărare cu uzufruct. În el a rămas nora ei. Mama mea sta la mine (fiind singurul copil rămas în viata). As vrea sa știu cum rămâne situația lui mama mea. Are vârstă de 75 de ani. Mulțumesc!

   1. Bună avem un contract de întreținere de la socri noștri de 12 ani .după decesul lor putem fi proprietari pe teren și pe casa .mai poate strica cineva acest contract de întreținere cu uzul fruct.

    1. Gabriela Fainita spune:

     Contractul de întreţinere se încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
     Contractul de întreţinere poate fi constituit:
     1.atât cu titlu oneros, în schimbul unui capital de orice natură,
     2.cât şi cu titlu gratuit, fiind supus regulilor proprii ale actului juridic de constituire.
     De asemenea, fiind un contract cu titlu oneros, fiecare parte urmăreşte să îşi procure un avantaj în schimbul obligaţiilor asumate.

     Dacă ați încheiat contractual la notar și ați prevăzut că primiți terenul și casa ca preț la întreținerii, nimeni nu mai poate avea vreo pretenție la acele bunuri, după decesul părinților/socrilor.
     Dacă nu ați încheiat la notar acel contract, nu aveți un act de treansfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor ca preț al întreținerii.
     Faceți un contract în formă autentică, la notar, cu clauze specific.

     https://projurista.ro/circulatia-terenurilor-si-constructiilor-proprietate-privata/

   2. Bună seara avem un contract de întreținere cu uzul fruct de 12 .ani ce la socri noștri care sunt în viața pe o suprafață de teren și casa .de oare ce noi nu putem fi proprietari decât după decesul lori pe teren și casa .am fost chemați la primăria din care facem parte cu actele de contract de întreținere .după citirea lor .am primit un rezultat foarte dur .nu mai avem dreptul la ajutor social și alocați de susținere pentru copii pt aceste acte este corect așa ceva și nea spus că noi suntem proprietari pe teren

    1. Gabriela Fainita spune:

     Contractul de întreţinere se încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
     Din momentul încheierii/semnării/autentificării contractului ați devenit proprietari ai respectivului imobil (teren si casă).Doar în caz de nerespectare a obligațiilor din contract, există posibilitatea revocării acestuia, situația în care ați pierde calitatea de proprietari ai imobilului.

     Art. 15 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
     (1)În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomică a familiei, prin anchetă socială.
     (2)Ancheta socială se efectuează, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului.
     (3)Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat ancheta socială şi primarului.
     Faceți o cerere la primărie și solicitați o anchetă social prin care să se constate că respectivele immobile (casă și teren) nu vă aduc VENITURI care să vă exclude din categoria de familie care are nevoie de susținere. Aceste immobile primate vă ADUC cheltuieli, obligații de întreținere a socrilor.

     https://projurista.ro/alocatia-pentru-sustinerea-familiei-cu-copii-in-ingrijire/

     1. buna seara daca am făcut contract cu uzu fruct viager și locuiesc cu bătrâna dar a mai avut. multe familii care a angrijito e dificila poate să-mi desfacă contractul fara acorduleu și am și renovat casa am cheltuit o groaza de bani

     2. Gabriela Fainita spune:

      Dreptul de uzufruct viager înseamnă că vânzătorul poate să folosească sau să beneficieze de bun pe parcursul întregii sale vieți. După decesul vânzătorului, dreptul de uzufruct viager se încheie, iar cumpărătorul devine proprietarul deplin al bunului.
      Condițiile de desființare a unui contract de vânzare cu uzufruct viager pot depinde de termenii specifici ai contractului încheiat între părți.
      Cu toate acestea, există câteva circumstanțe comune în care un astfel de contract poate fi desființat:
      1.Moartea vânzătorului – după decesul vânzătorului, dreptul de uzufruct viager se încheie automat, iar cumpărătorul devine proprietarul deplin al bunului.
      2.Acordul părților – părțile pot conveni să desființeze contractul prin acordul comun. Acest lucru poate implica vânzătorul și cumpărătorul care ajung la o înțelegere scrisă privind desființarea contractului.
      3.Încălcarea termenilor contractului – dacă una dintre părți nu respectă termenii și condițiile contractului, celălaltă parte poate solicita rezilierea contractului, cu respectarea legii și a clauzelor contractuale.

