Capacitatea juridica a societatii comerciale

∞ Când suntem fericiți suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți ∞

Capacitatea juridică a societății comerciale

Societatea comercialăpersoană juridică, așa cum este definită în art 25 alin 3 Cod civil .

Societatea comercială este:

 • subiect de drept ce are aptitudinea de a dobândi drepturi și de a-și asuma obligații, putând fi proprietară, uzufructuară, creditoare, debitoare, etc.
 • o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică,
 • o grupare de persoane în care asociații înțeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor realizate
 • o entitate juridică cu personalitate juridică, la originea căreia se află consimţământul individual al asociaţilor.

Voința societății comerciale

Voinţa societății comerciale este formată din voinţa asociaţilor persoane fizice sau persoane juridice, care se manifestă  în adunarea generală a acționarilor/asociaţilor, devenind o voinţă colectivă a persoanei juridice.

Prin art. 132 din Legea nr.31/1990 se dispune că hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Având personalitate juridică, societatea:
 • apare ca un grup organizat de persoane, care, graţie personalităţii juridice,
 • acţionează ca un subiect de drept distinct

Asociaţii păstrează însă dreptul de a decide în condiţiile actului constitutiv şi cu respectarea prevederilor legii asupra societăţii, putând modifica actul constitutiv ori chiar dizolva societatea. În plus, pentru obligațiile societăţii, toţi asociaţii, indiferent de forma acesteia, răspund ca garanţi ai societăţii în raport de felul acesteia.

 Capacitatea juridică a societății comerciale

Capacitatea juridică pentru o persoană juridică apare ca o aptitudine care coincide cu capacitatea de folosinţă.

Capacitatea juridică a societății comerciale:
 • nu este reglementată de legea nr.31/1990 nu cuprinde reguli speciale referitoare la capacitatea juridică a societăţii
 • este reglementată de regulile generale relative de la capacitatea persoanelor juridice reglementate de Codul civil,
 • reprezintă acea parte a capacităţii civile ce constă în aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii civile.
Capacitatea juridică deplină se dobândeşte din ziua înmatriculării societăţii în Registrul Comerțului:
 • conform art. 41 din Legea nr. 31/1990
 • potrivit art. 205 alin. (3) Cod civil

Societatea comercială dispune de o capacitate de folosinţă şi de exerciţiu restrânsă de la data încheierii actelor constitutive privind:

 • drepturile constituite în favoarea ei,
 • îndeplinirea obligaţiilor şi
 • îndeplinirea oricăror măsuri preliminare ce ar fi necesare, dar numai în măsura în care sunt cerute pentru ca societatea să ia fiinţă în mod valabil.

Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice

Capacitatea de folosință reprezintă acea parte a capacităţii civile ce constă în aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii civile.

Persoanele juridice:
 • pot să dobândească drepturi şi să-şi asume obligaţii chiar de la data actului de înfiinţare,
 • numai în măsura necesară pentru ca persoana juridică să ia fiinţă în mod valabil, dobândind capacitate juridică restrânsă
 • pot primi liberalitati, inclusiv prin legate
 • pot avea orice drepturi şi obligaţii civile, cu exceptia acelora care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparţine decât persoanei fizice.

Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice

Capacitatea de exercițiu este acea parte a capacităţii civile care constă în aptitudinea persoanei juridice:

 •  de a dobândi şi exercita drepturi subiective civile şi
 • de a-şi asuma şi îndeplini obligaţii civile prin încheierea de acte juridice, de către organele sale de conducere

Data dobândirii capacităţii de exercițiu este data constituirii organelor de administrare ale persoanei juridice.

Au calitatea de organe de administrare persoanele fizice sau juridice care:
 • prin lege, actul de constituire sau statut,
 • sunt desemnate să acţioneze în raporturile cu terţii, în numele şi pe seama persoanei juridice

Raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel:

 • prin lege,
 • prin actul de constituire sau
 • prin statut

Până la data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor care privesc persoana juridică se fac:

 • de către fondatori sau
 • de persoanele fizice sau juridice desemnate în acest scop
Nu pot face parte din organele de administrare şi de control ale persoanei juridice:
 • incapabili,
 • cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă,
 • cei decăzuţi din dreptul de a exercita o funcţie în cadrul acestor organe

Actele încheiate cu nesocotirea acestor interdicţii vor fi lovite de nulitate relativă, dar numai dacă s-a produs o vătămare.

Privind funcţionarea persoanei juridice, trebuie subliniat că hotărârile şi deciziile luate de organele de conducere şi administrare în condiţiile legii sunt obligatorii şi pentru:

 • cei care nu au luat parte la deliberare sau
 • cei care au votat împotrivă

Faţă de terţi, hotărârile şi deciziile luate produc efecte numai de la data publicării lor, în afară de cazul în care se face dovada ca aceştia le-au cunoscut pe altă cale.

Capacitatea juridică a persoanei juridice se raportează la obiectul de activitate al acesteia, în sensul că:
 • nu poate exercita operaţiuni şi
 • nu poate încheia acte juridice, în afara celor pe care le reclamă realizarea obiectului de activitate.

Referitor la răspunderea pentru faptele juridice, art. 219 Cod civil stabileşte că faptele licite sau ilicite săvârşite de organele persoanei juridice obligă însăşi persoana juridică însă numai dacă ele au legatură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.

”(1) Faptele licite sau ilicite săvârsite de organele persoanei juridice obligă însăsi persoana juridică, însă numai dacă ele au legătură cu atributiile sau cu scopul functiilor încredințate. 

(2) Faptele ilicite atrag si răspunderea personală si solidară a celor care le-au săvârșit, atât fată de persoana juridică, cât si fată de terti.”

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.