Contract de asigurare sociala, incheiere, modificare

Viața nu este despre cum supraviețuim în furtună, ci despre cum dansăm în ploaie

Încheierea, modificarea unui contract de asigurare socială

Se pot asigura prin încheierea unui contract de asigurare socială doar persoanele:

 • care nu sunt deja asigurate și
 • care nu au obligația legală de a fi asigurate.

Solicitantul trebuie să completeze o declarație conform modelului din anexa nr. 12, confirmând că îndeplinește următoarele condiții cumulative pentru perioada specificată în contract:

 • a) Nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia.
 • b) Nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii.
 • c) La data încheierii contractului de asigurare socială, nu are calitatea de pensionar.

Venitul lunar asigurat înscris în contract de asigurare socială poate fi modificat:

 • din inițiativa asiguratului;
 • prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la lege.
Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială (conform art. 6 alin. (2)) și pe baza căruia se calculează contribuția de asigurări sociale, poate fi modificat:
 • din inițiativa casei teritoriale de pensii,
 • prin notificarea scrisă a asiguratului de fiecare dată când venitul lunar asigurat este mai mic decât cel prevăzut la art. 33 alin. (1):
  • (Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată).

Art. 11 din Legea nr.360/2023

(1) Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

(2) Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2), în baza căruia se calculează contribuţia de asigurări sociale, se modifică, din iniţiativa asigurătorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea scrisă a asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât cel prevăzut la art. 33 alin. (1).

Baza lunară de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale este venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială:
 • venitul lunar asigurat este ales de persoana interesată;
 • alegerea trebuie să respecte prevederile legale.

Modificarea venitului lunar asigurat la inițiativa asiguratului, se face prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la lege.

Actul adițional la contract de asigurare socială:

 • produce efecte din momentul înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii competentă;
 • are același regim juridic ca și contractul de asigurare socială.

Venitul lunar asigurat poate fi modificat și din inițiativa:

 • casei teritoriale de pensii competente,
 • prin notificarea scrisă a asiguratului,
 • modificarea intervine atunci când venitul lunar asigurat este mai mic decât cel prevăzut la art. 33 alin. (1) din lege.

În cazul în care, pe parcursul derulării unui contract de asigurare socială, asiguratul își schimbă domiciliul sau reședința, contractul de asigurare este transferat:

 • către casa de pensii teritorială în raza căreia și-a stabilit noul domiciliu sau noua reședință,
 • prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială.
Transferul contractului de asigurare socială de la o casă teritorială de pensii la alta:
 • nu implică rezilierea sau denunțarea acestuia de către casa teritorială de pensii la care a fost încheiat inițial și
 • nu implică nici încheierea unui nou contract de către casa teritorială de pensii care preia,
 • presupune doar o modificare a termenilor contractului inițial.
Asiguratul beneficiază în continuare de toate prestațiile de asigurări sociale stipulate în contractul inițial, chiar și după transferul la noua casă teritorială de pensii:
 • asiguratul continuă să beneficieze de toate prestațiile stipulate în contractul inițial.
 • transferul nu afectează drepturile și beneficiile asiguratului.
Printr-o decizie emisă de casa teritorială de pensii competentă, care are rolul de asigurător, se efectuează:
 • rezilierea contractului de asigurare socială conform art. 6 alin. (2) din lege,
 • denunțarea unilaterală a acestuia prevăzută la art. 6 alin. (2) și (3) din lege,

Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3) din lege se încheie la un an de la data semnării acestuia.

Constatarea nulității contractului și restituirea contribuțiilor de asigurări sociale

Constatarea nulității contractului de asigurare socială

În situația în care casa teritorială de pensii competentă:

 • descoperă că nu au fost respectate condițiile de încheiere a contractului, condiții pe care asiguratul le-a asumat prin declarația din anexa nr. 12 la lege;
  • procedează la constatarea nulității contractului de asigurare socială, considerat că nu a existat niciodată, având în vedere nerespectarea condițiilor esențiale pentru validitatea sa.
Restituirea sumelor achitate cu titlu de contribuție de asigurări sociale

Restituirea contribuțiilor se face conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, care stabilește procedurile și condițiile pentru returnarea sumelor plătite către stat.