      https://projurista-plus.com/efectele-inscrierilor-in-cartea-funciara/

   1. eu as an germania pe 2 luni dar au rămas copii și o fată care are grijă de ia și copii și am venit cu acordul ei

 3. Buna ziua ,care ar fi costurile aferente incheierii unui asemenea contract .Este in functie de valoarea imobilului ? Si daca da ,la o proprietate de 20 mii euro aproximativ care ar fi costul .Daca se realizeaza un astfel de contract ,ceilalti membri ai familie (nu are copii,sotie )(doar nepoti de frati ) pot contesta dupa deces daca eu imi fac datoria si intretin conform contractului persoana in cauza ?

  1. Bună seara coproprietar pe un imobil doi frați , parinte cota find de jumate, dacă unu din frați încheie contract întreținere parinte, fratele celalalt mai poate cere parte din imobil sau după caz ar putea locui în imobilul respectiv el fin mutat de 15 ani la alt domcicliu? Sau care ar fi dreptul fratelui ce ia părintele în întreținere. Multumesc

   1. Gabriela Fainita spune:

    Rezerva succesorală este partea din bunurile moştenirii la care moştenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinţei defunctului.
    Sunt moştenitori rezervatari și descendenţii (copii).
    Rezerva succesorală a fiecărui moştenitor rezervatar (copil/fiu) este de jumătate din cota succesorală care, în absenţa liberalităţilor sau dezmoştenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moştenitor legal.
    După deschiderea moştenirii, liberalităţile care încalcă rezerva succesorală sunt supuse reducţiunii, la cerere.

    Dacă sunteți 2 moștenitori aveți dreptul la o jumătate din valoarea casei.
    Dacă este vândută se va lua în calcul valoare.
    Fratele care întreține părintele și nu are contract de vânzare cu clauză de întreținere, va avea aceeași parte succesorală.

    https://projurista.ro/dreptul-de-mostenire-vocatia-la-mostenire/

 4. Buna seara,mama mea a facut un astfel de contract unuia dintre frati,noi fiind 3,timp de 15 ani de cand a fost facut contractul,fratele a incasat pensia,iar mama nelocuind in apartament ci la persoane in varsta locuind cu ele .Acum 8 zile a decedat.Intrebarea mea este daca noi ceilalti doi frati putem ataca acel contract avand dovezi si martori.Va multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Da, este posibilă o acțiune de anularea respectivului contract pentru neexecutarea sarcinilor.
   Dacă a fost contract de donație, conform art.1027 Cod civil prevede:
   Dacă donatarul nu îndeplineşte sarcina la care s-a obligat, donatorul sau succesorii săi în drepturi pot cere fie executarea sarcinii, fie revocarea donaţiei.
   Dreptul la acţiunea prin care se solicită executarea sarcinii sau revocarea donaţiei se prescrie în termen de 3 ani de la data la care sarcina trebuia executată.

   Dacă nu a executat obligația de întreținere și poate fi demonstrată prin lipsa acțiunilor concrete, se cere anularea contractului și acesta reintră în masa succesorală.
   Dacă este contract de vânzare cu clauză de întreținere, la fel trebuie demonstrată neexecutarea clauzei de întreținere care este echivalentul PRETULUI contractului.

   https://projurista.ro/actiunea-revocatorie-sau-actiunea-pauliana/

 5. Marius Filip spune:

  Buna ziua,

  Eu si sotia mea am incheiat in anul 2017 un contract de intretinere cu o persoana in schimbul unei locuinte. In anul 2021 persoana respectiva a decedat. In contractul de intretinere era specificat si ceva referitor la uzufruct. Acum dorim sa vindem aceasta locuinta. Spuneti-mi va rog ce trebuie sa fac inainte de a vande referitor la uzufruct. Cand se stinge acest uzufruct? Multumesc!

