Contract de Dare in Plata

∞ Pierderea se poate transforma în profit, iar profitul se poate transforma în pierdere ∞

 

Contract de Dare în Plată

Părțile contractuale

Contractul de Dare în Plată se încheie între:

1…………domiciliat în……, CNP….., în calitate de creditor,

2…………domiciliat în……, CNP….., în calitate de debitor,

Având în vedere că:

– eu, debitorul am împrumutat de la creditor suma de…….conform Contractului de împrumut autentificat sub nr….. de notarul public……., obligația de restituire a sumei împrumutate fiind scadentă la data de……..,

– nu am putut plăti la scadență suma datorată, dar sunt de acord să execut în beneficiul creditorului o altă prestație decât cea datorată,

– eu, creditorul consimt să primesc de la debitor o altă prestație decât cea datorată de acesta în baza contractului de împrumut mai sus menționat,

s-a încheiat în baza art.1492 Cod civil prezentul

Contract de Dare în Plată

în următoarele condiții:

În vederea stingerii totale a obligației de plată a sumei de …….. rezultată din contractul de împrumut mai sus menționat, eu debitorul transmit creditorului:

 • dreptul de proprietate asupra apartamentului nr ….. situat în ….., înscris în Cartea Funciară nr …… a localității ……., cu nr. cadastral …. compus din ….. camere de locuit și dependințe, în suprafață utilă de ….. mp,
 • împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei indivize de ……. % corespunzătoare acestui apartament, din părțile și dependințele imobilului, care prin natura și destinația lor, sunt în proprietatea comună forțată și perpetuă a tuturor proprietarilor și
 • cu dreptul de folosință asupra terenului aferent apartamentului, în suprafață indiviză de ……. mp, care urmează regimul juridic prevăzut de art. 36 din Legea nr.18/1991, republicată.

Evaluez imobilul dat în plată la suma de …….

Modul de dobândire a dreptului de proprietate

Eu, debitorul declar că imobilul a intrat în patrimoniul meu în baza …….

Declarațiile și garanțiile debitorului

Subsemnatul debitor declar pe propria răspundere, cunoscând consecințele penale ale falsului în declarații, că bunul imobil care face obiectul acestei convenții:

 • nu a fost înstrăinat,
 • nu este grevat de sarcini, servituți și urmăriri de nici o natură, conform mențiunilor din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr ….. eliberat de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară …….. ,
 • nu a fost scos din circuitul civil în temeiul vreunui act normativ de trecere în proprietatea statului,
 • nu face obiectul unor cereri de retrocedare în baza unor legi speciale,
 • nu face obiectul unor contracte de închiriere și garantez pe dobânditor împotriva oricărei evicțiuni și pentru vicii, conform art. 1492 alin.2, art.1695 și art.1707 din Codul civil.

Obligațiile Contractului

Impozitele și taxele de orice natură datorate către stat sunt în sarcina mea până azi, data autentificării, fiind achitate, conform certificatului de atestare fiscală nr ….. eliberat de ….. dată de la care trec ăn sarcina dobânditorului.

Imobilul beneficiază de următoarele utilități …….. , plata pentru furnizarea acestora fiind efectuată conform …….

Cotele de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari sunt achitate, conform Adeverinței nr.     eliberată de Asociația de proprietari.

Consimt la înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra acestui bun imobil în beneficiul creditorului.

Eu, creditorul , consimt să dobândesc de la debitor dreptul de proprietate asupra bunului imobil descris și evaluat mai sus, în condițiile menționate în cuprinsul acestui act.

Obligația debitorului de plată a sumei împrumutate în cuantum de  ……. s-a stins prin efectul acestui act.

Eu, creditorul declar că sunt căsătorit cu numita/ul ….. în regimul separației de bunuri, conform:

 • convenției matrimoniale ……. autentificată sub nr.   ……. de notarul public,
 • așa cum rezultă și din certificatul nr. ….. emis de Registrul Național Notarial al Regimurilor Matrimoniale,
 • bunul imobil dobândit având regimul de bun propriu.

De asemenea, declar că am luat la cunoștință de situația de drept și de fapt a bunului imobil ca fiind cea arătată de debitor.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil în patrimoniul creditorului are loc astăzi, data autentificării acestui contract.

Noi, părtile contractante ne obligăm să facem înregistrările în evidențele fiscale în termenul cerut de lege, la autoritățile financiar-fiscale competente.

Conform convenției noastre taxele pentru autentificarea acestui act sunt în sarcina debitorului.

Notarul public instrumentator al acestui act are obligația să ceară, din oficiu, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului real imobiliar transmis în patrimoniul dobânditorului.

Tehnoredactat la ………, în …… exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară și ….. exemplare s-au eliberat părților.

Debitor,                                                                                    Creditor,

Similar Posts

6 Comments

 1. Vasilescu Constantin spune:

  Bună ziua!
  Doresc să achiziționez un teren extravilan sub această formă de dare în plată și vă rog frumos să-mi spuneți dacă există vreun risc pe viitor de contestație de orice formă.
  Vă mulțumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Dacă aveți de încasat o sumă de bani iar debitorul achită obligația prin ”plata” cu un teren, sunt posibile aceleași riscuri ca și la vânzare.
   Trebuie verificat dacă terenul este fără obligații (ipoteci, ….) iar debitorul este singurul proprietar.
   Darea în plată pentru stingerea obligațiilor operează ca o variantă a plății și, în principiu, produce aceleași efecte, stingând obligația cu toate garanțiile și accesoriile ei.
   Este similară cu vânzarea-cumpărarea când prestația inițială a constat în plata unei sume de bani, iar creditorul acceptă în locul ei plata unui lucru.

   https://projurista.ro/darea-in-plata-pentru-stingerea-obligatiilor/

   1. Buna ziua. Oare imi puteti indica si mie unde se pot obtine toate aceste informatii despre un teren extravilan? (daca este fara obligatii si singurul proprietar si altele necesare despre terenuri?) Multumesc anticipat!

    1. Gabriela Fainita spune:

     Toate aceste date le puteți solicita de la BCPI (biroul de carte funciară teritorial) dacă există Carte Funciară deschisă.
     Solicitați un Extras de carte funciară pentru informare unde sunt trecute toate datele privind proprietarii, sarcinile imobilului: https://projurista.ro/procedura-de-inscriere-in-cartea-funciara/
     Dacă nu există CF deschisă sau nu știți detalii de identificare, apelați la un cadatrist din zonă.
     Mai multe detalii în: https://projurista.ro/cartea-funciara-prezentare-generala/

   2. Vasilescu Constantin spune:

    Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile oferite! Toate cele bune!

 2. Vladimir spune:

  Buna ziua!

  O intrebare, daca se poate: acest contract de imprumut cu dare in plata trebuie incheiat in acelasi judet in care se afla bunul (teren), ori poate fi incheiat oriunde? (terenul este in judetul Ilfov, iar debitorul si creditorul sunt amandoi rezidenti Tulcea)

  Va multumesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.