Procedură de restituire:
 • Asiguratul trebuie să depună o cerere de restituire pentru a solicita returnarea sumelor achitate.
  • Cererea trebuie să fie în conformitate cu prevederile legale aplicabile și să urmeze pașii procedurali stabiliți de Codul de procedură fiscală.

Aceste prevederi subliniază importanța respectării stricte a condițiilor legale la încheierea contractelor de asigurare socială. Declarația din anexa nr. 12 la lege are un rol esențial, iar nerespectarea condițiilor asumate poate duce la nulitatea contractului.

Procedura de restituire a contribuțiilor oferă asiguraților o cale de recuperare a sumelor plătite, în cazul în care contractul lor este declarat nul. Aceasta protejează interesele financiare ale asiguraților.

Includerea referinței la Codul de procedură fiscală asigură o bază clară și bine stabilită pentru procesul de restituire, facilitând gestionarea acestuia de către autorități și asigurați.

Menținerea calității de persoană asigurată

Persoanele care sunt asigurate la data de 31 august 2024 pe baza unui contract de asigurare socială încheiat:

 • conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, sau
 • conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,

își păstrează calitatea de persoane asigurate în sistemul public de pensii începând cu data de 1 septembrie 2024, fără a fi necesar să încheie un nou contract de asigurare socială în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din lege.

Beneficiile asiguraților

Asiguratul beneficiază de toate prestațiile de asigurări sociale stipulate în contractul de asigurare socială încheiat conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau conform Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Venitul lunar asigurat

Pentru persoanele asigurate la data de 31 august 2024, pe bază de contract de asigurare socială, venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială trebuie să se încadreze în limitele prevăzute la art. 33 alin. (1) din lege.

Obligațiile asiguraților

Persoanele asigurate la data de 31 august 2024, pe bază de contract de asigurare socială trebuie să respecte în continuare obligațiile stabilite de lege pentru asigurații care se regăsesc la art. 6 alin. (2) din lege.

Asigurarea persoanele cu venituri din activități independente/ drepturi de proprietate intelectuală

Persoanele care obțin venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală și care sunt obligate să contribuie la asigurările sociale sunt incluse în sistemul public de pensii conform Codului fiscal. Acest lucru poate fi realizat:

 • fie prin completarea unei declarații individuale de asigurare, pe care trebuie să depună acest formular la autoritatea fiscală competentă;
 • fie prin intermediul unei declarații nominale de asigurare, care trebuie să fie depusă la autoritatea fiscală competentă de către persoana juridică sau fizică care plătește veniturile acestor persoane.
ANEXA 12

                           (Se completează de beneficiarul asigurării.)

    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

    CASA TERITORIALĂ DE PENSII |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DECLARAŢIE

    Subsemnatul(a), …………………………….., născut(ă) la data de ………………. în localitatea …………………, judeţul ……………………., posesor/posesoare al/a actului de identitate …….. seria …… nr. ……., având CNP ……………….., domiciliat(ă) în localitatea …………., str. …………………. nr. …., bl. …, sc. …., ap. …., sectorul/judeţul/ţara ……………., fiul/fiica lui ……………… şi al/a …………………,

    cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar următoarele:

 •     la data încheierii contractului de asigurare socială nu am calitatea de pensionar;
 •     în perioada consemnată în contractul de asigurare socială:
 • a) nu am avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia sau în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale;
 •  b) nu am avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii ca urmare a realizării de venituri din activităţi independente;
 • c) nu am beneficiat de indemnizaţie de şomaj;
 • d) nu am beneficiat de pensie de invaliditate;
 • e) nu am urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvenţă ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licenţă, diplomă de master sau diplomă de doctor, după caz;
 • f) nu am satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus;
 • g) nu am beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 • h) nu am beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
 • i) nu am beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

    Data ……………….         Semnătura …………..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.