 6. Georgiana spune:

  contract de întreținere cu clauză de uzufruct viager – beneficiarul uzufructului viager face credite și urmează să fie executat silit. nudul proprietar va avea probleme? poate rămâne fără proprietatea? Se poate transmite datorita” uzufructului” la nudul proprietar . Fac menține că acesta este întreținut

  1. Gabriela Fainita spune:

   Deținătorul unui uzufruct viager nu poate dispune de proprietatea respectivului bun.
   Oricâte datorii ar acumula un deținător de uzufruct nu poate garanta cu proprietatea, doar cu ceea ce deține, adică uzufructul.
   Unul din drepturile proprietarului este cel de a-și apăra nuda proprietate.

   https://projurista.ro/drepturi-si-obligatii-uzufruct/

 7. Bună ziua! Dacă mama a avut contract de vânzare-cumpărare cu întreținere viagera cu fratele meu și a ajuns la o vârsta de 90 de ani fiind lucidă ,se deplasa cu cadru dar mergea singura la masa ,la baie ,se spala singura , o dureau doar picioarele ,iar cumnata mea a dus-o la un azil fara acordul ei mintind -o ca o duce intr-un centru de recuperare ,intrebarea mea este va rog : au avut voie sa o ducă ? Au dus-o în data de 2 Iunie iar în i3 Iulie a murit în urma unui infarct la terapie intensivă ! As vrea sa va rog să îmi spuneți dacă avea dreptul sa dărâme casa parintilor mei care era în stare buna ,locuibila ,fără acordul scris al mamei ?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Chiar dacă au dus-o într-un centru pentru bătrâni, nu se poate proba că nu au acordat întreținerea viageră mamei.
   Dacă au avut contract de vânzare-cumpărare pe imobil aveau și calitatea de proprietari, iar în această calitate au avut dreptul să reconstruiască imobilul.
   Nu se impunea acordul scris sau verbal al mamei, aceasta nemaiavând calitatea de proprietar.

   https://projurista.ro/dreptul-de-mostenire-vocatia-la-mostenire/

 8. Buna seasa,am cumparat un apartament pe numele fiului meu fara sa fac nici o mentiune in contractul de vanzare cumparare al apartamentului,se poate face acum,dupa 1 an,o cerere de uzufruct si care ar fi pretul,va rog

 9. Bună seara, persoana vârstnică ce are uzufruct viager iar apoi este încadrată în gradul grav cu asistent personal mai poate cere asistent personal?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa.
   Nu este un venit care să justifice recuperarea capacității de muncă.
   Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.
   Recuperarea capacității de muncă constatată prin decizie medicală este singurul motiv de încetare a plății pensiei.
   Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

   https://projurista.ro/pensia-de-invaliditate-si-pensia-de-urmas/

 10. Rujan Angela spune:

  Am avut un contract de intretinere pentru dreptul mamei din casa mea parinteasca.Mama mea a decedat in urma cu un an. Mai am doi frati care au cate o optime din casa in urma succesiunii de la tatal meu. UNUL DIN FRATI DORESTE SA IMI FACA DONATIE PARTEA LUI,DAR CU CELALALT nu pot ajunge la nici o intelegere,imi cere mai mult decat valoreaza partea lui.Ce as putea face ca sa raman singura prprietara? As putea cumva sa ii dau partea ce i se cuvine fortat si sa ma lase in pace? Cum ar trebui sa procedez ca sa ii dau la valoarea reala?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform art.1143 Cod civil
   (1) Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Moştenitorul poate cere oricând ieşirea din indiviziune, chiar şi atunci când există convenţii sau clauze testamentare care prevăd altfel.
   Încetarea coproprietăţii prin partaj poate fi cerută oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească.
   Faceți partaj succesoral și astfel va fi stabilită cota-parte a fiecărui succesor (urmaș).
   Aveți un avantaj față de frate că ați avut contract de vânzare cu clauză de întreținere pentru partea mamei.
   Ar fi bine să precizați acest aspect la dezbaterea partajului și solicitați să să evalueze financiar partea fiecăruia.
   După partaj, puteți oferi fratelui dvs. contravaloarea cotei-părți ce îi revine și astfel îi puteți cumpăra partea lui succesorală, încheind un contract de vânzare-cumpărare la notariat.

   https://projurista.ro/mostenirea-legala-principii/

 11. Abramiuc Elena spune:

  Buna
  In urama decesului tatalui meu, am mostenit 1/2 din ap. parintilor mei, mama renuntand la partea ei de mostenire dupa tata, apartamentul fiind pe numele la amandoi, acum eu vreau sa-i cedez partea mea de mostenire ficei mele, pentru a nu-i lasa in caz de deces(am o problema de sanatate) sotului meu parte din mostenire, mai ales ca mama traieste in acel apartament iar sotul meu , este in stare sa-i ceara banii pt. partea lui de mostenire dupa mine, pt. a o lasa pe mama sa locuiasca in continuare in cel apartament.
  Doresc sa stiu daca ii fac ficei mele contract de intretinere cu uzufruct viager , este o forma de contract neatacabila in instanta, deoarece prin vanzare -cumparare nu se poate, fiica mea neavand suma necesara pt a cumpara partea mea din apartamentul mostenit.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Este recomandat Contractul de întreținere cu uzufruct viager.
   Se poate opta și pentru un contract de rentă viageră, care are ca obiect prestaţia creditorului ce constă în transmiterea proprietăţii unui bun mobil sau imobil ori a unui preț (sumă de bani).

   Debitorul (vânzătorul sau altă persoană) va beneficia de întreținere sau o sumă de bani lunară
   Creditorul (cumpărătorul imobilului) va primi imobilul ca preț pentru obligația de întreținere a perosanei ce a vândut sau altei persoane.

   https://projurista.ro/circulatia-terenurilor-si-constructiilor-proprietate-privata/

   1. Pirvu Dorina spune:

    Bună ziua, vă rog să mi spuneți dacă soțul are 56 de ani și soția 50 de ani poate face fiului major ,angajat fiind contract de vânzare cu uzufruct viager cu întreținere ? Mulțumesc frumos!

 12. Cristina spune:

  Bună seara, va scriu în legătură cu o problemă, dacă doriți sa îmi răspundeți. Mama și respectivul soț care îl avea, mi au făcut cadou o casa cu teren, cu condiția sa nu-i scot afara sau sa vând casa, bine inteles cu foaie făcută la notar, de recent cu mama am decis ca vrem sa vindem casa, ea a divorțat de el, și as dori sa știu daca mai am nevoie de semnătura lui pentru a vinde, atat timp cat sunt divorțați, a avut și ordin de restricție, fiind o persoana violenta. Mama este deacord.

 13. Flori Dobrica spune:

  Buna ziua,
  Tatal meu a facut un contract de intretinere cu sora mea prin care tranmite nuda proprietate asupra unei case si a terenului aferent. La acest imobil+casa eu am cota de 3/16 in urma mamei mele decedate cu ani in urma. Atunci ambele surori am obtinut cate 3/16 din proprietate iar tatal meu restul de 10/16 (partea lui ca proprietar+ partea lui din mostenire)
  In extrasul de carte funciara a fost inscris dreptul de nuda proprietate in favoarea debitoarei intretinerii adica a sorei mele. In contract mai este trecut “Intretinerea a fost evaluata la suma de 126.517 lei”.
  Acum dezbatem mostenirea in urma decesului tatalui.
  Acest imobil+casa mai intra la dezbaterea succesorala?
  Sora mea devine automat proprietar pe partea tatalui din imobil+teren?
  Ce implicatii are suma trecuta in contract ca intretinere?
  Sa inteleg ca partea tatalui sa se imparta la amandoua surori si eu sa o despagubesc cu valoarea intretinerii.
  Ea spune ca eu raman doar cu cei 3/16 de la mama si restul este al ei.
  Cum este corect si eu ce drepturi am la acest imobil+casa?
  Multumesc anticipat pentru ajutor.

 14. Tudor madalina spune:

  Bună ziua!eu și soțul meu avem un contract de vânzare cumpărare cu uzufruct viagere cu doi bătrâni, unul dintre soți a decedat acum 6 ani, cu 2 ani în urmă a decedat și soțul meu, rămân moștenitori copii noștri în urma succesiuni pe jumătate după bătrânul decedat, acum soția lui a deschis acțiune în instanta sa anuleze contractul de vânzare cumpărare cu uzufruct viagere, Ce trebuie sa fac?

 15. bună ziua,

  Am încheiat un contract de întreținere cu bunicii mei pe durata vieții lor urmând să moștenesc apartamentul lor. Intre timp ambii s-au degradat mental (demență) și datorită acestui lucru – considerând că eu vreau sa le ‘fur’ apartamentul , vor sa spargă actul. In ce condiții se poate anula acest act semnat?
  mulțumesc anticipat

  1. Gabriela Fainita spune:

   Revizuiți cu atenție termenii și condițiile contractului de întreținere.
   Este posibil să existe clauze specifice referitoare la anularea sau revocarea contractului în anumite circumstanțe.
   Înainte de a lua orice măsuri, solicitați o evaluare a capacității mentale a buniciilor dvs. de către un specialist în domeniu.
   Dacă se dovedește de către un specialist în domeniu că bunicii nu mai au capacitate sunt decăzuți din dreptul de a decide și nu mai au dreptul să atace actul, fiind fără capacitate de exercițiu.

   https://projurista-plus.com/efectele-nulitatii-absolute-sau-relative-a-actului-juridic-civil/

 16. BUNA ZIUA DORESC SA LAS LA COPII O CASA ,DAR SA ÎNGRIJEASCĂ DE MINE ,IAR,FĂRĂ SA BRNEFICIEZE CEILALȚI COPII DE ACEST DREPT CE MA SFĂTUIȚI SA FAC ? ȘI IN CE CONDIȚII CĂCI NU TARE AM BANI ?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Înțeleg că doriți să lăsați casa la copii, dar să stabiliți condiții specifice, cum ar fi îngrijirea dvs., și să excludeți beneficiile celorlalți copii. Iată câteva opțiuni pe care le puteți lua în considerare:
   Puteți redacta un testament care să stipuleze clar dorințele dvs. cu privire la casa și condițiile asociate.
   Contract de vânzare cu clauză de întreținere.

   https://projurista-plus.com/donatia-conditii-de-validitate-si-efecte/

 17. Ionescu Maroa spune:

  Buna ziua! Am avut cu mama incheiat un act de intretinere cu renta viagera. In urma decesului , am fost la notar, s-au facut demersurile si a fost radiata din cartea funciara. Intrebarea este urmatoarea: ce act prezint eu in cazul in care trebuie sa dovedesc ca sunt proprietara.

  1. Gabriela Fainita spune:

   În situația descrisă, pentru a dovedi că sunteți proprietara locuinței în urma decesului mamei dvs. și a încheierii actului de întreținere cu rentă viageră, veți avea nevoie de documentele relevante pentru a vă susține drepturile de proprietate.
   Actul de întreținere cu rentă viageră pentru a dovedi că mama dvs. v-a lăsat în grija locuinței prin intermediul rentei viagere. Asigurați-vă că aveți o copie autentificată sau legalizată a acestui document.
   Certificatul de deces este esențial pentru a dovedi că mama dvs. a decedat și că, în consecință, ați devenit proprietara locuinței.
   Documente notariale: Documentele notariale referitoare la transmiterea proprietății sau la actele de renunțare la drepturile de proprietate ale altor moștenitori, dacă este cazul.
   Actul de radiere din cartea funciară este o dovadă oficială a faptului că mama dvs. a fost radiată ca proprietar și că ați preluat drepturile de proprietate asupra locuinței.
   Orice alt document relevant: Alte documente care pot fi relevante în funcție de circumstanțele specifice ale cazului dvs., cum ar fi eventualele documente de acceptare a moștenirii sau de renunțare la aceasta de către ceilalți moștenitori.

   https://projurista-plus.com/dreptul-de-mostenire-vocatia-la-mostenire/

 18. Bună ziua.Eu și soțul meu am avut un contract de întreținere cu bunicii lui de pe mama. Bunicul a decedat în urma cu 10ani iar bunica în urmă cu 4 ani.Poate copiii lor adică soacrei și fiul lor sa ne strice actele de pe casă?noi i am îngrijit, înmormântat și toate rânduielile ei nu au dat nimic. Mulțumesc și aștept să mi răspundeți.Contractul e făcut la notar.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Situatia pe care ati descris-o implica un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere încheiat cu bunicii soțului dvs., care au decedat în urma cu mai mulți ani.
   Dacă contractul a fost încheiat legal și au fost respectate clauzele de întreținere în timpul vietii buniciilor, contractul este valabil, dreptul de proprietate a fost transmis și nu mai poate fi atacat.
   Prețul a fost plătit, preț ce a constat în obligația de întreținere.
   Prin contractual de vânzare aceste imobil/casă a ieșit definitiv din masa succesorală.
   Vă sugerez să faceți cadastru și înscrierea în Cartea Funciară a acestui imobil.

   https://projurista-plus.com/inscrierea-imobilelor-in-cartea-funciara-sau-publicitatea-imobiliara/

 19. De ceva timp ei îmi tot spun ca o să ne strice actele

 20. Fita Alecsandru spune:

  Buna ziua.
  Ce suma se plateste la un notar pentru un contract de intretinere de catre cmparator si vanzator.

 21. Buna ziua ,varul meu cu handicap are un contract de intretinere cu uzufruct viager cu o doamna care l a tinut mai mult in spital ,tipa la el si i l abuzeaza verbal si fizic. Ce as putea sa fac ca sa indepartez acest contract ? Multumesc

 22. Buna, suntem 3 frati,doua surori mai mari si eu.Parintii mei au avut doua case cu terenuri la fiecare cam de 5000 m, care ni le-au dat mie si la sora mea mijlocie prin contract de intretinere cu uzufruct viager la notariat.Una eu una sora mijlocie.sorei mele cea mare nu i-a dat nimic.Parintii mei au mai avut in posesie cam 12 terenuri cu pomet fanete etc.care nu sunt impartite la nici unul dintre noi.Ei au decedat.Vreau sa stiu daca sora cea mare poate sparge actele de intretinere mie si sorei mijlocii,tinand cont ca mai sunt terenuri care nu au fost impartite?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Sora mai mare ar putea să conteste valabilitatea sau aplicabilitatea contractului de întreținere cu uzufruct viager pe diverse baze legale, cum ar fi incapacitatea părinților de a înțelege și de a consimți la termenii contractului sau influența incorectă exercitată asupra lor în momentul semnării contractului.
   De asemenea, ar putea exista argumente legate de nedreptatea sau de lipsa de echitate a distribuirii averii între copii, precum și rezerva succesorală.
   În plus, dacă există și alte proprietăți care nu au fost încă distribuite, acestea ar trebui incluse în masa succesorală și să fie luate în considerare în negocierea oricăror modificări ale contractului de întreținere.

   https://projurista-plus.com/mostenirea-legala-principii/

 23. Varga Sanda spune:

  Bună dimineața, am și eu o situație ingrată..și am marea rugăminte să-mi răspundeți la o întrebare.
  Părinții mi-au donat apartamentul lor în ideea să am grijă de ei până la deces, lucru specificat în actul de donație. Din 2015 am preluat îngrijirea lor, ei având multiple nevoi, boli cronice, cancer, operații, tratamente speciale, analize, menaj, etc. Intre timp mama a decedat la 86 de ani, iar tata e încă în grija mea. Am foarte multe cheltuieli legate de asigurarea necesităților tatălui meu și a navetei, eu locuind la 22 de km de el. Întrebarea este dacă eu am obligația prin aceasta donație sa suport toate cheltuielile, în condițiile în care el are o pensie de 5600 de lei, iar eu nici jumătate, iar el nu vrea să-mi plătească nici măcar motorina și întreținerea mașinii, fără de care nu aș putea face naveta. El nu dorește sa se mute la mine ca să mă ajute să-l ajut mai ușor. Pretinde în continuare să mă achit de obligații, că doar eu primesc apartamentul în schimb iar el pune banii la ciorap. Intre timp și-a găsit o “prietena” de 63 de ani, el avand 90. Există vreo cale legală prin care să-i demonstrez că atât cât are o pensie atât de consistentă, are obligația și el sa contribuie la întreținerea lui?…
  Mulțumesc anticipat! o zi bună și numai bine!
  cu stimă,
  Sanda V.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 1023 Cod civil – Donaţia se revocă pentru ingratitudine în următoarele cazuri:
   c) dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului ajuns în nevoie, în limita valorii actuale a bunului donat, ţinându-se însă seama de starea în care se afla bunul la momentul donaţiei.

   Nu poate revoca donația decât dacă este în nevoie și nu îi asigurați cele necesare.
   Având în vedere cele prezentate, nu pare a fi o persoană în nevoie.

   ART. 1028 – Întinderea obligaţiei de executare
   Donatarul este ţinut să îndeplinească sarcina numai în limita valorii bunului donat, actualizată la data la care sarcina trebuia îndeplinită.

   Când donaţia este revocată pentru neîndeplinirea sarcinilor, bunul reintră în patrimoniul donatorului liber de orice drepturi constituite între timp asupra lui.
   În această situație va intra bunul în masa succesorală.
   Dacă sunteți și succesor aveți drept de moștenire.
   Dar este important să fiți atentă la relația actuală pe care ați menționat că o are, să nu fie tentat/determinat să întocmească alte acte de înstrăinare, de care să nu știți.

   Actele se pot face dacă ”mai are discernământ” și nu sunteți dvs tutorele său.

   https://projurista-plus.com/donatia-conditii-de-validitate-si-efecte/

 24. Buna ziua, prin Contractul de intretinere cu renta viagera si uzufruct se transmite proprietatea la momentul semnaturii actului sau la decesul celui intretinut? Care este diferenta intre renta viagera cu uzufruct si contract de intretinere cu renta viagera si uzufruct? multumesc mult

  1. Gabriela Fainita spune:

   Diferența între o rentă viageră cu uzufruct și un contract de întreținere cu rentă viageră și uzufruct constă în detaliile și termenii specifici ai fiecărui tip de acord.
   O rentă viageră cu uzufruct se referă la un angajament prin care o persoană (beneficiarul) primește o sumă de bani stabilită, pe perioada vieții, iar în același timp are dreptul de a folosi și de a beneficia de un anumit bun (de exemplu, o proprietate imobiliară) pentru o perioadă determinată sau pe viață.
   Un contract de întreținere cu rentă viageră și uzufruct implică, în plus față de renta viageră și uzufruct, și obligația de a oferi întreținere sau asistență către persoana care primește renta viageră.

   https://projurista-plus.com/contractul-de-renta-viagera/

 25. Buna ziua. Sotul are casa in timpul casatoriei cu mine. Sotul din prima casatorie are un copil ce sta cu fosta sotie. Cum pot eu sa fiu singura proprietara a casei fara sa aiba drept copilul? testamentul e atacabil si va rog sa imi sugerati alte modalitati vanzare cumpărare? mulțumesc anticipat!

  1. Gabriela Fainita spune:

   În situația descrisă, există opțiuni de care vă puteți folosi pentru a deveni singura proprietară a casei, fără a implica drepturile copilului soțului dvs. dintr-o căsătorie anterioară.
   Acord cu soțul cu privire la transferul proprietății casei în numele dvs. Puteți încheia un acord în scris, sub formă de act de donație sau vânzare-cumpărare, în funcție de circumstanțe.
   Încheierea unui acord de divorț sau de partaj al averii, inclusiv casa, în care să fie stipulată transferul de proprietate.

   https://projurista-plus.com/efectele-inscrierilor-in-cartea-funciara/

 26. Moldovan Nicoleta spune:

  Buna ziua . Sunt proprietara și am făcut un contract de întreținere cu uzufruct pe numele ficei și l-am trecut și pe actualul soț în contract tactul de întreținere . Soțul are datorie la bancă poate să îmi pună sechestru pe partea lui din contractul de întreținere . Casa este a mea din prima căsătorie cu actualul soț nu am nimic . Vă rog frumos să îmi dați un răspuns .

 27. Moldovan Nicoleta spune:

  Bună ziua . Executorul i-a pus deja sechestru pe partea lui mai pot face ceva

  1. Gabriela Fainita spune:

   Faceți o contestație.
   Soțul nu are drept de proprietate asupra casei, NU poate fi executat silit pe un bun care nu îi aparține.
   Beneficiază doar de un drept de întrținere din partea fiicei dvs.

   ART. 2263 Cod civil
   Încetarea contractului de întreţinere
   (2) Atunci când comportamentul celeilalte părţi face imposibilă executarea contractului în condiţii conforme bunelor moravuri, cel interesat poate cere rezoluţiunea.

   Fiica dvs să ceară rezoluțiunea contractului de întreținere pentru soțul dvs, întrucât nu poate fi obligață și la plata datoriilor financiare.
   Dvs să cereți ”separarea/partajul” de actualul soț, + suspendarea oricărei forme de executare silită până la clarificarea dreptului de proprietate al fiecăruia.

   https://projurista-plus.com/efectele-patrimoniale-si-nepatrimoniale-ale-divortului/

 28. ady bucov spune:

  Buna ziua,
  Matusa mi-a facut contract de intretinere pentru un imobil, la momentul acela nu eram casatorit. Ulterior, m-am casatorit. Intrebarea este daca sotia mea are drepturi, ca si mine, stipulate in contract sau cum poate deveni si ea parte din contract

  1. Gabriela Fainita spune:

   În cazul în care ați încheiat un contract de întreținere pentru un imobil înainte de căsătorie și doriți să implicați soția dvs. în acest contract, aveți ca opțiuni:
   – să discutați cu mătușa dvs. și puteți revizui sau modifica contractul de întreținere pentru a include și soția dvs. ca parte beneficiară. Aceasta poate implica semnarea unui act adițional la contract sau încheierea unui nou contract care să reflecte implicarea soției dvs. în întreținerea imobilului.
   – dacă mătușa dvs. este de acord, ea poate transfera drepturile și obligațiile prevăzute în contract soției dvs., astfel încât amândoi să aveți drepturi egale în ceea ce privește întreținerea imobilului.

   https://projurista-plus.com/dreptul-de-proprietate-comuna-in-devalmasie/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.